םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

ירבע תועדומ קיבדמ לש ויתויווחמ

(ןולאמ ונלביקש בתכמ)

רבכמ אל הזש ,יתניפה למשחה ןורא לע ינחרז םותכ םתכב יתנחבה ,הדובעל יכרדב ,רקובב
.תוריחבה תוזרכמ ףוס ףוס הקונ

.האילפב יתבשח ? הנוכשב הפ דיסא תוביסמ םסרפל וליחתה

ףסוא לש ברקה ואוב לע רשיב יטתסאה עגפמה .הברהב יתיעט אל יכ יתנבה ,יתברקתהשכ
! קחצי ןונמא ...אוה אלה עודיה םיליגעהו םימזנה

תורשע המכב דורו ריינ לע ותוא יתמליצ ,םיאתמה זורכה תא רתאהמ דירוהל יתרהימ
םיזורכה וירבח ןיב םלענ היה רעוכמה זורכה .האצותב תולעפתהב טיבהל יתדמעו ,םיקתוע
.םיניגפמה וירבח ןיב ידרחכ ,קרב ינב תוצוחב

.קרב ינבל עיגהל ודעונ אל הלאה םיזורכהש אלא

םתננובתה םא .הנוכשה תובוחרב בוביסל יתאצי ,קפסב תלטומ ותורשכש קבדב דיוצמ ,ברעב
אלמה קדצהש ירה ,ותוקחל םילוכי םתא םגו ,הלק ותדובע יכ םתבשחו תועדומ קיבדמב םעפ
ןבומכ) הנוכשב תועדומה תיברמל ילש בושחה הרהזאה חפסנ ףסונ העשכ ךות .םכידיב
(? ילש הנוכשה תוריק תא ךלכלאש המל .תועדומ לע קר יתקבדהש

לש ןתקבדה תא יתמייסשכ קוידב עיגה אוה .ןושארה יתדה תא יתשגפ ,תסנכה תיב דיל
תכלל ךישמהש בנז יל ףסונ ,ןכמ רחאל .יתבזעשכ דיימ ןויעב ןתוא אורקל לחהו ,תועדומה
.ןבומכ ,חוטב קחרממ ,יתכלה רשאב יירחא

בנזה .ותחשוהש תועדומב טיבמ ,רדג ירוחאמ טקשב םש יתנתמהו תסנכה תיב רוזאל יתרזח
.ול ןיתממ יתוא תוארל עתפוה

."תבשב םעפהו ,בוש קיבדהל והשימ חולשל ךרטצנ וישכע" .ול רמוא ינא "תישע המ הארת"
"...ידוהי חולשל ךרטצנו ,םיאולימב ונלש יוגה" ,רכזנכ יתפסוה "? המ עדוי התאו

(הקפא תואנב בורקב סנכה) תועדומ המכ קיבדהל םתא םג ואצ ,הביבסב םירג םתא םג םא זא
םיעטק ,הזמ ץוחו .םכלש הנוכשב הלאה םיסנכה תא םיצור אל םתאש רסמה תא בטיה ריבעמ הז
.םיילמרונ אל

ירחא וקיבדה ,בושח יכהו .םימ 50% ב ללודמ ,יטסלפ קבד אוה ץלמומה קבדה ,םינינועמל
.ףוליקה תונויסנ ינפל שבייתהל קיפסי קבדהש ידכ ,הלילב וא ,תבשה תסינכ

.ןולא

Religion Merchantsףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא