תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


הנידמ-תד םיעוריא ןמוי
1998 ילוי

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל

םיעוריא ןמוי תכירעל ןושאר ןויסנ והז
עומשל חמשנ .הרבח-הנידמ-תד יאשונב ישדוח
.הזה רמוחה זוכיר לש ותובישח יבגל םכתעד תא
webmaster :לא ונילא בותכל רשפא ,ליגרכ

ןורבחב "ריזחה זורכ" תציפמ ,ןיקסוס הנאיטט לש הישעמב :ןוילעה טפשמה תיב :9.7.98
.("בירעמ") הלודג תוחקלתהל ינסרה לאיצנטופ ןומט

ל"הצ לש טקייורפ תרגסמב םיסייוגמש ,םידרח םינוריט לומ וניגפה צרמ יליעפ :9.7.98
.("בירעמ") (!רצוקמ תוריש) םיאולימ ךרעמב םיבלושמ ןכמ רחאלו םישדוח 4 ךשמל

-א :םיביגמ םידרחה ,תובישיה ידימלת תא סייגל קרב כ"ח לש ותעצה עקר לע :9.7.98
!קרבב םוקננ :םימייאמ םידרחה -ב .סוכויטנא ומכ לשכיי קרב :וגגח 'זבינופ תבישיב
.("בירעמ")

םיברועמ תוגוזל םייחרזא םיאושינ :קוח תעצה תסנכב הלעה ןמפנורב כ"ח :9.7.98
.("בירעמ")

תבשב החותפו "הרשכ" הנניאש "וקסרפ" תדעסמ לומ םילשוריב וערפתה םידרח :12.7.98
!םידרחהמ עתרינ אל :רמוא הדעסמה ףש .("ץראה")

.("בירעמ") בישילא םולש ברה תיילמפ הפקתוה :תידרחה הרבחב םילא ךוסכס :12.7.98
.םינבא תכלשה םג הללכ ברה דגנ הנגפההש ונעט תועומש

,הצורש ימ :םייתדל םינוליח ןיב השדח הנמא עיצמ ,ךוניחה רש ,יול קחצי :13.7.98
.("ץראה") ריזח לכאיש

.תבש לוליחל ששחמ 2000 תנש תסינכ תא וגגחי אל םילשוריב :13.7.98

חוצרל הסנמה ותומד ןב רויצ לע ס"ש ןואטב תא עובתל םייאמ דירש יסוי כ"ח :13.7.98
.("ץראה") םידרח

םידרחלו םילועל עויס רתויו - םייניבה תובכשל תוחפ התעמ :תואתנכשמה :13.7.98
.("בירעמ")

לש רוזאב היינבה לע האחמב םילשוריב באז תגספ שיבכב וניגפה םידרח תורשע :14.7.98
.("בירעמ") םירבק

םתרקפה איה םידרח ידיב םייגולואיכראה תורצואה תדקפה :והינתנל םיאמדקא :14.7.98
.("ץראה")

ןיא יכ עבק הפיחב יזוחמה טפשמה תיב טפוש .םתור הוונמ םידרחה ונופי םויה :14.7.98
.("ץראה") יוניפה וצ עוציב תא דחא םויב ולו בוכיעל םוקמ דוע

םירטפנש םילייחב הלימ תירב םיעצבמ תיאבצה תונברה ישנא :סניפ ריפוא כ"ח :16.7.98
.("בירעמ")

.("ץראה") םיתמ לש הלימ לע רוסאל תונברהמ תעבות הטילקה תדעו :16.7.98

הרות דומיל תועש רתוי רשפאל ידכ - למשחה יוליג :ףסוי הידבוע ברה :16.7.98
.("בירעמ")

תבשב "וקסרפ" הפק תיב תחיתפ עקר לע - םילשוריב םינוליחל םידרח ןיב תומיע :19.7.98
יגיצנ ובצייתה םידרח 200 לומל .םירטוש לע םינבא וקרזש םידרח 5 ורצענ .("בירעמ")
."תישפוחה םילשורי"

ךלהמל ועירפהו 1 'סמ שיבכ לש תודובעה רתאב לומתא וניגפה םידרח תורשע :21.7.98
.תוקיתעה תושר תעצבמש םיקיתע םירבק תפישחו רותיא

םישנא ריזחהל םימויאב הסינשכ ,"תועינצ תרמשמ"כ לעפש ידרח ריעצ רצענ תפצב :21.7.98
וגהנ ותעדלש תורענ דגנ לעפו ,םיבשות יתב תיצהל הסינ םירקמ העבראב תוחפלו ,הבושתב
.("בירעמ") "העונצ אל הרוצב"

.("ץראה") ביבא-לתב תבשב םיקסע תחיתפל קוחה תא בכעמ הסיוס םינפה רש :21.7.98

לש ויבורקל תילארשי תוחרזא קינעהל קוח תעצה ולישכה תסנכב תויתדה תועיסה :21.7.98
.("בירעמ") ל"הצ לייח

ויאושינ תא םשור ונניאש ,םינפה דרשמ דגנ העיבתב ץ"גבל הנפ היפויתאמ גוז :21.7.98
.("ץראה") םידליה תורזממל ששחמ

.("ץראה") תסנכה לש םינפה תדעווב הנושארל רשוא רבק תוקלחל יברימ ריחמ :21.7.98
תורבחל רשפיא ךכבו ,םיעובק םיפירעת תעיבקל השקבה תא תותדה דרשמ החד תונורחאה םינשב
.םייחב תושכרנה הרובק תוקלח תרומת םיעקפומ םיריחמ תובגל ךישמהל אשידק

ותוענמיה תא קמנל תותדה רש תא בייחמה וצ איצוה ןישח לאשימ ץ"גב טפוש :21.7.98
.("ץראה") םינוליחל םייפוליח םייחרזא תורבק יתב תמקהל 1996 -ב קקחנש קוח עוציבמ

יתכלה :קומינה .באב 'טל 'א ןיב מ"ומ ןיא :ינידמה ןוקיסקלב שדח גשומ :22.7.98
.("בירעמ")

.("בירעמ") תבשב םיחותפה םיקסע לע םישנועה רימחהל קוח תעצה הלכוס :22.7.98

וסינ םיינשה םידמול וב דסומב .7 ןב דלי חוכב סנאש דושח 14 ןב ידרח רענ :22.7.98
.("בירעמ") השרפה קיתשהל

תוניחב יספוט דימשהלמ ענמיהלו רומשל םיינברה ןידה יתב להנמל הרוה ץ"גב :23.7.98
,רתוי הכומנ םהיתועידי תמרש םירבג תמועל הערל ולפוהש תונעוט ןה .תונברל תונעוטל
.("בירעמ") הז עוצקמב םישנ לש ןתדובע תא הפי ןיעב האור הניאש השיפת ךותמ תאזו

.("בירעמ") אל וא רשכ רצומה םא תפכיא אל רוביצה בורל :רקס :23.7.98

יוויל ינוכמב עציבש תותצהה ןמ תחאב הווכנש ,יתד ידוהי ,יבוקלא עשוהי :24.7.98
ליצהל וילע הלטוהש תיחישמ תוחילש"ב ותחירב תא ריבסה יבוקלא .ורצעממ חרב ,ביבא-לתב
.("תונורחא תועידי") "םיאטחמ לארשי םע תא

.("בירעמ") םילשוריב הבישיב רצענ םילוח-תיבמ טלמנש יווילה ינוכמ תיצמ :24.7.98

.("תונורחא תועידי") תוקיתעה תצעומל ופרטצי םינבר :הרשפ :24.7.98

םאהו ,ומלישש םיפסכ לע דיעהל ונמוז ואשינש תוגוז :םינברה תובקעב הסנכה סמ :24.7.98
.("בירעמ") סמ ומילעה םתוא ואישהש םינברה

-ב תותדה דרשמל לקש (ןוילימ האמ) 100,000,000 דוע תושרוד ל"דפמהו ס"ש :24.7.98
.("ץראה") 1999

.("ןורשה תמוצ") הלש ןגה תא לסיח ד"בח לש ןגש תנעוט הילצרהמ תננג :24.7.98

םיבשותה .יתד ןועמ תמקה דגנ המוצע לע שיא 1500 ומיתחה אבס רפכמ םיבשות :24.7.98
םהידלי תא עיסהל םיצלאנ םהש דועב ,הנומא לש ןועמ םקומ תינוליחה םתנוכשבש לע םיחומ
.הנוכשל ץוחמ תונועמל

.("ץראה") היגולואיכראל הצעומב םירבחכ םינבר בלשל ןיינועמ (יתד) ךוניחה רש :26.7.98

ל"וחל םיאצויה םיניצקו םילייח 100-ל רשכ ןוזמ עבות ס"שמ תסנכ רבח :26.7.98
.("בירעמ")

.("בירעמ") תובישיה ירוחב לש הילפא - ל"הצ יאצויל אתנכשמב תובטהה :ס"ש :26.7.98

כ"ח לש ותנוהכ םא קודביש השקבב תותומעה םשרל התנפ ןוטלשה תוכיאל העונתה :26.7.98
.("ץראה") קוחל תדגונמ הניא ביבא-לתב אשידק הרבחב םיפסכה תדעו ר"ויכ יסחנפ

תובישיל לקש ןוילימ 40 דוע רשאל תסנכה לש םיפסכה תדעוומ השקיב הלשממה :27.7.98
תובקעב תואתנכשמב המרופרל שולק יוכיס :תסנכב םוי ותואב .("בירעמ") (! 40,000,000)
.םיפסכה תדעווב תודגנתה

יתב תיברמב .ואולמב םיוק אל ךורא םידומיל םויק קוח :ךוניחה דרשמ לש ח"וד :27.7.98
רוסחמ :היעבה .םידימלתל החורא הקלוח אל םהמ 91%-בו ,41 םוקמב תועש 38 ודמל רפסה
םויל ףסכ שי םש .ס"ש לש ךוניחה תכרעמב קודבל אנ :"שפוח" לש הרעה .("בירעמ") ביצקתב
?ןאכ הרוק המ זא .ונפסכ םצעב הז .תועסה+לכוא+ךורא םידומיל

ךוניחה ידרשמ לש םירשה ינגסו ירש לע הפירח תרוקיב וחתמ ץ"גב יטפוש :27.7.98
רתי תא וחפיק ךכבו ,("בירעמ") "אביקע ינב" תעונתל לופכ קנעמ וקינעהש ,תותדהו
תולופכ תויתלשממ תובצקה לטיב ץ"גב :"ץראה" .ןבומכ ,תוינוליחה ,רעונה תועונת
טפשמה תיב תווצב וירבח םשב ןישח לאכימ רמ טפושה בתכ ךכו .תויתד רעונ תועונתל
:(26.7.98 ,ןוילעה טפשמה תיב ,ןידה קספ ךותמ) ץ"גבכ ותבישיב ןוילעה

םמצע לגסל םישקתמ רוביצה יסנרפש ךכ-לע רעטצהל אלא לכונ אל :והער-תא שיא תמא ורבד"
.1992 תנשב התיה התדלוה ביצקתה תודוסי קוחב ןויוושה-תארוה .תוניקת הכלממ תוחרואל
טעמה .רבעבכ םמצע םיגהנמ תסנכה תוחתפמב םיקיזחמה הנהו ,1997 תנשב התע ונא םירבדמ
לאמס אוה הנה .הקלובמו הקובמו הקוב :אוה וניניע דגנ התלגתנש הנומתה לע רמול לכונש
אוה דקרמו וינפ לע השדח הכיסמ אוה הטוע ;בואב ונילא הלוע - םיידוחייה םיפסכה דש -
אוה שקבמש ימ םע ביטיהל שקבמ תותד יניינעל דרשמה .רבעב םיערה וימיבכ וניניע דגנ
.וארבנ אלו ויה אל ומכ קקוחמ לש ןירשימ-תארוהו תוכימת תקולחב קדצ ךא ,ומיע ביטיהל
."ונלובגמ ץמחה רועיבלו תיב-קדבל שרדנ ןכשימה ,ןכא

.("בירעמ") "תבשה תרימשל תימואל הצעומ" :תותדה דרשמב השדח המזוי :27.7.98

ריעה בר תא ותנוהכמ ריבעהל השירדב ץ"גבל לומתא רתע הלשממל יטפשמה ץעויה :27.7.98
.רסאמ ישדוח 6-ל ןודנו ,םינומא תרפהו המרמ ,הבינג לש תוריבעב 95-ב עשרוהש ,הלופע

כ"ח .א"תב תונברה לע דדומתא אלש ידכ ילע םייא רגצמ ברה :יקסבוכייד ברה :27.7.98
לוכיסל תלעופ תישארה תונברה :17.7.98-מ "ץראה" .("ץראה") הרטשמל הנולת שיגה ץיבר
.תונברה דגנ ץ"גבל ותריתעב "םשה לוליח" תובקעב א"ת ריעה ברל רגצמ לש ותריחב

.("ץראה") תובישי יבזוע קר סייגל םידרחה תשירד תא לבק יכדרמ :27.7.98

דציכ אשונב דודשא תייריע הנגריאש ברעל רבעש עובשב וסנכתה םישנו םירבג 150 :27.7.98
.("בירעמ") המכח ירבד םיקתורמה םיחכונב ץיברה יגבא והילא ברה .ערה ןיע םע דדומתהל

םחליהל ידכ - 3 ליגמ םניח ךוניח בצקתל ךוניחה דרשממ תשקבמ םילשורי תיריע :28.7.98
.("בירעמ") ס"ש לש םינגב

םייקל ידכ הרגאיו תחקל ץילמה ,הפיח לש ישארה הבר ,ןהכה בושי-ראש ברה :28.7.98
.("בירעמ") "וברו ורפ" תווצמ

.("בירעמ") באב 'ט ינפל הינשה המיעפה תא עצבל :הכלה קספ :29.7.98

(!!!) דחי דומעל םישנלו םירבגל ריתהל טילחה דודשאב תיתדה הצעומה ר"וי :30.7.98
ולכוי הידצ ינשמ ךא ,רסות אל םישנל םירבג ןיב הדירפמה הציחמה .ריעב תויוולה תיבב
.("בירעמ") הז דצל הז םישנו םירבג דומעל

ספתנש ריעצ םירטושל רמא ,תפצ יבשותל הנאוחירמ קלחל יתוא חלש חישמה :30.7.98
.("בירעמ") הנאוחירמ םרג 300 ותושרבשכ

תבש יקוח וקקוחי םאו ,תבש תרימשל איבת אל תיתד היפכ םושש ,רמא יערד הירא :30.7.98
.("ץראה") םהמ םלעתי רוביצה

לא" לש םיפינס הנורחאל םיריכזמ ףרועה יסיסבמ םיבר :אבצל תכלוה ס"ש :31.7.98
.("ץראה" ףסומ) "ןייעמה

עוצב תא עונמל הרומאש ,תדחוימ הליפת םויה תצפומ ץראה יבחרב תסנכה יתבב :31.7.98
.("בירעמ") והילא יכדרמ ברה אוה הליפתה םזוי .הינשה המיעפה תרגסמב הגיסנה

.םילשוריב י"כנתה תויחה ןגל םניח תוריפו תוקרי תקפסא הקיספה תונברה :31.7.98
.("בירעמ") תיתד-יטנא העונת לש לגדל ךפה תויחה ןג :תנעוט תישארה תונברה

וא ןיד-ךרוע תמיתח םוקמב בר תמיתחב הנונרא יריהצת םישיגמ םילשוריב םידרח :31.7.98
.("בירעמ") טפשמ-תיב

תימורט האירקב הרשוא ימדקא ראותכ רכות תונברל הכמסהש ,תעבוקש קוח תעצה :31.7.98
.("בירעמ")
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא