םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


Vesheyodea Lishol

,"לואשל עדוישו" רפסה ךותמ - ןלהלש םיעטקה
בל ןועמש תאמ

.ביבא לת ,11036 .ד.ת ,לוגרח תאצוהב עיפוה רפסה

,רפסהמ םיעטק רתאב םסרפל ונל ורשפיאש לע האצוהלו רבחמל םידומ ונחנא
.ולוכ רפסה תא אורקל דואמ םיצילממו
סותימ :טנרטניאבו ,םירפסה תויונחב רפסה תא תונקל ןתינ
ןאכ וקילקה - רפסה לע אורקל


:.כ ןנור לש ישיאה ורופיס ךותמ

,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
...הצור אוהש המ השוע דחא לכש

התאשכ .םייביטוורסנוק םיאושינב הנש יצח ינפל ונתחתה .השורג איה הרפעו ןהוכ ינא
לכ ,והז :רמוא התא םצעב .הלאשב הרזחה לש "שיטפב הכמ"ה הז ,השורג םע ןתחתמש ןהוכ
םגו ;יתוא םיניינעמ אל םייתכלהה םייוויצה לכ ,רתוי יתוא תניינעמ אל תיתדה הרבחה
הלחתהב יד .םיידי יתשב הילע םתוח ינא םויכ ,יתדה םלועל הרזח ךרד רתוי ןיאש הדבועה
המכ קר ורבעש תורמל ,ןתחתהל םיכלוה ונחנאו הזל הז ,קלא ,ונדעונש השגרה ונל התיה
רבד לש ופוסב יכ ,בצמה תא ילש םירוהל ריבסהל םיכירצ ונייה .ונרכהש זאמ תועובש
אלו רז טנמלא" סנכנ םינהוכה תחפשמל .תושורגה תחפשמ לש אלו םינהוכה לש איה הייעבה
איה הרפעש םכל דיגהל הצור ינא ,בוט" :םהל יתרמאו םירוהל יתכלה דחא תבש לילב ."ינקת
ראשינש תויהל לוכי יכ" :םהל יתרמא "?הז תא רמוא התא המל ,עגר" :ולאש םה ".השורג
אובל ךישמת איהש תודגנתה םהל שי םא םתוא יתלאש ".תראפתל תיגוז תכרעמ םיקנו דחיב
רתוי ולאש אל םהש תמאה .'וכו האבה הכורב ,אלש ןבומכ ורמא םה .תבש ליל תודועסל יתיא
לש ופוסבו ,השק דואמ הז תא וחקל אל ילש םירוהה .החפשמב דיחיה רובידה היה הזו ,ידמ
דמחנ היהו הנותחל ואב םלוכ .ןורמושב תולחנתהב םירגש ,הרפע לש םירוהה אל םג רבד
בוט יכה רבחה לש אבא היהו .הנותחה תא ומירחהש םיחדינ םיסוד םידוד םשו הפ ויה .דואמ
הנותח וז יכ .בוט לזמ ונל רמא אל וליפא הנותחה ירחא םימי השולש ונתוא הארשכ ,ילש
.ויניעב לזמ הב ןיא ןכלו הריבעב התשענש

. . .

יתעמשו .סלטיבה לש 'יידרטסי' תא קר תוהזל ילוא לוכי ינא .יזעול ריש ףא ריכמ אל ינא
תוקהל שיש עדוי ינא .תיזעול הקיזומ עומשל יל השק םויה דע .דיולפ קניפ הזכ רבד שיש
יטיאה בצקב םילשא אל הארנכ רבכ ינאש רעפ הז ,ירעצל .הזל סחי םוש יל ןיא לבא ,קור
תבחר תא ונערק ינאו הרפעו ,םילשוריב שדח ןודעומ לש החיתפ התיה רבעש עובשב .ילש
תמאב ידכ לוהוכלא הברה תותשל ךירצ ינא םויה דעו ,םינש ןומה יל חקל הז .םידוקירה
טאל לבא ?םידוקירה תבחר לע םש םישוע םה המ ,ימצע תא לאוש יתייה הלחתהב .ררחתשהל
וליפאו ןיינעמ ,רזומ יל הארנ הז .הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל
םיכירצ םלוכש אל הז .תודיחא תועונת ןיאו הקיסומ םיעמוש ,רופיסה םצעב הז .חיטבמ
תא ףיעהל הצור דחא ,לגרה תא םירהל הצור דחא ןאכ ,אביקע ינבב ונדקרש ומכ הרוה דוקרל
ינאש המ תושעל לוכי ינא םגש יתנבה ,הז תא יתטלקשכ .םייפתכה תא זיזהל הצור דחא ,דיה
.יתדה םלועל ינוליחה םלועה ןיב לודגה לדבהה הז ילוא .הצור

ריכמ התא" :יל רמא אוה זא "?םיהולאב ןימאמ התא" :ריעצה יחא תא יתלאש ןמז המכ ינפל
דצל רהנה לש דחא דצמ הריסב םתוא ריבעהל ךירצש תיבורכהו השבכה באזה לע הדיחה תא
התא םאו ,תיבורכה תא לכאת השבכה זא ,השבכה םע דחיב תיבורכה תא ריבעמ התא םא ?ינשה
"?רשקה המ לבא ,אל" :יתרמא ".השבכה תא לכאי באזה זא ,באזה םע דחיב השבכה תא ריבעמ
.יתוא ןיינעמ אל הז לבא ,תאזה הדיחל ןורתפה המ עדוי אל ינא ,הארת" :רמא אוה זא
ןיא וא שי םא ילש םייחל יטנוולר אלו יתוא ןיינעמ אל הז ,םיהולא יבגל רבד ותוא
".םיהולא

. . .

Vesheyodea Lisholףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא