םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא


"הבושתב הרזחה" ברעב הליעפ תופתתשהמ תויווח
םידרחה לש תוירטסיה תובוגתו

סכלא תאמ


ברהש וחיטבה ןה ."רפוע המלש ברה םע - קתרמ ברע" וארק תועדומה
.םיתמה תייחתו שדקמה תיב ןיינב ,חישמ ,גוגמו גוג תמחלמ םיאשונב קוסעי
ןוויכמ .דבלב יקלח הווסמב םייקתה הזה עוריאה ,םיבר הבושתב הרזחה יעוריאל דוגינב
הייעטהו האנוהב ןאכ רבודמ ןיא ,םייתד םיאשונ םה םיאשונהו ,תסנכ-תיב אוה םוקמהש
ןכותו תוזח ,ינש דצמ ,לבא .ב"ויכו רהוז ירוא ,קחצי ןונמא םיעצבמש יפכ םמשל
הפטה) "דורחית" ברע לע ועיבצה ,רפוע המלש ברה םע תורכיה םע דחי ,תועדומה
.רבד לכל (תידרח

:יתאב המל
הפוסש ,רפוע המלש ברה לש ותשרב הליפנמ םייתדו םינוליח ליצהל .1
.תודרחתה
תידרח תוליעפ לובסנ אל ,םינוליחה ,ונחנאש םהל תוארהל ידכ .2
.ונברקב תירנויסמ
,"תמא תעד" יליעפ יפלכו תוירצונה תורוחבה יפלכ םהלש תילטורבה תוגהנתהה תא וניאר
אל ונחנא םא ,םירבח זא .םברקב םתרות תא ץיפהל הרטמב ואב םינורחאה תוחפל רשא
!תוארתהל .ונלצא אל םתא זא םכלצא


.20:30 העש ,1999 ץרמב 7 ,ןושאר םוי
.הפיח ,זמר תומרב תסנכה תיב

רמאמ םהבו םיפד קליחו ץוחב דמע דחא רוחב .םש םינוליח השיש ונייה לכה ךסב
עשעשמ היה .לארשיב טפשמהו היטרקומדה דגנ םידרחה לש תוליעפה לע עירתמש
תיב ךותב הלאה םיפדה םע םיבבותסמ ,םייתדו םיינוליח ,עוריאה יאבמ קלח תוארל
...תסנכה
יל ועיצהו רפוע המלש לש םידרחה וינקסע יתרזעל וצלחנ ,הפיכ אלל יתאבש ןוויכמ
תודמחנב קויד רתיל .תודמחנבו הפי ילא וסחייתה םה ,ללכב .הפיו הרוחש הפיכ
...לק ףרט ינאש ובשח הארנכ .תיתוכאלמ
םירפסו תוטלק רוכמל םינקסעה וסינ ,םייתניב .אובל ששוב רפוע המלשו ,ךראתה ןמזה
:יבל תמושת תא ךשמש דחא רפס םהיניב היה .תסנכה תיב לש הסינכה םלואב םיקפקופמ
.עזעזמ .ירלופופ עדמ רפס היה וליאכ תבצועמ התיה תינועבצה ותפיטע

תושעל שקעתה רגובמ ינוליח גוז .המינפ םלוכ וסנכנ ,רפוע המלש עיגה ףוס ףוס רשאכ
טעמכ .םישנה תרזעל רובעל הליחתב הברס השאהו ,הפיכ שובחל ברס רבגה - תויעב
םהינש רבד לש ופוסב לבא (?אל ,חומה תפיטש הבושח רתוי) הפיכה לע רבגל ורתיוש
.םוקמה תא ובזע

אלל רפוע המלש םאנ תונושארה יצחו העשה לכ ךשמב .העברא ונראשנ
,חרמנ וליאכ לכה .הדוקנ םפוסבש םיטפשמ אלל טעמכ ,ידמל ינוטונומ רוביד .הקספה
דואמ הז לבא ,רמוא אוהש המ תא ןיבהלו זכרתהל הסנמ התא .ףוס אללו הלחתה אלל
רצע אל אוה תחא םעפ וליפאו ,םתוא לכעל תוהש ןתמ אלל םיכשמנ םירובידה .השק
םיבר םיאשונב רביד הבש ,האצרה לש יצחו העש ךשמב .םלוכל םינבומ וירבד םא לאשו
לואשל וא תורהבה שקבל ידכ ברה תא רצע אלו המזוי טקנ אל להקהמ דחא ףא ,םינושו
החטבהב וא תוקמחתמ תובושתב ונענ ונידי לע ולאשנש תויניינע תולאש רפסמ ...הלאש
,ןכאו .(םיידרח םיפיטמ לצא תרכומ הקיטקט) יחכונה אשונה םותב דימ ןהילע תונעל
.הנעמ אלל ,תומתוימ ורתונ ונלש תולאשהו אב אשונו ףלח אשונ

אל ,לכה ירחא .ונלש תולאשל תובושת שורדל ונלחתהו ,ונל סאמנ ףוסב
םירוחבה דחא .תובושת תתל דואמ השק היה רפוע המלשל ...הרואפת תויהל ידכ ונאב
ברה .המודכו םיניכה לע - "תמא תעד" לש םיסרטנוקה ךותמ תולאש המכ ותוא לאש
וליחתה ולש םינקסעה .הלאש םושל תיניינע סחייתה אל יופצכו ,לבלבתהל ליחתה
ןעמל ,עשעשמ יד היה .םילבלובמ םהש םהילע רכינו עוזעזב ונילע לכתסהלו ץצורתהל
ונלש תולאשהש עגרב .שקמ סיסב לע הנבנ םהלש םיפלקה לדגמ ,לכה ירחא .תמאה
תמרמ וקקחצ להקב (!םייתד) םישנא .לדגמה לכ טטומתה ,םוריע אוה ךלמהש ופשח
,הגאדל הביס םיידרחה םינקסעל התיה ,יוניש םשל .ונלש תולאשל ברה לש תובושתה
(-: אל ונלו
!?תינוליח הנוכש בלב ?...תסנכה תיב ךותב ונתוא וכי ?ונל ושעי םה רבכ המ
.המחלמ ריזחהל ונחלצה
המ וניא רפוע המלש ותואש תוארל היניע וחקפנ רשא ,לארשיב שפנ ונלצה םג ילואו
...ופילחיו םיהולאה רהמיש בטומ ,םיהולאה לש וגיצנ ןכא אוה םא .תויהל רמייתמ אוהש
?ןמוימ לכונמ רתוי אל אוה םאה ,ההות ינא

תונעל תכחוגמה ותלוכי תפישחו ,ברע ותואב רפוע המלש לש ןוחטבה רוערעב החלצהה
,תרחמל רבכ ךא .ברע ותואב הבוט השגרה יל התשע ,ומצעל ןיכה אוה אלש תולאשל
.הרהמב חכשנ לכה ,יקוסיעל יתרזחשמ

ךיא הזל וארקת ?הקינאפ ?המדא תדיער .תולקב הז תא וחקל אל ,רבתסמ ,םידרחה
אל ןופצהו הפיחב תידרח/תיתדה תונותיעב תויקנע רעש תובתכ לבא ,וארקתש
רוביצה יגיהנמ .ברע ותואב ונלש הנטקה תוליעפל ויהש םידהה יבגל קפס וריתוה
!יניצר ץחלל וסנכנ ידרח/יתדה


19.3.99 ,"ינופצ יתד" ןותיעה ךותמ


לש ןומוקמ) "הפיח תועידי" ןותיעה ךותמ
26.3.99 ,("תונורחא תועידי"
התוא !!!היגוסל שרדנ ס"ש ר"וי וליפא
,הנידמה תא תלהנמ איה וליאכ המדנש ס"ש
,םעפ אל קוחה ןוטלשמ תומלעתה ךות
העברא ולאשש תולאש המכמ הצחלנ
תידרח הפטה תאצרהב ,םינוליח םירוחב
!!!תינוליח הנוכשב


:"שפוח" תכרעמ תרעה
םע דדומתהל םתלוכי רסוח :םידרחה לש הכרה ןטבב תועגופ הלאכ תולועפ
.תמאה

!םתא םג ופרטצהו אסרוכהמ ומוק        


ןמטטש השמ ,הפיח תייריע שאר ןגס לש תנכוסמה ותואטבתה תא הנגמ "שפוח"
ביגי רבכ ומצעב רוביצה" :רמאש ,םינוליח יפסכמ רקיעב ןמוממה רוביצ גיצנ ,ל"דפמהמ
.הזימרב אמיכחל ידו ."ולא םישנא יפלכ םאתהב
השולשב ונעגנ וב ,הפיח תייריע שאר ,ענצמ רמל בתכמ ונחלש עוריאה תובקעב
:םיאשונ
ונא .תומילאל האירקכ הניבהל ןתינ רשא ,ל"דפמהמ ןמטטש השמ ,ונגס לש ותואטבתה .1
.וירבד תרמוח תא ןמטטש רמל ריהבהלו תואטבתהה תא תונגל ענצמ רממ םישרוד
הייריעה תדמע תא תעדל ונשקיב .תוירנויסמ תורטמל ינוריע תסנכ תיבב שומישה .2
.הז אשונב
.יקוח רבדה םאה תעדל ונשקיב .תוירחסמ תורטמל ינוריע תסנכ תיבב שומישה .3
הפיח" תעיסו "תמא תעד" ,"ישפח םע"ל םיקתעה םע 27.3.99 ב חלשנ בתכמה
רפסמ תא ררבל ונחלצה אלש ןוויכמ חלשנ אל צ"רמ תעיסל קתעה ."םיקוריה-ונלש
.םהלש סקפה
.תרוכזת בתכמ ענצמ רמל ונחלשו ונרזח 7.5.99 -ב
לש קלח הזיא ןיינעמ .ונתינפל סחיתהל ענצמ רמ חרט אל ,הבזכאה הברמל
.גצימ אוהש בשוח אוה רוביצה

תועידי"ל ךיישה ינוליח ןותיע ,"הפיח תועידי" ןומוקמל בתכמ ונחלש ,ףסונב
םעפה םג וז ןיא .עוריאה לע תואיגש תאלמו הטומ ,תתוועמ הבתכ םסרפ רשא ,"תונורחא
יסרא הכ יאנותיע חוויד םיקיפמ העידיה ירוחאמ םידמועש םיבתכה ינשש הנושארה
אלו תידרחה תונותיעב אוה יעבטה םמוקמש ונל הארנ .יניינע חוויד לש הווסמב יתמגמו
.םהינש יבגל תוישיא תונקסמ קיסהל ךרועהמ ונשקיב ...תישפוחה


ףדה שארל


םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא