הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


?האושב "םיהולא" היה ןכיה

:שפוחמ רורדל לעי הבתכש בתכמ

!רורד

.היתד ינא לכ םדוק זא ."האושה ןמזב היה םיקולא הפיא" לע הבוגת ךל תבתוכ ינא הככ זא
ךישממ התא םא .הבושת דוע עומשל תוסנל לוכי התאו הזה ראודה תא וישכע רוגסל לוכי התא
ןימאמ התא םא יתנבה שממ אל בגא) העדה לע לוענ התא םאש ,רמול יתיצר זא אורקל
תא תעדל הצור תמאב התא םא לבא .אורקלו ךישמהל המ ליבשב ךל ןיא זא (אל וא םיקולאב
:השקבב - זא היה םיקולא הפיא תלאשש המ לע יתעד

תויהל לוכי תייה זא עדוי תייה םא .תורקל האושל ןתנ םיקולא המל םיעדוי אל ונחנא
חינהל ריבס לבא .בלעת לא .הביס ול התייהש םיקולא לע ךומסתש יאדכ ?ןוכנ - םיקולא
המל ןיבהל םיחילצמ אל - םייתדה ונחנא םג ןכ - ונחנאש הדבוע .ונתניבמ תבגשנ ותביסש
.וילע ךומסתש יאדכ ילוא זא ,םיקולא לש הגרדב אל ונחנאש חיכומ קר הז .הרקש המ הרק
.ונתיאמ רתוי הברה הברה הברה הברה ןיבמ אוה הצרת אל וא הצרת .םיקולא אוה לכה ירחא
.ויתונווכ תא ןיבתש יוכיס ןיא .וילע ךומסת טושפ םוכיסל

תדה תא ךיילע תופכל תכלוה אל שממ ינא גאדת לא .אשונב הבוגתל חור רצוקב הפצא ינא
.הבוגת עומשל חמשא םתס ינא .ילש

לעיהפוריא ידוהי תאוש
םידוהי לש םיילענ 800,000 -מ קלח
ןילופ ,קנדייאמ תוומה הנחמ יחצרנ

:לעיל רורד

םרג - ןתוא ןיבהל םילגוסמ אל ונחנאש תוביסמ - םיהולאש הז תרמוא תאש המ !לעי םולש
םירגובמ ,תורה םישנ ,םידלי ,תוקונית ןוילימ 6 לש םילימב ראתל רשפא יאש ירזכא חצרל
.ולש רחבנה םעהמ םינקזו

ינא) ןאכ בותכש המ תא ונינש ארקנ יאוב ,םירבדמ ונחנא המ לע תצק שממ רכזנש ידכ
."ונלש האוש" רפסה לע ,(וישכע הז תא השוע

םיססוגה לע יארק ,םיבור לש םינודיכ לע םתוא ותימהש תוקוניתה לע יארק .תא םג יארק
?הז לכ תא תארק ,רולכ םהילע וכפשש םידוהיה לע יארק ,ותמש דע םהב ופילצהו ופילצהש

טושפ אוהש איה תמאה לבא .ונממ לודג עשופ ןיא זא ,םיהולא הז םא :רעטצמ דאמ דאמ ינא
.תשחרתמ התיה אל האושה ,היה םא .ונניא

.רורד

letter

:לעיל שפוחמ הריש

,ךלש אצומה תדוקנמ ךל בישהל הסנא ינא .ולש ןויגיהה תדוקנמ ךל בישה רורד .לעי םולש
:הב יתאצמ אל ןויגיה ןכש

הניבמ ןכ תא המ ."םיהולא" לש ותוגהנתה תביס תא ןיבהל תלגוסמ אל תאש תבתוכ תא .1
ינבל םהשלכ םייוויצ "הוויצ" לוכיבכ אוהש ןיבהל תלגוסמ ןכ תא דציכ ?"םיהולא" יבגל
?ךל ללוכ ,םדא

?"םיהולא לע ךומסל יאדכ"ש ,תעדוי תא המ ךמס לע .2

הפ השוע אוה ילואו ,םיהולא לע לכה תעדוי ךניא ירהש ?"הביס ול התיה"ש ךל ןיינמ .3
אל תא ירה !לכה וילע תעדוי אל תא ירה ?ולש ףיכה םשל ?םתס הככ ?הביס אלל םירבד םשו
!רבד םוש ,םצעב ,וילע תעדוי

םישנא הברה שי .וילע ךומסל אתכמסא הווהמ אל "םיהולא לש הגרדב אל ונחנא"ש הז .4
.םהילע ךומסל םילוכי ונניא תאז ףא לע לבא ,ונלש הגרדב םניאש

םא ."ונתאמ רתוי הברה הברה הברה הברה ןיבמ אוהו ,םיקולא אוה לכה ירחא" תבתוכ תא .5
ןינמו ?ונתאמ רתוי הברה ןיבמ אוהש ךל ןינמ ,לכה וילע תעדוי אלו ,ותוא הניבמ אל תא
?םולכ ןיבמ ונניאש "םיהולא" הז ילוא ?ןיבמ ללכב אוהש ךל

,םירחאל רסומ תפטה ידכ דע ,"תעדוי" תא "םיהולא" יבגל םתא ךל חונש םירבדש ,רזומ .6
תא תנעוטו "םיהולא" לש בחרה רוניסה ירוחאמ תאבחנ תא םירחא םירבד תעדוי אל תאשכו
םתס אל הז תעדל .תעדל ךרוצה תוירחאמ ךמצע תרטפש הרובס תא ךכבו ,העידיה-יא תנעט
וינפב תודמוע - עדוי אלש ימו ,עדיה לעו תעדה לע םיססובמ ונלש םייחה :המחג וא הרימא
ידרח רוביצ) חונ יד הז תורובב תוראשיה .רוב ראשיהל וא ,תעדלו דומלל :תורירב יתש
העידיה-יא ףא לעש ןועטלו העידיה-יא תא קידצהל ךכב רשפא-יא לבא (וז המרב יח םוצע
.םייקו רירש ,עודיו רורב ןודנה אשונה

תלבקמ אל טלחהב ינאו) אל םא ןיבו ןתוא תלבקמ ינא םא ןיב ,ךלש תובושתה לכב .7
היה ןכיה :רתאב בושו בוש תילעומש ,דוסיה תלאש לע יהשלכ הבושת תמייק אל (ןתוא
ןכיהו האושב וישעמ תא ריבסמ הז ןיא ,"ונתאמ רתוי ןיבמ אוה" םא םג ?האושב םיהולא
יתש תויוצמ הסיסבב .הצילמה תראפתל םתס תלאשנ אל "היה אוה ןכיה" הלאשה .זא היה
אל םא .חכונ היה אלש וא ,האושה תפוקתב חכונ היה "אוה"ש וא :ןתלב ןיאו תויורשפא
ותיאש ,רחא יתד םע לש אלא ,םייתדה םידוהיה לש םיהולא אל אוה םתסה ןמ - חכונ היה
וא וילע - האושה תפוקתב חכונ היה אוה םאו .האושה תפוקת לש םינש שש ךשמב הליב אוה
עשרה ישעמ תא עצבל ררוצל ריתה עודמ :תענמנ יתלבה הלאשה לע תוקמחתה אלל בישהל ךילע
םא ."אוה ןונחו םוחר לא" םייתדה תסריגל ירהש ,םידוהי ןוילימ 6 תטיחש לש תוירזכאהו
רשפא-יאש תויורשפא יתש תולוע בוש ,העווזה ישעמ תא ריתהו ,הפוקת התואב חכונ היה אוה
ןכ אוהו ,לכה תעדל םילגוסמ אל ונחנאש ךלש הנעטה ףא לע ,ןאכ ןתוא תולעהלמ ענמיהל
ול התיה םאו .ונל העודי הביס אלל עשר אוה - הביס אלל ,םתס הככ ריתה אוה םאש :עדוי
אוה ךכב .התוא םיעדוי ונניאש הביס ול שיש עשר אוה זא - התוא םיעדוי ונניאש הביס
ףידעמ אוהו ,עשפה תא עצבל הביס ול התיהש ןעוט לבא ,עשפ עציבש ,עשופ ותואל המוד
העידי ילב ותוא םיטפושו ,עשפה תביס תא תעדל ילב םירתונש ,םיטפושל רפסל אלו קותשל
.וזכ

,אוה :רתוי הברה הטושפ הביטנרטלא שי וז תורשפאל םג לבא ,טלחהב ?ךבוסמ .8
אלש תוביסמ ,"לא" םמצעל ואיצמהו ודבש םה םדאה ינב !םייק ונניא טושפ ,"םיהולא"ה
םוחר לא" ,ודוסיב בוט לא תויהל היה רומא םדי לע ארבנה לאהו ,ןאכ ןהילא סנכינ
.םיעשרה תא שינעמ אוה זאו ,יטופיש חוכ םג וארוב ידימ ול ןתינ "לא"כ ,ןבומכ ."ןונחו
אקווד אב שנועה ,ינממ בוט תאז אטיב בויאו ,תישונאה הירוטסיהה לכ ךרואלש ,איה הרצה
ןימאמש ימל השק היעב רציי הזו .ףיכ ןומהמ םינהנ ןיידעו ונהנ םיעשרהו ,םיקידצה לע
,רשויו קדצ לש חוכ לעב היהיש הצר ךכ לכ םדאהש ,"לא"ה ,הזה רוציה .הזה םדאה-אורבב
.םיהולא שיש ןויערה - אוה .לפנ אוה ןאכו ,ישונאה עשרה םע דדומתהל לגוסמ היה אל
..."אוה אלו םיבוד אל" רמאנ אוהה לעו

.שפוח רתא תווצמ הריש
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא