םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


. . .םירפס םיפרוש ובש םוקמב

. . .תויהל לוכי אל ?םינמממ םתאש אדנל ברה הז

קלח לבקמש אדנל ברה הז :ןכ ,ןכ .אדנל ברה לש וידיל ועיגה "תמא תעד" לש םיסרטנוקה
.ולש צ"דבה תמתוח םע רצומ םינוק םתא רשאכ ,רפוסב םכלש היינק לכמ
.םהינימל הלוק הקוק ירצומ ?המגוד

".םישנא ופרשי דוע ,םירפס םיפרוש ובש םוקמב" :הנייה ךירנייה רפוסהו ררושמה רמא רבכ
קתנתה אל תאז תורמל ךא ,רצנתהו 19-ה האמב יחש ינמרג-ידוהי רפוס היה הנייה ךירניה)
.(וניניע תא וריאהש לע יבוקלו ןוריל הדות) .(הנייה לש וירפס תא ופרש ,ןכא ,םיצאנה .תודהיהמ


:םיסרטנוקה תא ףורשל ארוקה אדנל ברה לש ליווקשפ והז

Rabbi Landa likes the koontressim!ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא