םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


6.3.99 ,תידרח תונותיע

:רבסהה בוש ,ןיבה אל ןיידעש ימל
!ןונבלב םילייחה תא גרוהש םיהולא והז

ןאכ םיארוק םתאש השודקה ירבד תא םיבתוכש םינותיעב םימסרפמה הלא
:(תוינקל םיאצוי םתאשכ תאזה המישרה תא חוכשל אל)

.ןירפלה הקיטפואו ,הנקיטפוא ,למשח תרבח ,םילוטיט ,דוס ,קיטסטנפ ,חנימע


(םיובננט והיתתמ קחצי) םירכונו םיטפוש םייוג


ןונבלב םילייחה :ןיבה אלש ימלו) ןורתפ םהל שי ,ןבומכ ןונבלל םג
םקונש ,"םיקולא" םידרחה יפב יורקה ,ןטשה לש ותינכותמ קלחכ םיגרהנ
:(ותרות תמקנ תא


שאמ ומכ קחרתהל ,דבלב םידרחל - ןירפלה הקיטפוא


ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא