םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


הבושתב הרזחה לע םילמ 310

?הבושתב הרזחה לע םירוביד הברה ךכ לכ

רורד תאמ

וללגבש הז ,ונתיאמ דחאו תחא לכ לע יטרפ שלב קיסעמש הז) ילנוסרפה םיהולאש רורב ירה
,ונילע םיפוכו ,אוהה תא םילכוא ןכו הז תא םילכוא אלו ,םיללפתמו ,םימצ םייתד םישנא
סנכנש ("הבושתב ריזחמ") ידרח ףיטמ םע םירבדמשכ םימעפל .םילבה לבה אוה ('וכו 'וכו
.הזה רקיעה תא םיחכוש ,היגוגמד ינימ לכו םיטרפ יטרפ ינימ לכל

הלא םא :םיאטוח תצק ונחנא ,אשונב םיכורא םירמאמ "שפוח" רתאב םיבלשמ ונחנאש ךכבו
םיחילצמ הלאה לבהה ירבד ונרעצל :הטושפ הביסה ?הברה ךכ לכ םהילע רבדל המל ,לבה ירבד
הזה קזנה תא תיחפהל חילצנש דבלו סרכ יבע םירפס בותכל וליפא יאדכו קזנ םורגל םימעפל
.(הברה ךכ לכ הז לע םירבדמ ,רורב הזש תורמלו ,קזנ םימרוג םימסש רורבש ומכ קוידב)

םינבכ :םיידרח/םייתדה םיפיטמה לש םהירבד לע טושפ דאמ רבד דיגהל םיכירצ ונייה ,תמאה
ברעתמו חקפמש םיהולא) ילנוסרפ םיהולא רבד הזכ ןיא ,ורשב לע האושה תא הווחש םעל
לש םתטישל .הדוקנ ,(ויתווצמ תא םייקלו ול דוגסל םדאה ינבמ שרודו ,םלועב השענב
וחוקיפבש הז אוהו ,לוכי לכ אוה ,םימעה לכמ ונב רחב אוה ,הזכ םיהולא םייק םייתדה
.םידליו תוקונית יצחו ןוילימ םהמ ,םידוהי ןוילימ 6 וחצרנ

היסקלגב קוסע היה וא) םינש המכל םדרנש וא :תויורשפא המכ שי ,הזכ םיהולא שי םא
םילכוא םא וא תבשב םיעסונ םא תפכיא אל הזכ םיהולאלש ןבומכו .עשר אוהש וא ,(תרחא
.ספמירש

םיריזחמה") םייתדה םיפיטמה לש תופטההש ןוויכ ?המל .רוכזל ךירצש המ הז ,והז
,לודג קלח וליפא ,קלח .םיטרפ לש םי ונילע םיסימעמ היגוגמדבו :היגוגמד םה ("הבושתב
בגשנ וב קלחש המכו אלפנ םלועהש המכ ,תוכיראב ,לשמל ,ונל ורפסי .ןוכנ הלאה םיטרפהמ
הפיאמ העיגמ ,םבור םע םימיכסמ ונחנאש םיטרפ לש הזכ םיב ונתוא ופייעש ירחא .ונתניבמ
הדבועה ןיבל הניב רשק םוש ןיא ,ןבומכ ,לבא ,ילנוסרפ םיהולא םויק לע הנקסמה אוהש
.אלפנ םלועהש

םיהולא לע אלא ךומסל ימ לע ונל ןיא" ?ןמז המכ ינפל וניארש רקיטס לע בותכ היה ךיא
."ונילע םג רומשי הככ ,האושב וניתובא לע רמשש ומכ ;םיימשבש
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא