הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב

ןאכ וקילקה - שפוח תמב לש םיפדה סקדניאל

Forum Hofesh

רודמב ומסרפתי ונילא וחלשתש םיבתכמהמ קלח .םכלש םיבתכמל תדעוימ שפוח תמב
.הזה

לש ישארה ףדב "ונילא ובתכ"ב תומושרה תובותכל ,ליגרכ םיבתכמ וחלש ?תועדוה חולשל ךיא
םירמאמה יפדב םירמאמ ,"םיבתכמ" לש םינושה םירודמב ומסרפתי םיכורא םיבתכמ .רתאה
."שפוח תמב"ב תורצק תועדוהו

ללגב אל) רתויו םייעובש-עובש תחקל לוכי הז םסרפנ םאו ,לכה םסרפל םיחיטבמ אל ונחנא
.(...םינלצע ונחנאש
.אלמ םש וא ,דבלב יטרפה םכמש תא םסרפל םיצור םתא םא ונייצ אנא ,העדוה םיחלוש םתאשכ

Forum Hofesh

ןאכ וקילקה - שפוח תמב לש םיפדה סקדניאל
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא