םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


תוומב תורושקה תודחפה
(ב) הבושתב הרזחהל ץחל יעצמאכ

"תושפנה ידייצ" רפסה ךותמ 'ג קרפמ םיעטק לע ססובמ
1998 ןתיב-הרומז תאצוהב ,רלמ ןדו היפוצ תאמ

ותומו םיבוצק וייחש ,עדויש דיחיה םייחה לעב אוה םדאה ,ונמלועב םימייקש םירוציה לכמ
לש ותחונמ תא תדרוט םיינמז םה וייחש ,העידיהו ,םדא לכ טעמכ דיחפמ תוומה .יאדוו
תא גישהל ואובב ,ידרחה ףיטמל לבגומ יתלב חוכ ןתונו ןתנ הז אשונ .ותויה רחשמ םדאה
םירואיתו ,תוומה יזרב "קייודמ עדי" ."הבושתב" םימימת םישנא "תרזחה" - רדגומה ודעי
התאלעה ,הילוגלג ,תוומה רחאל המשנה לש הישעמ לע ,םיקייודמ םייטסידסו םייטסיכוזמ
"תוצוצינ"ב ףיטמה בתוכ ךכו .הדחפהל בטיה םילצונמ ,התוא תואצומהו היתונוצר ,בואב
:(3 'סמ)


הרקי המ תעדל תינרקס המשנה . . . שדח םלוע ירעשב אב אוה וימע לא ףסאנ םדאהשכ"
הבאכ לודג המ ונמצעל ראתל םילוכי ונא . . . דחי םג םיסקמו דיחפמ אוה הז בצמ .הפוגל
ונא . . . המהב תלבנכ ךלשומ - ונממ הדרפנ התע הזש - הפוג דציכ האור איהשכ המשנה לש
ןחלוש לע תרתובמ תחנומ התפוג תא התוארב המשנה תשוחת תא ונמצעל ראתל םילוכי
המשנה תוננובתה .ביקרהל ףוגה ליחתמ הרובקה רחאל . . . היברק תא קדובה ,גולותפה
ןויסנכ תוומה הארנ ונתאמ םיברל . . . דחי םג ביאכמו דיחפמ יאדווב אוה הז ךילהתב
". . . דיחפמ


אשונב הדחפהל קר אל ידרחה ףיטמה ידי לע לצונמ "תוומ"ב רושקה דיחפמהו םלענה םוחתה
לש םתומב םשא תלטה תרוצב ,ףסונ דחפ וילע ףיסומ אוהש אלא ,םדאה לש "יטרפה" תוומה
,רבעש "תוריבע" וא ,לוכיבכ ,"םילדחמ" לשב והשלכ ישונא רזגימ וא םדא לע םירחא
.ויהולאל "אטח"ו


וגרהנשכ ,ץרפ קחצי ברה רמא ,"תבשה תרימשב תוצרפה תמחמ ,םינובה ןוסאב התיה םשה די"
םירשע" .תבשה תרימש-יאב םישאהש ימ תא םישאהו םינובה תמוצב תבכרה ןוסאב םידלי 22
ללגבו ,רפסה-תיבב ואצמנש ,תולוספ תוזוזמ םייתשו םירשע ללגב ,וגרהנ םידלי םיינשו
רפסמ" ,עוריא ותוא תא םירחא םיפיטמ ושריפ ,"הוקת-חתפב וללוחש תותבש םייתשו םירשע
רפס ."תבשב תורוסאה תוכאלמה ט"ל דגנכ ,העשתו םישולשל דחי עיגה םיעוצפהו םיגורהה
לש םיינוליחה היבשות ועסנ אל וליאכ ,הוקת-חתפב וללוחש תותבש 22 אצמו קדבו םישאמה
.תותבשה 33 ראשב םבכרב ריעה


וב ,בושי-ראש בשומל לעמ םיקוסמה ןוסאב .םירחא תוומ ירקמב ונשנו ורזח תומוד תומשאה
תא רשקו ,"לילגה עבצאב םיהולא עבצא" :ידרחה ונותעב ףיטמה בתכ ,ל"הצ ילייח 73 וגרהנ
הקרוב-סאר איה תפסונ "החכוה" .והיעשי רפסב 'ז קרפל ,ותרטמלו ותמחגל ,עוראה
דגנכ העבש וגרהנ " :םירצמ םילייח ידיב תבשב םילארשי םישפונ 7 וגרהנ הב ,יניסבש
אלש ללגב הזש ןעוט היה - םיגורה 8 ויה ול ירהו .ףיטמה קעז ,"תבש אוהש יעיבשה םויה
-9ב תושיא יניד לע ודיפקה אלש ללגב הזש - םיפסנ 9 ויה ולו ;הלימ ימי 8 לע ודיפקה
,םיבכוכ -11ל ודבעש ,11 יבגל ךכו ;תורבדה 10 לע ורמש אלש ללגב ,10 ולו ;הדיל יחרי
יפלאל וא תווצימ ג"ירתל והשלכ רשקה ול ןיאש רפסמ ןיאש ,50 -ו ,20 -ו ,12 -ו
ןיא יכו ?ישפוחה ידוהיה רוביצה תא קר םימישאמ םה עודמ .תידוהיה הכלהה ינחלופ
םינכסמ תובישי ירוחב לע ונעמש אל םאה ?םיידרח םישנא לש םהישאר לע םיתחינ תונוסא
?םיכרד תונואתב וגרהנש "הבושתב םיריזחמ" לע ?תוידאוב לויטב ופסנש וא ?ןדריב ועבטש
?םיכרד תונואתב וא ביוא יעוגיפב ןהיריקי תא ,רעצה הברמל ,ולכשש תויתד תוחפשמ לע
והימ ?תדה תווצימ תרימשב םידיפקמה ,םישנא לש םהיתב לע תוחסופ שפנו ףוג תולחמ םאה
?הלא לש םלבסב םשאה


לש לק ףרט םדיל לופי "ונתאמ" קר ירהש ,דובעל םהל יאדכ "ונילע"ש ,איה ךכל הבושתה
..."הבושתב םירזוח"


:רמאו הז אשונב ותדמע תא עיבה ,עדמה דרשמ ל"כנמ רבעשל ,יאני יבצ
סחיי ס"שמ ץרפ קחצי ברהש ירחא תלדהמ הזוזמה תא יתדרוה"
ינא .תעדה תא חיתרמש רבד הזש ,םינובה ןוסא תא תוזוזמ רדעיהל ותעשב
אוה .ומש לוליחל בשחנ היה יאדו הז ,הלעמל םש היה תמאב םא בשוח
םימימת םידלי גרה וליאכ ,הזה סוחייה לע הקיתשב רבוע היה אל יאדו
."םהלש תוזוזמה ךותב תולקלוקמ תויתוא ויהש םושמ


אלא ,בוטה ורבח קר אל ודרחתהש ירחא ,תודרחתהב אוה ןויסנ לעבש ,ןייטשנייא קירא רמזה
,וז הלאשב ןיינעו הבשחמ טעמב אל יאדו ,הנש 20 רובעכ סחייתמ ,ויתונב יתשו ותייער םג
:רמאו

ךכ לכ דוגינ שישכ ,הבושתב רוזחל רשפא ךיא הלודג האילפ יב שי"
הברה ךכ לכ .העיצמ תדהש המ לומ םיפטושה םייחב הרוקש המ ןיב לודג
םישנא לע םידרויש תונוסא רופסניא .םהל בוטש םיעשרו םהל ערש םיקידצ
ירחא .םימימת םידלי לעו ,םהיניב ןיחבהל ילבמ ,םייתד אלו םייתד
'ה םש יהי חקל 'הו ןתנ 'ה' דיגהל יל השק הז לכ תא האור ינאש
המב קר ןימאמ ינא' :םכח טפשמ םעפ יל רמא והשימ .יל השק .'ךרובמ
ןיבמ אל .םיעיצמ םייתדהש וזה ךרדה תא ןיבמ אל ינא .'ןיבמ ינאש
."התוא
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא