םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


! הבושתב רוזחל תוניצרב בשוחש ימל
םדא תרות - תובוגתל
(שפוח תכרעמב םירומש בתוכה יטרפ)

לק רתוי הברהש םלוע והז .םינש 24 ךשמב ידרחה םלועב יח וללה תורושה בתוכ
תא ךכ לע תתל בייח ,הז םלועל סנכיהל הצורה לכו - ונממ תאצלמ וילא סנכיהל
ןיינע רבכ הז) הכלהבו הרותב "תינחורה תמאה יוליג" תלאש ינפל דוע .תעדה
םכייח ונתשי דציכ ,הלאשה לע יארחא ןפואבו תונכב תונעל תוסנל שי (רחא ןוידל
.ידרחה םלועל רבעמה תובקעב
ןכא ןלהל םיראותמה םייונישה יכ חכוויהל ולכותש דע בר ןמז חקייו ןכתיי
וכמסת לא - תרחא םכל וחיטבהו ןכתיי .ידמ רחואמ היהי רבכ זא לבא - ושחרתי
יתכליה רתיה םהל שי לבא ,תמא ירבודל םיזחתמ םה .םיידרחה םיפיטמה ירבד לע
ףד "והילאמ בתכמ" ינרותה רפסב ןייעיש ,הזל ןימאמ אלש ימ) םינוליחל רקשל
םייתעבש רבגת םכתאילפו - תוריתס דועו דועב וחכווית ,םמלועב ויחתש לככ .(94
אוהכ םהל תועירפמ אל ןהו ,תוריתס ןניא הלא תוריתס םידרחה יניעב יכ וארתשכ
.ליגרכ םהישעמב ךישמהל הז

:םייונישה תצקמ טוריפ ןלהל ,ןכבו


תואמצע .א

לע תעכ ועבקיי ,גוזה תב וא ןב ,םירבח םע ,םכמצעב לבקל םתגהנש תוטלחה
.םכלש שדחה ברה אוה - רז םדא ידי

.1
לכ יבגל ברה לא הלאשב תונפל רתויו רתוי םכילע וצחלי ,רובעיש םוי לכ םע
.ב"ויכו הדובע שופיח ,תינוכמ תיינק ,הריד רבעמ :ןטק וא לודג ,רבד


.2
םיגחו תותבש .ב

ורסאיי ,םכלש שפוחה ימיב םיליגר םתייה םהילא ,רודיבה יגוס לכו תועיסנ
.תוחשלו םיל תכלל ולכות אל ,לשמל .ןיטולחל םכילע

.1
לבוקמל דוגינב יכו ,החפשמל םישדוקה שדוק םה םיגחו תותבש יכ םכל ורפסי
:םכתחפשמ םע הבר האנהב הזה ןמזה תא ולבת ,ינוליחה םלועב

.2
םירבג תרבחב םנמזמ 90%-כ םילבמ םירבגש לבוקמ ידרחה םלועב יכ איה תמאה
.ןבומכ ,הבושתב םירזוחה םירבגה ללוכ - דומילב וא הליפתב ,םירחא

 o 
,תיבל ץוחמ ךשוממ דומילל ןהילעב תא "תוררחשמ" םישנש לבוקמ ,ךדיאמ
,הז םג .ןהידלימו ןהילעבמ קחרה ,ןהלשמ םידרפנ םירועישל תוסנכתמו
רכינ יתרבח ץחל ןהילע לעפויו - הבושתב תורזוחה םישנה תא ללוכ ,ןבומכ
.רוביצה גהנממ גורחל אלש

 o 
ויהי אל ,רוביצב םישנל םירבג ןיב תטלחומ טעמכה הדרפהה ללגב ,ףסונב
.דחיב ףתתשהל החפשמה לכות םהב םיעוריאו תומוקמ טעמכ


 o 
ץוחבש םלועה .ג

(םיידרחה טעמל) םינותיע ,וידר ,היזיוולט ללוכ - תרושקתל הפישח לכ
דומעיש ידיחיה עדימה רוניצ .ןיטולחל םכילע רסאית - טנרטניאה וליפאו
לכמ ינוליח האירק רמוח .בטיה תרזנוצמה תידרחה תונותיעה אוה םכתושרל
רתויו רתוי ושעיי םכיקפוא ,ןמזה םעו - הנוגמ רבדכ בשחיי אוהש גוס
.םירצ

(1
אלש ידכ ,רבעשל םכירבחו םכתחפשמ םע רשק לכ בוזעלו חינזהל םכל ודיגי
.םכתא ולקלקי

(2
לוטיב לש תונאותב ,לודגה םלועב םכל התייהש הדובע לכ קיספהל ושרדית
,וידלילו ול םיירוביצ תונובלעל ףשחיי ותסנרפל דבועש ימ .תורקפתהו הרות
.ןויסינ לעבכ רבדמ ינאו

(3תוימיטניאו החפשמ .ד

םישדחמה ,הבהאו תונמאנ לש םייח םה םיידרחה ןיאושינה ייח יכ םכל ורפסי
םלועב ןיאושינה ייחמ רתוי הברה םיקפסמה ,םיננער דימת םיראשנהו םמצע תא
.ינוליחה
- ירמגל טעמכ תויטרפ ילוטנ םה םיידרחה ןיאושינה ייח ,תואיצמב ,השעמל
דימת לאשי םכלש גוזה תב וא ןב .תרחא וא וז ךרדב ,חכונ היהי דימת ברה
גוזכ ושעתש רבד לכב ברועמ היהי ברה .םכתא גהנתהלו רבדל דציכ ,ברה תא
.החפשמכ וא

(1
תועצמאב ,םיהולאל רשאמ תרחא תונמאנ וא םיסחי תכרעמ ידרחה םלועב ןיא
.תומדא ילע ויגיצנ

(2
:ןימ יסחי ומייקת יתמ טילחי ברה

(3
.השיאל לעב ןיב והשלכ עגמ רוסא ,שדוחב םוי 12 תוחפל

 o 
הדיל ודימ ץפח רוסמל וליפא רוסא ,ךורע ןחלושבש "תוקחרה"ה יפ לעש ללגב
."האמט" השיאהש ךכב ריכי םלועה לכ טעמכ (דועו ןופלט ,תוחתפמ ללוכ)

 o 
הלעב בייח ,הלעבב תעגל הל רתומו "הרוהט" השיאה םאה והשלכ קפס םייק םא
.טילחהל ידכ ברה לא (הקידב דע וא) הינותחת תא תחקל

 o 
תופוקת ךשמב ןהילעבב תעגל רוסא םינותחת תמתכה תויעבמ תולבוסה םישנל
.העיגנ אלל םישדוח רובעל םילוכי םיתעל ;רתוי הברה תוכורא

 o 
.ינימה עגמה תעב תושעל רוסא המו רתומ המ ,עבקיש הז םג אוה ברה

(4
,הנשה שארב .גוזה ינב ןיב יסיפ עגמ לכ רסאיי באב העשתבו רופיכ םויב
,הכלהה יפ לע ,ץלמומ הבר אנעשוהבו תועובשב ,חספ לש ןושארה גחה לילב
.ןימ יסחי םייקל אלש

 o 
ךרדב תורקל לוכיש המ) ריפשה ימ תדירי עגרמ וליפאו ,הדילה תלחתה עגרמ
הששל השולש ןיב ענ) בר ןמז ךשמב ותשאב תעגל לעבל רוסא ,(םילוחה תיבל
לבוקמכ ,הדילה ךלהמב הב ךומתלו הדי תא קיזחהל אל רמואש המ ,(תועובש
.יצחו שדוח םות דע הקינימ השיאב (ללכב) תעגל אלו ,ינוליחה םלועב

 o 
תא םכשפנב ווש .ותשאב תעגל לעבל רוסא ,תיעבט הלפה רבוע רבועה םא םג
יבאמ קוביחל תוכזל הלוכי אל וליפאש ,תמ הרבועש השיא לש ישפנה הבצמ
..רבועה

 o 
רובע ןבטימב תואריהל תויתד םישנ םידדועמ אל ,םכל וחיטביש המל דוגינב
:ןהילעב

(5
תיבל ץוחמ תוחפל ןרעיש תא תוסכל הבוח ןהילע תלטומש ןוויכ ,תובר םישנ
.תוחונה ךרוצל ותוא וצצקי ,(ןמזה לכ ןרעיש תא תוסכמ תוידרח םישנ)

 o 
ןהש ינפל רשבל בורק ןהינרופיצ תא לוטיל םישנה תובייח ,הכלהה יפ לע
.ןהילעבב תעגל ולכויש ינפלו - הווקמל תוכלוה

 o 
בורלו ,דואמ הנוגמ רבדל םיבשחנ םיינפשוח וא םידומצ םידגב ,ןבומכו
.ןיטולחל םירוסא

 o השיאה דמעמ .ה

םלועב םירבגל םישנה ןיב ןויווש ןיא ,םימעפ רופסניא םכל ורפיסש המ תורמל
:ידרחה

.םישנל רוסא המו רתומ המ םיטילחמש הלא םה - םירבג קרו - םירבג

(1
תיב ,חצרל הדיחי היאר תדע תייה תא םאש עמשמ ,תודעל תולוספ תודהיב םישנ
ךומסל רשפא יא ךילעו ,ותוא הארש רבג ןיא יכ חצורה תא ררחשי ידרחה ןידה
הברה דועב בותכ הז ,'ב 'מע גל ףד ,תבש תכסמ) "הלק ןתעד םישנ" -
.(תומוקמ

(2
תאז תורמוא ןה ."תורשואמ" ןה המכ דע םכל ועבשיי תוידרחה םישנה ןמ קלח
.ברהמ םימעפ הברה ךכ לע ועמשש םושמ קרו ךא

(3
ודירטהו םישנל ושפחתהש םירבג ויה ,קרב ינבב '93 םירופב :םויסל רופיס
תועדומ ולתנ '94 םירופב ,ךכ בקע .תוגיגחב ופתתשהו ריעב ובבותסהש םישנ
לכב ןהיתבמ תאצל םישנ לע ורסאש ,םינברה ילודג םעטמ ,ריעה יבחר לכב
.גחה ךלהמ


(4
:הכרבב ולבקתי תובוגתו תוקפס ,תולאש .ןיטולחל יתימא הז רמאמב רמאנה לכ

םדא תרות
toratadam@hotmail.co.ilףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא