םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


בהזה לגע תא הנוב קחצי ןונמא

םיובנירג הקבר ידיב האבוה תיארקמה אתכמסאה
רלמ ןד ידיב רייואו בתכנ

,ויניזאמ לש םהינזואמ םיליגעה תא חקול קחצי ןונמא - םיעדוי םתא ,ןכ
?םהב השוע אוה המ םיעדוי םתא םאה לבא
?לספ הזיא םיעדוי םתא םאה לבא ,לספ םהמ הנוב אוהש םיעדוי םתא ,ןכ
?םיעדוי םכניא תמאב ?אל
.בהזה לגע תא הנוב קחצי ןונמא - תמאב ,ןכ !בהזה לגע תא הנוב אוה?תאז השע אל וינפל שיאש ?ןויערה תא איצמה ןונמאש םיבשוח םתא
!לודגב םיעוט םתא זא
ךכ לכ השודקה הרותה וז - ןכ ,הרותה רפס תא אנ וחתפ
,הל םיפיטמה םידרחה ראש לכלו קחצי ןונמאל
ל - כ - ה - לכהו ,תמא הב הלימ לכש הרותה וז
- הב ןיא תחא רקש תלימ וליפאו ,םייח םיהולא יפמ בתכנ
:לודג לוקב - 'ב קוספ ,ב"ל קרפ ,תומש רפסב וארקו
nizmei_zahav
."םישנהו תונבהו םינבה ינזאב" :שיגדמו רזוח ארזע ןבאו
!םהינזואב םירכזה לארשי ינב ואשנ בהז יליגע !םינבה םג - ןכ ןכא

,םינבה ינזואבש בהזה יליגע ועירפה אל ללכ השמלש אלא
.לוספ םוש ךכב האר אל אוה .לארשי ינב
!השמל עירפהש אוה ןונמא ןורהא הנבש בהז לגע
- (ט"י קוספ ,םש) תירבה תוחול ינש ודיבו ,יניס רהמ השמ דרי רשאכו
vaishbor et haluchot
!הנוב אוהש בהזה לגע לשו קחצי ןונמא לש םפוס םג היהי הזכ:םיובנירג הקבר לש הירפס
1990 ,ןלוג ןורי תאצוה .םהל ונימאת לא
1996 ןלוג ןורי תאצוה
.שיא ןוזח לש הסומעה ותלגע

:רלמ ןדו היפוצ לש םרפס
1998 ןתיב-הרומז תאצוה ."הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא