םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

ןרוא תאמ

רופיס אוה רופיסה .אל הז - וגאדת לא ,עורג יטורא רופיסל החיתפ ומכ עמשנ הזש תורמל
ריבסא הזה בצמל יתעגה ךיא וניבתש ידכב .וטוא ךותב הבושתב הרזחהל ןויסינ לע יתימא
:הלחתההמ הרקמה תא

ונחנא .ילש הדובעה םוקמל תובורק םיתעל עיגמש הבושתב רזוח אוה ילש סובה לש חא
ינא .םייק םיהולאש ךכל "תיעדמ" החכוה יל חיטבה אוה דחא םויש דע הברה יד םיחחושמ
המיהדמה תיעדמה תילגתל תועובש המכ רבכ יתיכיחו התפמה העצהה לע יתחמש ןבומכ
.הילא עיגה אוהש תינשערהו

,תוקד המכ דוע ןכומ היהא ינאשו יונפ ןמז ול שיש יל רמאו הדובעל עיגה אוה םויהש דע
היהש יתעדי אלש המ .הבושתה תא לבקאו ותיא עסא ינאו והשימ ףוסאל עוסנל ךירצ אוה
.הבושתב יתוא ריזחהל הסינש "הרותב לודג" םדא וטואב ותיא


.הבושתב ריזחמ עומשל יתיצר אקוודו טרחתהל ידכב ידמ רחואמ היה הז תאז יתיליג רשאכ
אל ןורתי ול ןתנש המ ירוחאה בשומב יתבשי ינאו גהנה דילש בשומב בשי אוהש ןבומכ
בושחל ןמז הצר אוהו הלאש ותוא יתלאשש םעפ לכב .ותוא לצנל עדי טלחהב אוה לבא ןווכמ
אוה רשאכ לבא ,הבושת אצמש דע וטואב םירבד ינימ לכ םע קחישו ילא בגה םע בבותסה אוה
.הבושת ול ןתא ינאש דע םייניעב יל לכתסהו ילא בבותסה אוה הלאש יתוא לאש

ךירצש יתרמא ,רבד םושש הנע אוה ,יל רפסל ךלוה אוה המ ותוא יתלאש וטואל יתסנכנ רשאכ
אוה .םייק םיהולאש תיעדמ החכוה יל תתל לוכי אוה םאה ותוא יתלאשו והשמ לע רבדל
אצת אל תיתימא החישש יתנבה זא רבכ !!!ןיבמ אל טושפ ינאש יל רמאו קוחצל ליחתה
.הזמ

וב םיעסונ ונחנאש וטואה םאה :הבושתב יל ריזחה אוה ןיבמ אל ינא המל ותוא יתלאששכ
אוהש םיאור ,זז אוהש רורבש יתינע ,עדוי ינא ךיא לאש אוה זאו ,ןבומכש ול יתינע ?זז
.עומשלו תוארל הז יליבשב עדמ םאה יתוא לאש אוה זא .הזה הרקמב יל קיפסמ הזו זז

רערעל ,םירבדה תונוכנ תא קודבל תלוכיהו עומשלו תוארל הז יליבשב עדמש ול יתינע
.העימשו הייאר י"ע רתיה ןיב ,םתוא חיכוהלו םהילע

אל ינא ,זז אל וטואהש תויהל לוכי דואמו עדמ והמ עדוי אל ינאש תוצרחנב יל עידוה אוה
5 ינפל רצונ םלועהש תויהל לוכיש (רתאה לש תרבוחב בותכש המ) ול יתרמאו בייח יתראשנ
לוכי הז םגש רמאו הינשל קתש ,םומה היה אוה - ונלש תונורכיזה םע ונרצונ ונחנאו תוקד
.תויהל

םירבד ינש לע םירבדמ ונחנא יכ תאזה החישה תא הצמנ אל ונחנאש יתנבה תוקד 5 ירחא
ךישמה אוהו הרירב יל התייה אל רבכ תאז לכב .הנומאה לע אוהו ןויגהה לע ינא - םינוש
.םינועיטה םע


התיכב יתדמלש המ) ול יתרמא - יח רוצי יליבשב הז המ יתוא לאש אוהש דע הלגלגתה החישה
םייתשרות םינג ול שיש ,םירמוח ףוליח תכרעמ ול שיש רוצי אוה עדמה יפל יח רוציש ('ט
עדומו בשוח יח רוצי ךיא ,יח רוצי אל הזש יל רמא אוה .השרותב ומצע תא ץיפמ אוהו
יכה הנעטה תא ןעט אוה זאו םיבשוח ונחנא חומב תימיכ תוליעפ י"עש ול יתרמא ,הביבסל
,םדא ןבו תושגר ול ןיאו רבד םוש שיגרמ אל ןוראש הז ךיא - יתעמש םעפ יאש תמטמוטמ
?העדות ול שיו בשוח ,הברתמ ,םשונ ,שיגרמ ןכ רתוי וא תוחפ םירמוח םתואמ יושעש

תיעדמ הרדגה יפל יח רוצי אל אוהו תימיכ תיסיסב תוליעפ ןוראל הרסחש ול יתינע
ןווכתה אוה) בושחל ידכ והשמ ןוראל רסחו תקפסמ אל תיעדמה הרדגההש הנע אוה .תיסיסב
.(ןיאש חיננ ןכלו המשנ שיש חוטב אלש החישה תליחתב דחיב ונטלחהש תורמל המשנל ןבומכ

יתוא לאש אוה זאו (החישב יתבוטל היהיש יתבשחש אקווד לייח) טסיפמרט םג ונפסא ךרדב
אלו בשוח אל תמ םדא המל ,תמ םדאל יח םדא ןיב הככ םא לידבמ המ זא :האבה הלאשה תא
?םירמוח םתוא תא ול שי ירה ,שיגרמ

חומב תימיכ תוליעפ ול הרסחש ול יתינעו הלאשה םוטמטמ םומה יתייהש ןייצל בייח ינא
םד רבעמש ול יתינע ?תוליעפל םרוג המ יתוא לאש אוה זא ,שיגרהלו בושחל םדאל תמרוגש
.בשוח םדאה ךכו םילעופ חומב םיאתה ותרזעב ,ןצמח חומל ןתונ חומל

כ"חאו תמ םדאש תויהל לוכי ךיא יתוא לאשו החישל ףרטצה ילש סובה לש חאה עגר ותואב
םתס) הלשממה שאר לכא המ עדי אוה כ"חאו (ינילק תוומ) האייחה תרזעב הייחתל רזח
הלאה םירבדהש יל רמא אוהו החכוה ונממ יתשקיב ?םוי ותואב םיירהצ תחוראל (אמגוד
.(ןבומכ יל ןתנ אל אוה החכוה) הלאכ םירקמ הברה שיו םיעודי

רשק םוש ןיא םייתדל - תרחא תיעדמ החכוה םע התיבה יתרזח רבד לש ופוסב ,ןפוא לכב
הרותב לודגה ברהמ המכח תולימ המכ לבקל ומכ שממ הז םהמ תיעדמ החכוה לבקלו עדמל
.(םיכורא םייחל הכזיש) ףסוי הידבוע


Religion Merchantsףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא