םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


?אל ,הירטמיגב םינימאמ םיידרחה םיפיטמה

הירטמיגה תנכות חותיפ ידכ ךות cyberdin דמלש "םימיכחמ" םירבד המכ הנה
(!!??התוא םתיסינ אל דוע ,המ)

,תדה ירכומ ,םיידרח םיפיטמ לש םה וזה הלבטב תומשה לכ)
("הבושתב םיריזחמ" םיארוקש המ
.תויוטש הז הפ בותכש המש םג עדוי ,תויוטש הז הירטמיגש עדויש ימ
.והשמ שי הזב םגש ןימאהל אנ ,והשמ הירטמיגב שיש ןימאמש ימ


רואית הבושתב ריזחמה םש הירטמיג
ןגילוח רפוכ רוצילא ינוי 413
ןויסימ ריזח רלגיצ םייח 401
ןרקש בנג ינרק השמ 705
םילילא איצממ יול ןרהא 302
ןטש דבע רהוז ירוא 435
קיזמ ןוירב קחצי ירוא 425
אטוח הטוש ןגרפיא 344
םהוזמ רומוה קחצי ןונמא 355
גלפמ יאמר יפסומ ןויצ-ןב 404
ןטלרש שחנ רדורש דלר'ג 947
ףרוטמ ידוהי ןומרכ ןד 370
רוחש ןטש לשרגיונ יכדרמ 873
הרו'ג הפ זבלא ןבואר 299
בולע הטוש ןהכ החמש 428
ןכוסמ לער ןמדלז השמ 476
שיבכע יול רפוע 402
רומח לבנע יבצ 254

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא