םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


- סרוקיפאכ בישתש המ עד
: ידוהיה ןויסמב קבאנל ךירדמ
הפקתמל רבעמה - 'ד קלח

(c) 1997 ץיברוג יסוי ,תורומש תויוכזה לכ

םיניינעה ןכותל הרזחב

שי דציכ טרפא תעכ ;הבושתב ריזחמה לש וינועיט םע דדומתהל דציכ יתרבסה וישכע דע
.הננגמל ותוא ריבעהלו ,וילע תושקהל


עורה תלאש

וז הנעט ;בוט אוה ויהולא ,ותנעטל .הבושתב ריזחמה דגנכ רתויב קזחה דגנה ןועיט והז
סרה ,סנוא ,םיינומה חצר ישעמ .םלועב שחרתמה תא םינחוב רשאכ ,הרומח היעבב תלקתנ
לוכי-לכו בוט תמאב אוהש לא .תונותיעב ימוי-םוי חרואב םיעיפומ םתס תועשרו תוחפשמ
.עורה ןמ רטפנש ,םלוע רוציל חילצמ היה

:םעפ קעז ב'צידרבמ קחצי יול 'ר .האושה ,ןבומכ ,איה וז הלאשל תיסאלקה אמגודה
תובוגת יתש ןנשי .הנעמ אלל הרתונ ןיידע וז הלאשו - "?ךיתונברוק תויהל ונתרחב המל"
תא הליטמ הינשהו ,לאה לש ויעינמ םה המ תעדל תורשפא ןיאש תנעוט תחאה :האושל תוידרח
איה הבוהא אמגוד - הנוכנה ךרדה ןמ וטס וללה יכ הנעטב ,תונברוקה לע האושה תמשא
.תדה תא השטנש ,תונויצה תמגוד

,לאה לש ויעינמ תא ןיבהל רשפא יא םא יכ ,ןועטלו תושקהל שי הנושארה הבוגתה לע
םאה .אקווד בוט לא לע תודיעמ אל ןהו ,וניניע תואורש תודבועב לכתסהל אלא ונל ןיא
תא םרוג אוה רשאכ לאה לש ויעינמ םהמ םיעדוי םידרחה ןיא םאו ?רזכא לא דובעל ונילע
,רמולו ריכזהל שי הינשה הבושתה לע ?ך"נתה לש ויעינמ םה המ םיעדוי םה דציכ ,האושה
אקווד .ואטח אלש םידלי יצחו ןוילמ םהיניבו ,םידרח ויה תונברוקה לש טלחומ בור יכ
לא ךרד עיקבהל וחילצה אל למור לש ויתוחוכ ןכש ,ולצינ ,הניטסלפב ובשיש ,םינויצה
.םיעשרה תא ריתוהו םיקידצה תא גרה ,וזה הנעטה יפ לע ,םיהולא ,רמולכ .םירצמ

טקא ןיא םאה ,םישנא ינוילמ דימשהל הביס התייה םיהולאלש החנהב וליפא ,ךכל רבעמ
ןימאהל וילע ,תישיא החגשהב ןימאמ םדא םא ;וללה םישעמל לאה לש ותוירחא תא שגדה) הז
?ןטשה ,השעמל ,וניה םיהולא יכ דיעמ (םיזגה יאתל םישנאה תא ףחד ,תישיא ,םיהולא יכ

םזיצאנ-וטורפכ תודהיה

םידוהיה תדמשהו םזיצאנה ותעדל םא ,ותוא לאש .רסומה תד איה תודהיה יכ ןעוט ףיטמה
םע תדמשה לע הרומ ולש תירסומה תדה עודמ ותוא לאש ,הלילשב בישיש רחאל .םיירסומ םה
,באומ תא שבוכ אוה רשאכ ,דוד עודמ ותוא לאש .וידליו וישנ ,וירבג לע - קלמע - רחא
ןתא" יוטיבה םא ותוא לאש .הלגנמ לש וז תא הריכזמה ,היצקלס םישובכה םיבשותב גיהנמ
רכזה .םישולשה תונשמ לפא רטשמ הזיא ול ריכזמ אל ,"םדא ןייורק םה ןיאו ,םדא ןייורק
ונממ שקבו ,"וחומ תא ץצור םישחנבש בוט ,גורה םייוגבש בוט" ,תידומלתה הרמאה תא ול
גרוהה תא תשנוע הרותה ןיא עודמ ותוא לאש .הז טפשמבש הקומעה תוירסומה תא ריבסהל
לכמ ונתרחב התא" יוטיבה ול ריכזמ המו .םיימש ידיל שנועה תא הריאשמו ,ידוהי אל
םיניצק לש םשוריג תא שרד ,הכלהה יפ לע ולעופב ,אנהכש הדבועה תא רכזה ?"םימעה
רכזה ,הז ןיינעב ."ידוהי לע דקפל ,הכלהה יפ לע ,יוגל רוסא"ש ינפמ ,ל"הצמ םייזורד
ליצהל יתכלהה רוסיאה תאו ,םיזורד םיעוצפב לפטל ןייטשדלוג ךורב לש ובוריס תא
תווצמ" - הלשמ בלצ עסמ תווצמ ףא שי תודהיל .תבשב ,תוסירהל תחתמ רבקנש ,ידוהי-אל
,ףיטמה תא לאש .רשיה ךרדמ התטסש לארשיב ריע תדמשה לע הווצמה - "תחדינה ריע
יכ ןייצל יואר הז רשקהב .ביבא-תמר תיסולכוא תא דימשהל ןווכתמ אוה םא ,תירוטר
איה לבא ;תיעוציב איהש חינהל ןיא םויכו ,תורומח וזה הווצמה תא וגייס דומלתה יבתוכ
.םיקוחה רפסב תמייק

םיחרזאה תמחלממ הנש םישולשו האממ רתוי רחאל יכ ,םיעמושה ינזואב ןייצ
ונניא תודהיב דבע יכ ןועטל ףיטמה הסני ןאכ .תודבע הריתמ ןיידע תודהיה ,תינקירמאה
לש םמויק תא ול רכזה ךא ,ידוהי דבעל רשאב ותיא םכסה .הלימה לש יסאלקה ןבומב דבע
.תויוכז לכמ םינהנ םניאש ,םינענכ םידבע

תדעוימ השאה יכ ,תינמרגה הרמיאה תא רכזה ,בוש .השאל תודהיה לש הסחי תא הלעה
הנניאש ,תידוהיה השאה לש תויוכזה רסוח םע תאז הוושהו ,"היסנכלו םידליל ,חבטמל"
לש הסחי ןיב הוושה .גיהנהל הלוכי הנניאש יאדוו ,"הלק התעדש ינפמ" דיעהל הלוכי
,תיקוח ,תרשפאמ הרותה יכ הדבועה תא ןייצ .הז ןיינעב תימלסומה הרבחל תידוהיה הרבחה
תודהיה לש תירסומה םיכרעה תכרעמ יכ ,ללכבו ,("ראות תפי השא") המחלמ תויובש לש סנוא
תכרעמל בשחהל הכירצ איה םויכ ךא ,ס"הנפל תירישעה האמל תיסחי תמדקתמ ,ילוא ,התייה
.תירברב םיכרע


םיגירחל תידרחה הרבחה סחי

דומע .רתויב תומילאהו רתויב תובטוקמה תורבחה תחא איה תידרחה הרבחה יכ להקל רבסה
הנוכמ התייה ל"וחב הלהנתה ולש הילפא ,םידרחל םיזנכשא ןיב תעצבתמה הילפהה לע
הבש וז איה ,"לארשי תבהא" יכרעב תחבתשמה ,הרבחה התוא יכ ךיעמושל רכזה .תוימשיטנא
תא רכזה .תומילא ידיל םיעיגמ ףאו ,רתויב םיפירחה םה םיגלפה ןיב הנטישה ייוטיב
תויחל םיצור םה םא ךיעמוש תא לאשו ,"תועינצה תרמשמ" לש יניירבעה ימינפה רוטישה
הרבחה דצמ ןיוע סחיב םילקתנ הבושתב םירזוחה םג יכ םהל רבסה .ןאריא חסונ הרבחב
,ידומלתה רמאמה ףא לע - םיווש לאכ םהילא סחיתת אלו םיגירח םהב הארת םלועלש ,תידרחה
דיתעה והז םא םתוא לאש ."םידמוע םירומג םיקידצ ןיא ,םידמוע הבושת ילעב וב םוקמב"
.וב םיצור םה רשא


םויס

אלו ,ןתוא חוטשל ךל ונתי ןכא םא - ךיתונעט לכ תא חטשתש רחאל יכ ,חינהל ריבס
וז הלאש יכ םהל רבסה ."?ךלש ןורתפה המ זא" :להקה ןמ הלאשה הלעת - רבדלמ ךממ וענמי
השע סטרקוס רבכו ,היפוסוליפב רתויב הקיתעה הלאשה איה - "תויחל םדאה ךירצ דציכ" -
;ולש וכרד תא שפחל ךירצ םדא לכש אלא ,הבושת ןיא ךמצע ךל יכ םהל רומא .שומיש הב
,לואשל ישפוח היהיש ידכו .ישפוח תויהל וילע ,ולש וכרד תא שפחל םדא לכויש ידכבו
לש ומויק תורשפא תא ללוש ךניא יכ םהל רבסה .תד לכמ ,תדה ןמ ישפוח תויהל וילע
.וב ןימאמ ךניא ,ךמצע התאש אלא - הנגהל תנתינ הנניא וזה הדמעה ,תיגול - םיהולא
תויהל הכירצ וז לבא ;לאב הנומאל םדאה עיגי השירדו הריקח רחאל יכ ,ןכתי טלחהב
לש וידחפ לע םינוזינה ,םייעוצקמ הבושתב םיריזחמ ידי לע תעפשומ הנניאש ,ולש ותערכה
.להקה

םונהיג ישנועב םויאה ץופנ דחוימב :הבושתב םיריזחמ ברקב לבוקמ ילכ ןכא והז
,םש היה ימ ?ךלש רוקמה המ ?עדוי התא ךיא" ,הוולשב ,לואשל שי הלא לכ לומ .םינוש
רומש ,לכל לעמ .ףיטמה לש וירבד םירצויש ,יטמרדה םשורה ןמ עורגל ידכ תאזו ,"?רזחו
.םילימב אל םלועל ךא ,זוב לש ךויחב בשה ,ךב וחטויש תונובלעל ;טהלתת לא ;העיגר לע
תא בוזעו ,הקזוחב ךכ לע החמ ,תומילאב לקתת םא .תומילא לע תומילאב ביגת לא םלועל
לע אל ,ףיטמה םע ןויווש תשוחת לע דפקה .ךרוצה תדימב ,הרטשמל הנולת שגה .םוקמה
,טלוש אוה וב םוחתה הז ;םיידומלת םיחוכיול ךתוא רורגל ול ןתת לא .ויפלכ תולטבתה
תונש ילב אל .םיידוהי תורוקמב עדי לע ןעשנה ,חוכיוב ותוא חצנל לכות אל .התא אל
רוקממ טוטיצ קמנל ףיטמל חינת לא ;"ץוחבמ" תולאש לואשל ,ןכ םא ,דפקה .תובר דומיל
תא חרכה .תילגעמ היאר וז יכ להקל רבסה .רחא ידוהי רוקממ טוטיצ ידי לע דחא ידוהי
.ךלש חטשב ךתא דדומתהל הבושתב ריזחמה

םייסל םאו .רזעל ,ידיתעה הלאשב ריזחמה ,ךל היהי הז ןולעבש רמוחהש הווקמ ינא
רוזחי אלש םדא לכ ."אלמ םלוע ליצה וליאכ ,תחא שפנ ליצמה לכ" ,תידומלת הטטיצב
.דימת תאז רוכז .ישפוח םדא אוה ,ךיתורעה בקע הבושתב


הייתד תארוק לש הבוגת

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא