םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


הרותב םיגולידה לע
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו

ינורהא ןור רוספורפ תאמ
ןוינכטה ,הקיטמתמל הטלוקפה


.הרותב םיגולידה תעפות לע םילמ רפסמ בותכל רתאה יכרוע ידי לע יתשקבתנ

תעפותל ,ןיבר חצר זאמ דחוימב , תונורחאה םינשב יסחי הנתשה םירחא םיבר לצא ומכ
ךכ םושמ .ונלש הרבחה לע םירבועה םיכילהתה ןמ הגאדל תעשעושמ תונרקסמ .הבושתב הרזחה
המ לע םילמ רפסמ בותכל ןכומו ,םישרחל רוביד ,ליעומ אלה תא וישכע השוע ינא
."הרותב םיגולידה לש המיהדמהו הביצעמה העפותה" הניכ יעלק ליג יאקיטמתמהש

,ךכמ רתוי דועו .םיינויגה םיקומינ ינפב הדימע תד הבש הדימה ןמ םהדנ דמוע דימת ינא
םירסוא המכ דע ,ךכמ רתוי דועו .תינויגה ךרדב םהילבה תא קמנל םייתדל בושח המכ דע
הייפכה אל ,המצע תדה ,ןכ .לבה איה תדש :תושרופמה םילמה תרימא תא םמצע לע םיינוליחה
וזעי אל דוע לכו .תדה קודיצל םיינויגה ומכה םיקומינה אלו ,תוידרחה אלו תיתדה
,תיתדה הייפכב המחלמל חוכ רוזאל יוכיס םהל ןיא ,ומצע רבדה תא ףוקתל םיינוליחה
ךותמ ונילע תופכנה ,םייחה ימוחת לכל תוכיישה םצעבו תוילכלכה ,תוינידמה תונקסמבו
.תדה ילבה

אוב ,והשמב ןימאמ התאו ,והשמב ןימאמ ינאש אל הז :ירטמיס וניא ,תוחורה לכל ,בצמה
התא .שיבכ םיצוחש ינפל םידדצה ינשל לכתסהל ךירצש ןימאמ ינא .ותנומאב דחא לכ היחי
,םילבכב דחי םירושק ונינשש איה הרצהו .היגולורטסא רפס אורקל ךכ םשל ךירצש ןימאמ
דילות םא דחוימב .ךתא דחי תאז תושעל ינא םג בייח היהא שיבכה תא רובעל הצרת התאשכו
.ןוויכ ותואב םה םג וכשמיש םידלי הרשע דוע

,םיגלדמה לש םתוואג וילעש ,רתויב םסרופמה יוסינה .הרותב םיגולידה ןיינעל וישכעו
ותוא סינכהל וחילצהש םושמ וב םיאג םה .ספיר 'פורפו םוטציו םיאקיטמתמה לש אוה
לש ותרזע תא וסייג ךכ םשלש םירפסמ אל םה .Statistical Science: דבוכמ יעדמ ןותיעל
.םוסרפה לע ץילמהש םסרופמ יתד יאקיטמתמ

לבא ,וילא סחייתהל וליפא יליוואש ,ךכ לכ ידרוסבא ספירו םוטציו לש יוסינה לש ואשונ
,םיליגרה םיגולידב ,אוצמל רשפא טסקט לכבש וחכונ םיגלדמה רשאכ .הרירב ןיא הארנכ
םה .רחא גוסמ םייטסיטטס םיבושיח בשחל וטילחה ,הרותב תואצמנש תותימא לש גוס ותוא
רתויב םימסרופמה םינברה תומש 25 תא הכותמ ואיצוה ,םינבר לש הידפולקיצנא וחקל
םירצק םיגולידב עיפומ אוהש הרותב ןושארה םוקמה תא ואצמ ,(טירפה ךרוא היה דדמה)
םשה םאש ושוריפ "רתויב םירצק" .קיפסמ ךורא טסקט לכב עיפומ היה םשה ,רומאכ) רתויב
תא וחקל ,'ב םוקמב תויתוא 5 לש םיגולידבו ,'א םוקמב תויתוא 7 לש םיגולידב עיפוה
םיגולידב בר ותוא לש הדילה ךיראת עיפומ ובש ןושארה םוקמה תא ואצמ ךכ רחא .('ב םוקמ
ןמ רתוי הזל הז םיבורק תומוקמה ינש :םאתמ שי םיינשה ןיבש "ואצמ"ו ,רתויב םירצק
.שארמ לכה עדי םיהולאש ,ןבומכ ,ושוריפש .יופצה

דצמ .שנוע לכ עיגמ הז גוסמ םירבד תונקל ןכומש ימל ?הזל ביגהל ךרוצ שי תמאב םאה
רב רורד .וביגהו םישנא רפסמ וחרט ךכ םושמ ילוא .ונלוכ לש ,רומאכ ,אוה שנועה ,ינש
ייקמ ןדנרבו (תירבעה הטיסרבינואה ןמ תיאקיטסיטטסו יאקיטמתמ) לליה רב היאמו ןתנ
,תאז .תואצות ןתוא ולביקו ,"םולשו המחלמ"ב יוסינ ותוא ושע (ילרטסוא יאקיטמתמ)
ייוניכ ,ךרוצה תעשב ,וניש :וב ושמתשה ספירו םוטציו םגש ,טושפ קירטב ושמתשהשכ
ןתונ ינשה יוניכה םאו ,"םיחופלש איצומ" םג םיבותכב ארקנ "ל"חמרה" םא ,לשמל .םינבר
.דואמ יעדמ .ינשב םישמתשמ ,ןושארה ןמ רתוי הבוט האצות

אוה ףא ,יעלק ליג ידי לע הנתינ ספירו םוטציו לש יוסינל רתויב תניינעמה הרעהה
Statistical יכרוע ידי לע ושקבתה ספירו םוטציו .תירבעה הטיסרבינואה ןמ יאקיטמתמ
ךרוא יפל םיאבה םינברה (ינמודמכ) 34 תא וחקל םה .םהלש יוסינה לע רוזחל Science
יא תא אטבמה רפסמל ועיגה המהדתה הברמל .יוסינה לע ורזחו ,םהילע ידפולקיצנאה טירפה
בורק לבא ,ןושארה יוסינב לבקתהש רפסמה ןמ רתוי דוע בוט אוהש ,עוריאה לש תוריבסה
יוסינב ,בשחמל םירומ םוטציוו ספיר ויה ולש אוה הארה יעלק ליגש המ .אילפהל וילא
לבקתהש רפסמה תא ורבעיש דע קוידב ,בר ותואל םינוש םייוניכ קיפסמ תוסנל ,רזוחה
.הלבקתהש הברקה תדימ תויהל הכירצ התייה םירפסמה ינש ןיב הברקה תדימ ,ןושארה יוסינב
תא .האצותל םאתהב ךרענ יוסינה ,יוסינה ינפל דוע העבקנ יוסינה תאצות :תוטושפ םילמב
ריבסהל ןיא וזכש תיביטימירפ תיעדמ תואמר לש הגרדמל ודרי םייניצר םישנאש הדבועה
.לכה תשדקמ תדהש ךכב אלא

לכשה תשיטנ תא תוארל ביצעמ .ביצעמ הז .םיעודי םיאקיטמתמ םיכומיסכ םיאיבמ םיגלדמה
,םייתד םה .דחוימב ביצעמ הז םידבוכמ םיאקיטמתמ לצא לבא ,הבושתב רזוח לכ לצא רשיה
ונלוכ לכאנ םתלוויא תוריפ תאו .הבושתב םירזוח םבורו ,וללה םיאקיטמתמה לכ ,ןבומכ
.ןובאיתל


"תושפנה ידייצ" רפסב תויתואה יגוליד לע דוע
!תרזנוצמ יתלבה תמאהוףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא