הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


Letters
" 'םכומכ םישנא'מ הקנתת ץראהו םוי אובי "
,(שפוח תכרעמב םירומש ל"אודו אלמ םש) יעור
,קחצי ןונמא לש (ץירעמ) יפורג
(שפוח-.ה.ל.ע תתומע ר"וי) רלמ ןד לש ורמאמ תא ארק
,"בהזה לגע תא הנוב קחצי ןונמא"
.דאמ דאמ דאמ ותוא זיגרה הארנכ הזו


:יעור בתכ

אל,קחצי ןונמא לודגה ברהמ םידעור םתאש בל םש ינא ,יתרוסמ תיבמ ינוליח רוחב ינא
דגנ םיאצוי םימעה לכמ ורחבנש םידוהיש ךיא ןמאי אל.ונממ םישנאל דחפ הזכ שיש יתעדי
אלש םירבד ןומה דועו םידלי איבהל רבדל ךייחל םושנל תויחל תוכזה תא םהל ןתנש הז
אוה לכה לע רעטצי אוהו אובי םויש רלמ ןד הזה אמטה ומכ סקופב םתס תויהל םילוכי
םייתדהש תויהל לוכי םא םג,הזה ללוקמה רתאה ילהנמ םכילע רבדנ אלש, בשוח ותחפשמו
ךכ לע ורעטצת םתא ןוכנ הז םא לבא םהל ארקי אל רבד םוש זא רבד םושב םתס םינימאמ
שינעי םיקולא אל וא ויחת םא ןיב אובי םוי,ןודבאל וכליי ינומכ םידוהיש לבח,דואמ
החפשמלו םכל הרקי המ םייקתת גוגמו גוג תמחלמ םאש הז לע ובשחת,הטעמה ןושלב םכתוא
,ןכתסהל םכל הווש םא ובשחתו גוגמו גוג תמחלמ לע תטלקה תא וחקתש עיצמ ינא,םכלש
דדומתהל םילגוסמ םכתוא הארנ רתאה ילהנמ םתא םג איטחמו אטוח התא אמטה רלמ ןד ךילאו
לבח לבח, םישפיט םתאש המכ םכל הארי אוהש דחפ םכל שי ,,ולש האצרהב קחצי ןונמא םע
רמוגו ותוא ףפוכמ םיקולא ךיא תוארל רלמ ןד תא תוארל ליבשב קר הלואגל הכחמ ינא ,לבח
לא,ומלעתת לא .םכילע סוחי םיקולאשו םכישעממ םכב ורזחתש םכל לחאמ,,םלוכ יניעל ותוא
.ןדע ןגב הארתנש ---ה ח ל צ ה ב ו--הדות רמוא ינאש המ תא וקדבת,תונעל המ ובשחת

:רורד הנע

!יעור םולש
...דחא בתכמב םירבד הברה תרמא

ארק .ןכוסמו ילילש םדא אוה המל ריבסהל םיסנמ טושפ ,ונממ םידעור שממ אל - קחצי יבגל
.ןאכ השקבב

.םושנלו ךייחל תוכזה תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב רחבש םיהולא ןיא - םיהולא יבגל
.ןאכ השקבב ארק .עדוי ינא ךיא .ןיא טושפ

גוג יבגל ?ויפ תא לבנמ ךומכ "יתרוסמ ינוליח" םדא המלו ?השע אוה המ - "רלמ ןד אמטה
וחצרנ םלוכשכ עבצא ףקנ אל םיהולאו ,וייח לכ תווצמ רמש ילש החפשמהמ קלח - גוגמו
...האושב

תרחא .(תוללק ילב) הייקנ ןושלב בותכ אנא ,בוש ילא בתוכ התא םא :ךילא יל תחא השקב
.רתוי ךל הנעא אל

!רתאב תוארתהל

.רורד

Letters


:יעור בתכ דועו

ינאש המ,ךתיא קדצהו תוללק דגנ התאש האור ינא,תינעש הדות,ךבתכמ תא יתארק:רורד םולש
םישנאל רוסא יכ זיגרהל הצור אל שממ ינא יכ בוש דיגא אל וניעב ראשנ רלמ ןדל לחאמ
תא בוזע היטרקומדה ללגב אל,ול רשא תא דיגהל תוכז שי םדא לכל,םירחא םישנא זיגרהל
ןונמא דגנכ הטסה תאז םישוע םתאש המ לבא,םדא לכל ירסומ ךרע הז יכ םדאל רתומ תויוטשה
?בהזה לגע תא הנוב אוהש דיגהל,קחצי

?וילע םירבדמ םתאש "שפוחה" הפיא ?תושעל ךירצש בשוח אוהש המ ללגב ילילש אוהש דיגהל
תויהל לוכי,ץצופתהל אלש רשפא יא ןבצעמ טושפ הז םידרח לע םתמשרש המ לכ טרפא אל ינאו
םידמחנ םישנאמ"הקנתת ץראה,םלועה תא בוזע ץראהו אובי םוי לבא ץצופתמ ינאש חמש התאש
ןימאמ ינאש ןימאמ התאש תורמל ןדע-ןגב הובג יכה עיגתש ךל לחאמ ינא תאז םע "םכומכ
לכ יתעמש ,םיקולאל רשקב,ושעש המ לע וכביי םלוכו אובי םוי ךל יתרמא רבכ לבא תויוטשב
המ תונמחר ידכ דע בוצע שממ הזש דיגהל בייח ינאו םלועה רצונ ךיא תוביס ןומה ךכ
התא ןכיה ןיבהל קחצי ןונמאל תכלל בייח התא,לבח,לבח,לבח םינימאמ םיינוליחהש
ףוסבו חיטבמ ינא תוחכוה לבקת, עדוי אל התאש םירבד ןומה ןומה ןיבהל,התא ימ ןיבהל,יח
.הזה לפשה רתאב השוע ינא המ דיגת

השע םיקולאש ןיבהל ךירצ התא,ךנוצר תא ועיבשיש תובושת םג קחצי ןונמאל שי האושל רשקב
השיגב ךלת לא לבא,תובושת לבקל הסנת ךל ,רבדבש באכה לכ םע דסח האושב וגרהנש ולא םע
לע בשוח התאש המ ןיבהל רשפא לבא, וניבתש יאוולה רוקחל,תעדל ןוצרב אובת תילילש
הרבחב םיילילש םירבד הברה ךכ-לכ שי,םדא-וב ררועתת תמאב ונ ?טיסהל לבא,תודהיה
הפ ןקתל שיש המ לע רסח אל?הז דגנ םימק אל םתא המל רפס-יתבב םימס ומכ תילארשיה
רהמ וררועתת ,,,םכל חלסי םיקולאש ,הנידמב ןקתל שיש הממ ןטק זוחא קר הז םימס,הנידמב
לוכי הבושתב ורזחת םא,,דיגהל לודגה ברל שי המ תמאב לע וקדבת וכל בורקב עיגי ףוסה
ןיידע םתאו עיגי ףוסה םא הרקי המ רומשי םיקולא לבא רתאב הדובע םכל היהת אלש תויהל
וקיספתו ךלת התא וליפא וא קחצי ןונמא םע דדומתהל ךלייש רלמ ןדל רוסמת,,,םכלשב
ייב ייב ה-ח-ל-צ-ה-ב---ךל היהיש ,,דחפה לע םירבגתמ םכתוא הארנ ץוחב ןיגפהל


:םויסל ,רורד הנעו

!יעור םולש

הז הנוב אוהש בהזה לגע ילוא וא ...וילא םייניע אשונ התאש ימ תמאב אוה קחצי ןונמא
.םימישרמ רתוי הברה הברה םייתד םישנא שי ?וילא ךיניע אשונ התאש המ

תויחל רתוי הבוט ץרא היהת ילו ךלש ידכ םימוחת ינימ לכב לעופ ינא - 'וכו םימס יבגל
.הב

!תוארתהל

.רורד

Lettersףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא