םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


םיניינעה ןכותל הרזחב

תעפוה תובקעב ונלביקש הבוגת
"ידוהיה ןויסמב קבאנל ךירדמ" ה

:הנליא לש הבתכמ

,םולש המודמה שפוחה ישנאל

תורוב ןגפמלש ול רמולו (הבושתב ריזחמל תונעל המ) ץיברוג יסוי ירבד לע ביגהל ינוצרב
.יתיכז אל ןמזמ הזכ
,לאינד רפסלו המו ,יניס רה דמעמב ונלביק ך"נתה תא אלש שמח ליגב רבכ עדי ילש דליה
???הרותה תלבקלו רתוי הברה תרחואמ הפוקתב בתכנש
רסוח תא םלוכל הארת ןכמ רחאל קרו ,יניס רה דמעמב ונלביק קוידב המ םדוק דומלל ךל
.םיהדמה ךתעידי
!!!הבושתב רוזחל יאדכ ,ךומכ םיטוש םינוליחה לכ םא

:ץיברוג יסוי ,רבחמה לש ותבושת

,םולש הנליאל

.תחא סומלוק תטילפל ספתיהלו ,יתבתכש המ לכ תא אורקל חילצה יתד םדאש עומשל חמש ינא
,יתוכרב .הרותה אלא ,"ך"נתה" אל ןתינ יניס רהב ,תידוהיה היגולותימה יפ לע ,ןוכנ
.הלימב יתוא תספת

,םיבותכה ןמ קלח היה לאינד רפס ,יתקדבש הנורחאה םעפב ?הרותה תלבקלו לאינד רפסל המ
רפס .הרותה אוה ,ירכזתש יפכ ,ולש רחא קלח .ידוהיה שודקה ןונאקה ןמ קלח רמוא הווה
תאו תילבבה הירפמיאה תליפנ תא ראתמ אוה - יסרפה ןוטלשה תישארב בתכיהל רמייתמ לאינד
רחאל הנש תואמ עבראכ - רתוי הברה תרחואמ הפוקתב בתכנ אוהש ,אקע אד .שרוכ לש ונמז
.הכלממה תליפנ תעב ילבבה ךלמה לש ןוכנה ומש תא עדי אל ףא לאינד רפס רבחמ .השעמה
יהלשב םיאיבנו םיסינ לש יתדבוע רואית) והשמ תויהל רמייתמ אוה :ףויז אוה ,רמוא הווה
.ונניאש (תילבבה הכלממה

,ארקיו ,תומש ,תישארב) הרותה ירפס לכ תא בתכ השמש ונעט ל"זח - הרותל עגרל רוזחנ םא
.השמ לש ותומ תא םיראתמה ,םירבד רפסב םינורחאה םיקוספה תנומש איצוהל (םירבד ,רבדמב

שמחכ ,והישאי ןמזב ללכב בתכנ םירבד רפסש וחיכוה ארקמה תרוקיב ישנאו ,תושעל המו
ונאצמ תאז לכב - האור תא ?השמ הנוכמה תיגולותימה תומדה לש התומ רחאל םינש תואמ
.ףויזה :הרות ןתמ ןיבל לאינד רפס ןיב רשק

.ילש ראודה תבותכב ןהו הזה אלפנה רתאה יבג לע ןה ,ךתבושת תא לבקל חמשא

,הכרבב

ץיברוג יסוי

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא