םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג"שפוח" רתאל ידעלב

WinGim 1.0
*תונולח תביבסל הירטמיגה תנכות
!וישכע םניח הדרוהל


:תונכת
"תימס ןוטסניוו"


םע ףותישב
ןידרבייס:תללוכ הנכותה

יביטיאוטניא קשממ -
!תואצות לש הספדהו הרימש תורשפא -
םילימ 13000 םע דחוימ ףסונ רגאמ -
Gim 1.1 לש םילימה רגאמל המאתה -
...דועו -

:תכרעמ תושירד

.(Localized וא Enabled) תירבעב הכימת םע Windows NT 4.0 וא Windows 95/98
.חישקה קסידב םייונפ טייבהגמ 3-כ

.Windows 3.xx-ב דובעת אל הנכותהDownload WinGim 1.0
!הדרוהל ןאכ וקילקה


(~1.6Mb)הנקתה תוארוה

WinGim10.zip ץבוקה תא רתאהמ ודירוה .1
(השדח היקיתב ףידע) ץבוקה תא וחתפ .2
ץבוקה תא םתחתפ הילא היקיתל וכל (Explorer) רייסה תרזעב .3
ךסמה לעש תוארוהה יפ לע ולעפו Setup לע וצחל .4
טירפתל ףסונש ךרדה רוציק תרזעב הנכותה תא ליעפהל ןתינ ,םייתסת הנקתההש רחאל .5
.(Start menu) לחתה

(Uninstall) הרסה תוארוה

:ךכ ולעפ הנכותה לש הרסה עצבל םיניינועמ ויהת יהשלכ הביסמ םא

(Control Panel) הרקבה חולל וכל . 1
(Add/Remove Programs) תוינכות הדרוה\הפסוה תא וליעפה . 2
.תוארוהה יפל ולעפו הלופכ הציחל וילע ועצב ,המישרב WinGim תא ואצמ . 3:לא חולשל ןתינ המודכו םימויא ,תוצאנ ,תועצה ,תורעה ,תויעבה לכ תא
Email: gimetria@hotmail.com ,תימס ןוטסניוו


הרהזא

,קזנ םוש יבגל םיארחא םניא שפוח רתא וא/ו הנכותה בתוכ .יהשלכ תוירחא אלב תצפומ 1.0 םיגניוו
שומישהו הנכותה תנקתה תובקעב םכלש בשחמל םרגיהל לולעש רחא רבד לכו םינותנ ןדבוא ,הלקת
.דבלב שמתשמה תוירחאב םה הב שומישהו הנכותה תנקתה .הב

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא