םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

םישובכה תקיתש
עזעזמ ינאטוב ךמסמ
(!שפוח רתאל עזעזמה ךמסמה תא חלשש באויל הבר הדות)

ןידרבייס :תאמ

ל"זח לש תיביטקאוידרה רזיילה תעלותו ,רודכה ימ לצא :םגו


לאה לש ומויקל רתויו רתוי תושפוטמ תוחכוהו ,האב הז הנה םית"בחמה לש םינופפלמה תנוע
הנהו ,תיכ"נתה הקיטמתמה תואלפנמ ששואתהל יתקפסה םרט .םשגה רחאל תוירטפכ תוצצ
ןמ הרות" םשה תא תאשונה ,"םיכרעו רוא" ןוכמ לש הבושתב הרזחה תרבוח לשב ירפכ ידיל הלפנ
הרותהש ,םיהולא שי ןכאש תורחאו תויעדמ תויודעב ןומירכ האלמ ,"עדמו הרות - םיימשה
הנומש לע תערתשמה החכוהב חותפל יתרחב ,הלאה תוחכוהה ללש ךותמ .תוקרי ראשו תיהולא
םישיגרמ םיחמצש קר אלש תנעוטש ,"םיחמצה לש םיירותסמה םייחה" םשב תארקנה ,םידומע
ןמ ילא םיקעוצ ךיחא ימד לוק") םיקעוצ ,םיעמוש ,םיאור ,םילבוס ,(םש םתס אל הז "םעז יבנע")
.ןמזממ הז לכ תא ועדי ל"זחש םג אלא ,תושגרל םיביגמו ("!פושטקה

דבוכמה ןותיעהו "ר'ציינ" תעה בתכ ןוגכ םיהובג תונליאב תולתיהל וססיה אל רמאמה יבתוכ
:ךכ םיבתוכ םה תיביטקייבוא המינבו ,"הדבארפ" ןימאהו

וסוב לש הדבעמל אובל ענכתשה ,תיטירבה תיתוכלמה הרבחה לש ריכזמ ,רטסופ לקיימ ריס רשאכ הלח תינפתה..."
.םימושיר המכ וינפב גיצה וסוב .וללה "םילבה"ה תא ויניע ומב תוארלו

"?הב שודיחה המ .םינש לבוי הז ונל תרכומ תאזה המוקעה" ,תחדובמ המינב ןקזה שיאה רמא ,"ינב אנ עמש" -
"?תויהל לוכי הז המ" ,וסוב שקעתה - "?ךתעד יפל הז המ לבא" -
.זגורב רטסופ בישה "וידר ילגל רירש תבוגת לש המוקע" -
"!וידר ילג לע הבוגת אל וז לבא" ,ףקותב וסוב הנע ,"ךתחילס תא שקבמ ינא" -

אובל וסוב תא ןימזהש ךכ ידכ דע םהדנ רטסופו ,םיפסונ םירקחמ תואצות וינפל גיצהו ףיסוה וסוב .אסכה ןמ קניז רטסופ
.הפוריאב ןוילעה יעדמה ףוגה - יתוכלמה ןוכמה ירבח ינפב תוילגתה לע חוודלו

לתפתמ בורכ לש הלע דציכ ,תדחוימ הלדגה תכרעמ ךרד ופצשכ ,םהיניע הארמל ונימאה אל םידבוכמה םירוספורפה
תכרעמ ול התייה וליאכ ןבצעתמו רירש ומכ שממ "ףייעתמ" ןונצ דציכ וזח םה .תוומל ותוא םיחיתרמש העשב תוזע
"..םייח לעב לש הסיסג ירופרפ ריכזמש עוזעז וב ףלוח "תוומ"ה עגרב דציכו ,םיבצע

.ןונצ ןבצעל ךיא לש תילגתה תמועל הריווחמ םיחמצ לש תושגר יבגל תילגתהש בשוח ינא ?תמאה
,הלאה םיאילפמה םיאצממל סחייתאש ינפל ,ןפוא לכב !?ןונצ לבא ,גזמ ימח םה ,אלימ םילפלפ
םוקיש ימ ןיא םאה .הלאה םייוסינה תוירזכא חכונל ץומח בורככ ץמחנ יבלש ןייצל חרכומ ינא
הנאת הלע שמשל לוכי עדמה םאה ?הסחה לע סוחיש ימ ןיא ?תוקריה תושגרב העיגפ ינפב ןגיו
,בוט ?םמדי אל אוה ,קלסה תא וכתחי םאו ?בל ןיא קושיטראל ,המ ?םיזופת לש תישגר הטיחסל
תויצלופינמה תחא ירה :ובשחת .דבכו יניצר ןיינעב רבודמ .אשונהמ םימעטמ תושעל קיפסמ ,יד
וישכעו - רבועה לש לוכיבכ "תמליאה הקעצה" איה תולפהה ידגנתמ לש תוחלצומה תוישגרה
תמליא היכורככ חווצמ תבש-לש-סעמיצל ךופהל תומילאב וילע םיפוכש ידמג רזג לכש ונל םילגמ
המ .(תרבוחב רבסומש המ רתוי וא תוחפ הז) והצק דעו םלועה הצקמ המומד הקעצ לוק םירמו
?םינבא ?לוכאל ונל ראשיי

םיאצממה תא תוניצרב רותסל לכוא אל םא ,םושה תפילקכ הווש וזה תוחדבתהה לכש רורב
תרבוחב ראותמש המ .חוציפל השק זוגאב רבודמש יתעתפהל רבתסה .הלאה "םייעדמ"ה
םירקוח" ,"ימלוע םוסרפ" ,"ינרדומה עדמה יאלפ" ,"תונורחאה םינשב" ,"קתרמ ימלוע רקחמ"כ
ומצעלשכ הז ,ןבומכ !םולכ שממ .טנרטניאב תוסחייתה ספאל הכוז 'וכו "הקירמא יבחר לכב
:ירפ ולעה יצמאמו ,בר ןמז יתעקשה תאז לכב .םיבתוכה לש תונעטה תוניצרב דבכ קפס ליטמ
רפסב אוה רופיסה לכל רוקמה .םיחמצה לש תושגרה אשונב עדימ תצק םשמו הפמ דרגל יתחלצה
רכזומה אוה ,הארנכ ,הז רפס .'73 תנשמ (םיחמצ לש םיידוסה םהייח) "The secret life of plants"
דחא לש רמאמ םג היה .'97 תנשמ איה תרבוחה ,םכריכזהלו - "שדח רפס"כ תרבוחבש רמאמב
סמייט קרוי וינב תינויצסנס הבתכ ןכו ,'68 תנשמ היגולוכיספאראפל ימואלניבה ןוחריב רטסקב
לש תושגרה אשונב תונעטה .תרבוחב רכזומה וסוב תא אוצמל יתחלצה אל .םירשעה תונשמ
שיש ימ .ולאה םייוסינה תא רזחשל םלועמ חילצה אל שיא ךא ,םייוסינב וכמתנ םנמא םיחמצה
:ב תוחכוהה תא תוארל ןמזומ ,תורוקמל השיג ול

1. Horowitz, Lewis, and Gasteiger in Science, vol.189, pp 478-480 (1975)
2. The Skeptical Inquirer, 1978, 2(2): 57

קר עיבצהל לוכי ,יוסינה תולקו רקחנה אשונה יפואב בשחתהב רקיעב ,םייוסינה רוזחשב ןולשיכה
חטבלו ,ר'ציינ ומכ תוחפל ,דאמ דבוכמו יניצר ןוחרי אוה Science .הטושפ תואמר :דחא רבד לע
םיקנזמש םישנא לע ונל רפסמש ינומלא רפוסל ?ןימאהל ימל זא ."הדבארפ"מ רתוי ןימא
הכישממ תרבוחה .יוצמה בורכה-שארל וליפא הרורב איה הבושתהש בשוח ינא ?תואסיכמ
.ליפורולכה יריתע ונירבח לש תושגר תטילקו העימש ,הייאר אשונב םישנא לש תודובע תטטצמו
םייפלא ינפל ועדי וניל"זחש הדבועה האילפמ ,ןיידע .הדימ התואב קוידב םינימא ,ןבומכ ,םלוכ
...תורופס םינש ינפל קר ךירפה עדמהש םירבד הנש

תרבוחב תאבומ (המדאה יחופת לש םייניעל םינווכתמ אל ,אל) םיחמצה לש הייארה אשונב
:האבה תקתרמה הקספה

קקזנש ספטמ חמצ .ומצעב קודביו אנ רוקחי ,"האור" חמצהש רמול ויניעב רזומו דבכנה ארוקה בלב הומת ןיידע םא
(!)רצק ןמז ךותב ןוויכה תא הנשי חמצה ,טומה תא והשימ זיזי םא .רתויב בורקה טומה ןוויכל קוידב לחוז ,הכימתל

םיחמצש ררבתה .ימצעב יתקדבו יתרקח ,ילוכ םעפנו יניעב רזומו יבלב הומת הז היה ןכא
ןהש דע תלטוטמ תעונתב וא םילדגו םיכלוה םילגעמב תובבותסמש ,תונקונק םיחלוש םיספטמ
תועש - תיסחי דואמ הריהמ איה וז תיבוביס העונת .וילע תוגרתשמ ןה זאו והשלכ ףוגב תועגונ
ץפחל עיגיש חיטבמ חמצה ולא םיבוביס תועצמאב ."תימונוטוא היצטונ" תארקנו - תוקד ףאו
ותוא ןוויכל תנווכמ העונתכ הארית וז העונתש ןכתיי דחושמה וא רובה הפוצלו ,רתויב בורקה
העונת" ארקנש המ תעצבמ איה ,והשמב תלקתנ תנקונקהש עגרבש יתיליג דוע .ץפחה
תנקונקה זאו ,רתוי רהמ םיחמוצ עגמה תדוקנמ קוחרה תנקונקה דצב םיאתה - "תיפורטוטפה
,(דאמ הריהמ בגא איה םגש) וז הלועפ לש םינושארה םיבלשב .ץפחה ביבס ךרכיהל הליחתמ הלוכ
הכישממו ("תיפורטוטוא העונת") המצעמ הרזחב תרשייתמ תנקונקה ץפחה תא םיקלסמ םא
."הישופיח"ב

ןיאו ,רתויב טושפ ולש יסיסבה ןורקיעה ךא ,קתרמ אוה ספטמה חמצה לש שופיחה ןונגנמ ,רמולכ
ל"זחש םינעוט םהש קר אל :םיבתוכה לש הפצוחל בל ומישו .הייאר וליפא ריכזמה רבד םוש וב
,חיכוה אל דחא ףאש םירבדל עגונב ל"זח לש םיטוטיצ םיאיבמ םג םה ,ןמזממ הז לכ תא ועדי
,בוט !םתוא תולגל דיתע עדמהש ףקותב םינעוטו ,םישיגרמה םיחמצה לש םינטלרשה אל וליפא
...האובנה הנתינ ימל ריכזהל ךירצ אל

ויהי םא .םיבשוחה םישנאה תניחבמ תוחפל ,רוגס םיילנויצומאה תוקריה אשונש ןימאמ ינא
הח ,"יבר-לוק" השדחה תידרחה תיטאריפה וידרה תנחתב םתוא ורדשי חטבל ,םישדח םיאצממ
דרפינ םירחאהמ .רמאמה ךשמהב תרבוחהמ אבה ןבדבודל רובעל ץלמומ ,חוכ דוע שיש ימל .הח
!השירכ ינאשע אלש ךורב - תימויה תיתדה הכרבב תעכ

ףדה שארל
רודכה ימ לצא

,לוגע אוה םלועהש ,םלוכ ינפל הברה ,עדי רהוזה רפסש "החכוה" תאבומ תרבוחב רחא םוקמב
המסרופש ,וזה תשפוטמה הנעטל הכרפה יתבתכ בר אל ןמז ינפל .יהולא אוה ורוקמ ךכיפלשו
.םילק םייונישב םכינפל איה ירהו - טנרטניאב םורופב

?טאיגלפ וא ,הרותהמ האילפמ העידי

:םיאבה םירבדה תא ,םלוכ ינפל הברה ,עדי שודקה רהוזה רפסש ,ונל םירשבמ הנהו
ירודכ אוה םלועה .1
("ןותחת"ה יצחה לע םג רמולכ) ולוכ לע םייח םדא ינב .2
םיילגרה לע םידמוע םלוכו .3
םייזיפה םהינייפאמב הזמ הז םינוש םישנאה .4
ריוואה גזמ לש רצות והזו .5
רודכה ינפ לע םוקימב םייולת הלילהו םויה .6
דאמ רצק וב הלילהו ןמזה בור ראומש םלועב םוקמ שי .7

בתכנ אוהש תונעוטש תועומש םג שי .הריפסה תליחת םע בתכנ רהוזה רפסש תנעוט העומשה
םינברה לכש םינעוט ,םנמא .תואדווב עובקל ידכ עדימ קיפסמ עגרכ יל ןיא ךא ,רתוי הברה רחואמ
םג םירמוא םילודגה םינברה לכ ,ינש דצמ ךא ,רתוי םדקומה ךיראתה לע םימיכסמ םילודגה
הנעטנש הנעטהש חיכוא ךשמהב ?םהילע ךומסל רשפא ךיא זא ,םיהולא ידי לע הבתכנ הרותהש
.הנש םייפלא ינפל תמאב בתכנ רהוזה רפסש חיננ םא םג תשפוטמ איה תרבוחב

.ומצע ינפב רהוזב ןגפוהש עדיה יבגל םירבד המכ ןייצל שי ,תירוטסיהה הריקסל סנכינש ינפל
םימודקה םיקוושב בבותסהל קיפסמ :4 ףיעס תא קיסהל ידכ יהולא עדי םושב ךרוצ ןיא ,תישאר
רורב ,ריוואה גזמ יבגלו .תרחא םיארנ םינוש תומוקממ םישנאש ןיבהל ידכ ,אמגודל ,םירצמ לש
הלילה .העטומ אוה םג 7 ףיעס ,תינש .העט רהוזה ךכבו םיעזגה ןיב ינושל דיחיה םרוגה אל הזש
אוה בצמהו - דאמ ךורא הייהנ הלילה זאו ,(ונלש ץיקה) הנש יצח ךשמב קר רצק ינופצה בטוקב
.רהוזב ראותש ומכ עובק בצמב רבודמ אל .ימורדה בטוקב ךופה

אמש וא ,רהוזה לש ונמזב םלועה תומואל העודי התייה םלועה תוירודכ םאה קודבנ הבה ,תעכ
..."רודכה תא איצמה" אוה תמאב

לש "ןודיפ" גולאידב תאצמנ םלועה תוירודכ יבגל םינוויה תרעשהל הנושארה הקצומה החכוהה
היוצמו [ץראה] איה הלוגע םאש יתעד לע לבקתנ..." :טטצמ ינא .(ס"הנפל 347 - 427) ןוטלפא
תווש אלא ,לופנ יתלבל וז ןיעמ תרחא תנעשמב אלו ריוואב אל ךרוצ הל ןיא ,םיימשה עצמאב
"הבצמב המייקל םהל יד ,המצע ץראה לש הלקשמ יווישו ,הזל הז םיווש םהירבע לכש םימשה
םימעטמ תירודכ ץראהש ,םנמא ,חינה ןוטלפא .(153 'מע ,ןודיפ ,סטרקוס לש ותומו וטפשמ)
(ס"הנפל 322 - 384) וטסירא ךא (תמלשומה תיטמתמה הרוצה אוה רודכה ,ותניחבמ) םייטתסא
סיסב שמשל הלוכי וז הנעט .זכרמה לא םילפונ םיפוגה לכש ןעט ףאו ,תויזיפ תוחכוה םג קפיס
.רהוזה רפסב 3 'סמ "יוליג"ל

םויהש הנקסמל חרכהב הליבומ תינויגה הבישח תצק ,תירודכ איה ץראהש םיניבמש עגרמ
תא ןיבהל ליבשב יהולא רוקמ םושב ךרוצ ןיא .וינפ לע הפוצה םוקימל םאתהב םיעיפומ הלילהו
.ןוימד תצקו ,הפוקת התואב אצמנב ויה רבכש תוימונורטסא תויפצת המכ טלחהב תוקיפסמ :הז

רועהש ,בל ומיש ,ןעט (הריפסל 25 - ס"הנפל 64 תוביבסב) ובארטס ינוויה ףרגואיגהו ןוירוטסיהה
לש םיריהבה רועהו רעשה וליאו ,המחה תיפורטה שמשה "תכירח"מ עבונ םיפויתאה לש רוחשה
העידי רהוזב התייה םאה .יטקראה םילקאהמ םיעבונ (םהלש יפואה םג ומכ) ןופצה יבשות
.םכלוקישל ?ןווימ תונורחאה תושדחה לש הטושפ הקתעה וא ,הרותהמ תרתסנ

תופמה .הייסנכה לש יתדה םזילטנמדנופה ידי לע םלועה לע התפכנ חוטש םלועהש העדה
סאמסוק לש ורפסב ,הריפסל 584 תנשמ ןה חוטש םלוע תוגיצמה ונל שיש תונושארה תוירצונה
ץראהש ןמזה לכ ועדי םיליכשמה ךא ,םינומהה תעדב דאמ בר ןמז הטלש וז העד .הירדנסכלאמ
.סובמולוק תא ללוכ הזו .הלוגע איה

לגלגתמ םלועה" בותכ .תירודכ ץראב רבודמש תואדווב הלוע אל ירוקמה טסקטהמ - םויסלו
םוקמ תוחפ הברה היה "רודכ אוה םלועה" בותכ היה םא .קיפסמ אל ןיידע הזו - "רודככ לוגיעב
.תורחא תויונשרפל

?אבה םיהדמה אצממל רובענ ,םירמוא םתא המ

ףדה שארל
ל"זח לש תיביטקאוידרה רזיילה תעלות

תאז לכב ךיא זא .םירפסמ ךכ - לזרב ילכב שמתשה אל ,שדקמה תיב תא ומיקהב ,ךלמה המלש
תעלות תא ול ואיביש םידש המכמ שקיב אוה ,טושפ ?תושקה םינבאה לכ תא עקבל חילצה אוה
רימשה תעלות לזאזעל וז המ הלאשה קר הרתונו ,ןבומכ ,םידש שיש םיעדוי ונלוכ .רימשה
םג םירמוח עקבל לוכיש ,הנירק לש יעבט רוקמ הז :ריבסהל תזרדזמ תרבוחה .םינבא תעקבמש
.ינעי ,רזייל ומכ .עגמב ךרוצ אלל ,קחרממ

ימי תששמ התייה היירב ?הז רימש לש וביט המ .רימש לטב ,שדקמה תיב ברחשמ" :וניל"זח ושרד
יחולכ וינפל [תועקבתמ=] תוחתפתמ ,תורוק יבג לע ,םינבא יבג לע ותוא םינתונשמ .תישארב
דומעל לוכי רבד לכ ןיאו .וינפלמ דרויו עקוב אוה לזרב יבג לע ותוא םינתונשכ אלא דוע אלו .סקנפ
אלמ תרפוע לש ילכ ךותל ותוא םינתונו רמצ לש ןיכומב ותוא ןיכרוכ ?[ורמושל] ול ןישוע דציכ .וב
."םירועש לש ןיבוס

יבתוכ םימכחה םיקיסמ ןאכמו ,תיביטקאוידר הנירק תרצועו תגפוס ,םויכ ונל עודיש יפכ ,תרפוע
.הקיתעה הפוקתב רבכ ןסרל ךיא ועדי ל"זחש יעבט הנירק רוקמב רבודמ ןכאש תרבוחה
תיביטקאוידרה הנירקהו ,םירשעה האמה לש םישימחה תונש ףוסב אצמוה רזיילה ,םכריכזהל
לש תיביטקאוידרה תעלותה תא ןסרל ל"זח ועדי תמאב ךיא זא .19-ה האמה ףוסב קר התלגתנ
ינא המל .תרבוחה יבתוכ םג ךכו ,םולכ ועדי אל םה :הטושפ הבושתה ?תרפוע תרזעב ךלמה המלש
תללוכ הניא רזייל ןרק תקפה ,לכ םדוק :הטושפ הבושתה ,בוש ?םילאוש םתא ,תאז רמוא
הנירק ,תינש .רזייל םיטלופ םניא תיביטקאוידר הנירק תורוקמו ,םייביטקאוידר םיכילהת
לע רשאמ רתוי תרפוע ידי לע תרצענו תגפסנ אל רזייל ןרקו ,םינבא תעקבמ הניא תיביטקאוידר
וליאו ,םינבא עקבל היה לוכי אל אוה ,יביטקאוידר רוקמ היה רימשה םא ,ןכל .רחא רמוח לכ ידי
!רמצ ומכ םיקילד םירמוחב אל יאדוובו - תרפועב ותוא ןסחאל םעט היה אל ,רזייל רוקמ היה

.דיתעב ואבוי תאזה תעשעשמה תרבוחהמ םינינפ דוע


םינוש םירפס העבראל יתקקזנ םינותנה תא אדוול רקיעבו ולאה תורוקיבה תא בותכל ידכ .ב.נ
דבלמ םירפסו טנרטניאל השיג שי הבושתב הרזחה רנימסב םאה .טנרטניאב יניצר ןויעו טוטיחלו
קודבלו התיבה "תוחכוה"ה תא לבקל וא רנימסל תכלל ,ףידע המ - לאוש ינא בוש ןכלו ?תד ירפס
המל םיניבמ םתא וישכע ?םילבגומ אל תורוקמ םעו ךירצש ןמז המכב ,תיביטקייבוא הרוצב ןתוא
?רנימסל ואובתש םישקעתמ םה

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא