םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


הרותה רקחל תיעדמה השיגה

:קרפה ךותמ
םהל הנעמהו דורחיתה תכרעמ ינועיט
"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ רפסב
1998 ,ןתיב-הרומז תאצוה ,רלמ ןדו היפוצ תאמ
ל"ומהו םירבחמה לש בידא רתיהב רתאב הלעומ
תירונ :הדילקה

- רמאמה לש םדוקה וקלחמ ךשמה והז
"יניס רה דמעמ"

תימדקמ דוסי תחנה לע תתתשומ ןהמ תחא לכש ,תוניחב שולשמ סחייתהל רשפא הרותה רקחל
.(תירוירפא)

ןוצר תא תאטבמ איה ירהש ,ך"נתב רתויב השודקה הריציה איה הרותה :הנושארה הניחבה
לש ומויק תא הליחתכלמ לבקמ התאש איה וז הניחבל תימדקמה החנהה .הב ויוליגו םיהולאה
סחייתהל תלחתהש ינפל ךמלוע תפקשהב יתד םדא התא ,רמולכ .תמייק הדבועכ ,ןותנכ םיהולא
תועיפומה תוירוטסיהה תודבועה תא םג לבקל שארמ ךתוא החנמ וז הניחב .ארקמה רקחל
.ןיררוע אלל ך"נתב תוגצומ ןהש יפכ ןלבקמ התאו ,תיתד תואר תדוקנמ ך"נתב


ציידי הנפשות
םיגולואיכראה
"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ רפסה ךותמ

הסיפתל תימדקמ החנה .ארקמב רתויב הקיתעה הריציה ,הארנכ ,איה הרותה :הינשה הניחבה
ריצ לע רמולכ ,תירוטסיה הניחב תרשפאמ איה וזככו ,תיתאוושה תיעדמ ללכ ךרדב איה וז
,תילנויצר תרוקיבל תונוכנה .הזמ ,םירחא תורוקמ םע תילאוטסקט האוושה בגא ,הזמ ,ןמזה
התמדוק תא תרתוס וז השיג .וז חורב הרותה רקחל יחרכה יאנת איה ,תיתד אקווד ואל
לש םתכירע רדסב תוהימתו תוריתס בשייל האבש ,"הרותב רחואמו םדקומ ןיא" יכ תסרוגה
.םייארקמ םיטסקט

יתונמאה ךרעה תלעב איה הרותה ,תויארקמה תויאזורפה תוריציב רבודמשכ :תישילשה הניחבה
ךותמ החתנלו התוושהל ןתינש הריצי איה הרותהש איה תימדקמה החנהה ןאכ םג .רתויב ברה
.הדיצב וא תיעדמה השיגל ףסונב תיתונמא-תיתרוקיב השיג

,יארקמה טסקטה לש תיוויטקייבוא הניחבו הקידבל ןויסינ תורשפאמ תונורחאה תוניחבה יתש
השודק :תולאשל םוקמ הריתומ הרותה תשודק רבדב החנהה .ךכל םילגוסמו םיצור ונאש יאנתב
תא רביח ימ :תחא תידוסי הלאשב תוכורכ וללה תולאשה לכ ?המ רותב ?הפוקת וזיאב ?ימל
םניאשל םידוהי םירקוח ןיב קר אל האלמ המכסה ןיא הז ןיינעב ?הרותה ישמוח תשמח
.םהיתורודל לארשי ימכח ןיב םג אלא ,םידוהי

.השמ ידיב םלוכ ורבחתנ הרותה ישמוח תשמחש ,החינמ תרוסמה

ידיב ובתכנ הרותב םינורחאה םיקוספה תנומשש ,העדה העיפומ (ארתב אבב) דומלתב םנמא
הסיפתה םע םיעד םימת דומלתה ראשה לכב םלוא .השמ תומב םינד םה ירהש ,עשוהי
תיטסינלהה םירצמ תודהי םג החינה ךכ יכ רובס ןרה םחנמ רוספורפ ארקמה רקוח .תיתרוסמה
ילעב ןכו תירצונה הייסנכה םג םילגוד וז הסיפתב .סויוואלפ סופסויו ןוליפ ןכו
.םייניבה ימי ימכחו דומלתה ימכח ,הרוסמה

קר הלחהל תנתינ תיתרוסמה החנההו ,הפוס דעו התישארמ הבתכ השמ יכ ןעטנ אל המצע הרותב
ןויצש המ ןוגכ ,השמ ידיב ובתכנש רוריבב רמול ןתינ ןהילעש ,תודדוב תואקספ יבגל
.(1 ,ד"ל-ו ,4 ,ד"כ ,14 ,ז"י תומש) קלמע תמחלמ רופיסו "השמ בותכיו" ויבגל שרופמב

לע הבתכ הרותה ,תישאר .השמ ידיב הבתכנ אל הרותהש ,הנעטב בר ןויגיה שי ,תאז תמועל
יהיו" :חסונב ןושאר ףוגב םיעיפומ םהירבדש םיאיבנה ראשמ לידבהל ,ישילש ףוגב השמ
."...רומאל ילא 'ה רבד

.המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דאמ ונע השמ שיאהו :בותכ ,3 ,ב"י רבדמב רפסב ,תינש
,רמולכ .וב רבדא הפ לא הפ אוה ןמאנ יתיב לכב השמ ידבע ןכ אל :7-8 ,ב"י רבדמבבו
רורבש ןפואב השמ תא םיללהמה םיקוספ דוע שיו ...ותוונעב ראפתה השמש חינהל ןיא
.ותומל םיסחייתמה ,12-5 ,ד"ל םירבדב םינורחאה םיקוספה ומכ ,וילע ובתכנ םירבדהש

השמ תפוקת רחאל בר ןמז ובתכנש קפס ןיא - הרותב ובתכנש םירבדהמ םיבר

,השמ תפוקת רחאל בר ןמז ובתכנש קפס ןיא - הרותב ובתכנש םירבדהמ םיבר ,תישילש
שיש ,ולוכ םירבד רפס יבגל קר אל םינוכנ הלא םירבד .ןענכ ץראב לארשי םע בשישכ
ארזע ןבא רבכ .םיפסונ םיעטק יבגל םג אלא ,והישאי ךלמה ימיב בתכנ יכ תוענכשמ תויודע
םירבעה ץראמ יתבנוג בנוג :ףסוי רמוא 15 'מ תישארבב ,לשמל .ךכב שיגרה םייניבה ימיב
תרכזה ןכו ."םירבעה ץרא"כ הרכוהו תע התואב השבכנ רבכ ץראהש ךכ לע דיעמה טפשמ -
רפס ףוסב ןד ריעה תרכזה וא (ד"י תישארב) השימחה תא םיכלמה תעברא תמחלמב ןד ריעה
ןד טבשש רחאל קרש ונל עודיש העשב ,ןד דעו דעלגמ ץראה תא השמל 'ה הארה רשאכ םירבד
וקיסה םלוכו וירחאלש הרותה ירקוח וכמתסה ארזע ןבא לע .המש ריעל ןתינ ותלחנ תא שבכ
ןיוצש הלאל טרפ ,םדק ימיב לבוקמכ ,תוליגמ תוליגמ אלא ,השמ ידיב הבתכנ אל הרותהש
.ןבתכ השמש שרופמב

,18 -ה האמה עצמאמ לחה ארקמה רקחב הפונת הלבק ,היגוהמ היה הזוניפשש ,וז הטיש
הפוריאב הוחתיפש םירקוחה םע ."תורוקמה תטיש" וא "תודועתה תטיש" התנוכ םימילו
לש םיקהבומה היגיצנ .הטו-הדו ןרוהכייא ,קירטסא ,18 -ה האמה תישארב רטיו :םינמנ
עדמ לע רבכ הכמתסהש ,תיוונידנקסה הלוכסאהו לקנוג ,ןזואהלוו ףארג םה תורוקמה תטיש
יעמשמ דח ןפואב תקזחמו 20 -ה האמה תליחתו 19 -ה האמה ףוסמ ויתוילגתו היגולואיכראה
.תורוקמה תטיש תא


ציידי הנפשות
לקנוג ןמרה לש ורפס רעש
תישארב רפסל אובמ
א"ת םיצוביקה רנימס תאצוה ,ןורז סכלאו דלפ תור םוגרתב
ארקמה תרוקיב יבצעמו יגוה יבושחמ אוה לקנוג ןמרה

תורוקמה תטיש

,הנונגס ,הרוביח תניחבמ הדיחא הנניאש דבלב וז אל הרותהש ,החינמ תורוקמה תטיש
ןיב הניחבמ הטישה .םירבחמ לש תחא הלוכסא ידיב הרבחתנ אל ףא אלא ,התביתכ תפוקתו
.ןדוחייב בטיה ןיחבהל רשפא ךא ,םיעודי םניא ןהירבחמ תומשש ,תודרפנ תולוכסא עברא
:םהו םייעדמ םינמיס םג ונתינ ולא תולוכסא עבראל

.הוהי רפס - י"ס :תירבעבו - J
.םיהולא רפס - א"ס :תירבעבו - E
.םינהוכ רפס - כ"ס :תירבעבו - P
.םירבד רפס - ד"ס :תירבעבו - D

:םינושה תורוקמה ןיב הנחבהל םינוירטירק הנומ ןרה 'פורפ

.הרותב תורזחו תויוליפכ :ןושארה ןוירטירקה

תשולשבו 'א קרפב תחא םעפ :םיימעפ תישארב רפסב רפוסמ םלועה תאירב רופיס ,לשמל ,ךכ
םהרבא תדירי :תפסונ אמגוד .'ב קרפ ךשמהב תפסונ םעפו 'ב קרפ לש םינושארה םיקוספה
םהרבא תדרב תפסונ םעפו ב"י תישארבב תחא םעפ תרפוסמ ותוחאכ ירש תוזחתהו המיירצמ
.ךלמיבא לע םג רפוסמ רופיס ותוא .םיתשילפ ץראל

ויה הקוחה יצבקש ךכל היאר .םיקוחה יצבוק םג םמצע לע םירזוח ארקמה ירופיס קר אל ךא
תדחוימ הרוצ - החכות יקרפב םייתסמ םהמ דחא לכש הדבועה איה םתישארב םיימונוטוא
רשפא הרותב םיקוח יצבוק לש תויוליפכל המגוד .זאד םיקוח ירפס לש םמויס תנייפאמה
10-26 ,ד"ל קרפב םג ךא ,"תירבה רפס" יורקה ,ב"כ-א"כ תומשב םיקוחה ץבוקב אוצמל
ץבוק עיפומ בוש םירבד רפסב .רבדמבו תומש ,ארקיו ירפסב ןכו ,"ןטקה תירבה רפס" יורקה
.ב"כ-ב"י םיקרפב (רחואמ רתוי הברה בתכנ ןכש) רתוי תמדקתמ חורב םיקוחה

.תונוש תואסרג ןיב תוריתס :ינש ןוירטירק

תישארב רפסב 'ב קרפ יפל םיבר םיטרפב הז תא הז םירתוס האירבה ירופיס ינש ,לשמל ,ךכ
םיחמצה וארבנ 'א קרפ יפל .'א קרפב רפוסמש יפכ ,ישילשה םויב אלו דימ ץראה הארבנ
,םדאה הליחת ארבנ 'ב קרפ יפל .ישישה םויב םדאה , ישימחה םויב םיגדה ,ישילשה םויב
הוחו םדא וארבנ 'א קרפ יפל .ןהיתומשב ןתונכל ארקנ אוהו ותודידב לשב וארבנ תויחה
תויחהש ןויכו ,םדאה הליחת ארבנ 'ב קרפ יפל .דחי רמולכ ,םתוא ארב הבקנו רכז - וידחי
.התאירבל תדחוימה תילכתה רבסה בגא ,ועלצמ הווח הארבנ ,ותודידבל רוזמ ויה אל

רכז ,םיינש חנ תבית לא ואב P רוקמ יפל .לובמה ירופיסב היוצמ תוריתסל תפסונ אמגוד
J רוקמ יפל .(18-20 'ו תישארב) הביתה לא איבת לכמ םיינש רשב לכמ יחה לכמו :הבקנו
'ז תישארב) הבקנו רכז - םיינש קר הרוהט אלה ןמו העבש הרוהטה היחה ןמ הביתה לא ואב
הביתה החנש דע ,םוי 150 ךשמנו הביתל חנ תסינכ םע דימ ץרפ P רוקמ יפל לובמה (1-3
90 דוע ופלחו ,םירהה ישאר וארנש דע םוי 75 ופלח .טעמתהל םימה ולחהשכ ,טררא ירה לע
ךסב .הביתה ןמ םלוכ ואציש דע םוי 50 דועו םירהה תולגרמל ועיגהו םימה וברחש דע םוי
התיה J רוקמ יפל םלוא .תחא הנש קוידב - םיעבשה םוגרת יפל .םימי הרשעו הנש לכה
חונו םשגה קספ ןכמ רחאל .תוממי םיעברא ךשמנ אוהו לובמה ץורפ דע םימי העבש לש הנתמה
בוש דע הייפיצ לש םימי העבש ופלח .(הנויהו ברועה) הביתהמ תאצל ויתונויסינב לחה
.הביתה ןמ האיציה הלחה ,הנויה הבש אלשמ ,זאו ,םימי העבש בושו תיזה הלע םע הנויה
.רתוי טעמ וא םימי 68 לכה ךסב

םיירסומ םילדבהו םייגולואית םילדבה :ישילש ןוירטירק

(ןחלופה לע תויתד תופקשהו תוכילה ,הרואית ,תוהולאה תומד רויצ) םייגולואית םילדבה
תא םיראתמ E -ו J תורוקמ .(םייפואו םייכ"נתה םירוביגה תגצהב) םיירסומ םילדבהו
ונה םיהולא ,לשמל ,ןדע ןגב הווחו םדא רופיסב .רתויב תיממעו תישונא הרוצב תוהולאה
םיישונא תושגרו םיסעכ תאטבמ ,םתא תחחושמ ,המב התוא לע םתא תלעופה ,תישונא תומד
שאה דומע ומכ תרחא תישחומ הרוצב ורואית וא לאה תשנאה ןאכ שי ,רמולכ .('ג תישארב)
העפוה ,ןנע ,ןשע ,שא ומכ - למסל םיהולא תיישע איהש ,וירחאלו הנחמה ינפלש ןנעהו
הרוצ איהש ,(15 ,א"ל םירבד ,5 ,ב"י רבדמב ,24 ,ד"י תומש ,21 ,ג"י תומש) תומולחב
.(הינפואית) ידמל תישחומ ןידע ךא רתוי תרכונמ

(ילטנדנצסנרט) עבטל ץוחמו לעמ אוה םיהולא ,ינהוכה רוקמה ,P רוקמ יפ לע ,הז תמועל
רובידה תרוצ ךכיפל .הווצמו רבדמ קר לאה וז הסיפת יפל .תטשפומ תומד אוה הזככו
.הז רוקמל תינייפואה איה החישהו

J רוקמב .ארקמה תויומד יבגל םג תושעל ןתינ תיתורפס-תיתונמא הניחבמ המוד הנחבה
,דאמ תישונא ,תיממע-תיטסילאיר הרוצב השענ םירוביגה רואית .םעה לא רוביגה דרוי
בקעי ,ותוטשפו םהרבא :םהיתושלוח ללגב ראשה ןיב ,םעה לא דאמ םיבורק םירוביגהו
אלשו תיביטיאוטניא הרוצב השענ רבדה יכ םא) הרוכבהו הכרבה תא ולטנב המרמב גהנתמה
.(הנווכב

P רוקמ וליאו ,המואה תובא לש םהימגפ תא ריתסמ ,רתוי ךכוזמו ןדועמ רבכ E רוקמ
רדסלו המיכסל הז רוקמ ןתונ הז תמועל ."םישדוקמ" םיסופיט רואיתמ ןיטולחל טעמכ םלעתמ
הנחמה וא ןכשמה רואיתב ךכ .םיכיראתו םירפסמ ,םיינכט םיטרפ לש בר טוריפלו עובק
לח הנפמ לכ ותעדלו ,תובוחו תויוכז יפל םילגעמל תושונאה תא קלחמ P רוקמ .ויטבשל
."תותירבה עברא רפס" ול םיארוקה שי ךכיפל .םיהולא םע תירבה עגרמ

:לאה ייוניכבו תומשב שומישה :יעיבר ןוירטירק

לש תפסונ הרוצ ןכו ינדא לקשמ לע הוהי ודוקינ ,הוהי שרופמה םשב לאה הנוכמ J רוקמב
אל רתוי תומודק תופוקתב םגש לארשי יהולא לש דחוימה םשה והז .םיהולא לקשמ לע הוהי
.םירחא תומשב ורזענ אלא ,והואטב

ףא שמתשמ P רוקמ .(ךליאו ו"ט תישארבב ליחתמ הז רוקמ) םיהולא גשומב שמתשמ E רוקמ
םדאה ינב רבכ ,יטסיווהיה רוקמה ,J יפלש איה םילדבהל הביסה .םיהולא יוניכב אוה
וריכה אל E יפל .םינפ לא םינפ ומע וחחוש ףאו ('ד תישארב) הוהי תא וריכה םינומדקה
וליאו .(9 ,'ג תומש) יניס רה לע השמל קר הלגתנ הזו ,הוהי םשב 'ה תא המואה תובא
,יד לא אוה םשה המש דע םהרבאמ ,םיהולא אוה םשה ז"י תישארב דע :םירבעמ שי P לצא
11 ,ה"ל תישארב ;2 ,'ו תומש ;1 ,ז"י תישארב) הוהי שרופמה םשה אוה םשה ךליאו השממו
לארשיל םיהולא תולגתהב לחה .תומש רפס דע קר ףקות לעב אוה יעיברה ןוירטירקה .('וכו
.הוהי :דחא אוה םהיפב ויוניכ

.םייסופיט ןושל ישומיש :ישימח ןוירטירק

ןונגסב םג םילדבה שי ןכו ,ול תינייפוא םיחנומו םייוטיב תמישר שי תורוקמהמ דחא לכל
ןיב םילדבהל תערכמ תודע איה וז תודע .(ריבחתו תויטנב שומיש ,םילימה רצוא) קודקדבו
,ותעד תא הנשי דחא םדאש םנמא ןכתיי יכ ,ונמנש םימדוק םינוירטירקמ רתוי ףא ,תורוקמה
םינוש תונונגס השולשב שמתשי דחא רפוסש ןכתיי אל םלוא ,ומצע תא רותסי וליפאו ביחרי
םיחנומל תואמגוד לש הרצק המישר הנה .םינוש ףאו םימוד םירבד רואיתל ןיטולחל
:הז אשונב תורוקמה ןמ דחא לכל םיינייפוא

עגמ) לע אב ,('הב) ןימאה ,(רתויב ןטקה) ריעצ ,החפש : J רוקמל םיינייפוא םיחנומ
.דועו ,'ה םשב ארק ,םרט ,ינולפ יניעב ןח אצמ ,ינודא ,הכאוב ,(ינימ

רביד ,םרטב ,(םוקמ) ...ב עגפ ,(ריעצ) ןטק ,(החפש) המא : E רוקמל םיינייפוא םיחנומ
.דועו רתפ ,יתלליפ אל ,(הערפ בל) תא דבכה ,(ינולפ דגנ) ינולפב

םג) תאמ ,תודלות ,הלכאל ,הברו הרפ ,ץרש ,(גוס) ןימ : P רוקמל םיינייפוא םיחנומ
.דועו ,עוג ,הבקנו רכז ,(ךמסנב קר אל ,דרפנב

:םיינייפוא E רוקמל ,לשמל :םיינונגס םילדבה םג שע רוקמ לכל םיינייפוא םייוטיב דבלמ
רוקמ תרוצ .2 .הנלוכ ,הנברק לא ,הנדבל :הבקנל תרתסנה-תכרואמה הייטנה תרוצ .1
.3 .ךלה םג הכלהא יכנא ;םירצמ הדרמ ארית לא ;יתלליפ אל ךינפ האר - לעופ םשל טלחומ
רמאיו ...וילא ארקיו :הבושתו האירק .4 .הלאה םירבדה ירחא יהיו :רושיקה טפשמ
.בטיה םייונב םירופיס ,תוירויצ ,תויסיסע ,תויוויאנ .5 .יננה

הייטנ ,תויטמכס ,ינכט טוריפ .2 .תיוויאנ אל ,השבי הזורפ .1 :םיינייפוא P רוקמל
ברע יהיו) ומצע ןיינע ותוא לע תויפיטוארטס תורזח ,םיכיראת ,תודימ טוריפב םיטרפל
.4 .תיסחי לד םייוטיב רצוא .3 .)'וכו ...בוט יכ םיהולא אריו ...םוי רקוב היהיו
...תודלות הלא :ןוגכ ,(סוחי תוחול) המוד ןתליחת בור יפ לעש תוישרפל וירבד קלחמ
אשדת :ומצע ינפב םלש רמאמ והשועש דע טפשמה יקלחמ קלח ביחרמ .5 .תוינכט תומישרו
םהיתוחפשמל םש ינב הלא ;ץראה לע וערז רשא ,והנימל השוע ץע ירפ בשע אשד ץראה
...םהיתוצראב םהיתונושלל

.ןיינעל ןיינעמ םיקלח אלו םיפוצר אל םירבעמ :ישיש ןוירטירק

ך"נתה קלוח זא דע .ירצונ ףושיב לש ומעטמ הרשע-שולשה האמב הלחה ך"נתב םיקרפל הקולחה
רפס לשמל .םיעטוקמ םיקרפ שי ,לכל רכומה ,םויכ שמשמה טסקטב .דבלב םיקוספלו תוישרפל
קרפב ,רוסאהו רתומה ,האמטו הרוהט המהב :האמוטהו הרהוטה תרדסב א"י קרפב חתופ ארקיו
,תערצהמ רהטיהל דציכ - ד"י קרפב ,תערצה תאמוט - ג"י קרפב ,תדלויה תאמוט - ב"י
קרפל עטוקמ ךשמה אוה ז"ט קרפ וליאו .(ינימה עגמה) הבזהו בזה תאמוט - ו"ט קרפבו
ונויגה יפל - ינויגה רשק םהיניב שי םא םגו ,םיניינע לש ינכמ ףוריצ רכינ ןאכ .א"י
,םידרפנ םיניינע םתויה תדבועמ םלעתהל ןיא - וידחי םיעטקה תא ףריצש ךרועה לש
.םיימונוטוא

וא תומודק תונומא בוריע אלב ,יעדמ חרואב ארקמה רקח לא תסחייתמ ןאכ הגצוהש הטישה
דאמ תברקתמה השיגב לחה ,תונווגמו תובר ןה תיתדה הסרגל תויעדמה תובושתה .תוישגר
רוספורפ רמוא ,תונורתפה יוביר ךותמ .רתויב תוינוציק תוידגנ תועד דעו תיתדה השיגל
ןיא השעמל .רקוח לכ לש ולוקישלו וטופישל ןותנ ארקמה םלוע וליאכ םשרתהל רשפא ,ןרה
איהו ,הרותה ירקוח תיברמ לש הרורב המכסה שי ןאכ הגצוהש תיזכרמה הדמעה לע .ךכ רבדה
רשאכ תויעדמ תויודעב ריכהל ברסמש ימ .תובר םינש ךשמבו הגרדהב ימואלניב ץמאמב התנבנ
"םייעדמ םינועיט" אורקל יאשר וניאו לוכי וניא ,תימדקמה תיתדה ותנומא תא תודגונ ןה
.תיעדמו תיגול המכסה לכ ןהילע ןיאש ,תויתדה ויתונעטל

:תואבומ

.1990 ,ןלוג ןורי תאצוה .םהל ונימאת לא :םיובנירג הקבר .1
.ז"שת ,ריבד תאצוה .'א ךרכ .םיכרד תשרפ לע :ץבוקב .השמ :םעה דחא .2
.1965 ,תורפסל תורבחמ תאצוה .הירוטסיהכ ך"נתה :רלק רנרוו .3
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא