םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ
רלמ היפוצ ר"ד

תורח ךותב תודבע ,השדחה תעה (5)

השדחה תעה

,וצראב םעה ייח תא תונויצה השדיח זאמו ,לארשי םע לש ותוברתל הלכשהה חור הרדח זאמ
םיירוביצה םייחב םישנ תולעופ בוש .םדקכ ןהימי ושדיח לארשי תושנ םגש ,הארנ
תוירנכ ,תורמז ,תוינדקרו תוינקחש ,תורייצ ,תורפוסו תוררושמ ןהב ,םעה לש םייתרבחהו
םיהובגה םיגרדב תוטפושו תוינטפשמ .הלשממ שאר וליפאו ,תורשו תסנכ תורבח ,תוינרתנספו
ליח-תושנו תואפור ,תורומ .םיקיודמה םיעדמבו הרבחהו חורה יעדמב רקחמ תושנ ,רתויב
.םעה אבצב

ןיידע תישפוחה הרבחב םג ,וא ,ףסכנה ןויוושה ןמ לארשי תושנ תוקוחר ןיידע :רמאת םאו
הרבחב ומכ אלש .הרהנמה הצקב רואה תא תוארל רשפא רבכ לבא ,ןכא :בישנ ,תטלש הילפאה
,ןיידע םירובסה םה תישפוחה הרבחב םיבר אל ,חופיקהו הלוועה תא תשדקמה תידרחהו תיתדה
םה לוצינו חופיק יכ .םימשמ הריזג איה השיאה לש תיתרבחהו תיטפשמה התותיחנ יכ
.םתונשל רבד תושעל ןיא יכו ,ונמלועב םייואר םיכרע

תונשל ידכ דקמתהל שי םהב םימוחתה םהמ הלאשה ביבס קר אוה ישפוחה הנחמה ךותב חוכיוה
לכב םוחת לכל יוארה ןונימה והמו ,ךוניח וא תירוביצ תועדומ ,הקיקח :םייקה בצמה תא
ךרוצה םצע לע .ןהלש ןמזה תא תוכרוצ תויתרבח תוכיפהמ יכ הדבועה רואל ,הנותנ תע
.גילפד ןאמ תיל - וזכש תיתרבח הכפהמב

תיתרבחה הכפהמה תא השיאה רורחשב האר ,ץיבובייל והיעשי 'פורפ יסכודותרואה ידוהיה םג
רבדב היוגשה החנהה ףא לע .דועו תאז !תוכפהמה תעודי ,םירשעה האמב רתויב הלודגה
לש הקלח הז םוחתב םגש רבתסמ ,םימחרהו דסחה ,הקדצה לע תיתדה השיאל שיש לופונומה
.תידרחהו תיתדה התוער לש הזמ לפונ וניא תישפוחה השיאה

ידיב השעמל םילעפומו ומקוה םינורחאה תורודב לארשי םע לש הקדצהו תובדנתהה ילעפמ בור
,הנומא ילעפמ דצל ו"ציוו ,ת"מענ ילעפמ ,ם"יקאו א"חימ ,ל"עי ,ן"רעו ן"ליא :םישנ
יעגפנ םידליב לופיטו תוכומ םישנל תונועמ ,ןטרסב המחלמל הדוגאהו לייחה ןעמל דעוה
תטילקל תונוש תורגסמ .םיכרצנ םישישקלו תונוגעל עויסו הכימת תוצובקו ,ם"לא ,תומילא
תורגסמל ץוחמ ןהב תוקסוע םישנש תויתובדנתה תויוליעפ ראשו ,תורעבה רועיבלו היילע
.םהידעלב - םקלחו םיבדנתמ םירבג דצל םקלחב ,תוידרחה

שמשל השיאה לש התוכזב הריכמ הניאש ,תינוציקה תיאנקה היסכודותרואה חורל ליבקמב
תבשל השיאה תוכזב ןמזמ רבכ הריכה יחרזאה טפשמב התליבקמ ,תושיא ינידב הדעכ וליפא
לש התוכז דגנ הכלהה םשב תואנקה תמחלנ דחא דצמ .תטפושכ םג אלא ,הטילקרפכ קר אל ןידב
תרקבמ לש דיקפתב שמשל םישנ תורחבנ - דגנמו ,תיתדה הצעומב ףתתשהל (!) תיתד השיא
!היסור וא ןיסכ םלועה תומצעמב וניתורירגשכ וא ,הנידמה

Mother from Shlomo Trial
המלש טפשממ םאה
(הרוד בטסיג)

תוריח ךותב תודבע

ךורע ןיאל עורג םויכ הארנ ,תחאו םירשעה האמה ףס לע לארשיב הידוהיה השיאה דמעמ
,החופיק לש יתקיחתה יפואה ללגב קר אלו ,תיברעמה תוברתה תונידמב השיאה לש הדמעממ
,רומאכ ,אוה דחאה םעטה .תוחפ אל םייתועמשמ ,םיפסונ םימעטמ אלא ,תושיא ינידב רקיעב
.תידוהיה הכלהה לש 'השודק'ה םתוחב ותעבטה ידי-לע חופיקה לש ותחצנה

םהב תומוקמב וא ,םירחבנה תודסומב םלוה גוציי ,לשמל ,ןיא תיאפוריא הנידמב םישנל םא
,םייגולואידיא םימעטמ עבונ רבדה ןיא ,המואה לש הלרוג לע תובושחה תוערכהה תולבקתמ
יסופדמ הררחתשה םרטש ,תילכראירטפ הרבחב השיאה חופיק לש ךשמתמ בצממ האצותכ אלא
הדמעמ יוניש רבדב הלאשה .חופיקה תא החוד איה תיגולואידיא רשאכ םג ,םייאכרא תוגהנתה
תורחא תונידמב ,יטיא ךילהתה היהי תוינרמש תונידמב ;דבלב ןמז לש הלאש איה השיאה לש
.רתוי ריהמ -

תסיפת איה וזכ .התאירב םצעמ הב העובטכ תינויער תספתנ השיאה תותיחנ רשאכ בצמה הנוש
השיאה לש הפותיש תא ףסה לע לסופ םייתכלהה םיקוחה סקדוק .השיאה תא תידוהיה הכלהה
תונשל תנווכתמ הניא תינויווש היגולואידיא םושו ,תידוהיה הרבחה לש םיירוביצה םייחב
יוכיס לכ םג ןיא לארשיב הידוהיה השיאל :תורחא םילימב .וז המצוע תבר תיתד הסיפת
םרוגכ הכלהה תא הרבחה תסיפתב יוניש לוחי אל דוע לכ ,דיתעב הבוטל הדמעמ יונישל
.הנידמהמ תדה תדרפה ידי לע ,לשמל .תידוהיה הרבחב השיאה לש הדמעמ תא עבוקה ירקיעה

,דבעושמ ותויה תדבועב דבעושמה לש ותרכה אוה דובעשמ רורחשל יחרכה יאנת :ינשה םעטה
.ןויוושו תוריח לש םייחל יאכזכו ,וייח לע ןודאכ ,ישפוח םדאכ ומצע תלבק ידי לע תאזו
ךותב תודבע" ורמאמב הל ארוק םעה דחאש יפכ וא ,המודמ וא תיתימא ,הריחב ךותמ תודבע
השיא .ירקיע בכעמ םרוג איה ,"תינוציח תוריח תחת תרתתסמה תימינפ תודבע" :"תוריח
,(ג"מ תוחנמ) ". . .רוב ינשע אלש ,השיא ינשע אלש" הכרבה תא הנבהב תלבקמה ,תידרח
םג רורב ,םיינשה ןיבש לדבהב ןיחבהל הנכומ הניאו ,"ונוצרכ ינשעש" המלשה ךותמ תכרבמו
.הבצמ תא תונשלו תוסנל היצביטומ הל היהת אלש

םג - הכנחתה איה ןהילעו ,הלש תומרונה ןה ולאש הרבח ךותל הדלונ איה םא .ןכ לע רתי
םא ןיב ,הבצמ יונישל הברה תושעל לכות אל - החוכנ תוארל היניע וחקפנ םא ,התורגבב
תילכלכ תולתו עוצקמ רדעה ,םידלי ,ןיאושינ ידי לע םיקושיח יפלאב הקשוח רבכש םושמ
בצמב המצע אוצמל הלולע איה תיגולוכיספ הניחבמש םושמ םא ןיב ,הלדג הכותב הרצה הרבחב
הברה עבות הזכ בצמ .םייוגש ויה הכ דע הייחש הרכהה ןמ עבונה ,יביטינגוק סננוסיד לש
.ונממ ץלחיהל ידכ שפנ-תומוצעת


יכרע ינש ןיב תלבסנ יתלב תושגנתהל עלקנש ,םדא לש ישפנ ךובמ אוה יביטינגוק סננוסיד)
תא שיחכהל וא ,תוחדל וילע ,ומצע םע הינומרהב תויחלו ךישמהל ידכ .וייח לש דוסי
אוה ובש ישפנה קבאמה ןכסי ,ןכ אל םאש .וללה םיכרעה ינשמ דחא לש וקודיצ תא וא ומויק
(.ומולשל תימויק הנכס ידכ דע ,תישפנה ותוולש תא יורש


תונעטה - "הכלהה יניגמ" לש תויטגולופא תובוגת (6)


םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא