שפוח ירירגשמ םיבתכמ
7 רפסמ ןוילג


mail
:רחש
רורד םולש
ילש רמוחה תא יתקליח ךיא לש קבדיפה הנה
...רתויב תושק םדומ תויעב יל שי לבא ןמזמ תיסחי קלוח רמוחה
:הככ זא
םאה :אשונב ריבענ ונחנאש ילש םירבח םע ך"נת רועיש יתנגרא רכוז התא םא ןמז המכ ינפל
ונבתכ ונחנאש םימוכיסמ םקלחו תורבוחהמ םקלחו ךלש רתאהמ םבור םיעטק ונכה .םיהולא שי
ילב (!!) ןלוכ לע ונינעו ,םיהולאה יבגל תולאש אלמ םע ונילא ואב .םלש רועיש ונרבעהו
.םירקיטסהו תורבוחה תא ונקליח ףוסב .ןפוד אצוי
,תורבוח 14 כ"הס ויה :התייה תורבוחה םע לבא ...ללכב היעב התייה אל םירקיטסה םע
,םיימויל תרבוח לבקמ דחא לכ :תונרות ונישע זא ,םתוא וצר שממ םישנאו גוס לכמ 7
והשיתמ ינש גוס לבקמו ריזחמ
.ונל וריזחה םגו ולביק םלוכ וישכע דעו
.וראשנש םירקיטסה תאו ןתוא ונקליחו ירוביצ ןגל ונכלה זא

mail
:לברא
.יירבחמ המכ םע דחיב תפצב הקיתעה ריעב םינולע קלחל יתאצי
והשזיא ךותמ םידרח המכ ועיגה ,(הגורס הפיכ) יתרוסמל (?םיהולא שי) תרבוח יתקליחשכ
תפצ) המצע ריעבו יתוא ארבש ימב ,תדב לזלזמ ינאש ונעטו רתלואמ שרדמ תיב / תסנכ תיב
.(תושודקה םירעה 4 -מ תחא איה
.יתעגפנ ,"תוגספ" ,תפצ ןעמל תינוריע רעונ תעונתב (ךירדמ האבה הנש) ליעפכ ינא
...תוסנל יל תפכיא המו ,דיספמ ינא המו ,המלו השוע ינא המ לע םתיא ןיידתהל יתלחתה
.ומצע ןויגההמ תועבונש תונעטו רתאהמ יתדמלש תונעט ינימ לכ םהינפב יתחטיש
ושרדו םידרח לש תיקנע הצובק העיגה יכ ,הז לע בושחל וסינ תוחפל םה םא עדוי אל
ידימ םיריילפה תא חקל םהמ דחא .תרחא ריע לכ ומכ יריע תפצ .יתבריס .םוקמהמ קלתסאש
.חפל םקרוזל הצרו
,(ינויגה עמשנ הז לבא ,ןוכנ הז םא עדוי אל) יטרפ שוכר תתחשהו קוחה דגנ הזש ול יתרמא
.ךלהו לליק ,םיריילפה תא יל ריזחה אוה
.דגנ ונחנאו תומילאל וזמר יד יכ ןמז המכ ירחא ונקלתסה
...םינוליח שי תפצב םג ,(שפוח) םכתעידיל םתס

mail
:ןריל
ייה
.לעופ ינאש עובש רבכ
:ב םישנאל יתקליח םיריילפה תא
תוינוכמ לע .1
(שיא 60 -כל קר םיימעפ) םוי יידמ וב עסונ ינאש סובוטואב םישנאל .2
ילש רפסה-תיבל הסינכב .3
,םיניינב לש תועדומ תוחול לע ,(רתומש תומוקמב) סובוטוא תונחתב יתמש םירקיטסה תא
.םירקיטסה תא דירוהל לק אלש תומוקמב םישל יתיסינ .תובוחרב תועדומ תוחול
יתאבהש םינורפסה תא וארקש "ןכ"ל םשארב ונהנה םישנא הברה ,תובוט דואמ ויה תובוגתה
וא חוטב ומשרנ םירחא רפס-יתבו ילש רפסה-תיבמ םיפסונ םידלי 5 תוחפל .אורקל םהל
.בורקה ןמזב חוטב ומשרי
םיסובוטואהמ ץוח) םיסובוטוא תונחתב םישנאל יתקליח לבא םיתמצל יתכלה אל םנמא
.תחא םעפ םשל יתאבו הב תדבוע יתוחאש הדעסמה דיל םישנאל ,(יתקליח םש םגש
.רשפאש המ לכו םיריילפו םירקיטס בוש לבקל הצור יתייה
:םירקיטסל םילק תונויער הנה
ס"שמ סאמנ .1
םייתדל ךייש אל םינפה דרשמ .2
2 רפסמ ןאריא .3
.רחא רמוח לכ וא םיריילפ וא םירקיטס בוש לבקל לכוא םא הבוגת לבקל חמשא

mail
:ןריש
?בצמה המ ,הככ זא
תא ךל חולשל הרומא יתייה ינא מממא ...תנבה רבכש יפכ ,הרירגש ינא ...ןריש ינא
.הככ זא ,שפוח לש רמוחה תא יתצפה קוידב ךיא ךל רפסלו ןמזמ רבכ הזה ליימיאה
יל רוסאש הרמא איה ,יתוא הפיעה טעמכ תלהנמהו ,רפסה תיבב הז תא קלחל יתיסינ .א
,יתחכוותה אל זא קוחה דגנ הזו ...הז תא תושעל
,רוזאהו ןיקניש תובוחר ומכ ,םישנאב םיאלמ תומוקמבו ,א"ת תובוחרב רמוחה זא יתקליח .ב
(-: ...רטנסב
ילש הבוט הרבח איהו הרירגש םג איהש הירומו ינאו ....הלאכו םיבורק םירבחל יתקליח
םייתניב זא ...תצק שממ דוע יל וראשנ ...ךרעב הככ ....מממא ...תואמצע קורב םג ונקליח
וא ,הרזחה חלשת והשמ דוע תעדל הצור התא םא תבשוח ינא והז זא ...דוע הכירצ אל ינא
...הבושת ריזחת םתסש
ייב ייב
...הק'צונריש
(-:ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא