הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

94 רפסמ ןוילג
תמא לע הז םיגולידהש יתיליג ךיא

ןידרבייס לש ותבושתו ,רתאב רקבממ בתכמ
(רתאב "הבושתב הרזחה" רודמב "תויתוא יגוליד" לע אורקל דאמ ץלמומ)


:דוד תרופ ןב ומצע הנכמה ינומלאמ ונלבק אבה בתכמה תא

תוירקמל תורבתסההש ,עדוי הקיטסיטטסב תצק ןיבמש ימ ,םייתימא םיגוליד ןלהל .ד"סב
תועפותה ראש לש םייוכיסה לכב העפות לכ לש יוכיסה תלפכמ איה תינשינו תרזוח העפות
6 לבקל יוכיסה םא - רמולכ ,(ירשפא יתלב ןפואב ךומנ יוכיס אצוי הז - לבלבתהל אל)
6 םעפ דועו 6 לבקל יוכיסה יזא ,(ןבומכ תפייוזמ אל היבוקב) ששל דחא אוה היבוקב
ךומנ יוכיסה -יוכיסב יוכיסה תלפכמ -שש לופכ שש) 36 אוה (תינשינו תרזוח העפות)
.האלה ןכו (יתקזח רותב תעכ

עבש סונימ תקזחב 10 תוביבסב אוה (םהמ דחא לכ) ןלהלדכ יגוליד אצמימ לבקל יוכיסה
.(MBBK לש םיעטמה םיאצמימהמ דואמ קוחר - םיספא הרשע עבש הירחאו הדוקנ ספא) הרשע
םע ומכ) המוד תורבתסה לע ףסונ אצמימ שיש םעפ לכ ומצעב הזה יוכיסה תא ליפכהל שי תעכ
הליחתכלמ הכומנ התיה רבכ איה) תאזכ הלפכמ לכב םיאלפ תדרוי וישכע תוריבסה .(היבוקה
רמאו - הרקיש ריבס אל םיוסמ רבד המכ דע שיחמהל הצר והד ןאמש ומכ - ראתל השקש הרוצב
ומרגייש םיאנת םש ורצביי ירקמ ןפואבו לובטופ שרגמ לעמ ודנרוט תפוס רובעתש ומכ הזש
םיספא 5 הדילו הדוקנ ספא) "ףלא האמל דחא לש המרב גרוח"ה ןחבמב םידמועש םיגוליד
תועדה לכל שמשמה (ףלאל דחא) רתויב רימחמה טרדנטסהמ האמ יפ אוהש (0.00001 :ךכ
.תילמרונ גלפתמ אל םגדמהש הנקסמל ליבומה יטסיטטס גירחכ

ד"סב
בתוכה גיצמ ןאכו) םימיהדמ םירבד ולגתיש םישדחו םימישרמ םיגוליד תוארל רשפא ןלהל
אוה םהמ דחא ,םילבהב םילמנ תדובע ועיקשהש םירתא תורשע המכ לש המישר
.("םימואתה ילדגמ"

לש םכרדש ,איה תומסרופמה ןמ ןכש ,םילבה לע ןויגיהב ביגהל ירשפא יתלב טעמכ דע השק
,יצחו רטמ יבועב ןייוזמ ןוטב לש תומוח םיפקומ ,חומב ידוחיי רודמב םקמתהל םילבה
:רתויב לודגה וביוא לש וינפמ ןגומ תויהל לבהה לש ותרטמ :הביס ילב אל - תאזו
ומולש תא ןכסלו וילא עיגהל ןויגיההמ עונמל ותלוכיבש לכ תושעל וילע ןכלו ,ןויגיהה
הלודג ודיש ,ןידרבייס ונדידי תא וז הרטמל ונסייג ,ךכיפל .ךכ לכ שיגרהו ןידעה
:וירבחלו דוד תרופ ןבל ותבושת הנהו ,הלא ןוגכב

במת חופש

תמא לע הז םיגולידהש יתיליג ךיא
ןידרבייס

ימצעב םלכנו שוב ינאו ירמגל יניצר קסע הז הרותב םיגולידה .םיעמוש םתאש ומכ ,ןכ
לבא .תאזה האלפומהו תיקולאה ,הריהבה תמאה ינפב יבל תא יתחשקהו ייניע תא יתמצעש
רפכל יתיצר ,תפצב הבישיל רבועו םולשל הזוזמה תא קשנמ ,תואלקפה תא זרוא ינאש ינפל
תא ,םינמאנה שפוח רתא יארוק ,םכל םג תוארהלו ,רבעב תורוב-ךותמ-יתואשנתה לע תצקמב
.ינא םג ,ףוס לכ ףוס ,יתיארש הלודגה תמאה

לכל לוזלזב סחייתמה (!ופט) ינקפס טסיאתא רותב םדוקה ילוגלגב ,רכוזש ימל רוכזכ
רמול יתגהנ ,םיתפומהו תותואה ,החילס ..-ילבהה ראשו הירטמיגהו םיגולידה תונעט
היהש ירקמ אצמימ וא :םיינשמ דחא םהש םושמ תועמשמ ירסח םה הרותב םיגולידה יאצמימש
םיאנתה לכש ךכ ןקותו ןכדוע ,קדבנ ,שארמ בטיה "לשוב"ש אצמימ וא ,טסקט לכב עיפומ
םירמוא םא תועמשמ םוש ןיאו רפאו רפעל וסמרנ תיטסיטטס תורבתסה בושיחל םישרדנה
ינשה גוסהמ םיאצמימל .המכ עדוי םיהולאל וא ןוילימל וא ףלאל דחא אוה אצמימל יוכיסהש
."ץחל ביבסמ הרטמה תא רייצל" ,ייתונוועב ,יתארק

,וב ואצמנש םילימהש תוארהל שי יתימא אצמימ בשחיי םיגוליד אצמימש ידכש רמול יתגהנ
איבמש המ) בושיח ידכ ךות ורחבנ אל םג אלא טסקטב עיפוהל תיטסיטטס תויופצ אלש קר אל
המידקמ העידי לכ אלל ,שארמ אלא (תיטסיטטס תועמשמ תורסח ךא תואילפמ תומאתהל ןבומכ
ידמ רתוי .הקידבה ןמזב ופסוה וא ומלעוה ,ונוש אלו ,טסקטב ןתואצמיה ייוכיס לע
ידמ רתוי וליכה (זא יתייהש בולעה יתרוקיבה טסיאתאה יניעב ,ןבומכ) םיגוליד יאצמימ
וא ,הלאה םילימה תא אקווד שפחמ היהש ינויגה םדא ףא ןיאש ,רמוא רשיה לכשהש םילימ
םיהדמה אצמימהש םידע ףלאכ תקעוז אצמימב הלא םילימ תוחכונ .קדבנש יפיצפסה ביתכב
.יטסיטטס ךרע רסח אוהו "לשוב"

םולחב יילא הלגנ םיהולא ךאלמ .וישכע דע .יתייה הזכ לבא ןימאהל יל םג השק םנמא ,ןכ
שודקמ בתכמ יל ריבעהש ,קידצמ בתכמ ,אלפ הז ואר ,יתאצמ .ליימיאה תא חותפל יל רמאו
לכב דמעש ,םימתבו תמאב אלפומ אצמימ - יתעידיל וכרדו - ותעידיל איבהש ,דחא
.יתשרדש םישקונה םיטרדנטסה

םימואתה ילדגמ לע םיעסונה יסוטמ קוסירו תפיטח לש הדירחמה רורטה תלועפב קסוע ערואמה
,זא יב ןכש דועש רפוכה .2001 רבמטפסב ,הינבליסנפבו ןוגטנפה ןיינב לע ,קרוי-וינב
ינא םויכ לבא ,ותוא ענמו ינחצרה עוגיפה ינפל הז לע הלע אל דחא ףא המל לאש ,ומש חמי
.םילאוש אל טושפש תולאש שיש עדוי

תויוטשה לכמ הנוש ותוא השע המ ,םיגוליד אצמימ ותואב ךכ-לכ יתוא םיהדה המ ,ןכבו
תצירטמב וללכנש םיטפשמהו םילימה לכ :טושפ היה דוסה ?תורחאה (זא ןהל יתארקש יפכ)
,ארונה עוריאה ירחא) שארמ ורחבנ םהש רורב ירמגל היה .ןיטולחל םייופצ ויה םיגולידה
ןבומ ךכ-לכ ,רורב ךכ-לכ היה הז .(תויורבתסהה בושיחו הצירטמה תאיצמ ינפל לבא ,םנמא
יתלוכי אל וזכש תונימא לומו .רתוי יעבט אצמימ לשבל היה לוכי אל ןמא-בר םג ...וילאמ
.יתונקפסב קיזחהל דוע

םא .קפס לש לצ לכל לעמ םכל חיכוא ינא ,הנה זא .םכתא ריכמ ,ןכ ?הא ,יל םינימאמ אל
לכ .וישכע אורקל קיספיש ,הבושתב רוזחיו תמאה תא הלגי אוהש דחפמש והשימ הפ שי
.יתיא ואוב - םירחאה

ותוא לע םיבשוח םתאשכ שארל םכל םיצפוקש םינושארה םיגשומהו םילימה המ .וזכרתת .בוט
!המידק !קורזל :ובשחת לא ,וססהת לא ?עיווזמ עוגיפ

!תידיימ היצאיצוסא דוע !םיבוכיע ילב ,המידק !רורב ?ןוכנ - "םלועה רחס זכרמ"

!דחא דוע ,הללאי !ןבומכ - "רתב סוטמ ,דמ שקוי"

?ךישמהל ללכב ךירצ - "רהרה ותא הפועת אל רמ רחמל"

!וקשיי םייתפש - "הותר סוטמ םיעו"

.תוכבל דמוע ינא ,רתוי לוכי אל ינא ,יד - "אסשת עצר ךל"

םלועה אלפ תא תוארל הצורו יל ןימאמ אלש ימ .הדוקנה תא יתרהבהש יל המדנ .רדסב
. ןאכ רקבל ןמזומ ומצעב הזה ינימשה

קרש טפשמה תא תוארלו םש רקבל ןכ םג ןמזומ ,םירזומ םה יתאבהש םירבדהש בשוחש ימו
:לארשי סרפ לבקל הווש וליבשב

"ץא ףתה םכש .עד האש יב יב וכת וכי ןכאו .בהמ ספ ץמ והת .שגא הלכר לא .םלועה יחי"

גכ" ןה תאזה תינלוחה הצירטמב יהשלכ תועמשמ ןהל שי דועש תודיחיה םילימה ,בגא ךרד
,עיפומ) "לדגמ" ,(ארונ םוי ותואל ירבעה ךיראתה) "השולשו"ו "םירשע" ןכו "לולא
רחס זכרמ"ו (2001 דע 1 לש םיעונצה םיגולידב הרותב םימעפ 1123 -מ תוחפ אל ,ופורפא
."World Trade Center" לש ינקת אל ןיטולחלו קיודמ ילולימ םוגרת ותוא ,"םלועה


:"תושפנה ידייצ" ךותמ רויא
?הזב םינימאמ םהש וא ,םייניעב ילע ודבע םצעב

Did they fool me, or do they really believe in that?

ןולימו הלועמ תיביטאיצוסא תלוכי ,הבר תויתריצי תשרדנ .םוטמטל לובג ןיא ,ןיא
ומשש ,דלוהנייר .א יור הליגש םיכרפומה םיטפשמהמ קלח ןיבהל קר ליבשב דומצ ירבע-ימרא
ןיא ,זא וליפאו ,"הצירטמ ח"וד" הל ארוק אוהש תאזה הנושמה תצלפתה לעמ הוואגב ססונתמ
לש תלחות רסחו שפוטמ עושעש הזב תוארל היה רשפא דוע חיננו .יריבחת ןויגיה םוש םהב
תא ןיגפהל ססיה אל דלוהנייר רמ - ודיב ירבע-ימרא ןולימו ויתותיעש יוצמ ינוהמת
:ולש תינויצירטמה הרמיחל תיטסיטטס תוקהבומ בשיחו ותוניצרו ותונעדי

.םיעבראו תואמ-שולש תקזחב רשע לופכ שולשו םיעבש הדוקנ םייתשל דחא

סנכייש ידכ -2.73 -ל 2.7289778 יתלגיע - תוחפ הפיט תמאה ,בוט .רתוי אלו תוחפ אל
ייתוריבג ,וזו .הנשמ אל תמאב רבכ הז הלאכ לדוג ירדסב לבא .םשור-תבר תחא הרושב
.תחאו םירשעה האמב םייחש םישנא םינימאמ הל המיהדמה "תמא"ל אמגוד ,ייתוברו

* * *

יתוחפ ,ונל ריבסמו ירוקמה בתכמה תא חלשש שודק ותוא אב ,עשפ לע אטח ףיסוהל וליאכו
:בתוכ אוה ךכו .הלאה םיאצמימה לש קפסב תלטומ הניאש תיטסיטטסה תוקהבומה לע ,הנבהה

תוירקמל תורבתסההש עדוי הקיטסיטטסב תצק ןיבמש ימ ,םייתימא םיגוליד ןלהל .ד"סב"
תועפותה ראש לש םייוכיסה לכב העפות לכ לש יוכיסה תלפכמ איה תינשינו תרזוח העפות
.(ירשפא יתלב ןפואב ךומנ יוכיס אצוי הז-לבלבתהל אל)

יוכיסה יזא ,(ןבומכ תפייוזמ אל היבוקב) ששל דחא אוה היבוקב 6 לבקל יוכיסה םא-רמולכ
יוכיסה תלפכמ - שש לופכ שש) 36 אוה (תינשינו תרזוח העפות) 6 םעפ דועו 6 לבקל
.האלה ןכו (יתקזח רותב תעכ ךומנ יוכיסה-יוכיסב

עבש סונימ תקזחב 10 תוביבסב אוה (םהמ דחא לכ) ןלהלדכ יגוליד אצמימ לבקל יוכיסה
תעכ .(MBBK לש םיעטמה םיאצמימהמ דואמ קוחר-םיספא הרשע עבש הירחאו הדוקנ ספא) הרשע
םע ומכ) המוד תורבתסה לע ףסונ אצמימ שיש םעפ לכ ומצעב הזה יוכיסה תא ליפכהל שי
הליחתכלמ הכומנ התיה רבכ איה) תאזכ הלפכמ לכב םיאלפ תדרוי וישכע תוריבסה .(היבוקה
הזש רמאו-הרקיש ריבס אל םיוסמ רבד המכ דע שיחמהל הצר והד ןאמש ומכ-ראתל השקש הרוצב
ומרגייש םיאנת םש ורצביי ירקמ ןפואבו לובטופ שרגמ לעמ ודנרוט תפוס רובעתש ומכ
םידמועש םיגוליד םיאצמימ לש (םיפלא) דואמ הברה שיו -(...ובמ'ג סוטמ לש ותורצוויהל
אוהש (0.00001 :ךכ םיספא 5 הדילו הדוקנ ספא) "ףלא האמל דחא לש המרב גרוח"ה ןחבמב
ליבומה יטסיטטס גירחכ תועדה לכל שמשמה (ףלאל דחא) רתויב רימחמה טרדנטסהמ האמ יפ
- ןויגיההו הקיטסיטטסה ,ריבחתה ,ביתכה תואיגש] ".תילמרונ גלפתמ אל םגדמהש הנקסמל
[רוקמב ןלוכ

.םירבדב תועטהו תמאה לע ,רתוי תרדוסמ תוחפל וא הטושפ הפשב ,רובענ

לכ לש תודרפנה תויורבתסהה תלפכמ איה םייולת יתלב םיעוריא ינש תושחרתהל תורבתסהה
וא ,םדוק הלפנ וילע דצל רשק ןיא היבוק תלפונ וילע דצלש ללגב ,אמגודל .םהמ דחא
דצ לע לופיל היבוק לש יוכיסה םא .תויולת יתלב ןה היבוק לש תולטה יתש ,ךכ-רחא לופית
,עובירב 1/6 אוה דצ ותוא לע ףוצר םיימעפ לופיל הלש יוכיסה ,1/6 אוה (6 דיגנ) ןותנ
הלטהבו 6 לע לופית היבוקש יוכיסה ,לשמל .תוקיודמה תורדגהל בל םישל שי .1/36 רמולכ
והשיתמו 6 לע לופית היבוקש יוכיסה לבא ,1/36 אוה 6 לע ןכ םג לופית קוידב 76 -ה
ינניא םא 84% תוביבסב) רתוי הברה הובג רבכ 6 לע ןכ םג לופית תואבה תולטהה רשעב
.(העוט

,"דחאו עברא" רמוא ינא .םיימעפ היבוק תלטה לש תואצות אבנלב קחשמ ינאש חיננ ,וישכע
,עצוממב .1 הינשבו 4 יל אצי הנושארה הלטהב ןכא םא קדובו םיימעפ היבוקה תא קרוז
גוז רחבא ןויסינ לכב םא ללכ הנשמ הז ןיא ,ופורפא .שחנל חילצא תונויסינ 36 לכמ דחאב
לש הלטהה תואצות רומאכ יכ ,"3 -ו 2" ףוריצה תא אקווד דימת שפחא וא שדח םירפסמ
.תויולת ןניא היבוק

תולטהב אצייש םירפסמה גוז תא ןוכנ שחנל חילצאש םעפ לכב ,בתכמה לש ןויגיהה יפל
םינוכנה םישוחינה לכ לש ללוכ יוכיס בשחל לכוא ,(1/36 אוה ול יוכיסהש עוריא) היבוקה
אוה ךכל יוכיסה ,שחנל יתחלצהש הנושאר םעפ :רמולכ .תויורבתסה תלפכה ידי לע ילש
דרוי יוכיסהו ,םיימעפ דוע .1/1296 רמולכ ,1/36 -ב בוש םיליפכמ - הינש םעפ .1/36
תולוכי יל שי םאה .ירקמ תויהל לוכי אל ,קפס אלל ,הזו ,יצחו ןוילימל דחא רשאמ תוחפל
?םישוחינל תויעבט לע

לגוסמ ינאש שארמ ןעוט יתייה ול תושעל היה ןתינ הזכ בושיח .הרורב איה הפ תועטה
דע בושו בוש הסנמ ינאשכ ךא .תפסונ הלטה םוש ילב ,חילצמ ןכאו תופוצר תולטה 4 תוזחל
.וזכ הרוצב םייוכיסה לש הלפכה עצבל יל רוסא ,חילצמ ינאש

יאש םידומ ,םדוקדקב לכש הפיט שי דוע לכ ,םייתימא םה םיגולידהש םינימאמש םישנא םג
םאו .םייוסינ המכו המכ ךורעל שי יתימא אצמימל עיגהל ידכ ,רמולכ .רבד לכ אוצמל רשפא
.וידחי הלאה םייוסינה לכ לש תויורבתסהה תא ליפכהל הקדצה םוש ןיא ,רבדה השענ ךכ
יפכ ץלואמ םזינוטרופוא לש שיבמ הרקמ אלו יתימא אוה אצמימהש החנהב ,ןבומכ ,בוש
.יתאבהש

,םיגולידב ןימאמ אוהו ,הקיטסיטטסב הנבה רסח בתכמה בתוכש רורב :םוכיס תולימ המכו
לכונ ךיא .ולש םלועה תפקשהל םיאתמ הז יכו ןוכנ הזש ול ורמא יכ ,רתויב םיכרפומה םגו
?קוידב רבדה ותוא לש יארה תנומת תא ,םצעב ,םישוע אל ונחנאש אדוול

אליממו ,שארמ הדובא תורחת וז .ימצעה ןוחטיבה תדימב הלאה ה'רבחב תורחתהל םעט ןיא
,תושעל םיכירצו םילוכי ןכ ונאש המ .ונתוא דחיימש המ ןה ונלש תונקפסהו תויתרוקיבה
ינא"ה היהי ,זא קרו ,זא .םירבדמ ונחנא המ לע תעדלו ריכהל ,דומלל אוה ,ונתאמ דחא לכ
.םהלש "העוט התאש עדוי ינא"ה רשאמ רתוי הבר תועמשמ לעב ונלש "העוט התאש עדוי

סח ,גציימ וניאו רתויב תינוציק אמגוד אוה הז רמאמב יתאבהש אצמימה ,קפס רסה ןעמל
תעכ ולאשי ,םאה לבא .הלאה םיאצמימה ילגמ לכ תא וא םיגולידה יאצמימ לכ תא ,םולשו
םיאצמימה םע דדומתהל ךרטצא אלש ידכ קר רוריבב-העטומ אצמימל לפטנ ינא ,םיקפקפמה
?םייתימאה

?החילס

?םייתימא םיאצמימ הזיא

.תיבב םיפואש תוירט תוינמחל ומכ ןיאש וחכשת לאו ,לארשי תיב לכל חמש גח

במת חופש
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא