הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

72 רפסמ ןוילג
םייתד תונחלופ םויק

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח תמב וז המםלשומ חירה ,יעבט אוה רשבה
.םדה לכ תא ול ץוצמנ םדוק לבא
םיחוטב היהנש ,םינפב חלמ סינכנ
.םחפל ךופהיו ריחשיש דע
הגאד לא לבא ,ליעגמ אוה וישכע
הרזח חפנתיש ,קירזנ םימ
םיסינכמ םתואש ,םירמוח דוע שי
.םיהולא וארבש ומכ הארנ אל ןיידע אוה יכ
,ןחלושל בשנ ,רשכ אוה וישכע
?ןטרס לש הגיגח שי ,ונלצא אקווד המלו

םיכאלמ יקוספ
.א םייח תאמForum Hofesh

תונלבוסב םויק וד

לש תימשרה הפשה) תילגנאמ םגרותו קטייה תרבחב חספב חלשנש ינורטקלא ראוד והז :הרעה
.תונברל ךמסומו יתד שיא ,הרבחה דבוע ידיב חלשנ בתכמה .םורופה ךרוע ידיב (...קטייהה
םוחתה לא דיחיה םוחתמ תאצוי תדה רשאכ איה םינוליחל םייתד ןיב תורצונש תויעבה תחא
בתכמ םיגדמ םורופה ךרוע תעדל .םינוליחו םייתדל ףתושמ חבטמ איה תחא אמגוד .ירוביצה
םהש המ לוכאל םינוליחה ןוצרו חספל רשכ חבטמב לוכאל םייתדה ןוצר ןיב חלצומ ןוזיא הז
.םיטילחמ

.םלוכל םולש

תא ללוכ ינמיה דצה .חספל רשכ היהי חבטמה לש ילאמשה דצה (ישימח םוי) רקובב רחממ לחה
שמתשהל הצורש ימו רשכ היהי אל הז דצ .לגורקימהו הפקה תנוכמ ,רונתה ,ררקמה ,ןחלושה
.םיקיבויקל ץמח סינכהל םג םילוכי םתא .לוכי - וב

םתלוכת) םירוגסה תונוראה ללוכ ,חבטמה לש לאמש דצב ץמחב שמתשהלמ ענמיהל וסנ אנא
תויעב רותפל איה וז השקב תרטמ .םימה רוהיט תנוכמו לודגה ררקמה ,שישה ,(יוגל הרכמנ
.(תולאשה לכל הבושת) םירחא םידבוע לע תופכל אלו ,םידבוע המכל תורשכ

חמש גחו הדות
תורשכה חיגשמ

:ביגמ דהוא

וראת .ולוכ יתדה דסמימה תעד לע לבקתמ היהו יאוולהו ,ןיוצמ ןויער יל עמשנ אקווד
באז רגו" תניחבב !םולח שממ = יתד םייח לולסמל ליבקמב ,ינוליח םייח לולסמ :םכמצעל
..."שבכ םע


Forum Hofesh


רשכ לכוא לע ילא
(תואירבל קיזמ רשכ לכואש חיכומש רקחמ םוסרפ תובקיעב)

רחא רתאל LINK קר הז םא םג) תותכמסה ילבו ,םש ילב) םירקחמ םתס םימסרפמ םתאש ינפל
לכ יפל :רקחמ ותוא לע הסדה םילוח תיבמ רהוז ר"ד לש הבוגת ןלהל .תאז קודבל םכילע
.תואירבלו לוכיעה תכרעמל דאמ קיזמ םבוליש ,רשבו בלח ןיב דירפהל ךירצו יואר םירקחמה
תיביטרופס תוליעפ קר הז רוזעל לוכיש המו תומצעב םילרנימ לש הכומנ תופיפצ שי םלוכל
ימ רורב אל ,תאז ןיבהל יאדכ .בלחל רשב ןיב ןמזה תרימשל רושק אל ןפואו םינפ םושבו
??? רקחמה תא השע קוידב


Forum Hofesh


:שפוח רתאמ הנפד

לע ,איבמ התאש אתכמסאה ןכיהו ?"םירקחמ םתס" הז המ .ךתבוגת לע הדותו ,ילא םולש
תאבה םא םג ,אלמה טסכטה ךותמ דחא טפשמ תאצוה לבקל הנכומ ינניא ?רהוז ר"ד לש וירבד
תישיא ינאו ,הז אשונב תועתפה וניאר רבכ .חסונה אולמ תא לבקל חמשא .קיודמב ותוא
םירמאמ ונארק רבכ ?קדוצה אוה רהוז ר"ד אקוודש רמוא ימו .עדמה םלועמ תקתונמ ינניא
םא קניל לכ קודבל םילוכי ונניא רתאב - ונל רשא .ועטש האופרו עדמ ישנא לש תועדוהו
יתעד תאז םע דחי .ןימא ללכ ךרדב הלאוו עדימה תורוקמ ןיב ךא ,אל וא קיודמ ןכא אוה
"עונצ שובל" ,טרופסב קוסיע טועימ לש בולישה ןכש ,ןויגה קניל ותואב שיש ,איה תישיאה
ןיבמ .םש ורכזוהש תועפותל םורגל טלחהב לוכי "רשכ לכוא"ו ,שמשל הפישח רועהמ ענומש
לע תרמוש ןוילימ 10 -מ תוחפ לש ,הנטק תיסחי הצובק ,ץראה רודכ ינפ לע םדאה ינב לכ
תויסולכואמ האירב רתוי וז היסולכואש חיכוהל לוכי והשימ זא .םיידוהיה תורשכה יקוח
ילוא - קיזהל .ליעומ אל הז ליעוהל :רורב דחא רבד .סיסב לכ הזל ןיא יתעדל ??תורחא
םידליל .םהייח חרוא תא רוחבל תורשפא שי תוחפל םינוליח םירגוב םישנאל .אל ילוא ,ןכ
.אירב םייח חרואב תוכזל תורשפאה העיגמ ןכ םג םיידרח

ה כ ר ב ב
הנפד


Forum Hofesh


:ילא

,תודהיה תא יתימא ןפואב ריכהל םינתונ אל ינוליחה רוביצלש ןוויכמ .תועטה קוידב תאז
,םידרחה יפלכ םינפמ הלאה תונעטה תאו .םיצור םה המ רוחבל תורשפא םהל םינתונ אלו
תא ריכהל םינוליחל ונתישכ .תורירבה ינש ןיב רוחבל םהינבל םינתונ אל םהש וליאכ
השירדב יתדה רוביצל אובל ןתינ היהי ,יתמגמ ןפואב אלו יתימא ןפואב היינשה הרירבה
.המוד


,הכרבב
.ילא


Forum Hofesh


:הנפד

,םולש ילאל

קיזמ רשכ לכוא ויפל ,ב"הראב רקחמ לע הבתכ םש שי - 2001 יאמ ןמויב ארק אנא
רתוי הברה םיריכמ םיינוליחה יתעדל :הריחבה תויורשפא - רחאה אשונל רשקב .תואירבל
הדימה תא ומצעל רוחבל לוכי ,םיינוליחה ,ונתאמ דחא לכ .ךפיהל רשאמ יתדה דצה תא בוט
תורחא םיכרד הברה ךכ לכ שי .ךכב הצור ללכב אוה םא ,תדה ךותמ ץמאל הצור אוה התוא
רוביצה ךותמ דבכנ קלחל .תויתוברת ,תויתריצי ,תוניינעמ ,תובוט תוחפ אל ,םייח-חרואל
תשרומב םג עדי שי ונקלחלו ,תרוסמב ,םיגח ,תודהי יגהנמב ירטנמלא עדי שי ינוליחה
םייתד םיתבמ אב ינוליחה רוביצה ןמ ןטק אל קלחש חכשת לא .'וכו ,היתורוקמו תודהיה
,(המגודל ,ינא) םהשלכ םייתד תודוסי יפ לע יהשלכ הדימב ךנוח ,תונוש תומרב םיידרח דע
תישפוחה הריחבל היצמיטיגל תנתונ תוינוליחה .תוינוליחל רבע תישפוח הריחב ךותמו
השיגב דחוימבו ,תדה יפ לע .תידרחה הרבחב םייקתמ וניא ליעל רמאנש המ לכ .אלמ ןפואב
,הנקז דעו תוקנימ ,ךרדה לכ ךרואלו ,תורשפ ןיא .התלב ןיאו ,דבלב תחא ךרד שי ,תידרחה
תא וצחו חוכ ורזאש ,םיריעצ םישנאב תחא אל יתלקתנ .יכוניח ךרעכ תישפוח הריחב ןיא
ידכ םירידא םיצמאמ תושעל םהילע היהו - ינוליחה ןוויכל ידרחה ןוויכה ןמ םיווקה
םלועה ירק ,הבחרה הביבסל תוסחייתה לש םיגשומה םלועבו הלכשהב םירעפה תא םילשהל
.בחרה

רוחבל לוכי דחא לכ .רחא דחא לכ וא/ו םידרח ,םייתד םישנא דגנ רבד ונל ןיא :םוכיסל
םיאלפנ םישנא שי םידרח / םייתדה ןיבש החוטב ינא .ויניע תואר יפ לע וייח חרוא תא
הסנמש יתדה דסמימה איה תירקיעהו הדיחיה היעבה .(החפשמ תאזכ יל שי - ישיא עדימ)
רוביצה ןיב ערקל םרוגו תדה תא םג סיאממ ךכבו ינוליחה רוביצה לע ויכרדו ומצע תופכל
תאנהל ,בחרהו רישעה ינוליחה םלועל רהוצ חתפת תידרחה הרבחהש הווקתב .יתדל ינוליחה
.ונלוכ תבוטו

.הנפד ,הכרבב


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא