םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


2001 ילוי - םיליווקשפ
האושהו תירכונה האיפה ןיב רשקה לע
םילשורימ חתפי :םליצ

םתרטמש ,תוידרח תונוכשב תועדומ תוחולו תוריק לע תומסרפתמש תועדומ םה םיליווקשפ
לש וא םישנא לש תוצמשה ללוכ ,הנוכשה יבשותל םיירוביצ וא םיישיא םירסמ תרבעה
.םיעוריא

.האושל תירכונה האיפה ןיב רשקב םיקסוע םיליווקשפהמ םיינש

הפיו אירב רעיש םע דלונ םדא .ידרח השענ זאמ ידרחה רוביצה תא עגשמש אשונ והז
אשונ השיאה רעישש חומה תא לבזמו ,ידרח ףיטמ אב זאו ,השיא אוה םדאהשכ דוחייב ,ושארב
רעישמ עבונ בר-יב-רב לכל עודיכ ינימה יוריגהו ,ינימ יוריגל הארנכ הנווכה .אטח ומע
םימכח ואב זא .םידרח לש טעומ אל רפסמ לש ןימה ינומרוה תא עגשמו ,השיא לש השאר
עגרמ השיא לכ !חוליג :טושפ ןורתיפהו !תועינצ רדעה !המיז = השיאה רעיש :ועבקו
.ינימ יוריגל םרוג דוע היהת אל ךליאו עגר ותואמו ,השאר רעיש חלגת שיאל האשינש
,תרחא השיא לש ,רחא רעיש הללמואה הל תשבוח ,םיסקמו ןנער ,יעבט ,הפי שאר רעיש םוקמב
ץראב תכלהמש ,וז הנקת .םייח לש הלחא .םתס ,ןנער אל ,יעבט אל ,הנוכמה תרצותמ וא
םינושאר םימכח םתוא םהימ יכו .םירחא םימכח ,הארנכ ,הזיגרה ,תובר םינש ץראל-הצוחבו
.ךופה לע ךופה םהל השענו ,םהל המכחתנ הבה ?תושעל המ ,םהמ רתוי םימכחה ,ונל ודיגיש
רסוח איה תירכנה האיפה אקווד !המיז איה תירכונ האיפה אקווד :השדח הנקת ונקיתו ואצי
!תועינצ


פאה נכרית - זימה היא

ךירצ .ידרחה רוביצל קיפסמ אל הז הבעותו המיז איה תירכונ האיפש עידוהל הככ םתס לבא
תיתדה הנומאב דחפה ,ללכב .דחפ בורמ םהל אצת המשנהש הבוח ,תוומ דע םישנאה תא דיחפהל
דחפה וליפא !דחפ הז המ ועמשתו ,ולש דחפה תופטהב קחצי ןונמא לצא וכל !םיהדמ חוכ אוה
זאמ ידוהיה םעל הרקש רתויב ארונהו םויאה רבדה תא וחקל זא .ןונמאה לש תודחפההמ דחופ
- רבעב תאז ושע םיעודיו םילודג םינברש יפכ ,התוא וכפהו - האושה תא - םעל ותויה
האיפ תשבוחש השיא לכ !הזה םויאהו ארונה רבדכ םתעמשה .תירכנ האיפ תשיבח לש האצותל
!דחפ הז המ !!האושל תמרוג תירכונ


פאה נכרית - זימה היא

שובלל םישנה וליחתיו םוי אובי ,וז הצריפ ורצעי אל םאש" ,העדומה תרמוא ,"םכל ועד"
תא בירחיו יוג םוקי זאו רעישל תומודה תואיפ (יובאו יוא - ירק ,ןלצל אנמחר) ל"ר
,םיצאנה ויסגלקו ורכזו ומש חמיי רלטיה אלו תואיפה הז ."ל"חר םידוהיה דימשיו ,םלועה
ידומח ידוא :םלועה תברחה בגא .הפוריא תאושב םידוהיה תדמשהל ומרגש תואיפה ןה ולא
,ול יתינע ,ינב ,אל .חונ לש ונמזב רבכ ויה תוירכונ תואיפש ןוכנ םאה ,יתוא לאש
.לאש ?םלועה תא זא בירחה םיהולא המל זא .ידוהי םע היה אל ןיידע חונ לש ונמזב
.ידואל הבושת םש אצמא ילוא .תוירכונה תואיפה תא שפחל קרב-ינבל יתעסנ
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא