תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 רבמצד :41 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרחה תוטלתשהלו תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו יש ,רחש ,ןנור ,דדוע ,ןצינ ,הנפד ,דוד ,זעוב
בג.ח - ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס


:1 'סמ תושדחה ןמוי עיפוה 1998 ילויב


ךותמ הנידמהו תדה םוחתב תועידי שדוח ידמ ףוסאל רתאה יליעפ םידקוש זאמ
ראשנ זאמ רבטצהש עדימה .תילאוטריוה תונותיעהו םינומוקמה ,תימויה תונותיעה
אשונב הדובע תנכה ךרוצל םא ,דבלב ןיינע םשל םא ,רקבמ לכל ןימז אוהו ,רתאב
רקחמ ךרוצל וא ,תיטילופ תוליעפב ,רעונ תעונתב ,רפס תיבב - הז םוחתב םייוסמ
ונילא חולשלו ךישמהל ונירקבמ תא םינימזמ ונחנא 2001 תנש םויס םע .והשלכ
.רתאב דהואל תונפל אנ תועצה וא תולאשב .תונותיעה ךותמ עדימ

ךשמהל םייטירק םתוא םיאור ונחנאשו ,שדוחה תושדחב ולעש םיאשונ ינש
םה ץראב ןאכ ונייח
.תיתכלממה הטיחסה םוחתב (2) ךוניחה םוחתב (1)
:תורודל התוא "לכאנ" ,תושיחנבו וישכע תעדה תא םהילע ןתינ אל םאש ,המוד תיתכלממ תונטחס  ךוניח  
 תלוויא  יללכ  ךוניח   

דמוע טקשב טקשב" :ינוליחה ךוניחה תדירי :ןייטשניבור ןונמא :(ה) 17.12
םרזל תילארשיה הרבחב ירקיעה ךוניחה םרזמ ךופהל יללכה יתכלממה ךוניחה
םרזה תבוטל יתדו יללכ יתכלממה םימרזה ינש לש םתוקמטצה תעפשה" ..."ינשמ
!רקיה ןונמא ."הלחלח ררועמ טועימל ךפהיהל םילולע םהש ןויערה ...הרורב ידרחה
תא עונמל תנמ לע ךתנוהכ תפוקתב תישע המ ??ךוניחה רש םעפ תייה אל םאה
םידליש ,תוכמסהו חוכה ךדיב היהשכ ,זא תגאד אל עודמ ??תאזה תלופמה
ןובשח לע ךורא םידומיל םויו לכוא ,תועסה ולבקי תלוכי תוטועמ תוחפשממ
התאש המ תא תושעל םידרחה ידיב ושמשי הנידמה יפסכש תישרה עודמ ??הנידמה
עודמ ??תוריפה תא ורצקי םהו םלשנ ונחנאש ??תושעל ויה םיבייח הנידמהו
!!!ןמזמ היה אל הז ???ךוניחה רש תייהשכ אלו ,תעכ קר ךב תזחוא הלחלחה


ךוניחה תודסומ יכ ,ץ"גבל ריהצתב ,הנושארל הדומ ךוניחה דרשמ :(ה) 9.12
רקיעב ,רכומ-אלה ךוניחה תודסומל תיסחי ביצקתב םיחפוקמ יתדו יללכ יתכלממה
םידרח תודסומ 12 -ו הפיחב ילאירה ס"היב ושיגהש הריתע תרגסמב תאז - ידרחה
.םרובע תובצקהה תא לידגהל ושקיבש ,םיברעו


רמאמ - "םינפבמ סרהית לארשי ,ודוסימ הנתשי אל ידרחה ךוניחה םא" :(ה) 11.12
.טייגניו ןוכמ ,ןמניז תללכמב ךוניחה להניממ ,דלפ יכדרמ תאמ


יא .ח"ש ןוילימ 40 -ב לדגי ידרחה ךוניחה ךא - ץצוקי ךוניחה ביצקת :(מ) 31.12
.םולכ השוע אל תנביל רומילש דיגהל רשפא

 תיתכלממ תונטחס  ךוניח  
 תלוויא  יללכ  תיתכלממ תונטחס   

איפקה (תסנכה לש םיפסכה תדעו לש ידרחה ר"ויה) ןמציל - בוש :(מ) 10.12
.תובישיל ףסכ רבעוה אל יכ םיביצקת


ןומימל רוקמ רצואה אצמי אל דוע לכ" :םילקש ינוילימ איפקמ ןמציל :(מ) 12.12
תואתנכשמה תא קיספה רצואה ."זרדזאש הביס םוש ןיא ,תובישיב הכימתה
.םיאכזל


.תובישיל ףסכ ילב תואתנכשמל ףסכ היהי אל :שקעתמ ,ןמציל :(מ) 16.12

.םיקנבל לומתא רבעוה תואתנכשמה ביצקתו ףסכה ולבק םידרחה :(מ) 19.12

ןומימה תלדגה תפסונ םעפ לומתא הרשיא תסנכה לש םיפסכה תדעו :(ה) 31.12
.לקש ןוילימ 11 -ב "ןייעמה לא" לש יתלשממה


הזמ םינהנ םתא ?םכתא םיטחוסש םיבהוא םתא :םירקי תסנכ ירבח ,ודיגת
ץק םש אל םכמ שיא עודמ ?םיביאכמו םישיגר ,םייובח תומוקמב םכתא םיצחולש
דימעהל םידחופ םתא םולכ ???םכלוכ םוד םתמלאנ המ ?הזה ןויזיבלו תוללותשהל
?יוארה ומוקמב ןטחסה תא
 תיתכלממ תונטחס  ךוניח  
 תלוויא  יללכ  יללכ   


לע וקסומ לאגי תאמ הבתכ "?םש שפחל ןקזל ול היה המ" :(תועידי םימי 7) 30.11
תנוכשב םידרח ידיב םימעפ רפסמ הפרשנש םוליצה תונח לעב ,ןוקח-ןב ןנחלא
לש ותומל האיבה םידרחה הב ולחהש הרגתשו ,הנש 39 יח אוה הבש םירכובה
.טמאס ידרחה

תודעו .םילשוריב השדחה תיזכרמה הנחתה תא םימירחמ םידרחה :(י) 2.12
יכ ,הבש ןוינקבו הנחתב שומישמ ענמיהל ידרחה רוביצל וארק תוידרחה תועינצה
."תינחור הנכס" ךכב שיו םהיתושגרב עגופ ןוינקה

םע םילוחה תופוק ירדסה תא םינורחאה םישדוחב קדוב הנידמה רקבמ :(ה) 2.12
רזגמב תופוקה תוליעפמש םיגירחה םיתורישה תא קדוב אוה רתיה ןיב .םידרחה
.ידרחה

70 ינפל רבכ םיינרדומ תוגהנתה יסופד ץמיא םדאה יכ ,םירובס םינעדמ :(ה) 3.12
רקחמ תובקעב תאז .הכ דע ורעישש המל םדוק הנש ףלא 30 -כ ,םינש ףלא
רשעכ ינפל הקירפא םורדב הרעמב ולגתהש םיאצממ חתנמה שדח יגולואיכרא
.סמייט קרוי-וינ ,דרופליו לבונ ןו'ג תאמ ירוקמה רמאמה .םינש

תארקל םלוא .תותבשב העיפומ הנניא דדח תירשש דוס אל הז" :(י) 5.12
איה ,תבשבו תבש לילב ןה תוילרנגה תורזחה ןמ םייתשש ,הינוטסאב ןויזיווריאה
לוקש ,עומשל לגוסמ ונניאו ,שרח הארנכ הזה ברה ."הינתנב הלש ברה םע ץעייתת
!הוורע !יבר !הוורע .הוורע השיאב

עיבצהל ולכוי אל םישנש ידכ לועפל שיש ,רמוא רתיב לש ברה :(Y-net) 7.12
קחצי :(מ) 24.12 :וז תינטלתשו תאשנתמ השיגל "רבסה" אב רתוי רחואמ .תוריחבב
ועיבצי תוידרח םישנש םעט ןיא" :(ידרח) תיליע רתיב תייריע שאר ,סורדניפ
.היטרקומדב רועיש ."לעבה תארוה יפל תועיבצמ ןה ךכ וא ךכ - תוריחבב

ס"שמ תואירבה רשו ,ידרחה רזגימה תא הבוטל תולפמ םילוחה תופוק :(ה) 10.12
לע םילוחה תופוק ןיב תורחתה" :(יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח תאמ רמאמ - קתוש
."ןויוושה ןורקיעמ רתסלפ התשע םיחטובמ םושיר

.הנימא הניא תובישיב לודיגה לע תותדה דרשמ תרוקיב :רצואה :(ה) 12.12
יתלב םיפסכ לש תלבגומ יתלבה הטיחסה ןיבל וז הדבוע ןיב רשק םוש ןיאש רבתסמ
יטמתשמ ןומימל ,לבגומ וניא ,רבתסמ ,וחוכש םיפסכ תדעו שאר בשוי ידיב םילבגומ
.לבגומ ונניא םרפסמש תובישי

םבסש םייוג :זמר .תובשה קוח תא תונשל ןנכתמ (ס"ש ,ישי) םינפה רש :(מ) 12.12
.תולעל םיאכז ויהי אל - ידוהי היה

התיהש הריעצ" .ןוירה תקספהל תודעוומ תומשה תפלדה תכשמנ :(מ) 12.12
תרפא תתומעב הרבחכ התהדזהש השיאמ ןופלט תחיש הלבק הלפהב תניינועמ
."הלפה עצבל אלש התוא ענכשל התסינש

ידכ ,םירוטרנג םהל קפסל םישרוד תוידרח תונוכשבו םיבושיב םידרח :(מ) 12.12
."למשחה תרבח לש תבשה לוליחמ םמצע קתנל" ולכויש

.ביבא-לת יבשותל תיחרזא הרובק רשפאל לעופ יאדלוח ריעה שאר :(מ) 12.12

.ל"הצל םידרחה סויג תייגוסב הטלחהל לומתא ועיגה אל ץ"גב יטפוש 11 :(י) 12.12
תבשוי הניא ןיינעב תלפטמש הדעווה עודמ :ןישח לאשימ טפושה ההת ןוידה ךלהמב
אל" - תובישיה ידימלת ןיד קספ :ץ"גב :(ה) !ןשעב וגומנ תומלש םייתנש ?םוי-םוי
."רחמל םויהמ

תודועת תא קודבל העצההש ,רמא (ס"ש) הנחוא תותדה רש :(הלאוו תושדח) 12.12
,שגרתמ התא המ .ירי תתיכ ינפל םדימעהל ומכ הז תובישי ידימלת לש תוהזה
ליד-גיבה המ זא ,הרות לש הלהואב םוי םוי םיגרהנ יכה ואלב םה ירה ?הנחוא
?ןאכ


הדעונש ,קוח תעצה הלעמ (צרמ) ןייטשניבור ןונמא כ"ח :(הלאוו תושדח) 12.12
ימעטמ הלבגה לכ אלל החפשמ םיקהלו אשניהל ולכוי השיאו שיא לכש חיטבהל
.תד וא תויחרזא ,עזג


,סניפ ריפוא :םזוי) קוח תעצה תיפוס לומתא הרשיא תסנכה תאילמ :(מ) 13.12
.ך"ש לש ומש לע בוחרל קרב ינבב לצרה בוחר לש ומש תפלחה תא ענמתש (הדובע


ףוע רשב תרכומש הטחשממ תורשכ תדועת לולשל רוסא :ץ"גבב םידקת :(מ) 17.12
האנוה רוסיא קוחב שמתשהל תיאשר הניא תונברה" :רשכ אל ידוהי זילטאל ףרט
ירמוש םניאש םידוהי לע תיתד הייפכ םשלו ללכב הכלה יניד תטלשה םשל תורשכב

2002 ראוניבו ,וז הקיספ תלבקמ אל תונברה לבא ."אקווד רשכ ןוזמ לוכאל תבש
.(7.1 ,הלאוו תושדח) ץ"גב תקיספ תורמל הטחשמהמ תורשכה תא הריסה איה

.םילשוריב חתפיהל לוכי רשכ אל ס'דלנודקמ ףינס :רשיא ץ"גב :(מ ,ה) 18.12

םייוטיב .םיבנגו םייביטימירפ םה לאעמשי ינב :םידמלמ ס"שב" :(י) 19.12
:ירהנ ךוניחה רש ןגס .ס"ש לש ךוניחה תשרב דומיל ירפסב םייברע-יטנאו םיינעזג
םעו הרותה םע היעב ול שיש ימו ,לארשי תורוקמ לע םיססבתמ דומילה ירפס
תא עיקשהל לארשי תנידמל יאדכ עודמ תפלאמ המגוד הנה ."ולש היעב וז - ה"בקה
.ס"ש לש םרזב ךוניחב הפסכ ברימ

ינבר 29 תריחבל ףקיה בר זרכמ איפקהל הרוה הלשממל יטפשמה ץעויה :(ה) 19.12
יריכב לש םיבורק םירזוע וא החפשמ ינב םה םידמעומהמ םיבר :םילשוריב תונוכש
.תיתחפשמ הברקב לוספ ןיא :תיתדה הצעומה ל"כנמ .לארשיב תדה תרמצ


"?םיהולאב ןימאמ התא םאה" :ולאשנ הרטשמל םיסייגתמש תולאש :(מ) 20.12
לש ןולאשב ."?אבה םלועב ןימאמ התא םאה" "?חישמה תאיבב ןימאמ התא םאה"
ילא דעב התא םאה ?ס"של עיבצמ התא םאה :תואבה תולאשה ועיפוי האבה הנשה
?יערד הירא דעב וא ישי

ששחמ ל"הצ יסיסבב תוגוע תייפא לע הרסא תיאבצה תונברה :(מ) 23.12
.תירשב החורא רחאל תוגועה תא ולכאי םילייחהש

םיידרחה םינקסעה :"תועינצ עגפמכ ןוינקה" ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 23.12
לש ףוסיאה תנחת :םישנל םירבג ןיב הדרפהל םקבאמב ףסונ גשיה וגישה
תיזכרמה הנחתל ץוחמ היהת םידרפנה םיווקב םיעסונל דגא לש םיסובוטואה
ןוינקה תויונח םע םידרחה לש שגפמ לש ששח עונמל תנמ לע ,ימלשוריה ןוינקבש
.(!!!האמוט)

םירבגל ונתינש םירוטפה רפסמ תא הנושארה םעפב םסרפ ל"הצ :(ה) 24.12
תוושהל וצור .2000 תנשב 46 ,1999 תנשב 33 ,1998 תנשב 36 :תוינופצמ תוביסמ
!!תובישיה יטמתשמל םירוטפה יפלא תואמו תורשע םע הלא םירפסמ

:הכלהה םלוע תותלד לע תקפדתמ תיטסינימפה הכפהמה :(ץראה ףסומ) 28.12
.תונברל הכמסה ידומיל םייסל תדמוע ,תיסכודותרוא הייתד ,דוד רנ הביבח

."ףסוי הידבוע ברה לצא ידגנ תוראב ליערמ ישי ילא" :יערד :(מ) 28.12

.תויפסכ תובטהל וכזי םיידרח םיבושיי העברא :(מ) 28.12

איה תוללובתהה" :(ס"ש) תואירבה רש לש תואטבתה תובקעב הרעס :(י ,מ) 31.12
."האושה אלו ,ידוהיה םעה לש לודגה ןוסאה

ל"חנה לולסמ סיסב לע םקוה .ךרדל אצוי ל"הצב ןושארה ידרחה דודגה :(י) 31.12
.ידרחה

,ל"דפמ ,ס"ש ,דוכילהמ םיכ"ח השימח :"תבשה קוח"ל העצה :(מ ,י ,ה) 31.12
ווק סוטטסה תא תונשל קוח תעצה תסנכה ןחלוש לע םויה וחיני זכרמהו הדובע
םיבאפו הפק יתב ,תוארטאיתו עונלוק יתב חותפל רשפאת העצהה .תבשה יניינעב
יתבב הדובעו רחסמ ,םיתוריש ןתמ לש תוליעפ היהת אלש "הרומתב" ,תבשב
היסולכואהמ 32% - "תוינקה לש הכלמה איה תבש" :(י) 27.12 .תבשב תשורח
.גניפושב תבשה תא םילבמ תרגובה תידוהיה

 תיתכלממ תונטחס  ךוניח  
 תלוויא  יללכ  תלוויא   


רוסא"ש רמא ,ןולוח לש ברה םג אוהש ,הידבוע לש ונב ,ףסוי םהרבא :(Y-net) 1.12
המכ" יכו "עשר אוה הפיכ שבוח טפוש"ש םושמ "ןיינמל םייתד םיטפוש ףרצל
קוחר לפנ אל חופתה ."לארשי תרותל ותאנש תא עדנ ךכ רתוי תטלוב ולש הפיכהש
.ץעהמ

,םינוליח יפלאב זחאש הלבקה ןועגיש לע הנבל ירנ תאמ רמאמ :(ץראה ףסומ) 21.12
םיננשמ ובש םידלי ןגל םהידלי םיחלושו "הנבל יוליג"ו "הליבט" יסכט םיכרועש
.תלוויאה יאיש לש סניג רפסל סנכיי הז .רהוזה רפסמ םיקוספ תוטועפל

ללגב ומרגנ הנשה תונוסאהש רמא ,ץרפ ריאי ,תסנכב ס"ש תעיס ר"וי :(מ) 27.12
םע יניצר תומיע ול שיש רבתסמ .תינוליחה הכפהמה לע קרב דוהא לש ותעדוה
:ירצב
- תוננואה אטח לע רפכל ידכ דחוימ סנכ ןגראמ ירצב ברה "לבוקמ"ה :(י) 31.12
.השועש הז רפכמ .תורצה לכ רוקמ אוה ותעדלש


 תיתכלממ תונטחס  ךוניח  
 תלוויא  יללכ  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא