הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

44 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,לבוי
:24.12.2000

שפוח רתא תא בהוא אל ,רורד תא בהוא אל

האירקה ינמיס רפסמו םיפוצרה הלאשה ינמיס רפסמ .םורופה ךרוע ידיב תילגנאמ םגרות
הביתכה ןונגס לש ןיינעמ ןייפאמכ םתוא םיבישחמ ונחנא יכ ,רוקמל םיהז וראשנ םיפוצרה
.ידרחה


המ עדוי אל אוהש איה הרצה ."רורד" ומשש םדא בתוכ "שפוח" ומשש רתאבש דמחנ
ךל ןיאש החנהב ?תוינוליח רכומ אל התא םאה זא ,בוט ????????תד ירכומ .בתוכ אוהש
לע םירבדמ םה רשאכ םהיניעב קרבה תא תיאר אל םלועלש בשוח ינא ,םייתד םירבח
ריזח קיפסמ יתלכא אל ,יה" הז רמוא התאש המ לכ .....הזב אצויכו םתנומא לע ,םהייח
תרוסמ םירמוש לארשי תייסולכואמ םיזוחא םישימחמ רתוי .."ס"ש תמשא וז - םויה
םיקוחל םידגנתמ םישנאה בורש הדבועל ושחכתת אל זא יטרקומד ןוגריא םתא םא .תיבב
לע רומשל םיפידעמ ןדו דגא ומכ םינוגריא ,הזמ ץוח .תסנכב םיקקוחמה םייתד-יטנאה
וז ?תונעטב םהילא אובל לוכי התא םאה .תותבשב תוריש םינתונ אל םהש ךכב רוביצ יסחי
!!!!האלמה םתוכז:רורד לש ותבושת

!לבוי םולש

תועורג יכה תוטישב םישמתשמ םהש ןוויכ ,"תד ירכומ" הבושתב םיריזחמל םיארוק ונחנא
.תותכ ינימ לכ לצא םג תוגוהנה חומ תפיטש לש תוטישו ,םימויא ,תודחפה :תוריכמ שיא לש
ןיבת :("םירפס תמוצ" תויונחב םילקש 25) "תושפנה ידייצ" רפסה תא ארקת םא בוט יכה
.םירבדמ ונחנא המ לע קוידב

ותנומאב שיא הבש הנידמ לע םלוח ינא .הלילב וילע םלוח ינאש המ אל הז :ריזחה יבגל
רפס יתב לש תורדג דיל הבושתב םיריזחמ ודמעי אל הבש הנידמ לע םלוח ינא .היחי
ויהי אל הבש הנידמ ,םתחפשממ םתוא קתנלו םידרחל םידלי ךופהל הרטמב םיינוליח
הרובחתב עוסנל ולכוי וטוא םהל ןיאש םישנא הבש הנידמ ,ןתחתהל םילוכי אלש "םירזממ"
ןיא .םתסנרפל ודבעי כ"חאו ,ינומכ אבצב ותרשי םיידרח םיריעצ הבש הנידמ ,םיל תירוביצ
ההובג המרב רפס יתב רתויו תואווקמ תוחפ הב ונביש הנידמ .הרות ודמלי םגש היעב םוש יל
הרות דומלל םידליה תא חולשל איה םויה םיבשותה לש הדיחיה הרירבה םהבש םירוזאב
.ינרצי עוצקמ אלל םיטמתשמ הבישי ירוחב תויהלו לודגל ידכ ,םויה בור

...פיצנירפה תא תנבה לבא ,הברה דוע שי

.ןיוצמ םתיא יתרדתסהו םייתד הברה םע יתרש אבצבו ,םייתד םירבח יל שי ,בגא ךרד

.םייניעב ץוצינ רסח אל יל םג לבא ,ונהיש ,ןייתחס - םייתדה לש םייניעב ץוצינה יבגל
.םייק ונניא טושפ וילא םיללפתמ םייתדהש םיהולאש דאמ יל רורבש תורמל

.הנומאהו האושה לע -ב ארק ?עדוי ינא ךיא

םיחיצנמ םהש איה (תירקיעה וז ,תונעט הברה שי) ס"ש לא ילש תירקיעה הנעטה ,םויסלו
ףסונב) ההובג המרב ךוניחב םהל שיש םימוצעה םיבאשמה תא עיקשהל םוקמב ינועו תורעב
.ילוכו תילגנא ,םיבשחמ ,הקיטמתמ - (הרות דומילל

רורד                  Forum Hofesh

,םש םוליעב חלשנ
:7.1.2001

ונב תרחבש הדות


.ונב תרחבש הדות
האנש תלתש הליחתכלמ
- םיחא בלב
,בקעי דגנ ושע
.דבעכ ויחא ורכמ ףסוי תא

שמשל ,תולגל םיירצמל ךמע תא תחרכהו ץראה לע תרוצב תאבהש הדות
.םידבעכ םש

,םיירצממ ונתוא תצליחש הדות
םיאנת אל םיאנתב ונתוא שיתהל
,רבדמב הנש 40
,ךתמקנ תא םוקנל תיצר יכ
.ודימשהל ,םלש רודב

-השמ לע תלטהש םישנועה לע הדות
??עלסב םיימעפ תוכהל אמצ ךיתונוועב םעהשכ ,זעה ךיא
,רבדמה שמשב םיטהול ,ףטו םישנ ,םידלי וביבסמ
,םתמשנ תא ךל םיריזחמ
,הכמ עלסב םיימעפ ףוצחהו
??!!החומ ךתוירזכא דגנכ

-םיאתמ שנוע ,ןכ
,גיהנה םעה תא הנש 40
,ךתשירד יפל ,ותוא ליבוה רבדמב
,ןויגיה לכ דגנכ ,ןיררוע אלל
.רתח הילא ץראה תא האר אל
,רבדמה תממשב רבקנ בלככ
,תולעל ורבק לא לוכיה םדא ןיאו
,ורכז םע דחייתהל
.שידק וילע רמול
,םיחא בלב האנש רידחהלו ,םיטבש 12 - ל ונתוא לצפל תגאדש הדות
!!םע שממ
??לושמו דרפה - רבכ רמאנ אל יכו
??התא םגה


,תיב ךל תונבל ונל תתנש הדות
.לבת יתבב ראופמה
,ותסירה תא תוארל ונב תרחבש הדות
- תינשב ונתוא תולגלו
.הדות .םירצמל אל ,לבבל םעפה

,וזמ רתוי הלודג הדות יפב ןיא
.ושי תא חימצהל תרחב ונימעבש
,ךתרות אל -ותרותו ,ןכ
.םיה ינפ לע לוחכ תושפנ התנק

,םיאמורה תא ונילא תאבהש הדות
,ינשה תיבה תא סורהל
.לבת תוצק לכל תישילשב ונשרגלו
,םתביבסב םיגירח ,לכ ירסח םיטילפ
ךתרותב קובדל ונשרדנ
,האנשה וניפלכ התבר ךכו
.הנש 2000 - כ ,וניכז םימורגופלו
,ךתבהא לשב
.ונב ךתריחבל תודות

.ונתיב תוסירה לע ותיב הנבש ,דמחומ לע הדות
??םש אקווד המל
.הריזגה עור תא קידצהל לוכי אל ,רזכאו םקונכ עודיה ,התא םג

,רלטיה תא תארבש הדות
,ךמעמ שילש דימשהל
.בוהאה ךמע - אוה רחבנ םע יכ
??ורקיב ץפח התאש ימב םיגהונ ךכ
??הנש 5000 ךל ןמאנש
ושי ירחא ההנ אלש ימב
??ול בוטו ,דמחומ רחא אלו

,אמצ התא ,ךיבהוא ברקמ ,םיכזו םימימת תונברוק םדל
.ונב תרחב ןכל
,תותשל ונימד תא
,סורהל ונייח תא
.ולוכ םלועה לע ונתוא אינשהל

.ךתוא ינא ןיבמ ,התע קר
??ונל עיגמ הז עודמו
,םינימאמ םידרחהש יפכ ,רורב
??תיצר המו .תיצר רשא תא ונישע אל
??ךתרות תא דמלנו ,םויה לכ ,םוי לכ בשנש
??ונב תיכה ןהב תוכמה לכ לע ךל הדונ

,לילו םמוי דומלל
??הכאלמ לכמ תובשל
,םירופס םישדוחב ,ךכו
,םיאמצו םיבער ,םישוחכ
,ךל וניתומשנ תא ריזחנ דחאל דחא
.!ונב תרחב ןכל
,ונלוכ תא לסחל
.ךתרות דומיל ידי לע

!!ןכ ושע םלוכ אל ,הנהו
,םייפכ למעב ונרחב ונבור
םחל ונלכא םייפא תעיזב
.תסעכ התאו
,ונמצע תא םייקל רוחבל זענ ךיא
??הרות לש הלהואב תומל אלו

,םיהולא
,רתויו הנש 5000 ונב תרחבש הדות
.הדות
,רחא םעב רחב ,אנא
!!!םימעה לככ תויהל ונל ןתו
.הדות
Forum Hofesh

,(רתאה תווצמ לט-ןבול זעוב ידיב דבועמ) תימע יזוע
u_amit@hotmail.com
:24.01.2001


:םיגשומה תוגוז ינש חותינ
יתדו ינוליח
תמועל
ןימאמ אלו ןימאמ


,םירקיה שפוח ישנא

יתראשנו ,תורומג תויוטש רתאב םיבתוכ םתאש המ לכ" הקיבצ לש ובתכמ תא יתארק
.םומה
.יתוא הקפיס אל הריש לש התבושת םג

:םיגשומ לש תוגוז ינשב םינד םיבתכמה ינש
.לאה םויקב ןימאמ אל לומ לאה םויקב ןימאמ ינש דצמ ינוליח לומ יתד דחא דצמ
םיסנמש תדוכלמל ךכב תלפונ איה .הרומח הרוצב םיאשונה יתש תא תבברעמ הריש אקווד
תחא יפל ותוא דובעל בייח לאה םויקב ןימאמה םדאש הנעטה - הבושתב םירזחמה ןומטל
."ונלש" תדה יפל יוצרו ,תותדה

.רסומה ייוויצ רושימו יגולואיתה רושימה ,םירושימ ינש שי :הנוש טבמ תדוקנ עיצמ ינא
.םהיניב בברעל ןיאו ,רחאה רושימהמ דרפנ רושימ לכ

.ויהולא ןיבל וניב ראשינ הזו ,לאה םויקב רופכל וא ןימאהל לוכי םדא יגולואיתה רושימב

.ותוא םיחנמה רסומה יכרע םהמ ומצעל עבוק םדא רסומה ייוויצ רושימב

תעדל ("תווצמה תרימש") תדה יקוח וא ינוליחה תעדל םדא ידי ישעמ תויהל םילוכי הלא
.םירושימה ינש ןיב הריתס םושו רשק םוש ןיאו יתדה

ךא לאב ןימאל וקיספה ונמיב םייתד טעמ אל :ןימאהל אלו יתד תויהל לוכי םדא דחא דצמ
.תויתרבחו תוישיא תובסמ תדה יקוח לע רומשל םיכישממ

,םיהולא שי םנמאש הנקסמל עיגהל לוכי םדא :יתד תויהל אלו ןימאהל לוכי םדא ינש דצמ
יקוח םה םידיחיה םיבייחמה םיקוחהו ,תותדה תחא תטיש יפל ותוא דובעל הבוח ןיא ךא
.יהשלכ רסומ תכרעמ לש היקוח וא ,םדא ידי השעמ ,הנידמה

םדאב רחוב אוה .ולש רסומה יכרעל ןובירה ימ רחוב אוה - ינוליח תויהל רחוב םדא רשאכ
.הנומאה תלאשב עירכמ ונניא אוה .םיכרעו רסומל ןובירכ םדאה ינב תרבחבו

הנומאה תייגוס ןיב הנחבההמ תמלעתמ ןימאהל אל בייח ינוליח םדאש הריש לש התנעט
המ לכ וליאכ ,םייתדה לש םדיל תקחשמ וז תומלעתה .תירסומה תכרעמה תריחב תייגוסל
תכרעמה תא לבקל ליחתי ינוליחה דימו לאה םויק תא חיכוהל אוה תושעל םהילעש
.תווצמ םייקל ,רמולכ ,םהלש תירסומה

:םינוידה ינש ןיב דירפהל עיצמ ינא ןכל

,יניעב רתוי בושחה דוגינה אוהש ,ינוליחל יתד ןיב דוגינב דחא ןויד

.ןיינעמ יפוסוליפ ןויד אוהש ,לאה םויקב ןימאמ אל ןיבל ןימאמ ןיב דוגינב ינש ןוידו

,םיבוט םייחו הבוט הנש תכרבב

.תימע יזוע                


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא