הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

55 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

רודגיבא :ףדה תא ךרע

Forum Hofesh

ימולש
:13.3

םידרחה לשו םינוליחה לש םיכרעה תאוושה

,דהוא םולש
.47 'סמ םורופב ןורחא בתכמ "ינוליח" הלימה לע בתכמל עגונב הז
גיצהל םיבר םישנאל לק .רסח ןאכ והשמש בשוח ינא תאז לכבו ,ינוליחה תרדגה לע הפי ול תינע
!ןוכנ אל שממ הזו .(תאז םישוע ןכא םייתדהו) שודק רבד םוש םהל ןיאש םישנאכ םיינוליחה תא
הברה ונלצא שי ינש דצמו ,ונלצא לעוגו הלחלח ררועמ םייתדל שודקש הממ הברה - דחא דצמ
:ללכב םייתדה שפנב תועגונ ןניאש תושודק
.השודק היטרקומדה *
.שודק קוחה ינפב ןויוושה *
.שודק תותדהו םינימהו םימעה ןיב ןויוושה *
.שודק הבשחמה שפוח *
.שודק יוטיבה שפוח *
.םישודק העונתהו קוסיעה שפוח *
.שודק יעדמה רקחמה *
.השודק תרוקיבה *
.םישודק םדאה ייח *

?תדב המו
.ןובירה אוה םיהולא *
. רחבנה םעה לארשי *
.תודעל הלוספ השא *
.לבה הרותל ץוחמש המ לכ *
.קפס ליטהל רוסא *
.קפס תלטהל םורגל רוסא *
.תבשב םייוג ייח ליצהל רוסא *
.היגולואיכרא רוקחל רוסא *
.םינברה תא רקבל רוסא *
.גורה םייוגבש בוט *

קר ,םייתדד אבילא ,הארנכ) "חצרת אל" רמוא ,הזה עשורמה עשרה ןדורה ,ך"נתה יהולא
ןמ ך"נתבו תדב ןיא .םלוע תירב ול ןתונו ירמז תא חצרש לע סחנפ תא חבשמ ךא ,(הנווכה םידוהיל
.ילוא םיאיבנה רסומ ומכ ,דואמ טעמ אלא השודקה

!לודג לוקב תאז ורמא ,םינוליח ?ןכ םא ,שודק רבד םוש ןיא ימל

:תפסונ האירקל
.רהזי .ס תאמ , ינוליח תויהל זוע *
.רפל דידק 'גניא תאמ , לארשי ישדוק שדוק *
.רלמ היפוצו ןד תאמ האלמה ונתלגע *
.הנבל דדוע תאמ םיכרע לש הלאש וא ןוכנ אלה חוכיוה *
.רימז יחצ תאמ רסומו תד ןיב דוגינה לע תיטסיאתא הביטקפסרפ *
.זועמ תורח תאמ תוטתשהה שפוח *
.הנבל דדוע תאמ הבושתב םיריזחמה ינועיט סקדניא ךותמ , האלמה הלגעה *
.רלמ היפוצו ןד תאמ "תומשנה ידייצ" רפסה ךותמ האלמה ונתלגע *Forum Hofesh

ירפ רוא
:14.5

לארשי תשרומ ירועש

,םה רשאב םיישפוחה לכל
:שדח עוצקמ ,תנבל רומיל ךוניחה תרש ידי לע להונמה ,ךוניחה דרשמב רשוא םינורחאה םימיב
ב"סשת םידומילה תנשמ לחה םייתכלממה רפסה יתבב דמליי אוהו ,לארשי תשרומ אוה עוצקמה
.(האבה הנשה)
"םייסיסב םיידוהי םיכרע" ודמלי ובש עוצקמ אוה לארשי תשרומ ,ןכבו ?הזה עוצקמה ללוכ המ
.תנבל רומיל לש תישיאה המלוע תפקשה יפ-לע ,תעדלו ריכהל "בייח" לארשיב דלי לכש
יתבב םכתעידיל זא ?"םתוא תעדל בייח דלי לכש וללה םייסיסב םיידוהי םיכרע" םתוא םה המ
:םיאבה םיאשונה ודמלי םייתכלממה רפסה
.עובשה תשרפ *
.ןיליפת תחנה *
.הווצמ תב/רב *
.תוליפת רודיס *
.םידעומ *
הזב אצויכו
:בוט רתוי םש שי יל לבא "לארשי תשרומ" הזה רועישה תא הנכמ תנבל רומיל הרשה ילוא זא
לע רבדמ ינאשכ) םיידוהי םיכרע לארשי ידלי תא דמלל דעב ינא . קוחב תנגועמ תיתד הייפכ
םיכרע ולא ,םיידוהי םיכרע אל םה העיצמ ךוניחה תרשש םינכתה .(תדכ אלו םואלכ םיידוהי
ליגמ דומילל רתוי םייוארה לארשי יכרע .לכל העודי ,הלא םיכרעל עגונב ונתעד .םייתד םיידוהי
:םה ריעצ
.שפוחה *
.היטרקומדה *
.םולשה *
תוירחאה תעכ יכ דירש יסוי תסנכה רבח צ"רמ שאר בשוי רמא שדחה עוצקמה רושיאל הבוגתב
רשא ןוזמה והמ בטיה בטיה רורבל םמצע םידימלתה לע רקיעבו םירומה ,םירוהה לע תלטומ
ןוזמה תא בטיה בטיה רורבל ידכ לועפל עיצמ ינא דירש יסוי לש ותבוגתל ךשמהב . םהל שגומ
תובותכ תומוצע ןכו רתאב המוצע םייקל ןכ לעו םידימלתה תא הליכאמ ךוניחה תכרעמש ינחורה
לאשממ ,בגא .לארשיב ךוניחה דיתעמו ונידלי דיתעמ םהל תפכאש םישנא רתויש המכ םיתחהלו
םהמ הברהו ,וזכ המוצע לע םימתוח ויה םידימלת הברה יכ הלע רפסה תיב רצחב יתכרעש ןטק
.הלאכ םירועיש ומייקתי רשאכו םא הלאכ םירועישל םיעיגמ ויה אל
םג ךכ ,הצרפ םשמו ךוניחה תוכרעמב הלחה תיטסינומוקה תוטלתשהה :חוכשל רוסא
.חתפתתש ינפל דוע התוא רוצעל ךירצ .תיתדה תוטלתשהה

,ונלוכל חלצומ קבאמ ךשמה תכרבב
,ירפ רוא שפוח רירגש
.הנידמה דיתעמ ול תפכאש ןוכית דימלת

:תפסונ האירקל
.רואיל ץרפ ןר תאמ ךנתה תויטנוולר יא *
.ישפוח םדא תאמ תונויצ ואינה *Forum Hofesh

,ריש
:25.2

ותכרפהו הבושתב םיחידמה לש םולחה ןועיט


.שפוח ישנאל םולש
.םויה יל הרקש המ לע םכל רפסל יתיצר .םכל יתבתכ אל ןמזמ
.הבושתב רוזחל ןווכתמ אוהש םימי המכ ינפל ריהצהש ,ילש רבח םע סובוטואב העיסנב
ךרוצ שחו םיהולאב ןימאה אוה םדוק דוע ,ונממ יתנבהש המ יפל .תדה אשונב ותיא יתחכוותה
.ןתוא עצבל ומצע תא חירכהל ליבשב תישפנ הניחבמ ידמ שלח היה אוהש אלא ,תווצמ םייקל
,סובוטואב ונלש חוכיוה עצמאב ,ןפוא לכב ." הבושתב רוזחל " תאז לכב תוסנל ןווכתמ אוה וישכע
הטישהו , תויגוגמד ויה ולש תונעטה .ידגנ חוכיוב ול רוזעל הסינו ידרח שובלב םדא ונילא אב
תחא ןיב הבשחמ הינש יל רשפאל ילב ,ףצרב תולאשב יתוא ףיקתהל התיה חוכיוב ולש תירקיעה
.ןהילע תונעל תוסנל תוחפל וא , הינשל
יתמלעתה ,(הבושתב םיריזחמ) םית"בחמה לש תוטישהמ תחא וזש עדוי רבכ ינאש ןוויכמ
ול יתרבסהו תיגוגמד הטיש וזש ,רבדמ ידרחהש הז ידכ ךות ,ילש רבחל יתרמאו וירובידמ
.ותוא קיחצה יד עטקה .חוכיוב גוגמדה תא חצנל יוכיס ןעדמל וליפא ןיא וז הטישבש
איהו דימ ילש רבחה תא התנקש תחא תיגוגמד הנעט תועצמאב יתוא ענכשל הסינ ת"בחמה
:ךכ ךרעב הכלה
,םימייק ולא םירבד אל םא ...הלשממ ישאר לע ,םילמנ לע ,םיליפ לע הלילב םימלוח םישנא
בייחמ הז םיהולא לע םימלוח םישנאש ןוויכמ ,ןורקיע ותוא לע .םהילע םימלוח ויה אל םישנא
םיריזחמב המחלמב החמומ אל ירה ינא ...הבושת יל התיה אלש ןבומכ עגר ותואב .ומויק תא
לודג בר לש תבותכ ונל ןתנש ינפל אל ,דרי ת"בחמהו סובוטוא תנחתל ונעגה ילזמל .הבושתב
המכ רחאלו ,העיסנב ונכשמה .04-6522625 ,ןועדג רפכ לש ברה ,ץישפיל םהרבא :וירבדכ ,הרותב
חיכומ הז םאה ...םיסדרד לע םג םימלוח םישנא :ןועיטה לש הכרפהה יל התלע הבשחמ לש תוקד
.ת"בחמה לש םירופיסה לכ תא הנק רבכ אוה .ילש רבחה תא ענכש שממ אל הז ?םימייק םהש
...םירואזונידה לש םמויק תא חיכומ םג ןבומכ הזש ת"בחמל רמול שארב יל הלע אלש לבח
:ורובע האירק רמוחל קוקז ינא .ךרעב עובש דועב הזה רבחה תא שוגפל ךלוה ינא ,הרקמ לכב
.הכרבב ולבקתי (Word יצבק ומכ) הספדהל ןתינש טמרופב , ןידרבייס בתכש הלא ומכ םירמאמ
,שארמ הדות
ריש

:תפסונ האירקל
.הנומא לע םירמאמה *
.הבושתב םיריזחמה ינועיט לע םירמאמה *Forum Hofesh

.א םייח
םיכאלמ יקוספ


.םבילל בורק תדה תא םיחקולש הלאל דעוימ וניא רפסה
.לאל תוחבשת רפס אל הז

ץראה לע םירוטטקיד קיפסמ שי
םיימשב דחא ךירצ אל

Forum Hofesh

םולש םיהולא

.טנרטניאב םימורופה דחאב ,םש םוליעב ,םוירניפלודב עוגיפה רחאל בתכנ

.בוט ברע .םולש םיהולא
אל הליל הטמל ןאכ ונילע רבוע טושפ .ןושיל ךל עירפמ ץראה רודכמ הלועש ןשעה םא תרעטצמ
הזיא אל ,םירצמ םילייח תובבר עיבטמש לודג ןופטיש וזיא אל .עדוי התא ,יניצר והשמ אל .טושפ
.עוגיפ ול םיארוק ונחנאש ,ןטק והשמ אלא ,סותאפה םשל ןבא תוכיתח יתש לש ץופינ

םלועל ונתוא איבמ התאש ירחא ונחנאש המ הז םידלי ?ןוכנ ,םידלי הז המ עדוי התא ,םיהולא
תיבל םיכלוה דועש הלאכ ,םינטק םידלי 17 ,לומתא זא .ונממ ונתוא תחקל טילחמ התאש ינפלו
ובשח ובש םוקמל ואציו ורפאתה ,וקרתסה ,ושבלתה םה .ףיכ לש ברעל םמצע תא וניכה ,רפס
םה ,םביבסמ שיש תויעבה לכ לע ובשח אל םה יוניש םשל ?המ עדוי התאו .בוט יכה םהל היהיש
םהשכ .ועט םה לבא .םולכ םהל הרקי אל םששו ,הביסמל םיכלוה םהשו ברעב ישיש םויש ועדי
עגרבו ,רחא םדא םדיל דמענ ,סיכב םירוההמ לקש 100 לש רטשו דיב ןופאלפה םע ,רותב ודמע
הברה לשו .םש ויהש םירחא םיבר דוע לש שפנה תא גורהלו .םלוכ תא גורהל טילחה דחא
.תוחפשמ

תכלכולמה הפצרה לע ךפשנש םדה לכ תא תוארל ףיכ ךל היה ?לומתא תינהנ ,םיהולא יל דיגת זא
ףיכ ךל היה ?וליחתהש ינפל דוע םירמגנ םינטק םידלי תוארל ףיכ ךל היה ?םוירניפלודה לש
ישיש םויב ודקר םידליה ,ןוכנ זא ?דעל םייניעב ץוצינה תא םידבאמ תובא 17-ו תוהמא 17 תוארל
.ברעב
.חקל םתוא דמלל ידכ היה הז לכ ילוא ,ןוכנו .תורצק תולמש ושבל תונבה ,ןוכנ זא
ץיברמ אוה ולש םידליה תא ךנחל םוקמבש ,םיימשב ונלוכ לש הכמה אבאה טושפ התא ילוא
.םהל

בושש ,ול חילצה בושש ול דיגת .הללא תא ריעתו דיל רדחל הינש ץופק .הבוט יל השע ,םיהולא
לש הבוט לע תרבדמ אל ינאו ?הרזח הבוט ונממ שקבל רוכזת םג תחא םעפ ילוא לבא .ול תרזע
.םייח לש .טקש לש .םולש לש הבוט לע תרבדמ ינא .םינטק םינעטמ

תא ןיבהל הלוכי אל ,שמשה תייסקאלגב הדוקנ ,ילש ןטקה תיבהמ ,ינא ילוא ,רקי םיהולא
ונחנא .הפ םיפייעתמ ונחנא .דחא רבד ךל רמול הצור ינא ,תאז לכב לבא .ךלש הלודגה תינכותה
רשוכ תא דואמ רהמ םידבאמ ונחנאו ,תושעל המ םיעדוי אל רבכ ונחנא ,םינימאמ אל רבכ
,םלוע דוע ךל אורבל ךרטצת בורקב ,הפ הבוטל והשמ הנשת אל םאו .ערל בוט ןיב ונלש הנחבהה
.קחשל ימ םע ךל היהי אל רבכ הפ יכ

.הרזח םיחקול אל תונתמו .הנתמ תאז םייח ,םיהולא

Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא