םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


,("הבושתב הרזחה") תורעבל הרזחה ברעל תכלל םתטלחה תאז לכב םא :הרעה
:אשונב החמוממ העצה הנה

- קחצי ןונמא לש דחוימב ,תורעבל הרזחה יברעל םיכלוהשכ

,הנושארה הרושב תבשל - תישאר
;(בויחב הנעת םתסה ןמ) "תינרפכ" הלאש לכ לואשל רשפא םאה :לואשל
!האירק ידכ ךות הלאש לואשלו (!םיסרטנוק איבהל) םיסרטנוקה דחא תא איצוהל זאו
!המכחמ רתוי ליסכ ךיבמה רבד ןיאש ,רעבה תא ךיבי הז רבד

.ןאכ - "תמא תעד" לש םיסרטנוק םכל וחלשיש שקבל ןתינ
.ןאכ אורקל רשפא "תמא תעד" לע דוע?ידרח ףיטמ םע "שפנ תחיש" / רנימסל תכלל םאה

,םימסב רבודמשכ לבא ,הבוט הנוכת וז הדוסיב תונרקס
.רועיש ול ןיאש ןוסא איה תונרקסה :הבושתב הרזחבו תויטסימ תותכב

:רתאב םירקבמה דחאמ ונלביקש בתכמ

.יה לאינד

םקלח םייתד טעמ אל דוע ובשי ונתיא .הבושתב רזוח אוהש ינתח םא יתבשי ברעב לומתא
.(דיחיה ינוליחה יתייה) ןכ םג םירזוח םקלחו םלועמו זאמ םייתד

ול ויה אלש תולאש לש לודג רפסמ ותוא יתלאשש רחאל ,ינתח יתוא ןימזה השיגפה ינפל
יתארקש רחאל .הצרתש המ לכ לע תובושת ךל ןתיי אוהו היהי ילש ברה :ןהילע תובושת
ונעי םה ךיא תוארלו תוסנתהל יתטלחה הרזחהה לש אשונה לע םכרתאב ארוק ינא ןיידעו
.יל

חילצה הקיגול תועצמאב אוהו .ברה אלו םירזוחה דחא היה יתיא רבידש ימ ברעה בור ךשמב
םימעפ לש בר רפסמ ,עדוי אל ינאש רמול יל םורגלו תחא םעפמ רתוי יתעד תא חיסהל
.(םינוש םיאשונב)

אוה :הטושפ התייה ותרטמש יתנבה ינא "םולכ" רמא אוה ירעצל הבש הכורא ידה החישה רחאל
.םירחא לש תונעט עומשל יל תפכיא המו קיזי אל חטב הזש הנעטב רנימסל יתוא ןימזה

ןכומ ינאש יתרמא עגרה טהלב ינאו .תונדחפ וזש ןעט אוה יגולוכיספ ץחל שיש יתרמא רשאכ
ןעט אוה ולש האצרה/החישה ןמזב ןכ ומכ .(םדאב רשואמל ךפה אוהש ןבומ) רבח םא אובל
.םייתדה םע תמעתהל ןכומש ןעדמ םוש ןיאש

:וזכ איה ילש הלאשה

?המודכו תדל רושקש אוהש אשונ לכב :אוה הפיא ןכ םאו תמעתהל ןכומש ןעדמ שי םאה .א

םילעפומש םיצחלה לכ תורמל רנימסל יתיא אובל ןכומ היהיש םיריכמ םתאש םדא שי םאה .ב
ןונמא לש תואצרהב השענש ומכ) םש הרוק קוידב המ םושרל ןכמ רחאל לכונש תנמ לע םש
.השק רתוי היהי הפש יל עודי (קחצי

לכ וא ארוב ,לא היהש וא שיש ןימאמ אל ינא .רזוחל ךופהל הנווכ יל ןיאו טסיאתא ינא
םיחמומ םע חכוותהל יל היהי השק ןכלו תונטק אשונב ייתועידיש ינא הדומ לבא .רחא רבד
,תודבוע"ה לכ תא תמאלו רנימסל םהילא תשגל תונרקס ךותמ וליפא הצור יתייה .אשונל
ץחלה ללגב השק רתוי הברה היהי רבדה דבל רשאכ ,לאה םויקל "תוחכוהו ,םינעדמ
.יגולוכיספה

.םכתבוגתל ןיתממ

Killing the pigeon

:לאינד לש הבושתה וז

שפנ-תוחישמ ענמיהל ,ךלש רבח לכלו ,ךל עיצמ ינא יללכו ינורקע ןפואב .ךבתכמ לע הדות
אוה הכלהב ולש עדיהש םושמ ,םיפיטמבש םיעורגה ןמ אוה הבושתב רזוח .ידרח ףיטמ םע
לודג ,ךרדה יהמ ןיביש אלב םג ,וכרד תקדצ תא חיכוהל ולש ןוצרה טהל לבא ,ירעזמ
.םוצעו

םוש ןהב ןיאש ,תונווכמ תויעטה אלא ,ןאכ שי הקיגול אל ."הקיגול תועצמאב" בתוכ התא
יפכ ,ןאכ שי .ךכב ןיא תמא לבא ,ךתוא "ענכש"ל תנמ לע הז חנומב שמתשמ ףיטמה .הקיגול
םישקבמ םה וכותלש רוב ,הלשכמ תווהמ םילאוש םהש תולאשה ןמ הברה .תויעטה ,יתרמאש
.לאשנה תא ליפהל

הז "עדוי אל" הבושתה ."םימעפ לש בר רפסמ עדוי אל רמול יל ומרג םה" : בתוכ התא
,"עדוי ןכ" אוה ,"עדוי אל" התאש עגרבש םושמ ?המל .ךממ איצוהל שקבמ ףיטמהש המ קוידב
,לשמל ,בשוח התא המ .ונממ תוחנ תחאו ,ךילע (יטקט ,ילרומ תוחפל) ןורתי ול שי זאו
הלאשה וא ?"עדוי ןכ" אוהו "עדוי אל" התא "ידוהי התא המב" תיליבדה הלאשה לעש
תוקדצומ אל תולאש ןה תורחאו ולא לכ "?םדאה ארבנ המ ליבשב" וא "?יח התא המ ליבשב"
םצע לע רוערע לולכל תבייח הנוכנה הבושתהו ,"המל"ו "המ ליבשב" ןיא ,ןתליאש םצעמ
.התלאש תרוצו הלאשה

ךל ןיא ?ךתוא ליצי רבחש ,בשוח התא המ .רבח םע רנימסל אובל תמכסהשכ הרומח תועט תישע
םדא ינבל שבשל ךיא םידחוימ םיסרוק םירבועש ,םייעוצקמ םיפיטמ םע דדומתהל םילכ ולו
םדאל שיש יעבטה תרוקיבה רשוכ תא קתשלו ,םתעד תא חיסהל ,םתוא םטמטל ,חומה תא ךומכ
סנכיה הז םוקמב !!!!ךרבח אלו התא אל ,רנימסל ךלת אלש !לטב !לטב .ךומכ רשכומו ריעצ
אל ,םויה - םויה ךל .ןימאו ןגוה עדימ לבקתו ,"הבושתב הרזח" רודמב ארק ,"שפוח" רתאל
תאמ ,ןתיב-הרומז תאצוה) "תושפנה ידייצ" רפסה תא ארקו ,הלאינד תיב תיירפסל ,רחמ
לע תקייודמ הנומת לבקתו ,"םירפס תמוצ"ב םילקש 25 -ב ותוא הנקת וא ,(רלמ ןדו היפוצ
.םהינימל הבושתב םירזוחהו םיפיטמה ,םירנימסה אשונ לכ

תמעתי אל ןעדמ םושש ומכ קוידב .ידרח ףיטמ ומכ לפנ םע תמעתהל ןכומ היהי אל ןעדמ םוש
,עדמב דמל אוה המ ?ול שי םייעדמ םילכ וליא ?ןעדמ - ףיטמה אוה המ .םימס רחוס םע
ידכ קר ?סיסב הזיא לע ?ותא תמעתהל המל זא .ול ןיא עדמב ןושאר ראות וליפא ?ןכיהו
?ריעצ רוחב לש ותונרקס קפסל

,הנש 25 רבכ םימייק םירנימס .חפב לפונש ןושארה אל התאו ,לומתא וליחתה אל םירנימס
:הנתשה אל רבד םוש תורירמ תצקמ ץוחו ,תמעתהל םשל וכלה םיינוליח םיחמומ הברהו
דועב ,ידרחה םלועל איבמ אוהש שאר לכ לע ףסכ לבקמ אוה ,תוליעפב ךישממ ידרחה ףיטמה
.אל .ךשמנ רבדה ךכו ,הקירמא תא םילגמ םשש בשוחו תועטב יח ,ריעצה ,םימתה ינוליחהש
הצור אקווד התא םא .םשל תכלל אל ךילע שארמ .רנימסב ךתוא "ענכש"ל אובל ךירצ אל שיא
התאש בתוכ התא .עובקה לולסמה והז .םיישדוח דועב "חמש רוא"ב ךתוא רקבל אובנ זא -
תותכב ,םימסב רבודמשכ לבא ,הבוט הנוכת וז הדוסיב תונרקס ."תונרקס" ךותמ תכלל הצור
.רועיש ול ןיאש ןוסא איה תונרקסה הבושתב הרזחבו תויטסימ

,ךל הרק המ ????"לאה םויקל תוחכוההו תודבועה לכ תא תוארל" תנמ לע רנימסל ךלוה התא
רתאב ארקת םיהולא לע !לכשה עוגישו תומויסכא םש שי !"תוחכוה" םש ןיא ?ריעצ רוחב
!ןכוסמ אל טלחהבו ,דמחנ רתוי ,לק רתוי הז - "שפוח"

!!!רנימסל ךתכילה תא לטב !לטב !לטב !!!תרהזוה ,האר

,ךלש
,רכב לאינד
"שפוח" רתא תווצ

Killing the pigeon

:אבה בתכמה תא ונלביק הבוגתכ

.םולש לאינד

.הריהמה ךתבוגת לע הדות לכ םדוק
:.יתבוגת איה וזו אשונה לע יתבשח

.םינעוצקמ םיריזחמ םא חכוותהל תלוכיה תא שי ירבחל אל חטבו יל אל :קדוצ התא
:הבושתב ריזחמה םע יתלהינש החישל רשקב
.רנימס לש ןויער לע בושחל דבלמ רבדב יתוא ענכיש אל אוה .א
הצור אוהש המ ול הנעא ינאש תנמ לע םיאשונ הנישו ילש תולאשמ קמחתה טלחהב אוה .ב
.עומשל

רתויו) הבושתב הרזחה לש אשונה לע רתאב םתא םתמשרש המ תא יתארק ןכ ינאו תויה לבא
יתעפשוה אל םג ןכלו ןעט אוהש המ תא רמאי אוהש ךכל יתיפיצ טלחהב ינא (תחא םעפמ
.יתועידב תונתשהל הנווכ יל ןיאו טסיאתא ןיידע ינא .ונממ

:יתרמאש "עדוי אל"ל רשקב

יל עירפמ אל ללכ עדוי אל ינאש הז ןכלו תובושת ולאה תולאשל ןיאש תרמא התא םגש ומכ
"עדוי אל התא םג" ול יתינע ןפוא לכב ינא .עדוי ןכ ריזחמהש ןימאהל יל םרוג אלש חטבו
."רחא רבד םוש אלו הירואית איה וז" ולש הנעט לכל יתרמא ןכש ןעט אוה רשאכו

.רנימסל רשקב

ןונמא לצא םירוקיב לע םכלש תובוגתה תא יתארקש רחאל רקיעב היה ילש המכסהה לש ןויערה
הפו ,אלא יתיא אוביש םדאל גאדא ינאש אל אוה יתשקיבש רבחב ילש ןויערה .וירבחו
ולאש תנמ לע םיעדויו םיניבמ ןכש ולא םכלש םכישנא תא ואיבת םתא .תיזכרמה הדוקנה
.םהלש םינברה םע ותמעתי

הפיא אקווד םתיא תמעתהלו עיגהל תלוכיהו ןמזה תא ול שיש אוהש ימ םכל שי םא הלאשה
.םיקזחה םהש

תודעמ וארי םישנא ןעמל רתאה ליבשב םג ילוא לבא םימי המכ ךרוא רנימסש עדוי ינא
םינברהש תוילשאהו םיצחלה עסמ תא :םש אצמנש ימ לע רבוע המו םש הרוק המ קוידב תישממ
.םיקפסמ

.םינעדמה אשונ

אלו םהלש םינעדמ לע רבדמ ינא .םתיא תמעתי ןעדמש תנמ לע ןמזו ףסכ שרוד רבדה ,ןוכנ
.שממ לש םינעדמ םהל שי תוחפל םתנעט יפל .הבושתב םיריזחמ וא םינבר לע

םג אוה .ןמציו ןוכמ לש רתאב ןבאמ םייח םירצונ ךיא םשרש ןעדמ היה העוט אל ינא םא
?תמעתהל ןכומ היהי אוה ילוא ,םיטסיאתאה רתאב םירמאמ םסריפ

ידכש עדוי ינא .ךלא םא עדוי אל םג ינא .ךלוה אל ןיידע ינאש ןוויכ .חפב לפונ אל ינא
.דואמ ץמאתהל וכרטצי יתוא ענכשל וחילציש

.רתויו שדוחכ דועב היהא אל ינא םשש ךל חיטבמ ינא לבא חמש רוא אוה המ עדוי אל ינא
רבכו ,םעפ יא אצמוהש רתויב ארונה רבדה אוה 'הה .היהי אלו היה אל 'ה ןיאש עדוי ינא
.ותוא גורהל היה ךירצש ירה םייק היה אוה םאש רמאנ

.םעפה יתילעהש םיאשונל ךתבושתל ןיתממ ינא זא

Killing the pigeon

:לאינד לש הבושתה וזו

לע ךלש הזה ןוידלש ןיבמ ,ינומכ ,התא םג .תונורחאה ךיתורעה לע הדותו ,ךל םולש
תא בטיה יתרהבה ינא .ףוס תויהל ךירצ ,ונתאמ הפי שקבמ ךכ לכ התאש ,םינברה םע תומיעה
ינאשכ ,הצור התאש המ השעתו ,םולכ יל בייח אל התא .ךכ לע רשפתהל יל רשפא יאו ,יתדמע
.םיטעמ אל םיעגפנו דאמ רמ ןויסינ ללוכ ,בר ןויסינ ול שיש ימכ ,ךתבוט תא שקבמ קר
רקע חוכיו רשאמ ךורע ןיאל םיבושח תישפנה ךתואירבו ךמולשש ,רובסו ,ךמולשל דרח ינא
דחאל ךתוא תחקלו ךבל תא תוטהל תוקהבומ תונווכ םהל שיש בר יוכיס םייקשכ ,םינבר םע
- 'וכו 'וכו ,"הרותה שא" ,"םייחה רוא" ,"חמש רוא" - םהלש "שא"הו "רוא"ה תורוקממ
,"םתס" אב אל הז - םיירנויסימ תודסומל םיבבלמו םיחיטבמ תומש לש תאזה הטישל בל םיש
הניחבמ) רוקו ךשוח קר ,שא אלו רוא אל :תמאב הרוקש הממ ללכה ןמ תאצוי האווסה יהוז
.(ןבומכ ,תיתוברת

,הדובעל שדקומ םנמז לכש ,םידבוע םישנא ונחנא .הזמ חכש - "ונלש םישנאהו ונחנא"
םידבוע ונחנא ,ורתונש תועשה טעמ תא ןושילו חונל םוקמבו ,החפשמ ייחו הסנרפל ,דומילל
.ףסונ יונפ ןמז ונל ןיא .ךומכ םיריעצ לע ןגהל ,תירוביצ תוליעפבו "שפוח" רתאב
,תירקיעה םתדובע יהוז םתיברמ יבגלו ,םיחוכיווה רובע רכש םילבקמ ,ינש דצמ ,םינברה
?הז םע דדומתהל רשפא ךיא .רכשב

חרכומ אל !ךל טאל - הלעמ התאש (תוימיטיגלהו תונוכנה) תולאשלו ,ינויערה דצל רשא
ארק ,טאל ."ןטשה ןמ אוה ןוזפיחה" ,ללכב .הריהמ וא תידיימ הבושת ןהילע אובתש
םירחא םיינוליח םירתאב רקב ,תיליג םרטש רמוח ןומה וב אצמת ,רתאב בוש רקב ,םירפסב
הברה םש אצמתש קפס יל ןיאו ,(רתאב םה םג "םינוגריא"ו ,רתאב ונלש םיקניל האר)
תרבוח אצת בורקבו ,רואל ונאצוהש הנטק תרבוח ךל חלשא ,תבותכ יל חלשת םא .תובושת
.תוינייפוא תולאשל תובושת ןומה םש שי .הינש

- ביבא-לתב) תוירוביצ תוירפסב םהב אורקל לקש ,םיירלופופ םייעדמ םירפס ןומה םג שי
.ץלמומ .עדמב םינוש םיאשונ לע LIFE לש האלפנ הרדס םג שי .(הלאירא תיב תיירפס
םיריזחמ לצא אלו ,עדמ ישנא לצא אצמת תויעדמ תובושתו עדמ :רוכז דוסי ןורקיעכ
וא םיינש שי) לודגה םתיברמש אלא ,עדמ ישנא םניאש קר אל וירבחו קחצי ןונמא .הבושתב
רשפא יאש םושמ ,קוחצ אל הז .תרכומ תיעדמ תרגסמב םעפ יא ודמל אל םג (םיגירח השולש
יניצר םוחת םושב אלו ,םייק הז תיתד תוירנויסימב קר .תודוסי אלל גגה לא ץופקל
.םייחב

,ךלש
לאינד

Killing the pigeon

:ףסונ רמוח

לכ םצעבו , "הבושתב הרזחה לע םילמ 310" םגו "שגפיהל םישקעתמ ךכ לכ םה המל" רמאמה
.רתאב "הבושתב הרזחה" רודמב רמוחה
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא