הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

45 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,לג
:24.12.2000

קר אל לבא ,שפוח רירגש םג תויהל

ורבעוה םהב םיבר םירקמ לע רפוס הב בירעמ לש "םויה" ףסומב הבתכ יתארק םויה
.היידוהיל בשחת םתחפשמש תנמ לע יתד ךוניחל ימרופר ךוניחמ םידימלת

.קוחר ךכ לכ אלה דיתעב ןוטלשה יפלכ תדה תעפשה תא קזחל תנמ לע דעונ הז ךלהמ יתעדל

:הבושח תחא הלאש יל שיו ךכ לע ומסרפת םא םכל הדוא

?תפסונ התומעב רבח תויהלו שפוח רירגש תויהל לוכי םדא םאה

,בר םולשו הבר הדות

              .ינא:דהוא לש הבושתה

!לג יה

ריכמ התא .ראוני ןמויל הז תא סינכנ ונחנא !העדוה לש הלחא .בירעממ העדוהה לע הדות
.רבמצד ןמוי םסרפתה םויה קר ?ונלש םינמויה תא


םילולבש ראודב חלשו רוזג - הפיחב םינומוקמהמ רקיעב - תונותיעהמ םיעטק ךל שי םא
בותכ עטק לכ לע - רזוח ינא - עטק לכ לע :בל םיש קר 61652. ביבא-לת 65227 .ד.ת - ילא
שפח אבה שדוחב .ןמויל סינכהל רשפא יא הז ילב .ותעפוה ךיראת תאו ןותיעה םש תא טעב
.ןמויב ונל ורזעש תומשה ןיב "לג" םשה תא

קר .הגלפמ הנניא שפוח !ול קשחתמש המכ !תרחא התומעב רבח תויהל לוכי רירגשש חטב
ןוצרו תונוכנ תעבה וז רירגש !התומע רבח ונניא רירגש הזמ ץוח .תוידעלב תבוח שי הגלפמב
םיכסה אוהש תונורקע םתוא לע הרימש ךות ,שפוח תונויער - םיוסמ ןויער ןעמל לועפל
.רתאב םירירגש רודמל סנכיה - אל םא .רכוז יאדווב התא - םהילע

תויהל ךל היהי רתומ םג זא .שפוח-.ה.ל.ע התומעב רבחכ לבקתהל לכות 18, ןב היהתשכ
.יהשלכ הגלפמב וא תורחא תותומעב רבח

!יב !םירבח הברה שפוחל ךתא בוחסו !רשק לע רומש

              דהוא
Forum Hofesh

,ןולא
:24.1.2001

תעינמ לע שפוח - .ה.ל.ע ר"וי םע תובתכתה
םיניטקל הפטה


לש הדוסימ תידרחה תוטלתשהה תעינמל התומעה - .ה.ל.ע :רבעשל) שפוח - .ה.ל.ע תתומע
.שפוח רתא לש םאה תתומע איה (הבושתב הרזחהה יעגפנ תתומעבר םולש

.ןולוחב ןולא תביטחב שפוח רירגש ינאו ןולא ימש

,םידומילה תליחת ינפל "םכילע-םולש" םייניבה תביטחבש יל רפיס יחא 24/1/01-ה םויה
.ונל תרכומה תרפא תדוגא לש םינולע הקליח תרגובמ תידרח השיא

.15 ליג לעמ םליג םא םילבקמה תא הלאש איה

םינופ םה לכה ךס .בוש הרקי אל הז הרקמשו ןיינעב לועפל םש שפוח רירגשל תונפל שי
.םיניטקל םיפיטמו:רלמ ןד רוספורפ לש הבושתה

תאו עדימה תא ילא הריבעה שפוח רתאמ הנפד .שפוח-.ה.ל.ע תתומעמ ןד ןאכ ,ןולא םולש
:יתבושת ירהו ,ךתלאש

םייקו ,קוחה לע הרומח הריבע איה השיא התוא י"ע רפסה תיבב השענש השעמה .א
.תאזכ תוליעפ יבגל ךוניחה דרשמ לש רוסיא

דימלתה ידיב עצובי רבדהש יוצר .ךוניחה דרשמלו רפסה תיב להנמל ךכ לע חוודל הבוח .ב
.צרמו יוניש לש תסנכ רבחל םג קתעה יוצרו ונילא קתעה םע ,ומצע דימלתה וא ,וירוהו
.דאמ תרזוע תסנכ רבח לש הכימת

.יללכ ימוי ןותיע וא ןומוקמ - תונותיע ברעל םג דאמ יוצר .ג

,קיודמ ךיראת םושיר היהיש הבוח :יהשלכ הלועפל םיקיפסמ םניא תבתכש םיטרפה .ד
לכ תא רזחשל רשפא םא .ומצע עוריאל ןתינש לככ קיודמ רואיתו ,עוריאל םידע ,םוקמ ,העש
.םדוק יתיחנהש םיווקה יפ לע לועפל דאמ ץילממ ינא - םירסחה םיטרפה

.םיללכ םתואל םאתהב לועפלו םיינרע תויהל בושח ,אבהל .ה

לכ ךירבחלו ךל שיגהל חיטבמ ינא .הז ןיינעב ףסונ עדימ לכ ילא תורישי ךממ לבקל חמשא .ו
.ידיב שיש עויס

.רוזאב םירחא רפס יתבל םג הז עדימ ריבעהל ץילממ ינא .ז

,ךלש תונריעה לע יתוכרבו ,הכרבב

              שפוח-.ה.ל.ע תתומע ר"וי ,רלמ ןד


Forum Hofesh

,תשרב תובבותסמה תוחידב ןתואמ תחא
:םורופה ךרוע ידיב המגרות


יניס רה תגספ לע חיש וד

.םלועל ,ומיא בלחב ידג לשבת אל ,תורשכה יללכ תרגסמב :השמ ,הז תא רוכזתו :םיהולא
.ירזכא הז

.בלח םע דחי רשב לוכאל םעפ ףא רוסאש הז רמוא התאש המ !הההההא :השמ

.ירזכא הז .ומיא בלחב ידג לשבת אל - הז יתרמאש המ ,אל :א

ונחנאש ירחא תועש שש תוכחל םיכירצ ונחנאש הז רמוא םצעב התאש המ !ההא :מ
.ןטבב ונל ובברעתי אל בלחהו רשבהש ידכ ,בלח לוכאל ונל היהי רתומש דע רשב םילכוא

!!!ירזכא הז יכ ,ומיא בלחב ידג ולשבת לא - הז רמוא ינאש המ ,השמ ,אל :א

הז ןווכתמ התאש המ !הז ללגב יב עגפת לא השקבב !שפיט הזכ ינא !םירידא םיהולא :מ
ונחנא םאשו ,בלחל הינשהו רשבל תחא ,תודרפנ םילכ תוכרעמ יתש קיזחהל םיכירצ ונחנאש
...ץוחב ילכה תא רובקל םיבייח ונחנא זא םילכה תא םיבברעמו םיעוט

... ךלש שארבש המ השעת ,השמ :א


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא