םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ
רלמ היפוצ ר"ד

תונעטה - "הכלהה יניגמ" לש תויטגולופא תובוגת (6)

Ruth
תור
(הרוד בטסיג)

הדמעמ תלאש םע - תויתד םישנ םגו ,הבישי-ידימלת ,םינבר - הכלהה יניגמ לש תודדומתהה
ןתוררועתה - רקיעבו ,םימרוג המכ ךכל ומרתש קפס ןיא .תיסחי השדח העפות איה השיאה לש
הדמעמ רופיש ןעמל תולעופה ,תורחאו לאידקש האל ,יולש סילא 'פורפ ומכ ,תויתד םישנ לש
םימרוג ידי לע תיתכלהה השיגה הפקתוה דוע לכ .הכלהה תרגסמב הידוהיה השיאה לש
לועפל אל יאדו .ןנוגתהל ךרוצ לכ "היגיצנ" ואר אל ,םייטסינימפ רקיעב ,םיינוליח
.תיטגולופא הבוגתל םיביוחמו םימיואמ שוחל םהל המרגש איה תיבמ תוררועתהה .יונישל
:םה השיאה דמעמ ןיינעב היפקות דגנ הכלהה יניגמ לש םהינועיט ירקיע

תרגסמ תקפסמ איהו ,ילכלכה הדמעמ לעו השיאה לש הדובכ לע הניגמ ,ללככ ,תידוהיה הכלהה
.הלש יתרבחה סוטטסה לע הרימשל תיעוציבו תיתקיחת
,ךורע ןחלשבו ם"במרב הלכו ,ל"זחבו דומלתב לחה - תויתכלה תואבומ ןתוא לכ דגנכ
תורבדמה תורחא תויתכלה תואבומ לש 'תידגנ המישר' שי ,השיאה תא ,הרואכל ,תוזבמה
.התמדוק תא תנזאמ וז תידגנ המישר .הריקוהלו הדבכל תורומהו ,החבשב
.הנומתה תא םיפלסמ םה ןכלו ,םרשקהמ ואצוה השיאה לש התונגב םירבדמה םיקוספה
אוה ,תבש ברעב תיבה תרקעל םירש תיבה ינבש ,(10 - 31 /א"ל ילשמ) "אצמי ימ ליח תשא"
לע התוא תדבכמו השיאה לש הכרעב הריכמה השיגל תודע אוהו ,השיאה תא חבשמו ללהמה ריש
.עובשה תומי ראשב הלעפ
םישנ ןיב דלומה לדבהה תא אטבמה קוספ אוה (14 /ה"מ םיליהת) "המינפ ךלמ תב הדובכ לכ"
םדבל םהש ,התחפשמו התיב ךותב דקפתל הדעונ התאירב םצעמ השיאהש ,ורקיעו ,םירבג ןיבל
תוליעפבו ,הרות דומלתב ,הסנרפב :ותיבל ץוחמ םה רבגה ידיקפתש העש ,התכלממ ימוחת
.ארובה לש ונוצר תאו עבטה תא תגציימ הז ןיינעל הכלהה .תירוביצ

:דחאל דחא םהילא סחייתנו ,הלא םינועיט קודבנו הבה


השאה לש אתורבחה :'א קלח - הכלהה יניגמ (7)


םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא