םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


םדאה תולגלוגב המודקה - "444"

קר לאוי 'פורפ

םדאה לש היצולובאלו הימוטאנאל רוספורפ אוה קר לאוי 'פורפ
.ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל רפסה תיבב היגולופורתנאו הימוטאנאל הקלחמב
תירונ - רתאל רמאמה תאבהב העייס

.רמאמה םוסרפב ונל ונתנש בידאה רתיהה לע "תובשחמ" תכרעמלו קר 'פורפל הדומ שפוח רתא
1995 לירפא ,סותימו עדמ - "תובשחמ" לש 67 ןויליגב רמאמה םסרפתה ורוקמב

.ףתושמ ןומדק באמ אוה הזנפמישהו םדאה לש ינויצולובאה םאצומ
.םינש ןוילימ 5-6 -כ ינפל התיה לוציפה תדוקנ
?ינרדומה םדאה דעו תולצפתהה תדוקנמ תורסחה תוילוחה ויה המ
?תינמז וב ומייקתה םדאה תלשוש לש םימודק םינימ םאה
,היסאבו הקירפאב ליבקמב חתפתה - סנייפאס-ומוהה - ינרדומה םדאה םאה
?םלועה לכב טשפתהו הקירפאמ אצי אמש וא

,קר לאוי 'פורפ ונתוא ןכדעמ תורחאו ולא תולאשב
"םדא"ה תלוגלוג יוליג לש היווחב ונתוא ףתשמ םג אוה ףסונבו
.הקירפאב ףשח ומצע אוהש רתויב המודקה

רמאמה ןכות

החיתפ (1)
הזנפמישל םדאה ןיבש םיימוטנאה םילדבהה לע (2)
סנייפאס-ומוה םדאה תיצולובא (3)
סוטקרא ומוה (4)
סיליבה ומוה (5)
סיזנראפא סוקתיפולרטסוא (6)
"ףרטה לע םירגוס"ו םיכלוה ונא (7)
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא