הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


ינויו יבג ןיב החיש
םיפסונ םיניינעו תובישי ירוחב סויגל רשקב

דע תדמלמ ,יתדה וחיש-ןב ,ינוי ןיבל ,ינוליח ריעצ ,יבג ןיב החישה :שפוח תכרעמ תרעה
,ןכש .ולש חוכיווה ךרדבו יתדה םייחה חרואב עדי ינוליחה חישה-ןבל היהיש בושח המכ
לע ,קיודמ אל עדימ לע תוססובמ וא ,תויוגש יתדה ריעצה לש ויתובושתמ לטובמ אל קלח
ךמס לע אלא ,ישגר סיסב לע קר אל אובל תובייח וינועיטל תובושתהו ,תוריהזה ךרד
םייחרכה םינוקית םע ,הלהנתהש יפכ םיינשה ןיבש החישה תא האיבמ שפוח תכרעמ .תודבוע
ונל תוארנה ,תורצק תופסותו תורעה רפסמ איבנ החישה םויס רחאל .סופד-תויועט רפסמ לש
.הנומתה תמלשהל תויחרכה

letter

:יבג

אל הז רתאב םושרש המ ."הבישיל אבצ ןיב" רתאב יתלקתנ טנרטניאב טטושמ ינאש ןמזב
דחא סחיבש ,םינעוט םה .הלכלכ תצקל רשקב דאמ םיעורג םינותנ קר ,תובושת יל קפיס
.תולאש המכ רתאה תא יתלאש זא .הבישי רוחב רשאמ הנידמהמ ףסכ רתוי לבקמ ינוליח דחאל
לע םייחש תובישיה ירוחבו םיסייגתמ םייתדהו םינוליחה קר עודמ יתלאש ןושארה בתכמב
לש ינחורה דצה תא םיווהמ תובישיה ירוחבש הז תא הנוק אל ינאש יתרמאו. אל וננובשח
םה יתעדלש יתפסוה םגו .םיללפתמ םהש ךכב יל םירזוע םה ךיאו ,טסיאתא רותב ,םעה
.םיהולא לע ידמ רתוי םיכמתסמ


:"הבישיל אבצ ןיב" רתאהמ ינוי לש הבושתה

:םיטסיאתאל .םלוע ארובב הנומא לע םיכמתסמ ונא "קשנ הז הרות" רודמב ,ןכא .יבג םולש

והשימ םאה ?ל"הצ ילייח תופוג תרזחה תרומת םילבחמ יפלא רורחש דגנ תקעדזה םאה (1)
רקד תללוצה תא אוצמל הרטמב העיקשה לארשי תנידמש םירלודה ינוילימ תואמ יכ ןעט
תועמשמו ךרע לכ ןיא תויטסיאתא םייניעב אלה ?ףסכ זובזב םה - הרובקל היללח תא איבהלו
.ריקה לע ןורכיז חול ןיבל תימא רבק ןיב האוושה םוש ןיאש םישח םלוכ תאז לכב .הפוגל
???עודמ

העידיב קבדה ,ונלש דצה תא ןיבהל לגוסמ התא רמאנה לכמ המואמ לבקמ ךניא םא םג (2)
הרזחה" אל טלחהב איה ונמצעל ונבצהש הרטמה .רמוחה םלוע לע עיפשמ חורה םלוע יכ
.הרבסה אלא "הבושתב

םינעוט ונא .תולובגה לע םיניגמ םניא םילייחהש טק עגרל ולו םינעוט ונא ןיא (3)
.ךכב יד ןיאש

לע המחלמה אלל חלצת אל ידוהיה םעה לש תודרשיהה תמחלמ יכ תעדל ךילע טסיאתאכ םג (4)
ירוחב .תוללובתה י"ע וינבמ ףלא האמכ הנש ידמ דבאמ ידוהיה םעה .םיידוהיה םיכרעה
תנידמ .תוצופתבו ץראב ידוהיה םעה לש ומויק תרימש לע קבאמב ץולחה ליח םה תובישיה
םעה תודהיה אלל .םיחטבמ םוקמו טלקמ ול שמשל ידוהיה םעה לע רומשל מ"ע המק לארשי
לוכי ןבומכ התא .רומשנ המ לע םידוהי וראשיי אל םא תורוד ךרואל דרוש אל ידוהיה
תונויצה תונורקעל רומג דוגינב הז לבא ,יוגל ידוהי ןיב לדבה םוש ןיא טסיאתאכש ןועטל
?הפ םישוע ונחנא המ .לארשי תנידמ התתשוה םהילע

,החלצהב
ינוי


יבג לש ותבושת

:ךבתכמל הבוגת .ינוי םולש

יניעב ךרע םוש ןיא הפוגלש , בושחל לוכי התא ךיא ןיבמ אל ינא לכ םדוק (1)
קלח טעמל) יח םדא לכל יתעדלו טסיאתא לכל ברו ןוילע ךרע שי הפוגל .טסיאתאה
הטירח ןיבל יתימא רבק ןיב תוושהל רשפא יאש בשוח ינא םג .(לילכהל ילב םימלסומהמ
ולש תוחכונה תא םישיגרמ ,רבקב רובק ,החפשמ אמגודל ,בורק שיאשכ יכ .ןורכיז ריק לע
ונא יכ הארמה ,תוילמס קר הז ןורכיז ריק תאז תמועלו .םש אוהש םיעדוי ונחנאו ,םימעפל
תשגרהל םורגל לוכיש המ ,אצמנ אוה ןכיה םיעדוי תמאב אל ונחנא יכו םדאה תא םיריקומ
.תוחונ-יא

ירוחבש אוהש דחא והשמ דבלמ רמוחה םלוע לע עיפשמ וניא חורה םלוע ,יתעדל (2)
תוחפ שי ךכו ,אבצל םיסייגתמ אל (חורה םלוע ןעמל םילעופה ידצמ םהל ארק) תובישיה
.לארשי לע הנגהה תכאלמ תא ושעיש םילייח

ןעוט ינא .תולובגה לע ונגי אבצב םיתרשמה םילייחהש ךכב יד ןיאש ,ןעוט ינא םג (3)
ךכש ידכ (םיטמתשמה ראש תא םגו תובישיה ירוחב תא םג) םילייח דוע ףיסוהל ךירצש
אלש ימ ?אל רחאהו רומשי דחאש עודמ .הווש היהי הנגהב הנידמה יחרזא לע לטנה סמוע
!תרשמ ןכש ימ לע דיבכמ קר ל"הצב תרשמ

םיכרעה אלל חילצהל רשפא ןכ אקוודש בשוח ינא ,םעה לש תודרשיהה תמחלמל עגונב (4)
ינא .רופיכ םויב םגו םיגחב םג תבשב םג םתדובע תא םישוע ל"הצ ילייחש הדבוע .םייתדה
!שגדה הז לע .ידוהיה םעל תיבו טלקמ תווהל ידכ המק לארשי תנידמש ,ךתא םיכסמ
,םיגהנמהו תווצמה לכ לע רומשל ילבמ ידוהי ינאו ,טסיאתא ידוהי ינא .םע הז תודהיה
תווצמ םייקל רמוא אל הז ידוהי תויהל .םעמ קלח הז .יתד-ידוהי ןחלופ ארקנש המ
הזה טלקמה לע םא לבא ,םידוהיל טלקמ תרשל ידכ המק ןכא לארשי תנידמ .םיגח רומשלו
:םירמואו םימק םישנא זא ,אל םידרחה לש לודגה בורהו ,םיינוליחו םייתד קר םירמוש
,אל ינא םג זא אל םה םא

םישנא דועו דוע ,םיתרשמ אלש תובישי ירוחב ללגבש אוה םייקה בצמה .אבצהמ םיטמתשמו
בצמה םא .אל ינא םג זא ,אל (םידרחה) םה םאש םיבשוח םהש ללגב אבצב תרשל םיצור אל
רומשי ימ זא - הזכ בצמ היהי םאו ,ל"הצב תרשל הצריי אל רבכ דחא ףא זא ,ךשמיי הזה
?לארשי תנידמ ארקנש ,הזה תיבהו טלקמה לע

םיהולאהש בל םיש .יוגל טסיאתא ןיב לדבה םוש ןיאש ןעוט ינאש ןבומכ :ןורחא רבדו
?השיאמו יוגמ ןוילע ידוהיה תא השוע המ .השיאמו יוגמ ןוילע ידוהיש עבוק ךלש

יבג


ינוי לש ותבושת

,יבג םולש

לכ ירסח תומצעו םיבוקר םינובלח ףסוא ה"ס איה הפוגה ,טסילאירטמה טסיאתאה יניעב (1)
?הפוגל שי ךרע וזיא ריבסהל לוכי התא םאה .ךרע

םימסרופמ םיטסיאתא ?טסיאתא התאש חוטב התא ."ולש תוחכונה תא םישיגרמ" בתוכ התא (2)
...םפוג תא ףורשל וויצ

הקיזיפ-הטמ ךרע האר ,חורל רמוח ןיב תורורב תועפשה םנשי יכ ,רובס םויה עדמה (3)
.ךכ הרובס לארשי תייסולכוא לש טלחומ בור .דועו

וב ויהי ,באוסמו חפונמ רתוי היהי אבצה אבצב םילייח רתוי ויהיש לככ .תועט הז (4)
אבצ אוה תיביצקתו תיאבצ הניחבמ ילאידיאה אבצה .הלטבאו ןמוש תורוגחו םיזובזב רתוי
תולע .ל"כטמרה תנוהכל ותונמתה םע קרב דוהא ל"כטמרה רמא ולאה םילימה תא .םכחו ןטק
ףלחתהל ולכויש ידכ קר םילייח לש הסמ רישכהל הביס םוש ןיאו ,ההובג איה לייח תרשכה
תא עונמל םיאולימב םיתרשמה ולא תא התואנ הרוצב למגתל ונילע תאז םע .םיאולימה ימיב
.םיאולימל 20 ךירצ אוהשכ 50 ןימזמ אבצה םויה םג .תמייקה תויריירפה תשוחת

.הידוהי םאל דלונש ללגב אלא תווצמ םויק ללגב אל ידוהיל בשחנ ידוהיש רורב (5)
וללובתה תוליהקה תידוהיה תרוסמה הרמשנ אל םהב תוליהקה לכב יכ םיארמ םירקחמה
.החוכנו הרורב תאז הארמה ףרג ףרצא ןיינועמ התא םא .ןיטולחל

ריכמ ינאש תודהיב ?השיאמ רבגו יוגמ ןוילע ידוהיה תודהיבש תעבק המ ךמס לע (6)
רבגה לע הנוילע אקווד השיאה תאז תמועל .השיאמ רבגו יוגמ תווצמ רתויב בייוחמ ידוהי
.התאירב עבטמ תמלשומ רתוי איה יכ

ינוי


בישמ יבג

:תבשב הזה בתכמה תא ךל חלוש ינאש ךל תפכיא אלש הווקמ ינא ,ינוי םולש תבש

לכה ירחאש ינפמ ,ישגר ךרע אוה םיטסיאתאה םגו םישנאה בור יניעב הפוגה לש ךרעה (1)
.ונל בורקו רכומ והשימ םעפ התייה תאזה הפוגה

םיעדוי ונחנאש ,רבקה יבגל רמול יתנווכתה כ"הס ,טסיאתא ינאש חוטב ינא ןכ (2)
לרוגל הגאדו תואדוו יא תשוחת ונל היהת ,אוה הפיא עדנ אל םא .םש םדאה לש ותפוגש
.הל הרק המ עדנ אל .הפוגה

.רמוחה םלוע לע עיפשמ חורה םלוע יכ רובס לארשיב טלחומה בורהש בשוח אל ינא (3)
?ריוואב תורעשה הלעמ התאש וא םיקדצומ םינותנ ךל שי םאה

היהי אל אוה ל"הצב םילייח רתוי ויהי םא :ךדיב תועט אבצה לע תמשרש המל רשקב (4)
םילוכי ונחנאש ל"הצב םילייח הברה ךכ לכ ונל ןיא םויה .קזח רתוי אלא חפונמ רתוי
וז קרב דוהא רמאש המל רשקב .ינוחטיבה תורשהמ טמתשהל םירחאל תתל ונמצעל תושרהל
ףסכ - רתוי ףידע המ :ךתוא לאוש ינא לבא ההובג ילוא איה לייח תרשכה תולע .דבלב ותעד
ףסכה םע המ זא - ףסכ לע רבדמ התא רבכ םאו ?ףסכ תוחפו ןוחטיב רתוי וא ןוחטב תוחפו
?םידרחל תואירב חוטיבו םייח חוטיב לע ,"ותנומא ותרות קוח" לע תזבזבמ הנידמהש
םיאולימ ילייח ידימ רתוי שיש בושחת לא ?ךתעד המ ?ןוחטיבל הזה ףסכה תא הנפנ ילוא
?הנשב םוי 30 תרשל םיכירצ םה עודמ זא ,םיאולימ ילייח ידימ רתוי שי םא !!ןיא יכ
?לודג אל אוה םיאולימה ילייח לע סמועה ךתעדל ?ךתעדל הברה אל הז

,ךכל תנווכתה םאה .תנווכתה המל ןיבמ שממ אל ינא - םידוהיה תוללובתהל רשקב (5)
םהש הנשמ שממ אל הז ,ןכ םא ?תרחא הנומאל םירבועו םתנומא תא םיבזוע םישנאש
ןיינועמ ןכ ינא .הז אשונב יתיא םיכסהל בייח התאו ,רשואב םייח םה דוע לכ םיללובתמ
.תרביד וילע ףרגה תא ףרצתש

תחא םעפ היהש ימ לכ .השיאמו יוגמ ןוילע התאש עבוק ךלש םיהולאה :השיאהו יוגה (6)
ינשע אלש ךורב" ,"השיא ינשע אלש ךורב" תוכרבה תא ריכמ חטבל תסנכ תיבב ולש םייחב
יל חלשתש הווקמ ינא ?םיארונ ךכ לכ יוגהו השיאה םאה ?הזב ךורב ךכ לכ המ ."יוג
תפכיא אלש הווקמ .שפוח רתאב וניניב החישה תא םסרפל הצור ינא יכ תפסונ הבוגת
.ךל

.יבג


ינוי לש הנורחאה ותבושת

,םולש - ינש םוי

תבכשב תוכיאב עגופה םדא ותא ומכ הז יתניחבמ .תבש לוליח לע רעטצהל קר יל רתונ
.וללה םישוקשקה לכל ןימאמ אל אוהש ,הנעטב ןוזואה

ישגרה ךרעה .םריקי תפוגמ הרוצ לכ ירסח םידירש רובקל מ"ע תומלוע םיכפוה םישנא (1)
.והשמ רמוא ןכא אוהו ,רתוי הברה קומע אוה רבדמ התא וילע

יתלב שגר וזיא םאה ?רפסה לצא ושאר תורעש לרוגב הלע המ ןיינעתמ והשימ םאה (2)
?םירלוד ינוילימ תואמ לש העקשה קידצמ רבסומ

האמה לכמ שקב .עבטמ תליפנ לש הזחמב וזכרתיש םישנא האמ חק :טושפ יוסינ חק (3)
זאו םימעפ לש בר רפסמ יוסינה לע רוזח .םיוסמ דצ לע לופי עבטמהש ךכ לע קר בושחל
ריבסמ עדמה םויהש תובר תועפות ןנשי .ןוכנה דצה לע לופי עבטמה םימעפה בור יכ בל םיש
.חורו רמוח ןיב ןילמוג רשק י"ע קר ותוא

אבצב תוליעי יכ ,הצרחנ םינעוטה םינוש םיחמוממ תונותיעהמ תובתכ הברה יל שי (4)
םילוקישמ העבקנ ןותנשה לכ תא סייגל תוינידמה .םכחו רישע ןטק אבצ י"ע קר תגשומ
,ךחוגמ הז - םיזובזבל רשאב .םייאבצ םילוקישמ אלו (וירוג-ןב יפב םעה אבצ) םייתרבח
ההובג הלכשהל תושרב קר .ביצקתהמ ירעזמ לימורפ םה םיידרחל םירושקה םיביצקתה לכ לבא
תובישיל ביצקתה לכמ רתוי הברה הברה (םיינרצי אל םהש) חורה יעדמל םיביצקת שי
הברה סייגל ךרוצ ןיא ןכש ,הנידמל ףסכ ךסוח ותונמוא ותרות לש רדסהה םיללוכו
ודמלי םה םאו ,ימואל חוטיבהמ הסנכה תמלשה/הלטבא םילבקמ םה ןיא .םידרחהמ
טנדוטס תבצקתמ הנידמה יסחי ןפואב) הנידמה תפוקל המכו המכ יפ ולעי םה הטיסרבינואב
ילייח תא למגתלו ,םומיסקמה תא ןוחטיבב עיקשהל דעב ינא .(הבישי רוחבמ שמח יפ
תרשל םיפידעמה םיבר םנשי םיריכשה רזגמב .םיליעי אל םיסויג דגנ ינא .םאתהב םיאולימה
םיאולימב ותרשי םלוכ םא .דוס אל הז .דובעל רשאמ ,םולכ תושעל אל טעמכו םיאולימב
יפ רבגי תכרעמה לע סמועה יכ ןיבמ התא ,דבלב עובשל תורשה תפוקת תא ורצקי חיננו
למגתל ינויגה רתוי הברה .'וכו םינומיאו תועיסנ לע קר ןוימטל ודרי םימי המכ .המכ
.יביטקרטא היהי תורשהש תוליעיבו תוניצרב םיתרשמש ולא תא

,ימצע םויקמ תוחפ) רתויב םיכומנ הדולי ירועיש .א :םינותנ המכמ בכרומ הז (5)
הנניאש השיא אשונו ותנומא תא ריממש ימ .ב .(עצוממב גוזל םידלי ינשמ תוחפ רמולכ
אוה ידיחיה חתפמה םא .וידלי תא דיספה ידוהיה םעה ךכבו ,םידוהי םניא וידלי ,הידוהי
הדנגואל וא הדנקל ונינומהב דרנ הבה ?הפ םישוע ונחנא המ - רשואב םייח םה םאה
םעה עודמ .תיניטסלפה היעבה אלל ,םירשואמ םייח היחנו ,(לצרה לש תירוקמה ותעצה)
תואסריג יתשב ףרגה תא ףרצמ ינא ???לארשי ץרא לע ותוראשיהב קבד הכ ידוהיה
.(תילגנאב)

השיאהש תווצמב בויחל תוסחייתמ השיאו יוג ינשע אלש תוכרבה - תודהיב תורוב בוש (6)
רבסהה והז .ןירוח ןבמ תוחפ דבעהו ,ידוהיהמ תוחפ יוגהו ,שיאהמ תווצמב תוחפ תבייח
הרוצב ריבסה הנש 400 -כ ינפל יחש גארפמ ל"רהמה .ולאה תוכרבל ריכמ ינאש ידיחיה
םישו רהוסה יתבל אצ .התאירב עבטמ שיאהמ רתוי תמלשומ איה השיאה יכ ,רתויב הרורבה
לש היתודימ יכ רורב לבא ,ריכזהל רתוימ טעמכ הז .םישנ המכו םירבג םיעשופ המכ בל
רתוי השיאל הנתינש הרתיה הניבל םג םיסחייתמ ל"זח .שיאה לשמ רתוי תובוט םה השיאה
.תינוכמב לייטל אצוי גוז :םוי םויה ייחמ אמגודל .(רבד ךותמ רבד תנבה רמולכ) שיאהמ
אל - הנוע שיאה "?הדעסמב לוכאל ךל אב" שיאה תא תלאוש השיאה .הדעסמ דיל םירבוע םה
יכ ןיבת רשי השיאה ךופה הרקמב .התיבל תבזכואמ תרזוח השיאה .ותעיסנב ךישממו ,ךכ לכ
.הלועפ ףתשת איהו לוכאל ול אבש זמור הלעב

,םרשקהמ םירבד תאצוהו "הכירע" רובעי אל רמוחה םא לבא ,שפוח רתא תא ריכמ ינניא
.תודגנתה יל ןיא

ינוי


יבג לש תמכסמ הרעה

יתוא ענכש אל ינוי הנותחתה הרושב


letter


:שפוח רתאמ דהוא לש ויתורעה

תולעהל ונל רשפא-יא לבא ,םיריעצה ינש ןיב להנתהש חוכיווה תוהממ תונשל םיצור ונניא
,לשמל ,ומכ) ינוי הלעהש תויוגש תוחנה וא תורימא רפסמל סחייתהל ילבמ ,רתאב וז החיש
,ויתוברמ עמשש םירבד לע תוכמתסמה "תודבוע" וא ,(תוהמ התוא ןה הקיזיפ-הטמו עדמש
ןטק רפסמ ןאכ גיצנ .םיינשה ןיב ןודנש רמוחב תואיקב ול ןיאש ארוק תועטהל תולולעהו
:תוארהל םיצור ונייהש הממ דבלב

לכ .יטנבלר-אל ןוויכל ידרחה ריעצה ידיב טסוה תובישיה יכרבא סויג אשונב ןוידה (א)
םע-אבצ לומל יעוצקמ-ןטק אבצכ ונסוחו וקזוח ,אבצה תקזחה לש ילכלכה טביהל רושקש המ
,ימואלה תורישל רשק םוש ול ןיאו ,התוינידמ-יעבוקלו הנידמה תגהנהל ןיינע אוה ,ינומה
הנוש אל דוע לכ .הנידמה יחרזא לכ ןיב הווש תויהל בייח רשא ,קוח תקזחב אוה םויכש
,זובזבל רשק םוש אלל תאזו ,הווש הרוצב וקלח תא תתל חרזא לכ לע הבוח ,אבצ הנבימ
.אבצב שיש ,'וכו סויגב תויועטל ,הלטבל

רוביצה טעמל ,ץראב יתרבח רוביצ ןיא :תידסומ אלו תידארופס איה םיחרזאה לש תוטמתשהה
ברקב םיטמתשמ שיש הז .אבצב תורישמ ףוגכ טמתשמש ,וכותב תובישיה יכרבאו ידרחה
תקדצל ןועטלו הז ןליאב תולתיהל םיכרבאה רוביצ ללכל רתיה ןתונ ונניא יחרזאה רזגימה
ןכש ,םתנעט תא םידרחה םינעוט הב הלימה הנניא "םיטמתשמ" הלימהשכ דוחייב .םתוטמתשה
אוה אוה םהידיב הרותה דומיל יכו ,הנידמה לש םייתימאה םיתרשמה םה םהש םינעוט םה
הפי .הרות לש הלהואב (!םינכסמה) םתגירה ידכ דע - תאז .ל"הצ אלו ,ונייח תא ליצמה
ןיבל זובזב ןיב רשק םוש ןיאש אלא - ל"הצב זובזב עונמל שקבמ ,בוט חרזאכ ,ינויש
- חרזא לכל הווש ראשיי דימת ,ךכב ןטקי םא ,תורישהו ,לסחל ונילע זובזבה תא :תוריש
לכ ןוכסיח לש בצמבכ זובזב .קוחה ינפב םיווש םלוכ .דחאכ ידרחו יתד ,ינוליחל
לע אלא ואב אל הז אשונב ינוי הלעהש תונעטה לכ .הרבחה לע לטומה לועב םיווש םיחרזאה
.יתוהמה ןיינעה ןיממ ןניא ןהו ,ידרחה ךרבאה תוטמתשה תא קידצהל תנמ

תמל וסחי ןיבל םדא לש ותנומא רסוח וא ותנומא ןיב רשק םוש ןיא :תמל סחיה (ב)
,ךכב אוה הז םוחתב םג תישפוחה הרבחל תידרח-תיתדה הרבחה ןיב לדבהה .ותפוגלו
ןכ ומשכ - ישפוחה םדאלש דועב ,םייטרפה םייחה ימוחת לכב בייחמ קוח שי ידרח-יתדלש
,ימ םע ,היחי ךיא עבוק םדא לכו ,ולש יטרפה שפוחה םוחתב םייוצמ םייטרפה וייח - אוה
םינוליח שי .תמלו תוומל ראשה ןיב - וייחב םינוש םיטנמלאל ויתויוסחייתה ויהי המו
.תרחא שיו ,יתדה וילא סחייתמ הב ךרדב תמל םיסחייתמה (טסיאתא אוה ינוליח לכ אל)
םינוליח דאמ הברה .םינימאמ-אלה ללכ לע ךכמ שיקהל רשפא יאו ,היצפוא איה הפוג תפירש
,הרובקה סקט תרוצב אוה םייתדה ןיבל םניב לדבהה .הבצמלו רבקל םיקוקז םיטסיאתאו
.תמל סחיב אטבתמ רבדה ןיא טלחהב לבא ,תולבאה יגהנמב

םיבוקר םינובלח ףסוא ה"ס איה הפוגה ,טסילאירטמה טסיאתאה יניעב" - ינוי לש ותרדגהב
,הילע ביגה אל יבגש "?הפוגל שי ךרע וזיא ריבסהל לוכי התא םאה .ךרע לכ ירסח תומצעו
תוחפל רתתסמ םירבדה חוסינבו ,אשונה לש תנגוה אל םג יתעדלו ,היואר אל הגצה םושמ שי
םיריכמ ונחנאו ,"טסילאירטמ"ל "טסיאיתא" ןיב רשק םוש ןיא ,תישאר .גולגל לש ץמש
.לכל םירכומה תומש ריכזנ אלו ,םיקחשל עיקרמ םהלש םזילאירטמהש ,םיידרחו םייתד ןומה
,יחה ףוגל רחא סחי לכו ,תחכומ ,תיתדבוע תוסחייתה איה יחה ףוגל תיעדמה תוסחייתהה
.חכומ וניא יאדוובו ,תיעדמ הניחבמ יוגש לבא ,ימיטיגל אוה ,וב ןיאש תא וב האורה
ךרע ףוגל ןיא תוומה רחאל .יח אוה דוע לכ ךרע שי - רחא םייח-לעבכ םדא - יחה ףוגל
לכב םיגוהנה ,הרובקה יסקטל תוביסה תחא וזו ,ויריקומו ויבהוא דצמ ישגר ךרע אלא
רתומ .בשוח םדא - סנייפאסומוה ינא :רמאו וילגר לע םדא-ףוקה דמענ זאמ םלועב תורבחה
לש והשלכ םויקל החכוה םוש ןיא ךכל טרפ לבא ,ישגר טבמב הפוגה ךרע לע ןויד םייקל
.תוומה רחאל שפנ וא חור ,המשנ

לש התוסחייתהמ םיקתונמ תיתדה הרבחב השיאה לש הדמעמ יבגל ינוי לש וינועיט (ג)
ךותמ ,יבג לש ויניעב לוח הרוז ינויש לע ונל רצו ,יוגל יאדווב ,השיאל תידוהיה הכלהה
היפוצ ר"ד לש הרמאמל וניארוק תאו ינוי תא הנפנ - השיאה יבגל .הנווכב אלש וא הנווכ
.תרתוימ תפסונ הלימ לכו ,"תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ" - שפוח רתאב רלמ

ארוקה תא הנפנו ,תדה יפ לע תמאהמ ינוי לש ותעד הקוחר ,יוגל ידוהיה לש וסחי יבגל
ידוהיה ברה עבוק וב ,ו"נק דומע "תורוא" ורפסב בתכש ,קוק ה"יארה ברה לש וירבדל
:םיאבה םירבדה תא םדקתמהו רואנה

,התדמעו התנוכת ,התפיאש ,םיימינפה הייואמ ,התוימצע ,תילארשיה המשנה ןיבש לדבהה"
שפנ ןיבש לדבההמ קומע רתוי לודג רתוי אוה ,םהיתוגרד לכל ,םלוכ םייוגה תמשנ ןיבו
לדבה ררוש םינושארה ןיב לבא ,אצמנ יתומכ לדבה קר םינורחאה ןיבש .המהבה שפנו םדאה
."יתוכיא ימצע

.ןאכ ארק ?רפסהמ םולצת תוארל הצור ?ןימאהל השק

אלא םירבסה םניא "השיא ינאשע אלש ךורב" הליפתה אשונב יבגל ינוי ןתנש םירבסהה
םייוטיבה וא ,ל"רהמהמ ותנעטל ינוי איבמש "סיסב"ה ,ללכב .רקיעהמ תקמחתמה תונשרפ
הנבמב רבגמ תלדבנ השיא .חור-תוערו לבה םה רבגהמ רתוי תמלשומ השיאה תויה רבדב
לבא ,דועו ףוגבו שארב רעישה לש ורוזיפבו ותחימצב ,םינומרוהב ,םירבא רפסמב ,ףוג
וא ,בוטה הרקמב תועט וז .רבגה לע "תונוילע" וא "תומילש" לש ןיינע ןאכ ןיא
הב ארקנו ,יתדה ידוהיה יניעב ךכ לכ השודקה - הרותל ךלנ הבה .עורגה הרקמב הייעטה
:('ה קרפ ,תישארב) וידחי

םארב הבקנו רכז .ותוא השע םיהולא תומדב םדא םיהולא ארב םויב םדא תודלות רפס הז"
."םארביה םויב םדא םמש תא ארקיו םתוא ךרביו

תרחא תונשרפ לכו ,השיא םדאו רבג םדא ,םמש םדא ,םיהולא ינפב שיאהו השיאה םה םיווש
ינוי איבמש "החכוה"ה .הדבוע אלו איה תונשרפ - השיאה לש ילוגסה הלקשמו הדמעמ רבדב
שקבמ םהמ דחאש ,תינוכמב םיעסונש ,שיאו השיא לע תועמשמ לכ רסחה רופיסה סיסב לע
המיאתמ הנניא לבא ,םייתד םיריבסמ יפב "החכוה"ה ךרדל תינייפוא המגוד אוה לוכאל
הבישח יכרד ול הנקמ ולש םירפסה ןוראו ,תפקמו הבחר תיללכה ותלכשהש , רגוב רוביצל
תמר תא חיכומ "עבטמה תלטה" לש "יוסינה" םג .םידליל רופיס רשאמ רתוי ההובג המרב
.רפסמה

רמא ,ינויל ובתכמ תא בתכש ,יבגש ,ךכ לע ונל רצ :יתדה ןימאמל ךרעכ תבש םוי (ד)
אוהו ,השודק הב ןיא ותניחבמ ,החונמ םוי איה תבשה ינוליחה ידוהיל .תבשב תאז השעש
הבוח ,תאז םע .קוחה לע הריבע רבוע וניא דוע לכ ,וחור לע הלועה לככ הב תושעל יאשר
אל םג ,וב עוגפל אלו ,אוה וכרדב תבשה תא רומשל יתדה ידוהיה לש ותוכז תא דבכל וילע
תלבק תניחבמ ,ןוזואל תבשה תא הוושמה ,ינוי לש ותבושתש ,ןבומ .הרמאנש וזכ הרימאב
איה תבשה לש התשודק .יבג לש ויניעב לוח-תיירז םושמ הב שי ,"הדבוע"כ ולא םיגשומ ינש
רתאב ונבתכ רבכו .תיעדמ הדבוע איה ןוזואה תבכש לש המויקש דועב ,הנומאבש ןיינע
ארקי ,רתאל ךלי הצורה לכו ,הדבועל הנומא ןיבש ינורקעהו ידוסיה לדבהה אשונב תובר
.םיכחיו

- שפוח רתאב תוארתהל
רתאה תווצמ דהוא
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא