הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

52 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

.א םייח
khaim100@hotmail.com

םיכאלמ יקוספ

.שפוח רתאל חלשנ רשא .א םייח לש רפס אוה "םיכאלמ יקוספ"
.תד יאשונב תורצק תורמא ליכמ רפסה
.רפסה ךותמ קוספ םסרפנ םורופ ידמ .וניניעב ןח אצמ רפסה
:הרהזא ףרצ רפסה בתוכ

.םבילל בורק תדה תא םיחקולש הלאל דעוימ וניא רפסה
.לאל תוחבשת רפס אל הז


,ןדע ןג םה םייחה תד ילב
.ןדע ןגב םיתמה תד םע


Forum Hofesh

,יבא
:12.3

םוד ןועבגב שמש לש הקיסיפה

.דהוא םולש

?ןולייא קמעב חריו םוד ןועבגב שמש טפשמב הנווכה המ

םתעונת תא רצע םיהולאשו ,ץראה רודכ ביבס םיגח חריהו שמשהש םדאה ינב ובשח םדק ימיב
.ךכל םיקוקז ויה לארשי ינב רשאכ חריהו שמשה לש

.שמשה ביבסו המצע ביבס תבבותסמ ץראהש םיעודיה םיגוחה לכב טעמכ םכסומ םויה

.רוצעל הכירצ ץראה זא םיזז אלו םוקמ ותואב םיאצמנ חריהו שמשה םאש תרמוא תאז

ילוא םיכירצ ויה ... םישנאהש תרמוא תאז סקרב םישל ךירצ היה םיהולאש תרמוא עבונ הזמ
-ו תוקד 56 ,תועש 23 ךשמב ומצע ביבס בבותסמ ץראה רודכש ןוויכמ תוחיטב תורוגח םישל
1600 מ רתוי תצק לש תוריהממ רובעל ךירצ היה ץראה רודכ יטמתמ בושיח יפל .תוינש 4.1
.םיפע ונייה הפיאל ,הזכ סקרב ךמצעל ראת .ספא תוריהמל ש"מק

...המוארטה התוא תא בוש רובעל אל ידכב םיבלשב האב כ"חא הענההש הווקמ ינא בוט

.יבא


:היגולומסוק יניינעב יתדה עדיה לע תפסונ האירקל
.תירטנצואיג היגולומסוקל םיבותכה ןמ סיסבה

:תמא תעד לש רתאהמ תפסונ האירקל
.הימונורטסאב ל"זח תעידי לע
.תולזמו תופוקת בושיח לע
.המחה תנש ךרוא לע


Forum Hofesh

ליג
:4.3

יניימוחו קחצי ןונמא

.קחצי ןונמא ברה לש - "םינווי לומ םיבכמ" - 34 רפסמ תטלקב ואדיוב יתיפצ הנורחאל
ךישמה אוה .סרפ אצוי ידוהי אוהש רפיסו רובידה תושר תא לביק להקב םיבשויהמ דחא
,יסרפה רוביצה ברקב עמש תוטלק תצפה י"ע ותכפהמ תא ליחתה יניימוח יכ דוע רפיסו
יניימוחש דע רדהנ םוקמ התייה סרפש רמא בוטה ידוהיה .ןוטלשה תא ספת רבד לש ופוסבו
יניימוח השעש המ לע ותעד המ קחצי ןונמא ברה תא לאשו ,ןיטולחל התוא סרהו הילע טלתשה
.ול דובכה לכ .דואמ הפי - קחצי לש ותבושת .םהיתוליעפ יכרד ןיב ןוימדה תובקעב
.הקיתשב הז לע רבע להקהו .חילצה


:קחצי ןונמא לע שפוח רתאב דוע
.יטנטסטורפה ףיטמה - קחצי ןונמא
.הנימינבב קחצי ןונמא לש העפוהב שפוח יכמות דגנ תומילא
.תוירקבו ; ןויצל ןושארב קחצי ןונמא םע שפוח ירירגש לש חוכיוForum Hofesh

רימא
:14.4

"םלוווכ תא סייגל" תוררועתה לש עסמל הפולח

,"ינמז אובי"שכ רידס תורשל סייגתהל ךלוה וניא רשא ןופצמ ןברסכ וז הבוגת בתוכ יניא
.ירבא ח"מר לכב טרקומד ,טרקומדכ אלא

ןכא וזו הדימב) שפוח םומיסקמ החיטבמ איה .רתויב הבוטה ןוטלשה תטיש איה היטרקומד
םיגוס החיטבמ היטרקומדה .טרפה ייחב תוברעתה םומינימו (ןבומכ המשל היוארש היטרקומד
שפוח ,בל ומיש ,רתיה ןיבו יוטיבה שפוח ,תדה שפוח תא םיללוכה ,שפוח לש םינווגמ
.ןופצמה

.(רחא והשימב עגופ וניא ןבומכ דוע לכ) ונופצמ וצ יפ לע לועפל יאכז םדא לכ

שפוח (הלימב יתוא וספתת לא לבא ,ינורכז בטימל ןלוכ) חרזאו םדא תויוכזל תובר תונמאב
.אל וא ןוחטיב תורשב הנידמה תא תרשל םא רוחבל שפוחב רתיה ןיב אטבתמ ןופצמה

ןברס םיאלוכש םעפ לכ םיאישל העיגמ ותרפהו ןמזה לכ לארשי תנידמב רפומ ןופצמה שפוח
.םישדוח רפסמ ךשמל יאבצ אלכב (ןופצמ ןברס יתויהמ לובסא ינא םג ותואש לרוג) ןופצמ

,וישכע דע יתבתכש הממ ןיבהל רשפאש יפכ היטרקומד המ עדוי ימ אל איה לארשי תנידמ
תדה םשב ירשפא שפוח לכ טעמכ לש תורפה לע דיעמש שפוח רתא לש ומויק םצעמ ןבומכו
שבלתש השיאל רסאמ תונש עבש קוח - תדה שפוח ,סופמק ודראודא הרקמ - קוסיעה שפוח)
.('וכו לתוכב תילט

אל יכה השעמה ,םלווווווכ תא סייגל םיצור םה ?תושעל םיצור "תוררועתה"ב ונידידי המו
.היטרקומדה םשב ,הז לכו ,שיש יטרקומד

אבצה לע יטסיגול/ילכלכ לטנ ווהיש תובישי ירוחב יפלא תורשע סייגל םיפידעמ םה
בושחל אלו ,וילע ודי תא םש ל"הצש רוחו בצומ ,סיסב לכב הווקמ לש תועמשמה המ םתבשיח)
םוקמב (?תבשב ודבעי אלו ורמשיי אל ,ומחליי אל םהש הזו ,םיצ"דב םתוא לכ לע ללכב
וללה םינשה תא תתל הצורש ימו ,םלוווווכל ןופצמ שפוח ןתינ אוב זא ,ייקוא" דיגהל
."ןתייש ,וייחמ

וליאכ עינמ לכמ םיקזח וללה םיעינמהו ,יברקל סויגל םיישיא םיעינמ םג שי ,םתרמאש ומכ
,הבוחה סויג תא ולטבת םא קרפתי אל ל"הצ ,ןכלו .ומחליי םה וליבשבש "יגולואדיא"
תנידמ י"ע םדא תויוכז תורפה יתרכזה רבכ) טקשב הזעב םיתב ץיצפהל ךישמהל ולכות
.הירקב םיספט םימיתחמש םיקינבו'ג 30 דוע םכל ויהי אל םא םג (?לארשי

.ןוכנ אלה ץעה לע םיחבונ םתא ,ועגרית :הזכ אוה "תוררועתה" תעונתל ילש רסמה ,והז זא

רימא


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא