םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Wife of Lot
טול תשא
(הרוד בטסיג)

תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ
רלמ היפוצ ר"ד

התרצותו הדיל תנוכמ - 'א קלח ,תולגה תפוקת (2)

דובכ-יאל םינייפאמ השלש .םדא-ינבכ ויתושנ לש ןדובכ הלג - וצראמ לארשי הלגש םוימ
:הז

תוימינונאל וכפהנ םישנ
טרפ הנניא השיאה
רצויה דיב רמוחכ - ןהילעב דיב םישנ

תוימינונאל וכפהנ םישנ

.ללכה תמרב ןה ,טרפה תמרב ןה תישונא-תישיא תוהז לכ ודביא לארשי תושנ

אל ךא םייתקוחה רקיעב ,םייארקמ-טסופה היתורוקמל תידוהיה הכלהה יניעב - טרפה תמרב
ןורטפ לש ותושרב הייח לכ הנותנש ימכ אלא ,המצע ינפב היירבכ אל השיאה תספתנ ,םהב קר
.הלעב תושר - התורגבבו ,הילע היבא תושר - הירוענבו התודליב :ירבג

איה ,האשינשמו .אשניתש דע ,ואל - וליגב הרענ .ויבא תושרמ אצוי רבכ 13 ןב רענ
ןיינמב ללכ ךרדב תינמנ ףא איהו ,הלעב לש וניינקל - רתוי עורג וא ,ופוג-גלפל תבשחנ
"םיאנ םילכו האנ השיאו ,האנ הריד :םדא לש ותעד ןיביחרמ (םירבד) השלש" :ושוכר
לש התעד ןיביחרמה םיטירפ םע הנמנ רבגה ןיא םוקמ םושב יכ ,ןייצל רתומל .(ז"נ תוכרב)
םא ,היבא שוכר תא תשרל אל םג) הלשמ שוכרל תיאכז הניא ללכ ךרדבש םושמ קר אלו ,השיא
תתל שיש אשונ קוידב הנניא השיאה לש "תעדה תבחרה"ש םושמ םג אלא ,(לשמל ,חא הל שי
המשב עיפוהל הלוכי השיאה ןיאש רורב םג ןאכמ . . .הכלהה ימכח יניעב ,תעדה תא וילע
הנניא תישיא םולש תשירד תלבק ךרוצל וליפא .יתוברת וא ילכלכ ןיינע לכל תיאמצע תושיכ
ירבד הל חולשל רוסא הלעב ידי-לע וליפאו ,ללכ השיא םולשב םילאוש ןיא" :תמייק
.('ט ךורע ןחלש) "םימולש

תולגל ידכ ,תידרחה תונותיעב טבמ ףיעהל יד ירה ,ןכ םירומ ןיאו איה הכלה ,רמאת םאו
רוכזאב ףא הכוז איה ןיאש אלא ,אצמי לבו האריי לב תניחבב אוה השיא לש םולצת קר אלש
תרכזומ אל ךא ,"ןבהו דכנה תדלוהל תוכרב ,לאימחרי ונבלו ץיבלקנעי ןמלזל" :הכרב
תנוכמ' תיאכז הז יתממ ,ןכא .איה ףא תוכרבל היוארכ ,םאהו אתבסה ,םהמ ימ לש ותייער
!?'התרצות' לע תוכרבל 'הדיל

ימי !הנש 1600 -כ ךשמב ידוהיה םעה לש ותוברתב המשב תעדונ השיא ןיא - ללכה תמרב
קשמדב :ויתוצופתב לארשי םעל תיתד-תיתוברת החירפ לש תופוקת ויה בהזה רותו םייניבה
.זנכשאבו הילטיאב ,סנבורפב ,דרפסב ,ןמיתבו

,בורל םינעדמו םירפוס ,םיגוה ,םינטייפו םיררושמ םעל ומק הינשרפו הכלהה ילודגמ דבל
הרות דומלל תוכזה השיאה ןמ הללשנ ירה ?אלפה המו .". . . יתאצמ אל הלא לכב השיא" ךא
דמלמה לכ :רמוא רזעילא 'ר" :בותככ (!זאד תידוהיה תוברתה םלוע לכ אלא הניא "הרות"ו)
לאו הרות ירבד ופרשיי" :רחא םוקמבו .('כ הטוס) "תולפת הדמלמ וליאכ ,הרות ותב
,הרות ירבד תפירש הפידעמה ,האנשה איה הלודג המכ .('ד/'ג הטוס ,'ורי) "םישנל ורסמיי
לכות דציכ יכו !!!םישנל םתארוה לע ,לארשי םעל רתויב רקיה ינחורה סכנל םיבשחנש
,בוטה הרקמב ,רתוימל ולצא בשחנ הדומיל םא ,םע לש ותוברתב והשלכ םוקמ סופתל השיאה
ינב ידיב קשנ-ילכ דימת השמיש הלכשה תלילש ?עורגה הרקמב תוארונ תויצקנסב םייאמלו
.דובעשהו תותיחנה תחצנהל תורובמ בוט יעצמא ןיא ,ןכש .םהיטלשנ יפלכ םיטלושה תודמעמה
ןויווש .הלא ונימיב הלכו ,קיתעה םלועב לחה ,הז ןיינעל תואמגוד האלמ הירוטסיהה
לע ידוהיה רבגה רתווי לקנב אלו ,תויוכז-ןויוושל העיבתל םג חתפ שמשל יושע תויונמדזה
לע דומעל בטיה עדיש ,יאפוריא ידוהי רבג ותוא אל םג .ומצעל חקלש ןודאה דיקפת
,תויונמדזה ןויווש ומצעל עבותה ,יחרזמ ידוהי רבג ותוא אל םגו ,םייוגה ברקב ויתויוכז
תרוסמבו תונחוכב ,תואשנתהב רבודמשכ !יזנכשאה רבגה ןמ ,תויוכז ןויווש רמול אלש
ןמ תגרוח חפוקמה ידוהיה רבגה לש ותושיגר ןיא - תומרונב ,תומכסומב ,הקוחב תיטסיניבוש
.ולש םיירדגמהו םיידמעמה ,םיימואלה םיסרטניאל הגאדה

םוקמ סופתל (יונימ) תוכמסו (דומיל) םילכ השיאל הנתנ אל תידוהיה הרבחהש ,רמול ןתינ
םואודיבידניאכ ,טרפכ ללכ תמייק איה ןיאש םשכ שממ ,םיירוביצהו םייתוברתה םייחב והשלכ
.הלעב וא היחא ,היבא - והשלכ ירבג ןורטפ לש וניינקכ אלא ,םיישיאה הייחב םג המצעל
ץוחמ והשלכ גשיה גישהל וא ,המצעל םש תושעל םג ,אופא ,תיאכז איה ןיא הלא תוביסמ
.התחפשמ ימוחתל

. . . תוינאציו תובנג ,תויאנק ,תוינלצע ,תוינרגרג - 'ב קלח ,תולגה תפוקת (3)


םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא