םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ
רלמ היפוצ ר"ד

הירוטסיהה תא קלחל ןתינ ,תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ לש יביטמרונה טביהב ןוידה ךרוצל
.השדחה תעהו ,תולגה תפוקת ,ארקמה תפוקת :תופוקת שלשל תידוהיה

ארקמה תפוקת (1)

תא הייארכ םיאיבמו ,ארקמה תפוקתב רבכ השיאה לש הערל הילפאה שרוש תא םיאורה שי
:םיאבה םינועיטה

Hagar
רגה
(הרוד בטסיג)
.םירבג 1200 - מ הלעמל תמועל ,םישנ 86 קר תוראותמ ארקמב
רבגל האוושהב השיאה תא חפקמה ירבעה טפשמה לש ורוקמ
תורפסה .שמוחב םיעיפומה הקוחה יצבקב ,עודיכ ,אוה
,דומלתהו הנשמה ומכ) תרחואמה תיביטמרונהו תיתקוחה
םהיתורודל הכלהה יקספ ,תונשרפהו םישרדמה תורפס
תיתקוחה תיתשתה לע ונבנ קר ,("ךורע ןחלש"הו
.תיארקמה תיביטמרונהו
,תוילילש תויומדכ תוגצומ ארקמב תורכזומה םישנה בור
,(תינטשה תילילל הכפה םימילש) התפמה הוח :ןהיניב
הלילד ,הנוזה בחר ,תינלכרה םירמ ,תינככתה הקבר
יתשו ,התיסמה בויא-תשא ,תבגועה עבש-תב ,תינדגובה
.דועו תדרומה

,םודקה חרזמה ימעל האוושהבש ךכ לע עיבצהל ןתינ ,הלא תוילילש תואמגוד תמועל ,םרב
לש תויומד םג ארקמב שי .םילטובמ אל םיירוביצו םייתרבח םידיקפת ואלימ ארקמב םישנ
תוצימא ,תורוביג םישנ ןהב ,ונימיל דע למסו תפומ שמשל תופיסומו ,זא ושמשש םישנ
לע ועיפשהש םישנ ;תוירבעה תודליימה - העופו הרפשכ ;יניקה רבח תשא - לעי ומכ תומכחו
,הלגח ,הצרת ,הלחמכ הקוחהו קקוחמה לע וא ,עוקתמ השיאה ומכ ,ןתמכחב םירשו םיכלמ
וכזש םישנ ;האיבנה הדלוחכו ,השמ תוחא םירמכ תואיבנ םישנ ;דחפלצ תונב - הענו הכלימ
ארזע ירפסב תורכזנה ,תוררושמ םישנ ;הרובדכ - תטפוש ;ןושמש לש ומאכ - תולגתהב
,לאומש םא הנחכ ,ונמא לחרכ - תובהאנו תובהוא םישנ .םימיה ירבד רפסבו ,הימחנו
גשיבאכ ,הרשכ ראות תופי םישנ ;היא תב הפצרכו ,רגהכ תורוסמ תוהמא ;המלשל תימלושהו
תב הסכעכו ,רע תשא רמתכ ,הקברכ היישותו המרוע תולעב םישנ ;דוד תב רמתכו תימנושה
ומקש םישנ ;חתפי תבכו רתסאכ ,השק תעב וחור לע ועיפשהש וא ,ןמע תא וליצהש םישנ ;בלכ
,היבאומה תורכ - תמלו יחל תונמאנה למסל ויהש םישנ ;ימענכ - והוסיבהו ןלרוג רמ לע
.תורחא תובר תואמגוד דועו

תיתוברתו תירוטסיה הניחבמ לארשי םע לש וישרוש תטיבנ ןדיע ,ארקמה תפוקת תא ןחביש ימ
ןה ארקמה תושנ .שעמבו חורב תולודג םישנ אלמ (ירופיס) יביטרנה וקלחב כ"נתה יכ ,הלגי
ןתיברמ ,תילילש הניא ,ללככ ,ןתומד .יפואו הרוצ ,םש ןהל שי .תומשונו תויח ,תוישונא
םג ,קיתעה חרזמב השיאה לש תוחנה הדמעמל סחיב .תוימינונא ןניאש יאדוו תויביסאפ ןניא
.רתוי בוט יביטמרונהו יקוחה ןדמעמ

תורפסב .םעה ייחב םישנה לש ןדמעמב תוחיפ ןמתסהל ליחתמ ארקמה תמיתח רחאל
,םינבה םא הנח ,הכלמה ןויצמולש ומכ ,השיא לש םש םשו הפ עיפומ ןיידע תיארקמ-טסופה
'ר לש ותייערו ןוידרת ןב אנינח 'ר לש ותב ,בוטל הרוכזה הירורבו ,אביקע 'ר תשא לחר
הכלהב היתועדש הדיחיה השיאה התיה ,הריפסל היינשה האמב התיחש הנורחאה וז .ריאמ
םעה לש ותוברת תיצמת איהש ,וז תיקנע תפומ תריצי :ובשחו ואצ .תידומלתה תורפסב ורכזנ
!דבלב תחא השיא לש התעד הב תרכזנ ,ויתורודל ידוהיה

התרצותו הדיל תנוכמ - 'א קלח ,תולגה תפוקת (2)

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא