םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ
רלמ היפוצ ר"ד

?"המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" (10)

- השיאה תגצומ ובו ,ךרובמו רשואמ ךלמל ןונמה והז .14 / ה"מ םיליהתב ורוקמ הז קוספ
,הכז םהב םיסרפה ןמ קלחכ - שבוכה ךלמה ידיב השבכנ ותכלממש ,רכינ ךלמ תב הארנכ
,הז קוספ .ושארל רשוק יחרזמה ררושמהש תובוט תודימ ראשו ,ותרובגו ותקדצ תוכזב ילוא
לכ לוכיבכש ,השיאה לש למסל םייתד םידוהי םיגוגמד ידיב ךפהנ ,ורשקהמ אצוה טלחהבש
הלש יגולויבה הנבמה םצע .התיב תומא 'ד ךותב םייתסהלו ליחתהל ךירצ תומדא ילע הלעופ
:רפסמ תובושת הז פיטואירטסל םג .יגולויצוסה הדמעמו המוקמ תא ,וז הסיפת יפל ,ביתכמ

ושוריפש ,'דובכ' גשומה ןמ ללכ אב וניא (ןשוש-ןבא ןולימ יפ לע) 'הדובכ' גשומה (א
ללכ ,ןעטמ ,שוכר - 'דבכ' ןמ אלא ,בושחנש םיצורש יפכ ,הבר הכרעה ,תובישח ,רקי
,היובשה ךלמה תבל ףסונב ,רמולכ .(21 /ח"י 'טפושב ומכ) רוביצ לש וא םדא לש ךרע-יצפח
שומישה ןיבל רוקמה ןיב ןוימד לכ ןיא ,ךכיפל .ללשכ השוכר לכ תא םג שבוכה ךלמה לבקמ
.הז קוספב השענש רחואמה

הקידצמ הנניאש יאדוו ,תיגולויב היכרריה תבייחמ הנניא םדא ינב ןיב תונושה (ב
,ןמשל ההז הזרה ןיאש םשכ שממ ,ןיטולחל םיהז םניא השיאו רבגש רורב .תידוקפת היכרריה
םדא ינב ןיב םילדבה ראשכ ,וא ,גזמה רקל גזמה םח ,רועה ההכל רועה ריהב ,ךומנל הובגה
לש המויקל תונעוט ןניא תויטסינימפבש תוינוציקה ףא .עזג וא ,םואל וא רדגמ ותוא ךותב
תונושהש ,קר איה הנעטה .תויונמדזה ןויוושל ןתעיבתל הליעכ ,םירבגל םישנ ןיב תוהז
הניחבמ רבגל סחיב השיאה לש התותיחנ לע תדמלמ הניא ,הייברב תורושקה תוכרעמב
תוצובקה יתש ןיב םילדבהה הלא םיניינעל .תידוקפת אל יאדוו ,תינחור ,תישפנ ,תיגולויב
יתשמ תחא לכ ךותב םדאה ינב ןיב םילדבהה ןמ םינטק םה - הזמ םירבגו הזמ םישנ -
תור ,דימ טרגרמ ,זעוב ץנרפ ומכ ,ונתפוקת ינב םיעדונ םיגולופורתנא .וללה תוצובקה
הרוקמ םינימה ןיב םידיקפתה תקולח יכ הנעטה לע םיקלוח ,יקסבונילמ בלסנורבו טקידנב
םיכרד לע םיעיבצמ םה ,תיתרבח איה הקולחה יכ םתסרג תא חיכוהל ידכו ,יגולויב אוה
.תורחא תורבחב םידיקפת תקולח לש תורחא

ויתואצותש ,רקחמ הנש םירשעמ הלעמל ינפל המסרפ ,ןמרקא הנויו תעדונה תרקוחה
םירירש ומכ תויסיפ יאוול תועפות וליפאש ,ךכ לע תועיבצמו ,רתוי תכל תוקיחרמ ףא
.םייתוברתו םייתרבח םיאנת לש הדלות - תלטובמ אל הדימב ןה ,לדוגו

אלא ,ונתפוקתלו ונתרבחל יטסינורכאנא אוהש דבלב וז אל ,ךלמ תבלו הכלמל יומדה םצע (ג
השיאה דובעש תא ותרזעב חיצנהל ידכ ,הז קוספב השענש שומישה .דוע ונניא יטויפ םגש
וזיא לע ,ןכש ,ונתעדותב ירוקמה ודועיי תא אלמלמ ונממ ענומ ,הינודא-הילעבל הידוהיה
ירהו ?הידלי לע אמש ?הידוהיה 'הכלמה' וא 'ךלמה-תב' תכלומ ,קוידב ,ימ לעו ,הכלממ
,םינודאה דמעמל ךייתשהל תיטמוטוא םירבוע ,תווצמל ועיגהש עגרמ ,הלש הינב וליפא
,הטירוטוא שמשל תיאשר הניאו הלוכי הניא הרובה םמא םהידומיל יבגל ףא - םתוריעצבו
?תכלומ איה היתונב לע אמשו ,(ג"י /ג"כ ,ב"א ם"במר) "םינטק דמלת אל השיא" :רמאנכ
- הלעבל רשא ."המא תושרב" אלו ,רמאנש יפכ ,"היבא תושרב" איה ,אשניתש דע ,תבה ירהו
!ונדמע רבכ ןה ,החפישל ול התויה לע

םילותיחה לע !תותבחמהו םיריסה לע - ?הידוהיה 'הכלמה' תכלומ ,אופא ,ימ לע
והשלכ רשק היהיש ךירצ יתורפס לשמל םג ירהו ?ףוצרקל תוניתממה תופצרמה לעו םיאוצה
םיכסנ םא קר תיתימא תועמשמ היהת הז רשקהב 'הכלמ' גשומל !סחייתמ אוה הילא תואיצמל
ולא םא ,ךא .םהיכרוצ לכ יולימל תוירחאה תלבקו ,החפשמה ינב לכ לש םתוריש :ושוריפש
לש תויזכרמה תולאשה ןה ,סבכל יתמו לשבל המ ומכ תולאשב תוטלחההו ,הכלממה ימוחת םה
!'הכלמ' תניחבב איה הינודא תיבב החפיש לכו תתרשמ לכ יזא ,הייח

םוכיס

היתויחא לש הזל ,הכלהה תרמוש הרבחב הידוהיה השיאה לש הדמעמ ןיב האוושהל רוזחנ םא
תא עירכמה אוה ,דיתעב יונישל יוכיסהו הווקתה רדעיה יכ ,הארנ תיברעמה תוברתה תוצראב
.הידוהיה השיאה לש התערל ףכה

ןויווש ןעמל הקבאמ םע דבב דבש ךכב ריכת רשאכ קר ,אובי הז דוכלממ ץלחיהל הייוכיס
תוסיפת לש ,תויח ןה הב הרבחה לע ןתוטלתשה תעינמל םג תושעל הילע ,תויונמדזהו תויוכז
יתרבח חופיק לכ לש וריחמ תא הנמלשתש תונושארה ןה ,ןכש .חלכה ןהילע דבאש תונשוימ
.םינש יפלא ךשמב תיטסיניבושה תישונאה הירוטסיהה ונתוא הדמיל םנמאש יפכ ,יתדו


Atalia הילתע
(הרוד בטסיג)
םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא