םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


yael
לעי
(הרוד בטסיג)

תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ

רלמ היפוצ ר"ד

,"םילהנמ" תעה בתכ ,השיאה תמבב םסרופ הז רמאמ
.1991 'טפס-'גוא ,42-43 ןוילג
.רמאמ ותוא לש תבחרומ הרודהמ הנה וז הסרג

ןאכ אצמנ רמאמה תא ליכמש rtf ץבוק

:אשונ ותואב
"תמא תעד" לש סרטנוק - תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ -
("השיא ינשע אלש ךורב") אבס לארשי חורב םזיניבוש -

רמאמה ןכות

ארקמה תפוקת (1)
התרצותו הדיל תנוכמ - 'א קלח ,תולגה תפוקת (2)
תוינאציו תובנג ,תויאנק ,תוינלצע ,תוינרגרג - 'ב קלח ,תולגה תפוקת (3)
רצויה דיב רמוחכ ,ןהילעב דיב םישנ - 'ג קלח ,תולגה תפוקת (4)
תורח ךותב תודבע ;השדחה תעה (5)
תונעטה - "הכלהה יניגמ" לש תויטגולופא תובוגת (6)
השיאה לש אתורבחה - 'א קלח ,הכלהה יניגמ (7)
?הריבע 'תנזאמ' הקדצ - 'ב קלח ,הכלהה יניגמ (8)
?ורשקהמ אצוהש קוספ - 'ג קלח ,הכלהה יניגמ (9)
המינפ ךלמ תב הדובכ לכ (10)ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא