םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג1.1 םיג
*םישרפמהמ חורה תא הירטמיגל האיצוהש הנכותה
!תרפושמ הסרגב וישכע

"שפוח" רתאל ידעלב

(Zip) ץווכמ טמרופב וישכע הדרוהל: 1.1 הסרגב שדח המ

! תוירטמיג יגוס 5 דוע -
(םלועב בשחמ לכב ליעפהל רשפא) תוירבע תויתוא -
('וכו מ ,ל ,ה) רושיק תוילימ םע שופיח -
תושדח םילימ 108 -
םירחא םיג ישמתשמ לש םירגאממ םילימ תרבעהל תורשפא -
רגאמב םילימ 110 דועל םוקמ -
(וישכע רהמ רתוי תצק תורבוע ןהו) תוטטיצ דוע -
(רתוימ הז 4) 3-ל לבגוה שופיחה קמוע -
םהילא בל ומישת אל חטבש םירבד המכ דועו -

ףדה שארל...תירבע תדלקמו MS-DOS ןולח - תכרעמ תושירד
(דבלב אלמ ןולחב 1.1 םיג תא ליעפהל שי ,תושדחה תויתואה ללגב :הרעה)

Download Gim 1.1
!הדרוהל ןאכ וקילקה


ןאכ וקילקה שומיש תוארוהל: םישדח םיאצממ המכ הנה ,וז חורב זא .הטראח לכה הז הירטמיגש רבכ םיעדוי םלוכ

(935) ףרוטמ רקש = הבושתב הרזח
(355) ךשוחב ביוא = קחצי ןונמא
(716) אמט יגוגמד רקש = הרותב םיגוליד
(1417) םינכוסמ לכש ילוביז ןחלופ לש ברע = תוררועתה סנכ
(926) לער םע תונוימד = תוקזחתה
(314) םלוכ םיעובצ = ד"בח רפכ
(564) ינלוח סקרק = הכלה תנידמ
(401) לודג בורקימ = רלגיצ םייח

: 1.0 םיג ישמתשמ וחלשש םייוליג המכו

(253) אמט רג = ףסוי הידבוע
(475) עשופ יוג = ץינזיוומ ר"ומדאה
(500) עשופ דלי = יערד הירא
(254) םוניהג ךיסנ = יול קחצי

,ןבומכו

<-: (346) ןייכב רומח = ןידרבייס

ףדה שארל?םיגאב יחוויד ?תולאש ?תורעה ?תויעב
Email: ןידרבייס
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא