הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


"םיהולאב ןימאהל ךירצ אל יתד תויהל ליבשב"

,תיתונמאה הריצילו בותכל רבעמ םויק ול ןיאו ,םדאה ינב לש םחומב דלונ םיהולא"
םדא-ידי-יאורב םילילאו לא לש םתואיצמל החכוהה .םדאה ינב לש םהידי-ישעמ
.תויגולואתבו תונמאב ,םירפסב - םדאה ידי ישעמב קרו ךא היוצמ
אוה םיריכמ ונחנאש לאה .םדא-ידי-השעמ-םיהולא קרו ךא ריכמ םדאה חומ
וינימאמל גצוימ ןכמ רחאלו ,םירפסמ ידיב הבצועש הרוצ לעבו תורפסב יפוא לעב
" ...םירחא םידבעמ ידיב

ןיכלמ בקעי 'פורפ


:רתאב רקבמ ,יאחוי

.תדסוממ תד איה תודהי .םיהולאב ןימאהל ילב יתד תויהל רשפא ךיא תלאש .דהוא םולש
,ןיוצמ רבד הז תדסוממ תדש בשוח ינא לבא .הללק ומכ תעמשנ תדסוממ תד םישנאה בורל
.תחאל ךייש תויהל חמש ינאו

ילש םייחה ךרד תא ובציע םינואג םישנא לש תורוד תורשע .םיהדמ רבד הז תודהי יליבשב
תמאב ךיא לע ינממ רתוי תצק ועדי םישנא יפלא םתוא לכש בשוח ינא - תונכבו .םויה
ילינסה ןקזל שי הפיאמ" םיבשוחו ,םינבר םיאנושש םישנא ןיבמ טלחהב ינא .תויחל םיכירצ
בישקהל רחוב ינא לבא .תוכז םוש ברל ןיא - םיכסמ ינאו ,"תושעל המ יל רמול תוכזה הזה
וא ןויגהה תא רתוסש רבד רמוא אוהשכ ברל בישקא אל ינא) ןבומכ יתרוקיב ןפואב ,ול
.(ילש רסומה

,םכתא לואשל הצור ינא לבא .םטמוטמ םתס וא ,רייארפ ינאש ובשחי םישנא הברה
חמש אל ינא םג .אל :איה הבושתהש עדויו ינאו ?םיחמש זוחא האמ םתא םאה :םיינוליחה
םייחה ךרד תא ףידעמ טושפ ינא לבא ,הפידע ילש ךרדהש םכל רמוא אל ינא ןכלו ,100%
.ןומה הז לע יתבשחש יל ןימאתו ,הבשחמ ךותמ יתרחבש ,ילש

בושחש המ ?המ זא .ידוהי יתייה אל םתסה ןמ ,םיידוהי ויה אל ילש םירוהה םאש עדוי ינא
.ךכ יח ינאו ידוהי ינא וישכעש אוה

(לארשי תבשחמ) היפוסוליפב .םייח ךרדכ תיסכודותרואה תדב קלח הברה ןיא םיהולאל
,תווצמה תא םייקל ךירצ .ןימאהל ךירצ אל יתד תויהל ליבשב לבא .הברה עיפומ םיהולא
.השוע ינאש המ הזו

.בוט רתוי םדאל יתוא ךפוה תווצמה םויקש בשוח ינא - רוציקב

,הכרבב
יאחוי


:שפוח רתאמ דהוא

אלבו תישונא המינב ,תונכב בתוכ התא ,םירחא םייתד םידוהיל דוגינב !ךבתכמ לע הדות
תומילא םהב שיש םיבתכמ לבקל ונל םיענ אל דאמ .דאמ תאז ךירעמ ינאו ,תונפקות לש ץמש
בתוכהש המב םינימאמ אל ונחנאש םושמ קר תאז לכ ,יאנג ייוניכו תובלעה ,תילולימ
.ןימאמ

התא םאו ,םהייחב םיינורקע םירבד לע תרוקיב םיריבעמו םיבשוחש םישנא ךירעמ דאמ ינא
רבודמשכ םהמ קלח לבקמ אל התאש ךכ ידכ דע ,בר לש וירבד לע תרוקיב ריבעהל ןכומ
תרבעהל תישונאה תוכזה דיסח ינא םג !אלפנ םדא התא - ךלש רסומלו ךלש ןויגהל הריתסב
.ךלש ךירבדמ קלח לע םג תרוקיב טעמ ריבעהל יל אנ השרה ןכלו ,תרוקיב

יתד תויהל ןתינש סרוג התא .םיהולאו תדל רשאב ךתעד לע קלוח ינא :םיהולאו תודהי ,תד
ןודל ונילעש הנושארה הלאשה .ירשפא ונניא הזש ,ךכ לע דמוע ינאו ,םיהולאב ןימאהל ילב
וזו ,"תדסוממ תד איה תודהי" תרמואש הלחתהה תדוקנמ אצוי התא ."תד הז המ" איה הב
תודהי - תידוהי תוהזה אשונב םירמאמ ארקו רתאל סנכיה !תד הנניא תודהי !תטלחומ תועט
קר אל טלחהב לבא ,תד תללוכ וז תוברת !ויתורודל ידוהיה םעה רציש תוברתה לולכמ איה
.ךתא ילש הנושארה המכסהה-יא תדוקנ וז !תד

:ילש תפסות) םה םינקז םינברש - תונוכנה - תודבועב םשבתמ התא :םידוהי לש םתמורת
קלח לבא !םיכסמ !ןוכנ .םינואג לש תורוד תורשע ויה תודהיבו ,םימכח דאמ םישנא (םיתעל
ונוג ,הדיצה וטסש ,םקלח !םייתד ויה אל ויתורודל ידוהיה םעב םינואגהו םימכחהמ לודג
תוברתלו ידוהיה םעה תוברתל ומרת םיאלפנ םידוהי ;"םתריפכ" לשב םינבר ידיב ואקוהו
לכל המ - הקיטילופב ,עדמב ,תונמאב ,תוגהב ,תורפסב ,רתויב הדבכנ המורת בחרה םלועה
??תדלו ולא

תווצמ אלממכ) תויחל תרחב הב ךרדב םייחב ךתחמש ןיב הרורב הדרפה דירפנו אוב :רשוא
םניאו םיחמש םניא םהו תווצמ םימייקמש םידוהיה ןיב שי ,ןכש .המצע תדה ןיבל ,(תויתד
םייחב תוללמוא וא רשוא .םיללמוא שיו םיחמש שי םינוליחה םידוהיה ןיב םג .םירשואמ
רדעה רשאמ רתוי רשואמ םדא השוע הניא תדה .הנממ אצוי לעופ םניאו תדל םירושק םניא
המ זא ונ .(רצקה חווטב) רשואמ דאמ םדאה תא םישוע ,לוהוכלא וא ,לשמל ,םימס .תד
?ךכמ קיסהל רתומ

םולכ .תידוחיי תוהמ אוה לוכיבכ ,וב רדגתמ התאו ,גשומ ךמצעל תרצי :תדסוממ תד
ןיאש ידוהי-יתדה דוסימב שי המ ?תודסוממ תותד ןניא םזיהדובהו םאלסיאהו תורצנה
תותדה לש תווצמה - רמאת !ךיא דועו ןלוכב שי ?תווצמ ?תורחא תודסוממ תותדב דוסימב
.תידוהיה תדה לע םינעוט םה קוידב ךכ :ךבישא - תלוויא ןה תורחאה

תוכמסה יהמ ?"םיהולאה תווצמ" אל םא "תדה תווצמ" ןהמ ?"םיהולא" הז המ :םיהולא
םה וב ,לאה אל םא "תויתד תווצמ" םייקל תונושה תותדב םינושה םינימאמל התרוהש
םיטסיהדובו םייתד םירצונו םייתד םימלסומ םג שי םייתד םידוהימ ץוח ירה ?םינימאמ
תרחא תוכמס שי תד לכבש םושמ !תווצמ ןתוא אל ןה ולא .ולשמ תווצמ דחא לכלו ,ףוס-ןיאל
לאשא .סיסב לכ תורסח ןמויק לע הווצמה תוכמס אלל "תווצמ" !"תווצמה תא "הדירוה"ש
יל בישת לאו ?תידוהיה תדה תווצמ תא םייקמ התא עודמ ,םיהולאב ןימאמ ךניא םא :ךתוא
עדויה ,ינוליחכ .שמח ןב יתייהשכ ימא יל הרמא ,הבושת אל וז "הככ" ."הככ" ומכ הבושת
,קדוצ התא וז הדוקנב .םדא ינב ועבק "םיהולאה תווצמ" תאש עדוי םג ינא ,םיהולא ןיאש
רדעהבו ,"םיהולא"ל והשמב תורושק תווצמה בורו רחאמ ,םלוא .תווצמה תא עבק םיהולא אלש
לכ תא םייקמו םיהולאב ןימאמ ונניאש ימש ירה ,תועמשמ םוש הלא תווצמל ןיא "םיהולא"
.ירבד ךשמהב טרפאו ,רתויב ךחוגמ רבד השוע ,ולש תדב תווצמהרודמ תת ,םירמאמ רודמב) תווצמה ג"ירת אשונב רתאב ונלש רקחמל סנכית םא :תווצמ
."תוירסומ תווצמ" םיארוק ונחנאש המ ןה ,ךרעל תישימח - ןהמ קלחש ,הארת ("הכלה"
תא םייקמ" ,םדאכ אלא יתד-ידוהיכ אל - םדאכ ,ינא םג :הנטק העתפה ךילא יל שי ןאכו
ןאכ ןיאש םושמ ?תואכרימב "תווצמה תא םייקמ" הלימה תא יתמש עודמ .וללה "תווצמה
תיתד "הווצמ" ןיב ינורקע לדבה שי .םיישונא םיכרע םויק אלא תווצמ םויק לש ןיינע
לעופ אוהו ,וייח םויקל ינורקע אוהש עבק ומצע םדאהש רבד אוה ךרע :ישונא "ךרע"ל
וא ,ר"ומדא ,בר תויהל לוכי "הובג" :הובגמ םדא לע תתחנומה הארוה איה הווצמ .ורואל
ותווצמש ,ילינסו ןקז בר ותוא וא ,('וכו םיהולא ,לילא) לא וא ,שיוורד ,רמוכ ,ורוג
םג ,םייקל יתדה ןימאמה לע הבוח "הווצמ" !ךלש רסומה תא וא ןויגהה תא רותסל הלולע
!ותועמשמ תא ןיבמ אוהש םושמ ונוצרמ םייקמ םדא ךרע !הרשפ תא ןיבמ ונניא אוה םא

םיהולא .םיהולא שיש בתכו בתוכ םדאה וב םוקמ לכב עיפומ "םיהולא" :םיהולא לש ומוקמ
לכ תרזעל אב ונניא םיהולא .םדאה יפב רכזנ ומש ןיא וב ,רחא םוקמ םושב עיפומ ונניא
םיחצרנ ,םיגרהנ ,םילבוס םיברו ,לבס שישכ .לבוס ידוהי לכ תרזעל אל םג ,לבוס םדא
הרק" .םתוא ליצה "םיהולא"ש ,םינעוט ולצינש ולא .םירבדמ אל םידמשומה לע - םידמשומו
קושב ינומהה עוגיפהמ הלצינש השיאל ואל ישארה ברה רמאש תומחה םילימכ וא ,"סנ יל
קלח ,ןבומכ ,שי ,התומכשבו ,וז הרימאב .ךתוא ליצה םיהולא ,םיהולא די :הדוהי הנחמ
?ולצינ אלש הלא םע המו :תיגהנ הנניא םג םירקמה בורבו ,תעמשומ הנניאש הרימא - ינש
עודמ ?ועגפנש ולא לכ ועגפנ עודמ ,ורבדב השענ לכה םאש ?"םיהולא די" התיה ןאכ םג םאה
"םיהולאל תודות" ,חצרנש ,ויחאש ,לבקמ ונניאו ,"םיהולא"ל תודות רשואמ לצינש הז שח
????חצרנ

,ןתוא הלעה בויא רבכש ,תויסיסב תולאש ןה תורחאו ולא לכ - ?ןכ םא ,םיהולא היה ןכיה
,הפוריא תאושב וללה תולאשה ועיגה אישל .דימתמו זאמ ןהב וטבחתה םיבר תד ישנאו
ודמשוהו וחצרנ ,(ואטח אל יאדוובש) םידלי יצחו ןוילימ םהיניב ,םידוהי ינולימ השיששכ
םאו ,"םיהולא" ןיבל תוומ ןיב רשק םוש ןיא :תחא הבושת קר שי ולא תולאשל .תוירזכאב
רחא רוצי לכ לש וא ,םדאה לש ותומבו וייחב קלח ול ןיא ,יפוסוליפ ןבומב םייק "אוה"
,יתד םדא םושו ,תיתדה הנומאל תטלחומ הריתס הווהמ וז הדיחיו תחא הבושתש אלא .לבתב
רמוא ,"ונחנא" :םסקה ןורתיפ דלונ זאו .הלבקל לוכי ונניא ,יתד תויהלו ךישמהל שקבמה
םיהולא לע וילע הקזח .םיהולא לש ושפנ יזר תא ןיבהל םילגוסמ ונניא" ,םינומהל םסוקה
עדיב הלחנו קלח ןיא ,התומתה-ינב ,ונלו ,וישעמ תא עדויו ןיבמ אוהש ,לוכי-לכה
ילבמ ,קפס ליטהל ילבמ וידימ ונלרוג תא לבקל םיווצמ ,םינמאנה וידבע ,ונחנא .יהולאה
."רקיעב רפוכ והירה קפס ליטמש ימ לכו ,רוקחלו שורדל

לא ,אנא .רתוי בוט םדאל ךתוא ךפוה תווצמה םויקש שח התאש ,ךבתכמב אורקל רשואמ ינא
ךתוא השוע "השנה דיג תליכא יא" אלש ,קפס יל ןיא לבא - ילש הקדה הינוריאהמ עגפית
,ךתלוזב בשחתמ התאשכ בוט םדא ךמצע שח התא ."רומח רטפ" תווצמ םויק אל םג ,בוט םדאל
םותיה רגה תווצמ םייקמ התא ,ןידכ אלש ושוכרמ לטונ אל ,וב עגופ אל התאש םושמ
יתויהב רשואמ ינא םג - אלפתת .דועו ,דועו ,תוירע יוליג תעינמ לע דיפקמ ,הנמלאהו
םיכרעכ אלא תויתד "תווצמ"כ אל לבא ,קוידב םירבד םתוא לכ תא םייקמ ינאשכ םדא
תאו המדקהה תא וב ארק .שפוח רתאב ג"ירתה רקחמל ךתוא ןווכמו רזוח ינא !םיישונא
.ןווכתמ ינא קוידב המל ןיבתו ,םוכיסה

,הכרבב ,ךלש
שפוח רתא תווצמ דהוא

"טסיאתא ןיידע ינאש לאל הדות"

לאונוב יאול
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא