םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Dvora
הרובד
(הרוד בטסיג)

תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ
רלמ היפוצ ר"ד

- 'ב קלח ,תולגה תפוקת (3)
תוינאציו ,תויבנג ,תויאנק ,תוינלצע ,תוינרגרג

טרפ הנניא השיאה

,(סופיטבא=) פיטוטורפ לאכ וא ,הללכה ןושלב ,םלועל ,איה םישנל תיתכלהה תוסחייתהה
תא התתיפ הווחש יד .תוילילשה תוישונאה תונוכתה לכ לש ןתומלגתה ןה םישנה וז הללכהבו
ייחל הכוז ישונאה ןימה היה וליאכ .םימלוע ימלועל םישנה לכ לע הנממ ךילשהל ידכ ,םדא
.ןומדק אטח ותואל ליעפ ףתוש ומצע םדאה היה אל וליאכו ,ןומדק אטח ותוא אלמלא חצנ
ירה ,ותוא התיפש הזל תוירחאה תא ריבעהל שי ןכלו ,והשעמל התופ םדאהש רמאת םא ,ירהש
םרוגל ןאכ םג תרבוע הניאו הלצא תוירחאה תרצענ עודמ !שחנה ידי לע התתופ הווח םג
:תוומל ל"זח תעדל םרגש םג אוה הז השעמ .דועו תאז ?התפמה

ידי לע :ןהל רמא ?הליחת תמה לצא תוכלהמ (םישנה) ןה המ ינפמ . . .עשוהי 'ר תא ולאש"
פיטוטורפ לע ליטהל רשפאש תומשאהבש הדבכה .(ז"י אבר 'שארב) ". . .םלועל התימ ומרגש
םדאהש ךכמ הרומג תומלעתה ךות - תאזו .הנושארה השיאה לש היפתכ לע תלטומ והשלכ ישונא
.לוכאל וילע רסאנ םהינשמ .ןגב ויה םיצע ינש - הייארהו !חצנ ייחל רצונ אל הליחתכלמ
היה זא קר ,לכוא היה םייחה ץעמ ול .לכא אל םייחה ץעמ וליאו ,תעדה ץעמ קר לכא םדאה
המו ותועמשמ המ - ןכ אלמלאש !תעדב הכז תעדה ץעמ לכאש רחאל קרש םשכ ,חצנ-ייחב הכוז
אל ,ונג תא וסלכיאו םיהלא ידיב םדאה םע וארבנש ,תויחה ירהו ?םייחה ץע לש ודיקפת
םדאה לש וישנוע ןיב .דועו תאז ?ןהילע םג תוומה רזגנ הז עודמ .רוסאה ירפה ןמ ולכא
אל .המדאה לא ובוש דע םחל לכאי ויפא תעיזב יכ ,קר ול רמאנ !וייח תויפוס התנמנ אל
איבהש אוה ןומדקה אטחה אלש ,ןאכמ !המדאה לא בושל וילע רזגנ ואטח ללגב יכ ול רמאנ
המ לכ החתפל לגלגל ידכ האבש ,הלילע אלא וניא ותאבהב הווח לש הקלחו ,םלועל התימ
.ונמלועב ערו דיחפמ בשחנש

שיא-תשא םע ףאנש דודמ .תוללכהב וא פיטוטורפבכ תגהונ הכלהה ןיא רבגבש ןייצל רתומל
םהל םיסחיימ ןיאו ,םירבגה ללכ לע םישיקמ ןיא (!) הליקס בייחמה אטח ,(יתיחה הירוא)
,ןמצע ינפב תויושי םה םירבגה .עשפש באחאב וא ,אטחש ימרכ ןב ןכעב ךכו .ףואינ תונוכת
דחאש יד .וסח אל המואה םא ,הרש לע וליפא .ארקמה תושנמ תובר יבגל ןכ ןיאש המ
בותכ" :םישנה ללכ לע הריזג הז ןיינעמ איצוהל ידכ ,תונצמק לש הנוכת הל סחיי םינשרפה
םיחרואב היניע הרצ השיאהש ןאכמ :קחצי 'ר רמא ,(6 / ח"י 'שארב) 'תלוס' בותכו 'חמק'
.ןלוכ םישנה אלא ,תינצמקה איה הדבל הרש אל ,רמולכ .(ז"פ אעיצמ אבב) "שיאה ןמ רתוי

:וניתובר ורמא" :ללככ אלא םיטרפכ אל םישנל הכלהב םיסחייתמ תוילילש תונוכת ראשב םג
(ןתלוז ירבדל תותתוצמ) תוינתייצ (תוללוז) תוינרגרג :םישנב ורמאנ תודימ עברא
אבר 'שארב) (תוצורפ) תוינאצויו תויבנג ףא :רמוא יול 'ר .(תויאנק) תוינאנקו תוינלצע
וא ,ךתוחא ,ךתשא לע .ךלש ךמא לע םג םילח הלא םירבד .ילש ןטק "הכלה רמוש" ,ןכ .(ה"מ
השיאל ,רומאכ ,םיסחייתמ םניא תיתכלהה תורפסב םירחא תומוקמבו ןאכ ל"זח ירבד .ךתב
.םיברה ידי לע אלא ,ורמאנ דבלב דחא םכח ידי לע אלו .ןהיתורודל ,ןלוכל אלא ,תמיוסמ
תורמאמ תצקמ ןלהל .הנהכו הנהכ דוע הז רגאמל םימרותו םיפיסומ "םישודקה וניתורוקמ"ו
:השיא לכ ,רומאכ .השיאה לש היתונוכת 'חבשב' הלא רפש

(ו"ס אמוי) "ךלפב אלא השיאל המכוח ןיא"
(ג"ל תבש) "ןהילע הלק ןתעד םישנ"
(9 ז"י/'י אבר 'דמב) "ןהירבד לע ךומסל ןיאו הארוה תונב ןניא םישנ"
(ו"טק תומבי) "ימד דחא דעכ - האמ וליפא ,םישנ"
('א/'ו תבש 'ורי) "ןה תוינצחש םישנ"
(ג"י הדינ) "והנינ השגרה תונב ואל םישנ"
(ט"מ ןישודיק) "םישנ ולטנ העשת ,םלועל ודרי החיש ןיבק הרשע"

.דועו ,דועו

ןתודעש רחאמו .הללכהה יהוז .הנימא הנניא ,היתונוכת רואיתמ דומלל ןתינש יפכ ,השיאה
,והז .תודעל השיאה הלוספ םג ןכל ,דחא רכז לש ותודע דגנכ הלוקש םישנ (!!!) האמ לש
םיגוחב אלא ,תטפושכ קר אל ןידב שמשל השיאה לע טלחומה רוסיאה רוקמ םג הארנכ
הרשמב - םינפ לכ לעו ,תיתד הצעומ תרבחכ ,תינבר תנעוטכ וליפא םיבר םייסכודותרוא
םיכלמ 'כלה ,ם"במר) "שיא אלא םינממ ןיא (םייונימ=) תומישמ לכ" :יהשלכ תירוביצ
ירה :'סותה ושקה .('ד'ז םינייד מ"וח ךורע ןחלש) ןודל הלוספ השיא ןכל (א"ח/א"פ
". . .ונודיש םהל תדמלמ אלא ,הנד התיה אל איהש 'יתו !?תטפוש התיה האיבנה הרובד
היה ,ןלציל אנמחר השיא ינפב טפשיהל רבג לע היהי ובש ,םידקתמ ששחה .('ב/ה"מ תומבי)
,תטפוש התיהש ,האיבנה הרובד לע ארקמה ירבד תא ףלסל וליפא םינכומ ויהש דע ,בר הכ
וז אלש תטפוש התיה האיבנה הרובד ירהו .תוטפוש םישנל למסו תפומ שמשת אלש דבלבו
איבצמה תא הילא הקיעזה הז ךרוצל ירהש ,איבצמ דיקפתב ,םיטפושה ראשכ השמיש אלש ,דבלב
תא הטפוש איה" :שרופמב רמאנ הילע הדיחיה תטפושה התיה איהש אלא ,םעניבא ןב קרב
"טפשמל לארשי ינב הילא ולעיו . . .הרובד רמות תחת תבשוי איהו ,איהה תעב לארשי
יבגל ומכ ,םייעוצקמ םייטפשמ םיחונימב היפלכ שמתשמ ארקמהש ,רמולכ .(4-5 /'ד 'פוש)
םעל תוגיהנמ םישנ ויה אלש רחאמו .(7-17 /ט"כ) בויא יבגל וא (1-2 / ב"י) והימרי
בוט רחוש ,םיליהת שרדמ) "ותגיהנמ השיאש רודל יוא" טפשמה לש ורוקמ המ - לארשי
לש תואמגוד תורסח םאה - עודיכ ,ןיאו - וזכ העורג אמגוד התיה םג ולו ?('כ/ב"כ
!?תחפ יפ ירבע לא םמע ינב תא ואיבהש ,םירחא םימעבכ לארשי םעב םיעורג םירבג םיגיהנמ

םניא התונגב םייסיפ םירואיתב םג אלא ,ל"זח םיקסוע השיאה לש יפוא תונוכתב קר אל
'ר תא ולאש" :םשבתהל תגהונ איהש הביסה וזו ,החירסמ ,לז"חד אבילא ,השיאה .םילחוב
ארבנ םדא :םהל רמא ?םשבתהל ךירצ שיאה ןיאו םשבתהל הכירצ השיאה המ ינפמ . . .עשוהי
אלב םימי השלש רשב חינת םא :לשמ .םצעמ הארבנ השיאו .םלועל תחרסמ הניא המדאהו המדאמ
יבגל תויעדמ תודבועל וחיני אל 'הכלהה ירטונ' .(ז"י אבר 'ארב) "חירסמ אוה דימ - חלמ
תוחיר לע םיעיפשמה םינונגנמה תא םיריבסמה םייעדמ םינותנל וא תישונאה היגולויבה
!םתוא לבלבל ,השיאל רבג ןיב םילדבה לש הז רואת םירתוסהו ,ףוגה

בויב תכרעמ - ?םדאה והימ" :טפשמה יוצמ ריטלוול סחוימה תילכתב רחא ירויצ רואתב
תמח השיא" :דבלב השיאל הז רואת תדחיימ ,תאז תמועל ,תידוהיה הכלהה ."תינואג תדיינ
תכרעמ ופוגב ןיא רבגל וליאכ .(ב"נק תבש) "הירחא ןיצר לכהו ,םד אלמ היפו האוצ אלמ
. . .דחוימב תוינחיר ןלוכ אלו - תושרפה ראשו ןתש תכרעמ וא לוכיע

םילוכי ונייה - םירבגל בוהצ ןותיע לש תוליכר רודמב םיבתכנ הלאה םירבדה ויה ול
תדה לש חורה ילודגמ ,םינשרפו םינבר יפמ םיאבומ םירבדה רשאכ ,םרב .םהמ םלעתהל
לארשי םעב םירכזה ידי לע רוד רחא רוד םידמלנו ,הלאכש רותב םישדקתמ ,תידוהיה
ןניא יכ ,םהיתורודל תידוהיה תדה ימכח ןהילע םיבשוח המ םילגמ ןיא ,עודיכ ,םישנל)
,(. . .'ןתושפיט' לשב ,'םקמוע' אולמל תדרל תולגוסמ ןניאו הלא 'שדוק ירבד' דומלל תויאשר
.םישנל סחיב תידוהיה הרבחה תעד תא םיבצעמה םימרוגכ םהל שרדיהל אלש רשפא יא
ויעור יניעב םהלש שדוקמה יפואה לשב הלא םירבד לע תלטומ תלפוכמו הלופכ תוירחא
םירבדה ןמ םירענתמ םניאש הלא .ולוכ ויתווצמ ירמוש רדע יניעבו ,םעה לש םיינחורה
.םמיע םימיכסמש ימכ םהומכ - שדוק-ירבד לאכ םהילא סחייתהל םיפיסומו

רצויה דיב רמוחכ ,ןהילעב דיב םישנ - 'ג קלח ,תולגה תפוקת (4)


םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא