םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


- סרוקיפאכ בישתש המ עד
: ידוהיה ןויסמב קבאנל ךירדמ
םיצופנ םינועיט םע תודדומתה - 'ג קלח

(c) 1997 ץיברוג יסוי ,תורומש תויוכזה לכ

םיניינעה ןכותל הרזחב

םלועה תאירב תנעט

םילגוסמ םניא ונימי לש םינעדמה :ךכ ,ךרעב ,להנתמ אוה .םיפיטמה לש ירקיע ןועיט והז
ארב םיהולא יכ עדוי ינא .ןיא גניקוהלש הבושתה תא שי יל ךא ;םלועה רצונ דציכ ןיבהל
.ולוקב עומשל שי ,םלועה תא ארב אוהו רחאמ ,ןכלו ,םלועה תא

ארב ימ "עדוי" ונניא ףיטמה ,תישאר .הז ןועיטב תורורב תוכריפ המכ ,ןבומכ ,ןנשי
,העידי וז ןיא .רתויב ןומדקה םדאה ימיכ הקיתע איהש ,הרבס לע ךמתסמ אוה ;םלועה תא
םושמ אקווד ,עצוממה ןעדמל ,תינש .םלועה תאירבב הזח אל ףיטמהש טושפה םעטה ןמ ולו
אוה ;ןימאמה לע םוצע ןורתי שי ,םוקיה תורצוויה תלאשל הבושת רחא שופיחב קוסע אוהש
םינעוט םיידוהיה תדה יבתכ :תילגעמ איה החנהה ,תישילש .תוחנה ומצעל השוע אל
.םייביטקייבוא םניא םה ןכש ,תודעל םילוספ םה תד יבתככ ךא - םלועה תא ארב םיהולאש
םניא םהש ירה ,םהלש יפיצפסה לאה לש ותקדצב םדאה תא ענכשל איה תדה יבתכ תרטמו רחאמ
רבד תא תווהל םירמייתמ םהש םושמ קר ,םהיתווצמ רחא אלמל ןיא אליממ ;ןימא עדימ רוקמ
.לאה

קסעתהל ול ףידע אל םולכ ?םלועה תאירבב טושפה םדאה ןיינעתי עודמ ,ךכל רבעמ
יכ רובס אוהש םושמ ,םלועה תאירב לא ןוידה תא טיסי ףיטמהש אלא ?רתוי תויצרא תויעבב
."החכוה" ול שי םש

"םלשומה םלועה" תנעט

רצונ אלש ול רשפא יא ךכ לכ םלשומ םלועו ,םלשומ אוה םלועה יכ ןעטי הבושתב ריזחמה
לוכי ונניא ,ןועש אצומה םדא ."ןועשה תמגוד" איה תיסאלקה אמגודה ;ןווכמ תנווכב
.רצוי ול שי ,םלשומ אוה םלועהו רחאמ .עבטה ךרדב רצונ הלה יכ חינהל

איבהש אמגודב שמתשהל םא ;םלשומ ונניא ללכו ללכ םלועה יכ ,תונעל שי ךכ לע
םע רבדלו ,םילוח תיבב רקבל שקבתי םא ,םדא ףא ירה ,םוי דיוויד ילגנאה ףוסוליפה
העפות אוה ןטרסה .תמלשומ הנוכמ אוה עבטה יכ ןועטל לכוי אל ,םינוש םיילוחמ םילבוסה
אוהש ירה ,ןעש שי םא .ךכ לובסל ,תויחלו ,םדא ינבל חינמ היה אל רשכומ רצוי ;תיעבט
.רוויע

תדה לש התוקיתע תנעט

רקשב םיקבד ויה אל םישנא ;תמאה ןמ הב שי ,תדה לש התוקיתע םצעמ יכ ןועטל הסני ףיטמה
הילע ןיאש הדבוע - םינש יפלא ךשמב םתד שודיק לע ותמ םידוהיו רחאמ .ךכ לכ בר ןמז
.תמא איה וז םתדש ירה - ןיררוע

ושפנ ךילשהל ןכומ םדאש הדבועה ,הנושארבו שארב .הריתסל רתויב לקה ןועיטה והז
ףאש ןייצ .הב ןימאמ ומצע אוהש ךכ לע אלא הדיעמ הנניא ,תמיוסמ תמא ןעמל דגנמ
איה וללה לש םתד יכ ןעוט ףיטמה ןיא יאדו ;םינועמ םישודק יפלאו תואמ ויה תורצנל
?תמא

רפוס ונשי .תוהולאה לע םיקוחה תא ססבל היה לבוקמ קיתעה םלועב ,ךכל רבעמ
הלא תשלשל ףתושמה ;יאמורה המונו ,ינטראפסה סוגרוקיל ,ידוהיה השמ ןיב הוושמה ,ינווי
םילאה ןמ ולביק םהיקוח תא יכ ןימאהל םעה ןומה תא וענכש םהש הדבועה ,ותעדל ,אוה
.םייהולא םה היקוח יכ תנעוט תורצנה ףא - בושו .(לא - ונלש הרקמבו)

,םיפלא תואמ לש להק היה השמל יכ ךדגנכ ןועטל הבושתב ריזחמה יאדווב הסני ןאכ
יפ לע וליפא יכ ול בשה .םהינבל ורקשי םישנא יפלא תואמ יכ תעדה לע תולעהל ןיא יכו
תא לבקל ונילע עודמ ,ךכל רבעמ .ודבל וילע הלע השמ ;יניס רה לע םעה הלע אל ,ך"נתה
.ירוטסה-א ,יטנסרטניא רוקמ רומאכ ,איה ?ךמסומ רוקמכ הרותה

רה דמעמ היה ,ותנעט יפל ,ובש ךיראתב בוקנל ףיטמה ןמ שקב :טואא-קונה אב הנהו
אוה םא ותוא לאש .ס"הנפל 1200-1500 ןיב אוה םייתד םיגוח לע לבוקמה ךוראיתה .יניס
האמה ןמ ,"אבוצ םרא רתכ" אוה רתויב קיתעה רפסה ;םלועב קיתעה הרותה רפס והמ עדוי
םה ךא - הריפסל וא ס"הנפל הנושאר האמ - רתוי םיקיתע ןארמוק יבתכ .הריפסל תיעישתה
חסונה ןמ תודוקנ המכב הנוש םהלש חסונה ןכש ,ידוהיה ןונאקה ןמ קלחכ םיבשחנ םניא
רה דמעמ לש רעושמה ךיראתה ןיב םינש םייפלאמ הלעמל לש רעפ ונל שי ,רמולכ .לבוקמה
לש רתוי םיקיתע םיקתוע ונל שי יכ ןייצ .ונל ןותנה רתויב םודקה הרותה רפס דעו יניס
.םימודקה םיינוויה םיסופאה ,האיסידואהו סאיליאה

- עדי אלו הדימב .ס"הנפל 12-ה האמב לבוקמה בתכה גוס אוה המ ותוא לאש .האלה
בתכ ,זא םימייק ויהש בתכה יגוס ינש יכ םיעמושה ינזואב ןייצ - עדי יכ חינהל ןיאו
ירפס תא םהב בותכל דאמ השק היהי יכו הביתכל דחוימב םישק ויה ,םימוטרחה בתכו תודתיה
,ס"הנפל 12-ה האמב הבתכנ ןכא הרותה יכ ,ונימאי ויעמוש יכ ףיטמה הצור םא .הרותה
קתוע ונידיב ןיא ,לזמה עורל ;תודתי בתכב וא םימוטרח בתכב הלש קתוע לע עיבציו ליאוי
וליא ?יתמ ?םוגרתה תא עציב ימ ;בתכ ותואב םיבתוכ ונניא ונא ,ךכל רבעמ .הזכש
ורביד םידוהיה יכו ,תימרא ולוכ טעמכ בותכ לאינד רפס יכ ןייצ ?ומוגרתב ולפנ תואיגש
בתכהל היה לוכי אל אוה ,רמוא הווה ;תירבעה החכשנש רחאל ,תיסחי רחואמ בלשב תימרא
.ול תסחוימה הפוקתב

ךניא התא ;ךתניחבמ הנשמ ללכ רבדה ןיא יכ הנע ,הרותה תא בתכ ,ךתעדל ,ימ לאשתשכל
תולג רחאל הצרא הלעש - ארזע יכ ןייצמ דומלתהו רחאמ ,תאז םע .הרותה תא ךילע לבקמ
בתכ םג אלא ,ותוא ךרע קר אל אוה יכ תורשפא ללכמ איצוהל ןיא ,ך"נתה תא ךרע - לבב
רפס לכ :הנוהכה דמעמב םינפ ינשל תעמתשמ הנניאש הרוצב ך"נתה ךמות ,ךכל רבעמ .ותוא
.הנוהכה דמעמ לש רתיה תויוכזל םישדקומ ,הרותהמ םירחא םיבחרנ םירחא םיקלחו ,ארקיו
תעב יכ הדבועה תא ןייצ) םינהכ לש קורבפ איה הרותה יכ תורשפא ללכמ איצוהל ןיא ןכל
תויוכז ןוטלש תא ןיעשהל איה התרטמו (ללכ הצופנ בותכו אורק תעידי התייה אל הקיתעה
וניתורוקמב םינוכמה ולא ,םינודקמה ,םיסרפה - רז ןוטלש לע דימת ןעשנש) םהלש רתיה
,השמ לש ויחאש הרקמ הז ןיא הארנכש ןייצ .תיהולא היצקנס לע (םיאמורהו ,םינוויה
.םינהכה ןושאר ,ןורהא אוה ,לוכיבכ םיקוחה לבקמ

רפס תא לודגה ןהכה "אצומ" ,'אי-ח 'ספ ,'בכ קרפ ,'ב םיכלמ רפסב ,ןכ לע רתי
,ך"נתה ירקוח יפ לע .וידגב תא ערוק אוה ,ותוא ארוק והישאי ךלמה רשאכו .הרותה
ןיא ?עיפוה דציכ .תידוהיה הירוטסהב עיפומ אוהש הנושארה םעפבו ,םירבד רפסב רבודמ
.אקווד לודגה ןהכה ידיב אצמנ אוהש הרקמ הז

"קדצה תד" תנעט

תא םלועל הליחנהש איה תודהיה יכ ,תסרוגה וז איה םיטסילטנמדנופה לע הבוהא הנעט
םייחצנ םיכרע הליחנהש תדה יכרדב תכלל שיש ירה ,אוה ךכו רחאמו ;ולש רסומה תכרעמ
.תיברעמה רסומה תכרעמ ללכ תאו חצר לע רוסיאה תא ףיטמה הנומ הלא םיכרע ןיב .ולא
.הירוטסהב לודגה רכמה בר אוה ך"נתה יכ הוואגב ןייצי ףיטמה

אלש תויוברת ללוכ ,העודי תוברת לכב לח חצר לע רוסיאה יכ םיעמושה ינזואב ןייצ
.הרבח היהת אל וידעלבש ,יחרכה ללכ והז ;תודהיה תא וריכה אלו תורצנה תא ולביק
שיו - יטרפה שוכרה ךרעב הריכהש תוברת לכ ,ךכל רבעמ .הז אשונב רבד שדיח אל ך"נתה
הווה ,תוילכראירטפ לע היונבה תוברת לכ ;הבינג לע הרסא - וב תוריכמ ןניאש תויוברת
ילאב העיגפ לע הרסא בורלו ,באבו םאב העיגפ לע הרסא ,םינקזהו תרוסמה ןוטלש רמוא
.וסעכי אמש ,טבשה

הבשחנ ,קיתעה םלועב .םלועה יבחרב הלש תותימאה תא הציפה אל תודהיה ,ךכל רבעמ
הדימה לע רתי הצמאתה אל תודהיה ."הער הלפת הנומא" ,mala superstitia-ל תודהיה
לחהו - "תחפסכ לארשיל םירג םישק" ,תידומלתה הרמיאה תא רכזה - םירג הילא ךושמל
םידוהיה לע רסאנ (ךרעל 139-160 טלש ,יאמור רסיק) סויפ סונינוטנא לש ונוטלש תפוקתמ
.זוב יוור בורל היה הילא סחיהו ,תישונא-יטנא תדל הבשחנ תודהיה .םירג לבקל קוחב

ימי לש וז איה תיסאלק אמגוד .תורצנה ,השעמל ,איה "ידוהיה רסומה" תא ץיפהש ימ
עובשב הירפמיאה יבשות ושמתשה אל ,תיאמורה הירפמיאה לע תורצנה תוטלתשהל דע :עובשה
השימח ןב עובשב ,תופוקתהמ קלחב ,םירצמ לש הרקמבו) שדוחב אלא ,ןמז תדידמל הדיחיכ
תודהיל תידוחייה ,תיתד ןמז תדיחי אלא ,תיעבט ןמז תדיחי ונניא עובשה .(םימי
- רתויב ץופנה רפסה איה הילביבה יכ איה תמא ,ןכ לע רתי .היתובקעב המקש ,תורצנלו
רודכ יבשות ברקמ טלחומ בור .השדחה תירבה תא הליכמה ,תירצונה התסרגב הצופנ איה ךא
ראשנ ך"נתה היה ,תורצנה אלמלא .ך"נתה ןמ דרפנ יתלב קלח עושי ירופיסב האור ץראה
.הנטק תכ לש רפס

"םיעודיה םירבדה" תנעט

."תוומ-טעמכ תיווח"כ םיעודיה םירקמה לכ תא ץרתל רשפא דציכ ,תירוטר ,לאשי ףיטמה
?רבעמש םלוע לש ומויק לע םידיעמ םניא ,םויכ ולוכ םלועב םיצופנש ,וללה םירקמה םאה

םישנא יכו ,הלאכש םירקמל תיסאלקה תורפסב תואמגוד ונל ןיא ,בישהל שי ךכ לע
וללה םירקמה .םמצעב ,תיגולוכיספ ,ןתוא תווחל םיטונ תוומ-טעמכ תויווח לע וארקש
ידוהי "אבה םלוע" לש ומויק לע םידיעמ םה ןיא הרקמ לכבו ,יגולוכיספ רבסהל םינתינ
ועיגי אל יכ הנימאמ תודהיהו ,םידוהי םניא ללכ הלאכ תויווח ווחש םישנאה בור ;אקווד
תבאשנה הנומא איה רבעמש םלוע לש ומויקב הנומאה יכ רבסה ,ךכל רבעמ .ןדעה-ןגל ללכ
רחאל המשנה םויקב הנומאל דירש לכ ןיא ך"נתב ;םיירצונ ןכמ רחאלו ,םייסרפ תורוקממ
הנושאר האמ) תיסחי רחואמ עיגמ אבה םלועה אשונ ,םירחאה םיידוהיה תורוקמב םג .תוומה
.(םייסיאה יגוחב רקיעבו ,ס"הנפל

הפקתמל רבעמה - יעיבר קלח

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא