הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

74 רפסמ ןוילג
םיכרעו עדמ ,תד

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח תמב וז המ

Forum Hofesh


:איג

שי םאה ,הלאשה התוא הדירטמ לבא ,האג טסיאתא ינא :םזיאתאו רסומ יבגל הלאש יל שי
דורשל ידכ רסומ תוכירצ ויה תורבח) יתרבח קודיצל אל הנווכה ?רסומל קודיצ םזיאתאל
ינאש תלבוקמה הבושתה) רסומ יללכל רבסהל וא ,(םייקתהל ליבשב ותוא תוכירצ ןיידעו
שי םאה הלאשל הנווכה .(תשדוחמ הסרגב ,"ךילע אונשש המ ךרבחל השעת לא" איה הברה עמוש
בצמב אצמנ ינא" :העודיה האשילקל רוזחל םא ,רמולכ ?ירסומ תויהל הביס טרפכ טסיאתאל
המל ...עדי אל דחא ףאו ,יל רוזעל םילוכי רחא והשימ יפלכ רחא עשפ/הבינג/חצר ובש
"?הז תא השעא אל ינאש

תוסחייתהב איה הז תא לאוש ינאש הביסה .תויטקרפ תויועמשמ שי תאזה הלאשל הבושתל
תדעוב רבחו רבעשל םינחנצ ט"חמ ,ויתועדב יתרוסמ ,יאדסח .יאדסח בקעי לש םיבתכמל
עבונש םיכרע רסוח איה תרדרדתמ תילארשיה הרבחהש הביסהש ,הנקסמל וירפסב עיגמ ,טנרגא
םוש ,ביצי ירסומ זחאמ ןיא תינוליחה תונויצהמ האצותכ הפ המקש תינוליחה הרבחל ךכמ
.ך"נתל תונפל םילוכי םייתדש ומכ ,וילע ןעשיהל הלוכי איהש קצומ סיסב

תוארל וא םילילפ רודמ חותפל קיפסמ ,תאזה הנידמב שיש תירסומה תורדרדתההמ םלעתהל השק
תמגדה י"ע התודירש תלוכיל הרבחה לש םייכרעה םימגפה תא רושקל הסינ יאדסח .תושדח
ןתוא תא אצומ ינא .דקיפ םהבש םינוש םידיקפתבו טנרגא תדעוב ,אבצב האר אוהש תועפות
,ינא .הרושהמ לייחכ ,וב יתתריש ינאש הדימ הנקב םג תופקתכ ןהילע רביד אוהש תועפות
םושמ - םלש ןורתפכ םיידוהיה םיכרעל רוזחל ,יאדסח לש ןורתפה תא לבקמ אל טסיאתא רותב
עבונש יטסיאיתא רסומל שי םאה ,איה ילש הלאשה .וב ןימאמ אל ינאש והשמ לע ססבתמ אוהש
לש בל תובושממ וא ,ןוכנ (..ךוניח ,החילס) ףוליאמ תועבונש תומחגמ אלו ןויגהמ קר
?זחאמ אוהש הזיא שי תויביאנ

םא םג ,דואמ ול הדוא ינא ,יל רוזעל לוכי והשימ םא לבא ,ןתיא דדומתהל לק אלש תולאש
.רחא רוקמ לכ וא רפסל היינפהב רבודמ קר


Forum Hofesh


:שפוח רתאמ דהוא

לע תוססבתמה תולאשה לע בישהל לגוסמ ינניא .ונילא ךתיינפ לע הדותו ,איג ךל םולש
.וילא תורישי ןתוא הנפתש יאדכו ,םתוא יתארק אל = יאדסח בקעי לש וירפס וא/ו ויבתכמ
תובייחמש אצומ תודוקנ רפסמ לע תוססבתמ ךיתולאש .תוינורקעה תולאשה לע בישא ינא
איה יתדה ןימאמהמ טסיאתאה תא לידבמש המ .םדא לכ םדוק אוה טסיאתא - תישאר .הרהבה
םדא-ינב םג םה םייתדה םינימאמה ןיבמ םיבר .תישונאה ותושי אלו ,םיהולאב הנומאה
עבונ ונניא ישונאה רסומה .םיינוליחה יבגל םג ךכו ,םיהולאב םינימאמ קר אלו ,םיירסומ
םילוכי םדא-ינב ינש ןיא .םדא-ינב ונתויה םצעמ אלא ,םיהולאב הנומאמ וא ,םיהולאמ
םדא-ינבמ תבכרומה ,הרבח אל יאדווב ,םילבוקמ רסומ-יכרע לע המכסה אלל דחיב תויחל
סיסב ,ןכל ,תצמאמ הרבח לכ .רבג םילאד לכו ,היכראנא היהת ישונא רסומ אלל .םיבר
המוד תובר תוישונא תורבחל ירסומה סיסבה .דורשל תוכזו תלוכי הל היהת אל תרחא ,ירסומ
.תיתדה םתנומאל רשק אלל ,ההז דע

וירבדב שיש ןכתייו ,יתארק אל וירבד תאש ,יאדסח רמ - הלעמ התאש הרקמב ,יתד םדאש הז
תילארשיה הרבחה לש התורדרדיהל הביסהש ,הרואכל ,ןעוט - גיצמ התאש הזמ הנוש רבסה
הזכ ביצי זחאמו ,תינוליחה תונויצב ביצי ירסומ זחאמ רדעהמ עבונה ,םיכרע רסוחב הצוענ
הז - יאדסח רמ לש וירבד םה ולא ןכא םא - וילא תונפל םילוכי םייתדהו ,ך"נתב םייק
םניא בתכיהל וא/ו רמאיהל םילוכי ולאכ םירבדש הזו ,םינוכנ םירבדהש רמוא אל ןיידע
:םימעט רפסממ ,ןיטולחל היוגש איה וזכ העד .םיקדוצ םג םהש הייאר םיווהמ חרכהב

,ןענכ יממע תעבש תדמשה תווצמ האר - ישונא רסומל סיסב ונניא אוהש תומכ ך"נתה .1
דוד) ך"נתב שיש םיירסומ יתלב םישעמו תוישונא-יטנא תווצמ דועו ,יקלמעה תדמשה תווצמ
הנוהכב "הכז" וניגבשו ,סחנפ עציבש חצרה ,יול טבש ינב ועציבש תוחיצרה ,עבש-תבו
תויאר דאמ הברה דועו ,עשילא איבנה "תבלעה" ןיגב םינטק םידלי ינש םלוסיח ,הלודגה
תנעוטש יפכ אלו ,תונוש תוירוטסיה תופוקת ינפ לע םדא-ינב ידיב בתכנ ך"נתה .(תורחא
םיירסומו רתוי םיירסומ םדא-ינב ויה ך"נתה יבתוכ ןיב .םיהולא ידיב ,תיתדה הנומאה
,ארקיו רפס תומי זאמ הנתשה ישונאה רסומה .ויח םה הב הפוקתה רסומב םג יולת ,תוחפ
םידדמיו באומ תא ךיו" - (ךלמה) דוד לע רופיסה .ונא ונימי דעו ,עשוהי רפס וא ,לשמל
קרפ ,'ב לאומש) "תויחהל לבחה אולמו תימהל םילבח-ינש דדמיו הצרא םתוא בכשה בלחב
הזכ יכ"נת רסומ !ונימיב תירסומ-תישונא הרבח םושב לבוקמ רסומ ונניא - (2 קוספ ,'ח
דחי וצמאל אלו ,שפנ טאשב ועיקוהל שיש ,ישונא לווע אלא ונניא 'ב לאומש רפסב ראותמה
.םויהו ןאכ רסומל יביטמרונ סיסבכ "ך"נתה לכ" םע

םירודמל סנכית םאו ,תינוליחה הרבחהמ רתוי תירסומ הנניא לארשיב תיתדה הרבחה .2
העט המכ דע חכווית תיתדה הרבחב תומילאהו העישפה ,תוניירבעה תא םירקסמה ,שפוח רתאב
.ומשב איבמ התאש יפכ םירבד רמא ןכא םא ,העטיהו יאדסח רמ

םוקמבו ,תינוליחהו תיתדה - תוילארשיה תורבחה יתשב תמייק תירסומ תורדרדיה .3
הרבחב עגנה רועיבל לעפי יח אוה הב הרבח לכב גיהנמ לכש בטומ ,והער תא שיא ץימשהל
יבגל םג ןוכנ רבדהו ,ל"זח ורמא "ךיניע ןיבמ הרוק לוט" .םשא ינשהש ןועטל םוקמב ,ולש
.טטצמ התאש םינועיטה

התא .יאדסח רמ לש וינועיט תא ךתלבק-יא וא ךתלבק ןיבל טסיאתא ךתויה ןיב רשק ןיא .4
.תיתד הנומאל רשק אלל ,םיכרע לעב םדאכ ,בשוח םדאכ ,םדאכ םלבקל אל וא םלבקל יאשר

יל שי זא - "םייתד-םיידוהי םיכרע"ל םא ?ןווכתמ התא המל - "םיידוהי םיכרע" .5
לאגי - ך"נתב ךל יתיארה רבכש המל רבעמ .יתדה ידוהיה רסומה דגנכ לקשמ-תודבכ תונעט
הכלהה לע עציבש עשפנה חצרה השעמ תאו תינורקעה ותשיג תא ססיב ,יתד ידוהיכ ,רימע
םיססבתמ ,וב םיכמות םדועש םימייוסמ םייתד םידוהיו ,וב וכמתש םינבר םג .תידוהיה
תרעמב עשפמ םיפח םדא-ינב תורשע חצרש ,ןייטשדלוג חצורה .תידוהיה הכלהה לע םתשיגב
ויכמות .תידוהיה הכלהה סיסב לע תאז השע - םידוהי ויה אלש םושמ קר ןורבחב הלפכמה
דאמ הברה דוע ידיב שיו .תידוהיה הכלהה יפ לע םייחה ,םייתד םה ןייטשדלוג לש םיברה
התאש הבושתה יהוז .תופדרנ םילימ םניא "םייתד-םיידוהי םיכרע"ו "רסומ"ש ,ךכל תויאר
ינאש הבושתה קוידב יהוזו ,יאדסח רמ לש ,הרואכל ,ויפמ הלעמ התאש תונעטל בישהל לוכי
.ךומכ טבלתמש ימ לכלו ,ךל בישמ

,ישונא רסומ שי ."יטסיאתא רסומ" אצמנב ןיא :הלחתהב ךל יתרמאש םירבד לע רוזחא םויסל
,תויהל םילולעו ,םיירסומ םדא-ינב תויהל םילוכי יתד םדאו טסיאתא .םיטסיאתא שיו
.םירומג םיעשר וא לילעב םיירסומ יתלב םדא-ינב ,ןלצל אנמחר


,הכרבב ,ךלש
שפוח רתאמ דהוא


Forum Hofesh


:רשא

רוחב ינא .םירבדה ןמ קלחל ביגהל ינוצרבו ,םכלש רתאהמ םיבחרנ םיקלח בר ןיינעב יתארק
דומלל יתלחתה תיעיבשב רבכ תויורגבה בור תא יתמייסש ןוויכ ךא ,תינימש הנשה םייסש
הקומע הנומא ךותמ היה הזו אבצה תניחבמ םולכ יל ףיסומ אל הז) הנשה רבכ רדסה תבישיב
בתוכהש שקבמ אוה יכ ,ביגמה בתכ רתאה לא בתכש רוחבל בתכמב .(תושעל ילעש רבדה הז יכ
אוה םיכסמ אל אוה ךא ןיבמ אוה םא .םכתעד תא ןיבמ אל אוהש הרקמב קר הרזחב בותכי
לכל סיסבה .הרואנו החותפ הרבחב ויהיש יאדכ תומייוסמ תוקולחמ יכ ,ביגהל אלש שקבתמ
םיכסמ ינניא םנמא .ךתטישל - "ךימעטלו" שמתשהל תבהוא ארמגה הבש הלימה איה וזכ הלאש
ריבעהל ינוצרב .תוימינפ תוריתס תלוטנו המלש םלוע תפקשה תגציימ ךתעד ךיא ךא ךתיא
.הז יבתכמב וז ןיעמ תרוקיב

("םייתד םירוחב ינש םע תניינעמ החיש" הבתכה דחוימבו) רתאה הלעמש תושקה תונעטה תחא
תודבועה לש תיתרוקיבו הקומע הקידב ילב תרוויע הנומאב קפתסהל םיטונ םייתדש ,איה
םירקחמה לכ " ףיכב רמול םילוכי םייתד םירוחבש הדבועה תא רקבמ רתאה .םהינפב תוגצומ
.תיתרוקיבו הקומע הרוצב רבדה תא ורקח םהש ילב ,"םיניבמ םויה רבכ םלוכ" וא ,"וחיכוה
םיריכבהו םיליכשמה םישנאה תומכמ םלעתמ יניצר רתאש הז דציכ הנעטה הלעת םכיפלכ ךא
ונילע ויתווצמ תאו ,םלועל ארוב םייק יכ םביל לכב םינימאמ רשא הימדקאה ימוחתב
הייפכל איה םתודגנתה לכ יכ ,ורמאיו רתאה יכרוע ילע ולפנתי דימ יכ ינששוח .רומשל
רצק ןויעש ינששוח .(יתדה שלוגל החיתפה ףדב רמאנש יפכ) המצע ינפב תדל אלו תיתדה
,תישרושו הקומע רתוי הברה איה תודגנתהה יכ ,חיכויו וזה הנעטה תא ליפי םכרתאב
.קומע רתויה סעכה לש םוטפמיס קר איה תיתדה הייפכל תודגנתההו

םעש ,תדה יכ ,םשורה תא תרצוי דודר הכו ילילש הכ רואב תודהיה תגצה .ונניינעל רוזחנ
רמולש ינששוח .תוילאוטקלטניא תואטורג לש המירע איה ,םינש יפלא הילא רושק איה לארשי
רשא רבד אוה הזכ רבד ,םוצע אוה היפלכ תובייוחמ ושיגרה רשא חורה ישנא רפסמש ,תד לע
ןכאו ,תורחא תותד לע רמול רשפא יאדו םירבד םתוא .ןכו יתימא ןויע וא קמוע רדשמ וניא
ינניא .תויוטש לש ףסואב הפ רבודמ אלש תויהל הכירצ השיגה תורחא תותד לא םגש ,ינששוח
תגצה דגנכ ץצוח אצוי ינא .הרטמל הל המש םכתעונת רשא תונורקעה ןיינעב רבד רמוא
תכוסב םליל תא וליב רשא ,םידרח רפסמ ךרד התוא םיריכמ םניאש םישנא רובע תודהיה
ירבדו ,ההובג המרב ויהי םיחוכיוה ובש םוקמב רוגל וננוצרב םא ,םכמ שקבמ יננה .ליצמ
תנמ לע ,רתוי הובג תומר רפסמ םכרתא תא דיעצהל םכילע ,ונקלח תנמ ויהי אל היגוגמד
.קלח םהב לוטיל ךרטצנ ונלוכ רשא םייניצרו םיקומע םיחוכיול המב שמשי הזש


"הרותב לודג ללכ הז - ךומכ ךערל תבהאו" תכרבבו ךרדה ךשמהב החלצה תכרבב
רשא


Forum Hofesh


:שפוח רתאמ זעוב


.רשא םולש

,רתאב ונבתכש הממ םילודג םיקלחל םימיכסמ םהמ םיברו ,םייתד םינעדמ טעמ אל שי ,ןכא
והיעשי רוספורפ לש הדמעה הנשי .תדה לש הדמעמ לע תונוש תועד שי םייתדה ברקב :ריבסאו
אלא ,עדימ םוש םדאל תרסומ הנניא תדהש ,תסרוג וז הדמע .ויתובקעב םיכלוההו ץיבובייל
הנניא תווצמו הרות לוע ךילע לבקל םאה הטלחה ,וז הדמע יפל .תושירד וינפב הביצמ קר
הארנו םירחא תד יבתכבו ך"נתב בותכש המ לכ ,וז הדמע יפל .תואיצמה לע עדימ תעפשומ
.עדימ אלו ,רופיס והז .ףקות ול ןיא - האירבה רופיס לשמל ,עדימכ

ךדיאמ .ךדיאמ תושירדו דחמ םירופיסמ תבכרומ תדהש ,םיסרוגה םייתד םע חוכיו ונל ןיא
הרוקמ רשא תיעדמ תילגת ףא ןיא :תומימת לש תמייוסמ המר וז .תואיצמה םוחתב
םילוכי ויה םינעדמש ירה ,יהולא עדי תדב ןופצ היה וליא .יתד ורוקמש "עדי"והשזיאב
ויה םינבר זא ,עדי והשזיא םש היה וליא .תושדח תוילגתל עיגהל ידכ תדה יבתכב שמתשהל
ףא .םירבד וליג םינעדמש רחאל ,דבעידב תוקדצה שפחל קר אלו ,םינעדמל שדחל םילוכי
טפנ שפחל הסינ והשימ רשאכ ,ךדיאמו ,שדוקה יבתכ תרזעב תילגת ףאל עיגה אל יתד ןעדמ
.טפנ אצמ אל אוה - "ןמשב וילגר ילתפנ" קוספה תובקעב ילתפנ טבש םוחתב

לש ותשיגב םיקיזחמה םיבר םייתד םינעדמ שי .יהולא עדי רסומ אל תדה ,תושעל המ
ץופנ יד .םהלש םוחתב אל ךא ,עדי תרסומ איהש ,םיבשוח רשא םירחא םינעדמ שי .ץיבובייל
יללכ ןפואבו ,םיגולויבהמ בוט רתוי תעדוי תדהש ,םיבשוח רשא םייתד םירטאיכיספ שוגפל
שיש ןוכנ .וב םיניבמ אל םהש םוחתב עדימ תנתונ תדהש םיבשוח רשא ,דחא םוחתמ םינעדמ
םסרופש המ לע שפוח רתא םע חכוותה אל םהמ דחא ףא םויה דע ךא ,םיבר םייתד םינעדמ
תמועל .בטיה ומוחתב תעדוי תדהש ,ןעוטה עוצקמ שיאמ בתכמ ףא ונילא עיגה אל :ומוחתב
םניא םהש םימוחתב תעדוי תדהש ,םינעוטה םישנאמ םיבר םיבתכמ ונילא םיעיגמ ,תאז
םיפיטמ ,הקיסיפ לע םיבתוכ םינבר ,היגולויב לע םיבתוכ תובישי ידימלת :םהב םיאיקב
רפס יתב ידימלת ,"םינעדמ-ילופ" ןיעמ ,אוהש יעדמ םוחת לכ טעמכב "עדי םיחיכומ" םייתד
.המודכו ,הימונורטסא לע םיבתוכ םייתד

יתד תויהל לוכי אוה.תדב רזענ ונניא ,עדיה תא רקוחש ימ ,עדמב קימעמש ימש ,רבתסמ
.ועוצקמל רשק םוש ילבו ועוצקמ תרגסמב אל ךא ,אוה ויתוביסמ

ארבנ םלועהש םיבשוח אל םש םג .ןליא רב תטיסרבינואמ ,יתד גולויב םע רבדל יל אצי
ךרא רשא ,וב ריכמ עדמה םלוע לכש ךילהתב םיריכמ אלא ,םינש יפלא תששמ תוחפ ינפל
תוניצרב ףשחנ םדא רשאכ .םינש ינוילימ תואמ ךשמב וחתפתה םייחה יכו ,םינש ידראילימ
איה המ הנשמ אלו ,עדמה תועיבק תא לבקי אוהש יופצ ,תונותחת תורוש המכל קר אל ,עדמל
ןכ אל .עדמה םע שגנתי אלש הזכ םוקמ ולש תדל תוצקהל לכוי אוה ךכ רחא .תיתדה ותדמע
ריזחהל םיצור םה .תמאל םיבייוחמ םניאו עדיב םיאיקב םניא הלא :הבושתב םיריזחמה
םהיתונעט דגנו הלא דגנ .אל וא םייתימא םהינועיט םאה םהל הנשמ אלו ,הבושתב םישנא
.ץצוח םיאצוי ונחנא תוכרפומה


,בוט לכ
שפוח רתאמ לט-ןבול זעוב


Forum Hofesh


:שפוח רתאמ דהוא


,רשא ךל םולש

לע טעמ ףיסוהל ינוצרו ,זעוב יתימע לש ותבושת תאו ךבתכמ תא האנה הברהבו ןויעב יתארק
ליפי םכרתאב רצק ןויע" - תדה דגנ איה תיסיסבה ונתדמעש ,ןעוט התא ךבתכמב .בתכנש המ
הייפכל תודגנתההו ,תישרושו הקומע רתוי הברה איה תודגנתהה יכ ,חיכויו וזה הנעטה תא
השוחת לע תססובמה העד ןאכ עיבמ התא ."קומע רתויה סעכה לש םוטפמיס קר איה תיתדה
,תאז קר אל .ונתדמע ןכא יהוזש אצמת אל רתאב םוקמ םושב ןכש ,ךתנומאב הרושקה ,ךלש
החפשמ ונייה אל םנמא .תדה דגנ רבד םוש הל היה אלש ,הרבח ךותב יתחמצ תישיא ינאש אלא
גח םוש ונצמחה אלו ,הרתי הביחב תיתדה תרוסמל - ינאו ירוה - ונסחייתה לבא ,תיתד
ןיבמ ינא םויה .תונהיל וליפאו ,םש ךרענש ןחלופב קלח תחקל ,תסנכה תיבל תכלל דעומו
ירבח רתיש עדוי םג ינא .תיסכטו תיתרוסמ ,תיתרבח האנה אלא ,תיתד האנה התיה אל וזש
,איה תמאהו ,וז ךתנעטל סיסב םוש ןיא .יתרוסמ וליפאו ,המוד עקר לע וחמצ תווצל
ןה ונלוכל ףתושמ היהש המש ,שדח רבח ףרטצה םעפ לכבשכ ,הגרדהב שבגתה רתאה תווצש
.ןהינימל תיתדה הייפכה תוכרעמו ,"הבושתב הרזחהה" - תדל הפטהה לש תירנויסימה תכרעמ

,תדה יכ ,םשורה תא תרצוי דודר הכו ילילש הכ רואב תודהיה תגצה" היפל ,תרחאה ךתנעט
איה "תוילאוטקלטניא תואטורג לש המירע איה ,םינש יפלא הילא רושק איה לארשי םעש
ךכל אצמת אל םגו ,ונתעד תא אטבמ הז טפשמ ןיא הרקמ םושבו ,וניפלכ ךלש ךתדמעל יוטיב
ידוהיה םעה רציש תוברתה לולכמ איה תודהיהש ,םינעוטו םירזוח ונחנא .רתאב רכז
הווהמ הדבל איה אל טלחהב לבא ,תודהיהמ דרפנ יתלב קלח הנדועו התיה תדהו ,ויתורודל
תישונאה הבשחמל הרידא המורת (רבעב רקיעב) המרת תידוהיה תדהש ,קפס ןיא .תודהיה תא
םג ,תורחא תותד ומכ ,המרת איה ליבקמב לבא ,םיישונא םיכרעלו הרבחה ייחל ,רסומלו
ינב ןיב היילפא ,רחאה לע הנומאה תייפכ ,תואשנתה ,תונעזג ומכ ,םיילילש םירבד הברה
.לוספהו ןכוסמהמ הברה הב שיש ,הקיטסימל סיסב התנבו ,רחאהו רזה תאנש ,םדא

ףסואב הפ רבודמ אלש תויהל הכירצ השיגה תורחא תותד לא םגש ,ינששוח ןכאו" רמוא התאשכ
יתדה דסמימה תעדל ירהש ,םייתד םידוהי והורכש רובל ךמצע ליפמ התא ,"תויוטש לש
אלא ,(תויוטש לש ףסוא :ךנושלב) םילבה לבה איהש קר אל תרחא תיתד הנומא לכ ,ידוהיה
רושקש המ לכ לש ףסה לע הליספה תא ,תורחא תותדל האנשה תא החפיט תידוהיה תדהש
.םירחאו ,היובא ןב עשילא תשרפ האר ,המרחה ידכ דע ,תורחא תונומאל

זעוב קדצב ךל הנע ךכ לע ,םיבר םייתד םינעדמ םג שי םייתדה םידוהיה ןיבש ,ךתנעטל רשא
יעדמה ךילהה תא עצבל וחילצה אל ,םיהולאב םינימאמש ,םינעדמ םתוא לכ .הנעש תא
יעדמ ךילה ןיא .החכוהה שושיאו החכוה - אוהו ,"ןעדמ" םשה תאישנמ בייחתמה ,יסיסבה
ךילההש ,חכוויהל ,רחא ןמזב ,רחא םוקמב ,רחאל תורשפא ןתמו החכוה ,רקח ,הקידב אלל
לכ לש ושפנב .הנעטה הלספנ - ותנעט תא חיכוהל ןעדמ חילצה אל .ססובמו םייק ןעטנה
ןיאו ,םיינומאה ויתושגר ןיבל יעדמה וקוסיע ןיב הציצח תמייק יתד אוה ותנומאבש ןעדמ
היה הציצחל רבעמו ,ותדב קודא ידוהי היהש ,ץיבוביל והיעשי 'פורפ .םיינשה ןיב רשק לכ
לכ ,םלוכ תאש העש ,ולש הנומאהו שגרה םוחתל שולפל שיאל ריתה אל ,ימוחת-בר עדמ שיא
יתד ידוהי ,התאו .דוחל הזו ,דוחל הז .קסע םהב עדמה יבלש לכב ףתיש ,ויתימעו וידימלת
,עדמו תד - וללה רושיגל םינתינ יתלבה םימוחתה ינש תא בטיה אנ רכה - ליכשמו ריעצ
.ךקוספ תא קוספת םרטב


,ךלש
שפוח רתאמ דהוא


Forum Hofesh


החטבה וא םויאכ ,םיהולאב שמתשמ אוה
הטושפכ הרות לבקמ אל אוה
קוספו הלימ לכ ךופהל בייח אוה
.ץוחבמו םינפבמ תמכחתמ הדיחל
טפשמ לכ לבהב דיתעה תא שפחמ אוה
תויתואה רודיסב םירזייח םגו
.תוחכוה אוצמל בייח אוה ,בייח אוה
וירבא ח"מר לע תשלוג העיזה
.וינפל קסרתת הירואיתה לכ אמש
?םיקוספה ןיב ןייטשנייא ילואו
?םידאממ תושדח טעמ תוחפל וא
,ןימאמ םתס וא ,בר ול םיארוק
.ןידה םוי דע ,עדי אל אוה המחנו


םיכאלמ יקוספ
.א םייח תאמ
Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא