םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


6 רפסמ שפוח תלאש
?רתויב הבוטה הירטמיגה יהמ


.הנווכה המל םיניבמ םתא לבא ,הקול חוסינהש תויהל לוכי

:עקר טעמ

םהיתונומאל ןיכומית אוצמל תונויסנב תולילו םימי םילבמש םיאתפ לש לטובמ אל ףסוא שי
'דיראש יסוי'" ומכ ןויווש אוצמל םיחילצמ םהשכ םתוצילעל לובג ןיא .הירטמיגה תרזעב
הז זא לבא ,'א ילב םיבתוכ 'דירש'ש עדוי ינא) "'םיעט אלו ער שיא'ל הווש אירטאמיגב
.(הווש אצוי אל

ךופהל וז הדבוע לש החוכב ןיא ךא ,תוינצקועו תועשעשמ וללה תואוושמהמ תודחא םנמא
.תרחא וא תיהולא ,תמאל תלוויא

םילמב םיטטהלמה םיארטמיגה תואבצ לומ םינוא ירסחו םיאתשמ ונדמע םינש ךשמב
םינוהמתה דבלמ) ימל ןכש - םינוא ירסחו ,תלוויאב תוקבדה םוש לע - םיאתשמ .תויתואבו
םילמ יפוריצ יפלא תוגהל ןמז שי ("הפי = ינוליח" ןוגכ םתכמ ומסרפי אל םלועלש ,םירומאה
םיאצומשכש הדבועה רואל רבדה ןוכנ המכו המכ תחא לע ?ןהיתויתוא יכרע תא םכסלו
.סרפ םוש םילבקמ אל ,והשמ

,ל"קוצז Cyberdin 'ר ,שודקה ריבאה ונתרזעל ץלחנ הנהו ,םיכובנו םימליא םידמוע ונא דוע
,WEB) בעווה לע הלעהו ,קדבו הסינו ,ץירהו גבידו ,דילקהו דדוקו תולילכ םימי השעש
איה הלוכיש םוש לע ?המ םוש לע האלפומ .םיגניוו האלפומה הנכותה תא (ז"עלה ירבודל
רוזשל תלוכיה תא ונתיאמ דחא לכ ידיב תתלו ,רבכע ףניהב םיאתפה תואבצ לא ונפרצל
ונתיאמ ערגת וז תוליעפש ילבמ - לודגה אלפה ןאכו - תאזו ,ןהינומהב תויארטמיג תואוושמ
,אל וא רשכ) לושיב תוינש שולש וא ,םירועיש תנכה תוינש יתש וא ,תחא הניש תיינש ולו
.(םכנוצרכ

תונעוטה ןיב (ידיחיה םוקמה תא ילואו) רתויב דבוכמ םוקמ תספות וז הנכותש קפס ןיא
תלוויאה ילבכמ םדאה חור רורחיש םוחתב רתויב הבושחה האצמהה" רתכל
."ילמשחה ריזנה תאצמה זאמ
ונתוניינעתה ןאכמו ,הז רתא לש וניינע והז אלה - שפוחו ,שפוחה תמצעה והירה - "רורחיש"
.וז הבושח תיגולונכט תומדקתהב המוצעה

,םידבכנ םיארוק ,םתא :הנומתה רקיע תא וילע ךושמל קר רתונ ,עקרה עקרנשמ ,התעו
,תולילו םימי ,ךרפב אלפה תנכות תא דיבעהל ,היוארה תויגיגחה לכב ,תאזב םישקבתמ
ומלעוהו ורתסוה ,וקחדוה הכ דעש םיפוריצה תובבר םתוא לכ תא אוצמל ונל רוזעלו
.לאוג ןויצל אבו .ןווכתמב

:תירשפא הבושתל והשמ תממהמ המגוד הנה ,הלאשב הנווכה המל םיחוטב םכניא ןיידע םא

לוכי ינא םג

,ך"נתה לש אלמה חסונל ונירבכע ונתתיכ ,ךכש ןוויכמו .תיעישת הלמ התוא יהמ וניהת ונחנא םג
ותשא תא השמ חקייו" :20 קוספ תא םשמ ונילדו 'ד קרפ לא ונטווינ ,תומש רפס יכבנ לא ונללצ
".ודיב ,םיהולאה הטמ תא השמ חקייו ;םיירצמ הצרא ,בשייו ,רמחה לע םביכריו ,וינב תאו

.ארוקל ליגרתכ ריאשנ הז קוספב תיעישתה הלימה תאיצמ תא

ל"קמרז דיראש יסוי ברה לש ומש תא םגש ריכזנו רוזחנ תועט ןאכ הלפנש ונעטיש םיקדקדמל
.'א אלל תייאל לבוקמ

*       *       *

:ןתומכ ןיאמ תובושח תודוקנ יתש ריכזהלו רוזחל םוקמה הז
.םכרובע תאז השעת הנכותה - רבד שפחל וא בשחל םיכירצ םכניא - 1
!שפוח תצלוחב וכזי (ונתעדל) רתויב םיחלצומה םיפוריצה !סרפ שי - 2

.ןאכ אוצמל רשפא םיגניוו האלפומה הנכותה תא

וליאכ םלענ הלאה תובושתה ועיפוה ובש ףדה לבא ,תואלפנ תובושת םג ויה .הלאשה התיה וז
.ורכש לע אובי רשיה אצומה .(תוניצרב) המדאה ותוא העלב

ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא