םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיגהירטמיגה תנכות - םיגניוו ; םיג
Cyberdin תאמ

!תוירטמיג אוצמל לוכי דלי לכ וישכעמ
- הירטמיגב תומאתה םכל אצמי אוהו ,םהשלכ טפשמ וא הלימ בשחמל ונת קר
.השדח העדוה דעו הפמ


;סוד תסריגב םגו windows תסריגב םג תמייק הנכותה
ןורכיזב םוקמ תספות הניאו טעמכו רתויב םייביטימירפה םיבשחמה לע םג לעפת סוד תסריג
.תוירבע תויתואל תורשפא םע MS-DOS ןולח הז ךירצש המ לכ .קסידה לע וא


;לודג דחא שוקשק איה הירטמיגה לכש תוארהל הדעונ הנכותה :הרומח הרהזא
.וצרתש רחא ךרע לכ תאצל לוכי הלאה םיכרעה רוביחמו ,ירטמיג ךרע שי הלימ לכל
.םהש טפשמ וא הלימ לכל רתויב םיעגופו םיבילעמ םיאצממ םג תאצל םילוכי הירטמיגהמ ,ןכל
ןימאמש ימ קר .תויוטש לכה הז ;םכל אצמת הנכותהש הממ עגפיהל םעט ןיא ,ךכו ליאוה
.ול אצייש המ לכ ול עיגמ ,הירטמיגב תמאו השודק שיש


That's how it looks - windows versionThat's how it looks - DOS version
.הנכותה לש הקידבה ידכ ךות ואצמנש תואמגוד המכ ירהו

הירטמיגה םג תעכ ךא ,ןמזה לכ תאז םינעוט םינוליחה .תודדוב םילימ וקדבנ הליחת
(306) רצוי םג אוה (306) רפוכה תאז תמועל !(223) טובור םצעב אוה (223) ךרבא :החיכומ
לע תדמלמ (114) ינוליח הלימהש בל ומיש ,םיקפקפמ ןיידע םתא םאו .(306) רסומ לעב םגו
.(222) סיבנק הז עיצהל ול שיש המ לכש (222) ידרחה תמועל תאזו ,(114) עדמ לעו (114) קוח

,(485) תועט ולוכ אוהש רבתסמ ?(485) םילהת רפס תא םיריכמ .הלחתהה קר יהוז ?ןרקסמ
הכרעש) הירטמיגה יכ ,גואדל קיספהל רשפא לבא .(92) ןייכב םתס אוה (92) םיהולאו
(267) ןיאקוק לשמל .רוסא המו רתומ המ ונל תרמוא (!ןיווראד ומכ קוידב ,277 הירטמיגב
סקסו ,תותשל רתומ (70) ןכ (70) ןיי םתמועל .(98) םהוזמ (98) לוהוכלאו ,(267) רוסא אוה
.(220) רוהט ןיינע ללכב אוה (220)

(360) רנימסה :תואבה תוטושפה תוביסהמ ?הבושתב םיריזחמהו םידרחה ,םיכוב םה המ זא
,(435) םיכרע לוטנ םדא ,רבתסמ ,אוה (435) רהוז ירוא ,(360) ןכוסמ טופטפ אוה םהלש
"ןעדמ"ה וליפאו - תאז הלגמש ןושארה אל ינאו - (355) הערפ אוה (355) קחצי ןונמא
דמלמ (401 ,רלגיצ םייח) אלמה ומשו ,(333) גלפמ ןציל לכה ךסב אוה (333) ,רלגיצ ,םהלש
- (187) םיקולאל םינופ םה םהל רצבו !(401) ןויסימל ףיטמ גוגמד - תיתימאה ותוהמ לע
!(187) םייניבה ימיל םתוא ריזחמ אוהו

יכ ?תאז ריכזמ ינא המל ."ףונמ" ארקנ ,תולגל ןמזה עיגה ,טנרטניאב ידרחה הרבסהה ךרעמ
!ךכ שממ !(176) ןויסימ - בל ומיש ,םגו (176) ןכוסמ םג אוה (176) הירטמיגב ףונמ
ררבתמ לכ םדוק ?(376) יוניש תעונת תא םירכוז .הקיטילופל רובענ .תרקשמ אל הירטמיגה
םדא אל םנמא אוה ,(280) דיפל ףסוי ,השארב דמועה .(376) םולש הווש איה הירטמיגבש
קרב דוהא ,תוקפס םכל שי דוע םאו !(280) םידרח י"ח הווש ודבל אוה לבא - (280) קידצ
.הארנ דוע ?םנמאה .(318) ינוליח קידצ אוה ,הירטמיגה יפל ,(318)

ךא ,(1406) תויפ תמיתס םנמא איה (1406) תרושקת :םויסל םינטק םייוליג המכ דועו
,ידרחה דצל עגונה לכב תאז תמועל ...םימתסנש תויפה ימ לש ונל הלגמ אל הירטמיגה
(480) ארחא-ארטסה אוה (480) דומלתהו (470) התסה אוה (470) ך"נתה :דאמ תצרחנ הירטמיגה
.(ןטשל םיידרחה םיגוחב לבוקמה םשה ,"רחא דצ" תימראב - ארחא ארטס) !ומצעבו ודובכב
ןוכנ ?ולבקת המו (360) ס"ש הזל ופיסוה .26 לש הירטמיג ןתונ ,םכל עודיכ ,שרופמה םשה
הרותה ימכח תצעומ תא ולבקתו - (50) אמטב שרופמה םשה תא וליפכה .(386) יוסיש ,דאמ
.(798) יתדעה דשה תא ,אל ךיא ,ולבקת (438) םידרח ןויסימ ס"של ופיסות םאו .(1300)


םיג / םיגניוו תרזעב םכמצעב תולגל ולכות תורחא יפלא דועו הלאה תומכוחה לכ תא

?הנכותה תא "דירוה"ל םיצור
,(-: סוד תסריג דירוהל ןאכ וקילקה
windows תסריג דירוהל ןאכ

.ליב תא ולאשת windows תסריג לש תונורתיה יבגל .תוושהלו ןהיתש תא דירוהל םיעיצמ ונחנא)
.(windows תסריגל 1.6MB תמועל KB תורשע המכ :םוקמ תוחפ הברה תספות איהש ללגב הפידע סוד תסריג
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא