םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


םיינוליחה םיזורכה

(ןולא ידי לע ונילא חלשנ)

תמאב ונחנא ,הפיכ שבוח םע םירבדמ ,ונתרדגה י"פע םיחותפ םישנא ,ונאש םעפ לכב םאה
?ותנומא אשונב וירבדל בישקהל םינכומ

,אשונב רבעב רבכ ונעמשש המ לכל םימודה לבה ירבדכ םתוא גווסל שארמ רבכ םיטונ ונבור
םלועה תשיפת תא רערעל יושעש המ םע שדחמ םעפ לכ תמעתהל תוסנל וליפא םיחרוט ונניאו
.ונלש

רזוח םע דחוימבו ,ןימאמ םדא םע חכוותהל ןויסינ לכ יכ אלפה המ ,ונלצא רבדה ךכ םא
? שארמ ןולשיכל ןודנ ,"רואה תא הליג" התע הזש ,הבושתב

המכמ םהל תפכא אל םהל .תונוכשב םילעופה הבושתב םיריזחמל םג בטיה העודי וז הדבוע
(תשרל רבוחמ וניא ובורבש) םהלש להקל יכ םיעדוי םה .טנרטניאב םישקשקמה "םינלאמש"
םה ,םיינויגהה ונינועיטב ונמצע תא םיענכשמ ונחנא דועבו ,עיגהל יוכיס ונל ןיא
.ןהבש תוינעב קר אלו ,תונוכשב םחוכ תא לידגהל םיכישממ

לש תוברעתה לע ביגהל םיכרד ונל שי יכ ,רורב רסמ ריבעהלו ,הז בצמ םע דדומתהל ידכ
."םיינוליחה םיזורכה" תצפהל לועפל יתטלחה ,ונייחב תועימקה ילכור

לע תאזו ,םייתד םימרוג י"ע םיצפומה םינוש םיזורכל םבוציעב םימודה םיזורכב רבודמ
הרואכל וב ןיא ,םיזורכה ןכות םג .ןושאר טבממ רבכ ארוקה תודגנתה תא ררועל אלש תנמ
ילילש רואב הדימעמ ,ונממ תעבונה תיפוסה הנקסמה םלוא ,הכלהה לע ססובמ וניאש רבד םוש
.זורכה אשונ תא

רוערעו ,םיפיטמה ידימ תמאה לע תוידעלבה תעקפה ,תוקפס תריצי - הפוצמה תיפוסה האצותה
.תידרחה הגהנהה לש םייטילופה םיכרצה יפ לע דימת תודהיל ןתינה שוריפה לע

(תויקוח יתלבהו ,תופנטמה) תועדומה לע הקבדהל דעוימ ,ןאכ אבומה ,ןושארה זורכה
.וימודו קחצי ןונמא (?) ברה לש הבושתב הרזחהה יסנכ תא דימת טעמכ תומידקמה

רוציל ידכ) דורו וא בוהצ ריינ לע םיקתוע המכ םלצל ץלמומ ,רתאהמ זורכה תדרוה רחאל
לע םוליצ .סנכל םוסרפה תועדומ לע יטסלפ קבדב םקיבדהלו ,(רוקמל רשפאה לככ בר ןוימד
םוליצ לש תולעב ,ידרשמ דויצל תולודגה תויונחב רתיה ןיב עצבל ןתינ ינועבצ ריינ
.ליגר

לוכיה תודהיה תורוקממ ןיינעמ רמוח ןכו ,םיפסונ םיאשונל תועצה ,תובוגת לבקל חמשא
epicores@hotmail.com : תבותכל םיפסונ םיזורכל סיסב שמשל

.ןולא


:ןושארה זורכה והז

(ןאכ וקילקה ,הספדהל word ץבוק דירוהל ידכ)
(הנומתהמ רתוי רורב word-ה ץבוקב רטסופה) הטמל הנומתה לע וא

Rambam speaksףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא