םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

?שגפיהל םישקעתמ ךכ-לכ םה המל

ןידרבייס


רשפאמ אוה .תישונא תוברתל דוסיה אוה בתכה .הבותכה הלימה לש החבשב ,םכתושרב ,ליחתא
םגו קיודמ חוסינ רשפאמ אוה .הל המוד ןיאש הצופתבו ןמזלו םוקמל רבעמ תונויער תרבעה
.תובותכ ןה םא אלא ןתוא ןיבהל רשפא יאש תוחידב וליפא שי .תונויער לש תקדקודמ הניחב

- תאז לכב תמיוסמ תוגייתסה ךות ,בוט - םלש בלב תתל לוכי ינאש דיחיה חבשל תעכ רובעא
שיו םהייחב רתויב דבכנ דיקפת תאלממ וז .הבותכה הלימל דובכה אוה אלה ,תידרחה הרבחל
םג ומכ תינושל הניחבמ םתומכ ןיאמ םיכבוסמ םיטסקט םע דדומתהל םילגוסמה םהיניב
םישוע םהו ןטוטהלל םירודככ םה םליבשב םילימש ,רתוי םיצופנה ,הלא לע רבדל אלש ,תינויער
.אזימרב אמיכחל ידו םהלש ךותבכ םילימב

והשלכ םדא ענכשל םיסנמה םידרח םישנא המל :ידמל תשקבתמ הלאש הלועו הצצ ל"נה רואל
:תוירקיע תורוצ שולשב םיעיפומ ולאכ תונויסינ ?םינפ לא םינפ השיגפ לע םישקעתמ םתדמעב

תבש ונלצא השעת אוב -
רנימסל ךל -
הז לע רבדנ ,שגפינ אוב (ידרחה םע ידיימ רשק ןיאש הרקמב) -

ריבעהל וא תושעל ןתינש םירבדה תא יתילעהו יחומב רצק שופיח יתישע ,היגוסה תא ררבל ידכ
:םה ירהו .בתכב ,גישהל דאמ השק תוחפל וא ,רשפא יאו םינפ-לא-םינפ השיגפ ןמזב

ענכשמ רוביד ןוט .1
תיביטסגוס ףוג תפש .2
ןמז ץחל .3
ישפנ ץחל .4
ילג-הבג דע ןותמ ינפוג ץחל .5
קמועל בושחל תורשפא תעינמ .6
תעדה תחסה .7
רמאנה תא קודבלו רוחאל רוזחל תורשפא תעינמ .8
תישגר היצלופינמ .9
תידיימה הביבסב הטילש .10
הקתשה .11
(שי םא) םיחכונה ראש לש תובוגת .12
לק דוביכ .13
םינוש ףוג ירבא תרזעב רמאנה תשגדה .14
(ךלש היירפסהמ קוחר לשמל) יתיבה שרגמב קחשמ .15
קסעה לכ תא שיחכהל רשפאו לוקוטורפ ןיא .16
תוימינונאל תורשפא תעינמ .17
בתכב תורבוע אלש תוחידב .18

םימעט דוע לע בושחל ולכותש חוטב ינא יכ םא ,וקיפסי ולא םימעט י"חש ימצעל ראתמ ינא
רתוי הברה ונילע םיעיפשמ הלאכ םימרוג .םינטק םירבד אל םה ולא :וניבתש ידכ קרו .םכמצעב
תונורתיה םה ולא .הרורב תויהל הכירצ הנקסמה .תודוהל םינכומ וא בושחל םיצור ונייהש הממ
תאז ןיבהל םכילע לקי ילוא .עונכש תורטמל שגפיהל שקעתמש ימ שפחמש םיילולכנהו םילפשה
תינתומ ותלבקש ,ךרע רקי סרפ םכל וחיטבה םא וא ,םכתיבל יהשלכ הרבח לש גיצנ םעפ עיגה םא
.הז הככ ,תוריכמב ומכ תוריכמב ..."הרבחה םע תורכיה ברע"ב תופתתשהב

Religion Merchants

,תואבה תובושתה תא לבקי אוה ,אובל וא שגפיהל וילע המל לאוש היצנטופב-ענכושמהשכ
:עצומה השיגפה גוסל םאתהב

"'וכו השודק וזיא ,הבוט הריווא וזיא הארת ,אובת" :תבש
הבוט הריווא ןיא םידרחה לצא" היה היצנטופב-ענכושמה לש ןועיטה םא קר הפקת תאזה הביסה
םיוסמ תבש ברעב ,םיוסמ ידרח לצא" איה תתל הלוכי השיגפהש הדיחיה הבושתהו ,"תבש לילב
.יאדווב ?רתוימ ."הבוט הריווא שי ,הבוט הריווא ול גיצהל סרטניא שיש רז םדא תוחכונבו

"ינממ רתוי םיעדוי םש ,ךלש תולאשה לכל תובושתה תא ךל ונתי םש" :רנימס
,םלוכ לצא תוהז דימת טעמכ ןה תולאשהש עודי ירהו ,תולאשה לכל תובושתה לכ תא םש שי םא
הברה םהל ךוסחי הז ?והזו רנימסב םיריבעמש רמוחה לכ םע רפס ןיינועמש ימל חולשל אל המל
הריוואה אלא ,םהלש "תוחכוה"ה וניא רנימסב רקיעה - דאמ הטושפ בוש איה הבושתה .תואצוה
אצויכו ףתתשמה לש םינמזה חולב הטילשה ,םיצרמה לש םיירוטרה םירושיכה ,תיביטלופינמה
.הלאש וזיא ?ןגוה אל ןורתי .הזב

טרפ ,השיגפל אובל ילע המל יהשלכ תיניינע הביס לבקל םלועמ יתחלצה אל ןאכ :תישיא השיגפ
.הליחתכלמ תרושקתה הרצונ הב הטישה לש הכרעמ תיחפהל ןויסינל
םניבהלו םחסנל ןתינ הב תוריהבה ןה תויגול תוחכוה לשו םיבכרומ תונויער לש םהיתונוכתמ
םינמוימ םניאש םישנאל הפ לעב םיגצומ םהשכ םתנבהבו םהירחא בקעמב ישוקהו ,בתכב
תרושקתב אוצמל םינינועמ ונאש םירבדה גוסמ קוידב םה תויגול תוחכוהו תונויער ירהו .דחוימב
?שגפיהל המל זא .והשמב ונתוא ענכשל הסנמה םדא םע

.םכל ורפסי רבכ םה ,תוריכמה ינכוס תא ולאשת

םיתיבפלאנא ונלוכ אל םיינוליחה ונא :םהינימל "שגפינ אוב"ה לכ לא תשגרנ האירקב הנופ ינא זא
תא וחק ,יתימא יגול ןועיט םכל שי םא .ונחנאש םיבשוח הארנכ םתאש ומכ זוכיר רשוכ ירסח
וחסנ ,ןוקית ןועטש המ תא ונקת ,אתוחינב ותוא ובתכ ,בשחמה דיל הפק סוכ םע ובש ,םכלש ןמזה
ונת .ונילא ותוא וחליש רמגומ רצומ םכל היהישכ ףוסבו ,תרוקיבל םירבחל וריבעה ,וקדב ,שדחמ
,בוט םכלש ןועיטה ןכא םאו .בושחל ,תוושהל ,קודבל ,בוש אורקלו ותוא אורקל ונלש ןמזה תא ונל
.תמאב .ענכתשנ

שמתשהל ותנווכבש ןימזמה לע הדיעמ םינפ לא םינפ השיגפל תשקיע האירק לכ ,תאז תמועל
אל םלועמש הביסה וז ילואו .ומצעב הזל עדומ וניא םא םג ,הלעמל יתרכזהש תולוספה תוקינכטב
..."הז לע רבדנ ,שגפינ אוב" ידרחל רמאש ינוליח לע יתעמש

Religion Merchants

:םג ואר
?הבושתב ריזחמ םע תומיעב ופתתשת אלש המל
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא