הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


"תיארונ הנצקה וב שיש רתא"

במת חופש

:שפוח רתאל הידפצ

.חמש גחו םולש

ילש תודימלת לצא יתכרעש רויס ךלהמב םכב יתלקתינ .הרקמב יד םכב יתלקתינש ,איה תמאה
וב שיש רתא התליג איה יכ הדימלת יל הרפיס ,םש .אביקע רואב ד"ממב ובדנתהש ןמזב
ןבצעתהל םייתימא םירבד קיפסמ שי תמאבש הנעטב התוא עיגרהל יתיסינ .תיארונ הנצקה
ןמז ידמ רתוי ,הארנכ ,םהל שיש םישנא המכ לע םיבצעה תא זבזבל ךרוצ ןיאש ךכ םהילע
.יונפ

ףדבו םכרתאב תולק יתפדפדש רחאל תאזו ,םירבד רפסמ יל םיעירפמ ,ןיינע לש ופוגל
.םייתד םיפרטצמל עגונה החיתפה

הנוש ,רחא רוביצ לע "המחלמ" זירכהל םיכירצ ונכותמ רוביצ ,םירבח המל יל רורב אל .1
ונל םירהבתמ ,םייוצמ ונחנא הב הפוקתב אקווד ?רחאה הנחמהמ םג םתעמש ךכ םאה ?ונממ
.םירחאל םג שפוח ונתת זא ,שפוח לע תכלל םתטלחה םא ?"המחלמ" לש םיגשומה

סופתל םיצורש ימל תינייפואו תיסופיט םנמא איהש ,הללכהה אטחב םיאטוח םתא יכ המדנ .2
(םינטק) םיקלחב םיקדוצ םתא יכ ןכתיי .תמאה קמועל תדרוי הנניא טלחהב לבא ,תרתוכ
וא/ו תויתד תוגלפמ לש הקיטילופ=תד ןוכנ רתוי וא ,םידרח=תדה םאה ,םכיתונעטמ
.אלש יאדו !?תוידרח

ולאשתש ןווכתמ ןכ ינא לבא ,תויתדוקנ דגנ תולאשב םכתא ךיבהל ןווכתמ אל חטב ינא .3
םתא ותואש רוביצמ םיבוט רתוי םתא המבו ,עיצהל שי םכל המ (םכמצע תא קרו) םכמצע תא
ךרוצ ,תונגלפ :קר אמש וא 'וכו קדצ ,רשוי ,תמא :םה הדימה תומא םכלצא םאה ?םיכלכלמ
לש התשגרה אקווד ילואו ,(ביוא תויהל שפחמ ונניאש ,רדגומ אל דאמ ביואב) המחלמ בישהל
,עודיכ , זא ."היהי אל ךל םגו יל םג" :םכב םג תננקמ םסרופמה המלש טפשמב אמיאה התוא
ברקב קר אל תראפתלו םשל הכז הז קספו ,הכרעמב הדיספה וז הנעט יכ ערכוה ,המלש טפשמב
.ידוהיה םעה

,ילוא ,םיטסילופופ תוחפ ,םייתימא םירבדב וקסעתתש יאדכ ,תעבוק אלה יתעד תוינעל .4
.הנידמהו םעה ,רעונה תבוטל םיבושח רתוי לבא

ךרדב תויעבב לפטל ךרד םכל ואצמת - (ןכש םשור השועו) םכל םיבושח הינפו הנידמה םא
םייניעה ךרד לכתסהל ולדתשת .קרס תוזרכה רקיעבו "המחלמ תוזרכה" רשאמ הנוכנ רתוי תצק
לש תויוטשו םיאנותיע ירבד ,םינותיעה תורתוכ ךותמ אלו םכלש הפה ךותמ רבדלו םכלש
.הדובעה תא םרובע ושעתש םישפחמש םינטק םיאקיטילופ

תקרפתמ וז הנומא םא םג , ןימאהל הצור םגו ןימאמ ןכ לארשי תנידמב רוביצהש איה תמאה
הבר תרוקיב יל ןיאשו יבויח אוה יתדה דצב לכה יכ רמול יתנווכב ןיא .הקוצמ תותעב קר
דצה תכיפהו םיווקל רבעמ הציפק הנניא תדקוממו תיניינע ,הפירח תרוקיב לבא ,הילע
ימ לכל בגא) תובא תכסמב הנשמב (הכרבל םנורכיז ונימכח) ל"זח ורמא .ביואל דגנכש
תכסמב הנשמה לש דומילל רהמ שגייש תודהיה לש יתרבחה םוחתב קוסיעה תא דומלל ןיינועמש
החנהב זא ,"םכירבדב ורהזיה - םימכח" (.תוסירתמ תורעה ריעהל םג לבח ,הז ילב .תובא
םירבד ךיאו המ בטיה בל םישלו וז הצע טוקנל ונלוכלו םכל ,יל עיצמ ינא ,םימכח םתאש
.הפהמ םיאצוי

.חמש גח ,בוש
הידפצ

במת חופש

הידפצל בישמ ןצינ

ינפמ םג ונלש רתאב ,ןעוט התאש יפכ ,"תלקתנש" חמש ינא תישאר .ךל םג חמש גחו ךל םולש
ימש .תאזה תובתכתהל םיעיגמ ונייה אל ילוא תרחאש ןוויכ םגו ,ויתורטממ תחא וזש
הנצקהו "ןובציע"-ש ימצע לע דיעהל לוכי ינאו ,'שפוח' רתאב םיליעפהמ דחא ינאו ,ןצינ
הדימ התואב ןתינ - תקולחמב יונש תצק יונפה ןמזה אשונ םג .רתאה תורטמ ןיב םניא
לש הפ-לעב ןנוניש וליפא וא ,טנרטניאב ךיתודימלת לש ןתשילג וא ,ונילא ךתביתכש ןועטל
"יונפ ןמז" גשומה תא ונרדגה תאזבו - יונפ ןמז לע םידיעמ םיארומאו םיאנתה ירבדמ המכ
.ורבח לע םילבוקמ םניא וא םילבוקמש םירבדב קוסעל והד ןאמ לש ותלוכיכ

.רתאב "תולק"-מ רתוי ףדפדל ךתוא ןימזמ ינא - בתוכ ךמצע התאש יפכ ,ןיינע לש ופוגל
תושרפ תאו (ישארה ףדב ןימי דצב היינפה) םינושה םירמאמה תא אורקל דחוימב ןמזומ התא
:ךבתכמב תילעהש תולאשל יתוסחייתה ןלהל .דועו ,הלאשבו הבושתב הרזח יאשונ ,עובשה

וניא תמאב עודמ ?ונממ הנוש רחא רוביצ לע "המחלמ" יתדה רוביצה זירכמ תמאב עודמ .1
ריכמ יניא - תישיא ךדגנ ןועטל הלילח אב ינניא ?חסנתמ התאש יפכ ,םירחאל שפוח ןתונ
לש ץמחה תורייסו תיתדה הייפכה לס לדג הב חספה גח לש הלא םימיב אקווד לבא ,ךתוא
.תוריחל תודבעמ האיצי לע ןועטל רזומ תצק ,תחלצל יל תוסנכנ הנידמה

םיברש אטח) הללכהה אטחב ונאטחש הרק רבכ .ךתא קדצה ןימ שיש בשוח אקווד ינא הפ .2
לכ אלש ךכב םיריכמ ונא .רתוי רחואמ םתא ונקיתו םירבד ונמסרפש הרק ףאו (וב םיאטוח
- תאזמ הריתיו ,תיתד הייפכ לש תונורקעב ךמות וא ,הל םורתלמ טמתשמ הנידמב הפיכ שבוח
,םפוגל םירבד טופשל לדתשמ ינא .הרבחלו הנידמל יתעדל םיקיזמ "םיינוליח" טעמ אל
רחא חוכיוו ,התקדצו ונמלוע תפקשה יבגל חוכיו והשימ םע יל היהיש תורקל טלחהב לוכיו
םג ינא המישנ התואב .הנידמלו הרבחל ותמורת-יא וא ותמורת יבגל - ערלו בוטל - ירמגל
לש ותנומא ןיב הבר העפשה תמייק םירבדה עבטמו ,םיינשה ןיב תטלחומ הדרפה ןיאש ןעוט
.ותביבס יפלכ ויתוטלחהבו וישעמב םירבדה תופקתשה ןיבל םדא

אל - הרבחה לש ינחורה ןיינקה לע הקזח ול הנק יתדה ןימאמהש העדב םיקיזחמ ונניא .3
םירובס ונא ,תטקנ הב "םיכלכלמ" הלימהמ תומלעתהב .םלועב םירחא תומוקמב אלו ונצראב
ןניא ךא ,יתדה םדאה לש הלא ומכ תוחפל תובוט (קדצו רשוי תוללוכה) ונלש הדימה תומאש
םיפוריצה תא .םייח ונא הב הנידמה קוחו ישיאה ןופצמה י"ע טעמל ,הובגמ תובתכומ
י"ע קיודמב םיבתכומה קדצו רשויב םתריחבש םישנאל םיסחיימ ונא "המחלמ"-ו "תונגלפ"
ןניא - וניקוחו וננופצמ יפלש תולועפב טוקנל תחא אל םהל תמרוג - םיקיתע "שדוק" יבתכ
.הלא תורדגהל תונוע

םעה ,רעונה תבוטל ,םיבושח ךא םייטסילופופ אל ,םייתימא םירבדב םיקסוע ןכא ונא .4
.ךבתכמ לש ליבקמה ףיעסב ךיתופיאש תא קיודמב םימייקמ ונאש ךכ ,הנידמהו

וא ,םלשומ אל חוסינב םשו הפ ונאטח - םימלשומ יתלב שונא ינב ונתויה עבטמש - ןכתיי
יכ םא הקיטילופב רישי ןפואב םיקסוע ונניא .רתוי בוט םיחסונמ תויהל ולכיש םירבדב
.ולש תויטרפה תויטילופה ויתועד ונתאמ דחא לכל

וקלחו םימיוסמ םירבדב ןימאמ וקלח .ןווגמו לודג אוה לארשי תנידמב רוביצהש איה תמאה
וניאש ימ שיו ,תקזחתמ ותנומאש ימ שי ,הקוצמ תותעב תקרפתמ ותנומאש ימ שי .םירחאב
הדמחנ תשרומו םידחא לש םתנומאמ יסיסב קלח םיווהמ םתוא טטצמ התאש ל"זח .המואמ הנשמ
.םירחא לש םתנומאב ,התוא תעדל בושחש

לע תאז לכב ךל הדומ ינא ,יתוא תיניכש יפכ "םכח" ימצעמ קיזחמ ינניאש תורמל זא
יפכ ,ינממ םיאצויה םירבדל בל תמושת תתל ךתצלמה תא םשיילו לדתשהל בייחתמו האמחמה
.הכ דע יתישעש

,בלה לכמ (רשכ םג זא ,ךכב רחבת םאו) חמש גח
ןצינ

במת חופש

:הידפצל הבישמ הריש

,ילא םג רבעוה ךבתכמ .שפוח רתא תווצב הרבח ינאו ,הריש ימש .הידפצ רמ ךל םולש
יתדה רקבמל ונלש ףדב םג העיפומה ,תיללכ הרעהב ליחתא .ךיתורעה לע בישהל ינוצרבו
ידוהי בלב הנומא רימהל ןיינע לכ ול ןיא .ינוליח ידוהי רתא אוה שפוח רתא :רתאב
.יתד

,ןוגה םדאב םיעגופה ,םיבבש םיזתינו ,הרוק - ךשמהב סחייתא ךכלו - רתאה להנמש קבאמב
ידיב אל םג ,בתכנ דחא שיא ידיב אל רתאב עיפומה רמוחה .קבאמ ותואב קלח לכ ול ןיאש
ונחנא .לודג ינוליח ידוהי רוביצ לש וטע ירפ םיבתכמו םירמאמ וב שי .ודבל רתאה תווצ
םשו הפ םא םג העד תעבה שפוח םינתונ טלחהב לבא ,תוסגו תוטוב לע הרוזנצ םיליעפמ
םא ,ןכל .(יהולא אל יאדווב ,ינבר וצ ןיא ,סוזנצנוק ונלצא ןיא ,תישיא) הנוש ונתעד
ינא - (ךבלב וא) ךפכב לווע אלל עוגפ ךמצע שח התאו ,ךב עגפ רתאב בותכהמ והשמ
.ומצע ןיינעל תעכו .ךתחילס תשקבמ תווצל ירבח םשבו ,תלצנתמ

ללח ךות לא דלונ אל שפוח רתא .ךבתכמ לכ ךרואל סיסבכ הז גשומ הלעמ התא :"המחלמ"
תד תוכרעמש ירחא הברה ,םינש עבראכ ינפל קר םלוע לש וריוואל אבו םק שפוח רתא .קיר
תעדוי ינניא .ןכל םדוק דועו ,הנידמה םוק זאמ השעמל ,המחלמ ונילע וזירכה תונוש
,ינוליחה ידוהיה רוביצה ללכ ,ונילע םיפכנה תדה יקוח תא לבקמ התא סחיו הרוצ וזיאב
רבודמש לככ) "המחלמ" הלימהש הדבועה ןמ לבא ,הרשכו הבוט תינוליח הידוהי ,תישיא ילעו
דסמימה ונל השוע המ ,ןיבמ ךניא וא ,האור ךניאש ,הניבמ ינא ךל העירפמ (ונלש תובוגתב
.יח התא ותרגסמבש ,יתדה

ץוחרל יאשר וניא ,ינלבוסה וליפא ,טקשה ,ינפקות-אלה ,ינמחול-אלה ,ןותמה יתדה רוביצה
ץצוח םתאצי אלו ,םכלוק תא םתעמשה אלש םושמ ,תאז "!ינא אל הז" :רמולו ויפכ ןויקינב
- יח התא וברקב אלפנה רוביצה ללכו ,ךיתודימלתו ךידימלת ,תישיא התא ללוכ ,םכלוכ -
:ימצע תא תרכוז ינא זאמ ונב םישענש םיאבה םישעמה דגנכ
;ומלוע תפקשהו ונוצרל דוגינב ידוהיה רוביצה ללכ לע םייתד תושיא יקוח תייפכ *
;תאז שקבמש ימל םייחרזא םיאושינ רוסיא *
;לארשיב םידליו םישנ יפלאב הארונה םתעיגפ לע תוניגעה יקוח תייפכ *
;"תורזממ"ה לווע *
;הרובחתו תומוצ ,הליכא ,ןוזמ יאשונב םייתד םיקוח תייפכ *
יתד ןחלופ םייקל תודסומ סוניאו ,ןוזמ םניאש םיאשונל םג תורשכ תלעפה *
;םנוצרל דוגינב תותבשב
לש טפשמהו ןוטלשה תויושר דגנכ םיידרחו םייתד דסמימ ישאר יפמ תוזולנ תויואטבתה *
;לארשי תנידמ
,רעונ ,רפס יתב ידימלת ברקב םילעופה ,םיירנויסימ תודסומ לש םתוליעפו םמויק *
;תידוהיה תוידרחל םתד תרמהל םירגובו םיריעצ
,לשמל ,האר - תוחפשמ סרהל םימרוגה ,תד יפיטמ ידיב תוידוהי תוחפשמ יפלאב העיגפ *
םירפס תמוצ תשרב ותוא אצמת ,2000 ,ןתיב-הרומז תאצוה) "הלפאמ םיחיגמ םידש" רפסב
.(רתאב "םירמאמו םירפס" רודמב םג וילע אורקל לכותו

,ונבלענ ,ונלבס ,ונעגפנ :הנש םישימח ךשמב ונגפס תופסונ תוברו וללה תולוועה לכ תא
- ונקלח .םויה דע ונעמש אל ,ךבתכמב ונל תבתכש ,םיפיה ךירבד תא לבא ,ונקשענ
,םהיתוחפשמ ינב לש (הבושתב הרזח) תודרחתהה ךילהתמ תישיא ועגפנ - ונבש םירגובמה
דגנכ ,דגנ-תמחלמ ,ןגמ-תמחלמ !המחלמ !ןכ .הרעש המחלמ בישהל וטילחה דחא םויו
התומעה .םהלש תוחפשמה ייח תא וסרהו ועגפש ,םיידרחו םייתד םידוהי לש עשר-יעסמ
רחא ידוהיש אלב ץראב ןאכ וייח תא תויחל ידוהי לכ לש תוכזה ןעמל תוצרמנ הלעפ ומיקהש
.םהל ערהלו ,םהב עוגפל ,םהב ברעתהל זעי

,ינפקות-אלה ,דמחנה ,ןותמה יתדה ידוהיה רוביצה ברקמ שיא םויה דע ףתתשה אל הז קבאמב
- רתוי רחואמ הברה שפוח רתא חמצו םק הנממ - התומע התואל חלש אל םהמ שיא .םילא-אלה
.םולכ .יהשלכ היטפמא תעבה ,הכימת ,דודיע לש בתכמ

,ךכ לע ךינפב לצנתאש ?"קבחאס" ךל רמואו ךמכש לע חפטאש ?יריקי הידפצ ,הפצמ התא המל
שקבל ?ינוליחה רוביצה לע יתדה דסמימה לש תללוכ הפקתמ ינפמ ןנוגתהל םיצלאנ ונחנאש
ידיב תינושאר העגפנש ,"תודחא"ב תעגופ ונלש תענמנ יתלבה הננגימהש ,ךכ לע החילס
יתלבהו היולגה ךתכימת עיבתש עגרב ידידי היהת התא ?םלוכ טעמכ ?םיבר םייתד םידסמימ
והשלכ יתד םדא וא יתד דסמימש אלב ,תינוליח היידוהיכ ייח תא תויחל יתוכזב תמגמוגמ
!יל ןיאו ךל שיש םדאה תויוכזמ והשמ ינממ ענמי וא ,יל קיצי ,םהב ברעתי

,תקרפתמ הנידמהש הקוצמה תודוא ,תודחאב ךרוצה לע (ךבתכמב ךלש םג) םירובידה לכ
ונחנא םהב ולאמ רתוי תופירח תויעב שי הנידמלש ,היוגש ונכרדש ,"רדסב אל" ונחנאש
בשחתהל םינכומ םניאש םישנאמ םיעמשנה םירוביד םה ולא .ןיינעה ןיממ םניא - םיקסוע
םירבדמה םישנא ;ול ער המו תלוזל בוט המ םיעדוי םהש בושחל םיאשנתמה םישנא ;תלוזב
תודהי םיניבמ םניאש ימ לאכ ,"תוצראה ימעו םירוב" לאכ וא ,"הבשנש קונית" לאכ ונילא
תוכזה םהל םגשו ,םייתד םניאש םידוהי שיש הדבועכ לבקל םינכומ םניאש םישנא ;יהמ
לא ,אנאו .םייתוברתהו םייתחפשמה םהיטביה לע ,םנוצרכ אלמ םייח-חרוא םייקל האלמה
הבושת אצמת ךכ לע ."לארשי םע לע ורמש הרותהו תדה"ש ,קוחשה ןועיטה תא ינפב הלעת
וילע םגו םירפס תמוצ תונחב אצמת ותוא םג ,"תושפנה ידייצ" - ונירבח ובתכש רחא רפסב
.רתאב אורקל לכות

לכ לע .ך"שבז ?"המחלמ" תאז תונכל הצור התא .ולגד לע שפוח רתא תרח הזה קבאמה תא
שגרנ ךכ לכ התאש ,ךתוא תסאבמש הלימ התוא - וז המחלמב וחתפש ולא םה ונחנא אל םינפ
התא אל .הללכהב תאז לבק - בוש .ךלש ךישנא ונילע ופכ וזה המחלמה תא .הנממ םעפנו
.םירבדה תא רידגהל ךכ אלא הרירב יל ןיא לבא .הלילח ,תישיא

,תישיא התא דוע לכ :יבתכמ םויסל ,תאז רמוא ךל םגו ,וניל"זח ונש "ימד האדוהכ הקיתש"
ךותב וסנכתת ,וקתשת - םילא-אלה ,"דמחנה" ,"בוטה" - ןותמה יתדה ידוהיה רוביצה לכו
םידוהי - דחי תאזה ץראב היחנש תנמ לע ,ונלש ונייח תונורקע תנגהל ואצת אלו םכמצע
לבא .רחמ אל יאדו .חצננ םג רבד לש ופוסב .ךשמית ונתמחלמ - םיינוליחו םייתד
,תונויצה ,הלכשהה ,היצפיצנמאב לחהש ,רורב ןוויכ הארמ ידוהיה םעה לש הירוטסיהה
.רורב ןוויכה ,תודירי םשו הפ שי םא םגו ,ןוליחה

ןוצרהו העדה תעבהל הפ תויהל ךישמי ,בוטו לודג ינוליח ידוהי רוביצל המבכ ,שפוח רתא
,ןותמה יתדה ידוהיה רוביצה םא .יהשלכ תיתד הייפכ אלל םייחב תוכזל רוביצ ותוא לש
.םדוק תחא העש הפיו .ונלוכל בטיי ,דצהמ הכימתב ול רוזעיו תאז ןיבי רשיהו בוטה

תכרבמ ינא :הכרבב םייסא .בתכש םירבד לע רוזחא אלו ,ותבוגת תא ךל חלש ןצינ ידידי
לש תיתוגהנתהה המרונל לעמ םמורתהל חוכה םכב היהיש ,ךידימלת תאו ,הידפצ ,ךתוא
,םכתומכ תואלמ תויוכז-יווש תינוליחה היידוהיבו ינוליחה ידוהיב תוארל ,יתדה דסמימה
ונניא ונחנאש םשכ ,"ונל בוט המ" ונתוא דמללו ונילע אשנתהלמ לודחל ,םייתדה םידוהיה
עגר אל .תודחאה גשות - הזכ עגר עיגי םא .םייטרפה םכייח תא תויחל ךיא םכל רמול םיאב
.ךכל םדוק

,הכרבב ,ךלש
שפוח רתא תווצב הרבח ,יצרא הריש

במת חופש
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא