הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

91 רפסמ ןוילג
תווצמ ג"ירת לע

:שפוח רתאל השמ

("הכלה" תחת ,"םירמאמ" רודמב ,תווצמה ג"ירת רמאמה לע)

תרותב דחמ תונעדי ,לוכיבכ ,תוארהל איה יחכונה רתאה תנווכ לכש לילעב הארנ ,םולש
.םוקמל םדאה ןיבו ורבח ןיבש םדאל סחיב היתווצמ לע הרותה לש התוינע תאו ,לארשי
ןייעמ כ"חאו ךתחיתפ תא ארוקה תעד רב לכש ,טושפה םעטהמ ?ךכ תאז ינא ןעוט עודמו
העיבת ןיא יכ הרימאל רשאב הריתס - ןושארה .הנובתל םיקעוז םיטנמלאהש ,האור ךיתורעהב
תא גיצהל תרחב ,םרב .ורבחל םדא ןיב ירסומ יביטמרונ יוטיב תווצמב ןיא ,ןויוושל
ןכיהל התא עדויה ,רשעמ תשרפה תווצממ תמלעתהו ,ינעל האפ תראשה לש תומוקמב ךתונשרפ
?ןהמ הנהנ ימו תורשעמה םיעיגמ

תבהאו הרימאבו ,ןמייקל דציכ םירבסה שי תווצמל רבעמ יכ לכל עודי ירה ,דועו תאז
המ םושמ .דועו חצרת אל ,ףאנת אל ,דומחת אל ,רוויע ינפב לושכמ םישת אל ,ךומכ ךערל
דמועהמ הפצמ תאז לכב יתייה .טוידהה ארוקה ןיעמ םילעהלו םלעתהל הריחב התיה הלא לכמ
ןח םיאצומ םניאש ולא ללוכ ,םידדצה לכ תא גיצהלו ,ףוסה דע תמאל רותחל רמאמה ירוחאמ
וא ,ומצע תא קודביש בוט םירחאב םומ ליטהל הצורה .איה רשאב הילפה לש הנעטב ,ךיניעב
לע הבג ומירי ,ולעלעי רמאמה יארוקש תנמ לע ,תויביטקייבוא גיציש תוחפל
רגתא הווהמ וניאו חכשנ רבכ תאז לכשכ ,האלה ושלגיו תומלעתהה/תוריתסה
.ילאוטקלטניא

במת חופש

השמל הריש

,שפוח רתא תווצמ הריש ןאכ ,השמ ךל םולש

לבקל םג ונחמש .וב בותכה תא ארוקו רתאב רקבמ התאש ןיבהלו ,ךבתכמ תא לבקל דאמ ונחמש
תוארהל םירמייתמ ונניא ."יתלכשה ידמלמ לכמ" ,ןכש ,םימסרפמ ונחנאש רמוחה לע תרוקיב
רכומ ונניא ינרותה םירפסה ןוראמ הברהו ,ךבתכמל חיתפב ךתנעטכ ,"לארשי תרותב תונעדי"
ירפס תא םיחתופ ונחנאו ,וניפדמ לע אצמנ םג אצמנ הז רצואמ בושח קלח ,ינש דצמ .ונל
,תולודג תוארקמ ,תידומלת הידפולקיצנא ,ילבב דומלת ,ךורע ןחלוש ,ס"ש ,ך"נהו הרותה
לע הרקנ םייוסמ יתכלה/ינרות אשונ רשאכ ,םירחא םיברו ןמפיוק 'פורפ ,םוטרה תונשרפ
רתאב ך"נת יקרפ טקלו עובשה תושרפ רודמ האר - ך"נת קרפב ןודל ונאובב וא ,ונכרד
!םוחב םהילע ךל הצילממ ינא .("םירמאמ" רודמב)

תרוקיבה םוחתב ראשיתש דאמ יוצר ,רחא םדא לש ויבותכ תא וא וירבד תא רקבל ךאובב
,ותשפכהו רחאה תבלעה םושמ הב שיש ,תישיא ,תישגר תוסחייתהל ררגית אלו ,תיניינעה
האור ..." :בתוכ התא .(םיברב אלש וא םיברב) ךרבח ינפ ןיבלת אלש ,ל"זח ורמא רבכו
,ןיבהל אלש תנמ לע ןטק וא הטוש ,רוויע תויהל םדא ךירצ ."...הנובתל םיקעוז םיטנמלאש
ינאו ,"תושפיט ירבד םתבתכ" וא ,"םישפיט םתא" רמול שקבמ םצעב התא ולא םילימבש
.ונתוא בילעהל תיצר אל ירה ךבל יככותבש הנימאמ

התיה הלא לכמ"ש ,ןעוטו תוירסומ תודהי תווצמ לש הדבכנ הרוש גיצמ התא :ןיינעל תעכו
"רקש" תגצה לש המינב בוש ,ףיסומ התא דועו ."טוידהה ארוקה ןמ םילעהלו םלעתהל הריחב
."ומצעב קודביש בוט םירחאב םומ ליטהל הצורה" ,הרואכל ,ךלש "תמא" לומ ,לוכיבכ ,ונלש
."ךיניע ןיבמ הרוק לוט" וא ,"ותשבד תא האור למגה ןיא" ונימכח ורמא הז ןוגכ לע


Pie Chart

לכש ,אצמי "ג"ירת" היורקה ונלש הדובעה תא ארוקש ,טוידה ארוק לכ :ךנונגסב ךל בישא
חסונב םיחנומ ונינפב הלעמ התאש ,ךכב ליחתא !םלועמ םירבד ויה אל - ם"דהל ךינועיט
שומיש ןיא תווצמה ג"ירתב רשאכ ,(דועו חצרת אל ,ףאנת אל ,דומחת אל) תורבדה תרשע
ןאכ .ףוסב רוזחא תורבדה תרשע אשונל .טעמ םינוש םיחוסינב אלא ,םנושלכ ולא םיחנומב
:ךיניע ואר אלש תא ךל גיצא

רפסמ םייק םמוקמבו ,ולא םיחנומב תושמתשמ ןניא תווצמ ג"ירת :ףאנת אל ,דומחת אל .1
םאש ,םודא וננמיסו ונייצ ןלוכ תא .תוירע יוליגו ףואינ תורסואה ,תווצמ לש לטובמ אל
הדובעב האר .ג"ירתבש תוירסומה תווצמה תא ןמסמ םודאה עבצה ,הדובעה תא תארק בטיה
.206 דע 188 םירפסמ
םייוויצ רפסמ שי ומוקמבו ,הז חנומב שמתשמ ג"ירת ןיא ,םדוקבכ ,ןאכ םג :חצרת אל .2
.34 הווצמ ,לשמל ,ומכ ,גרהו חצר םירסואה
אל ללכש הארו ארק ,68 דע 63 'סמ תווצמ לצא השקבב ךל :םיינעל האפו תורשעמ .3
.הלא תוירסומו תוילאיצוס תווצממ ,ונתוא ךתמשאהכ ,"ונמלעתה"

לילעב תוישונא-יטנא תווצמ לש הרוש דגנכ רגית וז הדובעב םיארוק ונחנא הלא לכל ףסונב
:ןוגכ ,ג"ירתב םויה דע תומייקה

,ןיממעה 7 םירחהל - 425
ןיממע תעבשמ המשנ תויחהל אל - 528
םילילא דבוע לע םחרל אלו סוחל אל - 426
תוומ-תנכסב אוהשכ תיסמה תא ליצהל אל - 459
הישנא גורהלו תחדינה ריע ףורשל - 464
הרז הדובע דבוע ירכונה תא שוגנל - 476
רקש איבנ תגירהמ דחפל אל - 519
םלועה ןמ יקלמעה ערז תוחמל - 604


תעב הנממ ונמלעתה אלו ,הנוכנ הרעה איה ,תווצמל תונשרפ םג גיצהל שיש ,ךלש הרעהה
איה השקו ,הכורא איה הדובעה תיחכונה התרוצב םג :הב ץוקו הילאש אלא ,הדובעה תנכה
.וניצר אל תאזו ,םינומ תעבש התוא הכיראמ התיה תויונשרפ לש הפסוה .טנרטניאב ןויעל
םירבסהלו תורעהל םוקמ היהי יאדווב זאו ,רפסכ התוא איצונ דיתעבו ןכתיי
.ףוס ןהל ןיאש תויונשרפ-ישוריפלו

,'כ תומש) תורבדה תרשע :"ךומכ ךער תבהא" לעו תורבדה תרשע לע תורצק םילימ ףוסבלו
עבשמ דבכנ קלח .תוירסומ-תוישונא תווצמ עבשו לאה דוביכ תווצמ 3 תוללוכ ('ה םירבד
תווצמה עבש .םימדוק תורוקממ תודהיה ידיב וצמוא וללה תוירסומה תווצמה
רשק אלב ,םלועב תישונא הרבח לכ לש המויקל סיסב ,השעמל ,ןה וללה תוירסומ-תוישונאה
,חצר ,תוירע יוליג הכותב םיעצבתמ רשאכ הרבחכ תויחל הלוכי הרבח ןיא .התנומאלו התדל
תויחל הל םירשפאמש םיקוח המצעל תקקוחמ ץראה רודכ ינפ לע הרבח לכ .תובינגו ףואינ
,יתד ונניאש ידוהי םדא יבגל .םלועב הרבח לכל סיסב ןה תורבדה עבש יקוחו ,הרבחכ
.רשע אלו תורבד עבש קר תומייק ,יפוסוליפ גשומ אוה ורובע םיהולאשו

ארקיוב עיפומ אלא ,תורבדה תרשעב אל םג ,ג"ירתה ץבוקב אצמנ אל "ךומכ ךערל תבהאו" םג
תדעל רמאי השמש םיהולא שקיבש םירבדה תרגסמב ,"ךומכ ךערל תבהאו" - 18 קוספ ט"י
הז לבא ,תורבדה תרשע לע םישוריפ םע הרזח הווהמ (ט"י) הז קרפ ,םנמא .לארשי-ינב
איה - ךומכ ךערל תבהאו - וז הווצמש יבל לכב ךתא המיכסמ ינא .ומצע ינפב דמועה ןיינע
יפמ םג הרמאנ וז הרימא .תילמרונ הרבח לכב וא תודהיב ,םינקותמ הרבח ייחל דסומ דוסי
- רומאכ .איה אלו ,הרמיאה רוקמ אוהש תועטב םירבוס םיברו ,וניל"זח לודג ,ןקזה ללה
םדוק ןתוא הנפת םא חמשא ,תונעטב ונילא אב התאשכ .ייחל תפומכ וז המסיס תלבקמ ינא םג
הווצמ ודבכיש ,םמצע-םעטמ-םיהולאה-יגיצנ ראשו ך"שו הידבוע ,לארשי ינבר ,ךיתוברל לכ
ייחב םא םייטילופה םייחב םא ,םינושה םהיבירי תא בילעהל ולדחיו ,הנושלכ וז תידוהי
,הלחתה וקל עיגנ תאז ושעישכ .הנושארו שארב ,םיינוליחה םידוהיה ,ונתואו ,הרבחה
.והער םע דחאה רבדל היהי רשפא ונממש

.הפוסבש ןוידה קרפה תאו ג"ירתה תדובעל המדקהה תא ארקתו רוזחתש הצילממ דאמ ינא
רוקמכ ןויערה תויקלחכ ןיאו ,המילש אל ונתפקשהו וניתונויער תנבה היהת הלא ינש ידעלב
.תויועטל

יצרא הריש
שפוח רתא תווצב הרבח

במת חופש
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא